An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach) Ar Aghaidh (CUID III Airm Ionsaitheacha)

12 1990

ACHT NA nARM TINE AGUS NA nARM IONSAITHEACH, 1990

CUID II

Leasuithe ar Achtanna na nArm Tine

Comhlua agus forléiriú.

3. —(1) Féadfar Achtanna na nArm Tine, 1925 go 1990, a ghairm d'Achtanna na nArm Tine, 1925 go 1971, agus den Chuid seo, le chéile.

(2) Déanfar Achtanna na nArm Tine, 1925 go 1971 (ar leith ó Acht na nArm Tine (Promhadh), 1968 ) agus an Chuid seo a fhorléiriú le chéile mar aon ní amháin.

Crosbhoghanna agus néalghunnaí a thabhairt faoi réim Achtanna na nArm Tine.

4. —(1) In Achtanna na nArm Tine, 1925 go 1990, ciallaíonn “arm tine”—

(a) arm tine marfach nó arm marfach eile de thuairisc ar bith as ar féidir aon urchar, piléar nó diúracán eile a chaitheamh;

(b) aerghunna (abairt a fholaíonn aer-raidhfil agus aerphiostal) nó aon arm eile ar a bhfuil bairille as ar féidir slugaí miotail nó slugaí eile a chaitheamh;

(c) crosbhogha;

(d) aon sórt néalghunna nó airm eile chun aon turraing a thabhairt do dhuine, nó chun duine a chur ar aon mhíthreoir eile, le leictreachas nó le hastú fuinnimh de chineál ar bith eile;

(e) arm toirmiscthe mar a mhínítear sin in alt 1 (1) d'Acht na nArm Teine, 1925 ;

(f) aon airteagal a bheadh ina arm tine faoi aon cheann de na míreanna roimhe seo murach go dtarlaíonn, de bhíthin comhpháirt riachtanach nó comhpháirteanna riachtanacha a bheith in easnamh, nó de bhíthin aon locht nó bail eile a bheith air, nach féidir urchar, piléar nó diúracán eile a chaitheamh leis nó turraing a thabhairt do dhuine nó duine a chur ar mhíthreoir eile leis (de réir mar a bheidh);

(g) ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, aon chomhpháirt d'aon airteagal dá dtagraítear in aon cheann de na míreanna roimhe seo agus, chun críocha an mhínithe seo, measfar gur comhpháirteanna den chineál sin a dúradh na hairteagail seo a leanas:

(i) treoracha teileascóip le léas solais, nó treoracha teileascóip le feiste aimpliúcháin solais leictreonach nó le feiste infridhearg, atá deartha lena bhfeistiú ar arm tine a shonraítear i mír (a), (b), (c) nó (e), agus

(ii) tostóir atá deartha lena fheistiú ar arm tine a shonraítear i mír (a), (b) nó (e).

(2) Aisghairtear leis seo na forálacha seo a leanas:

(a) an míniú ar “arm teine” in alt 1 (1) d'Acht na nArm Teine, 1925 , agus an míniú ar “arm tine” in alt 1 d'Acht na nArm Tine (Promhadh), 1968 , agus

(b) alt 2 d'Acht na nArm Tine, 1964 , agus, alt 2 d'Acht na nArm Tine, 1971 .

Leasú ar alt 10 d'Acht na nArm Teine, 1925 .

5. —Leasaítear leis seo Acht na nArm Teine, 1925 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach in alt 10 i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) (a) Ní dhéanfaidh duine arm tine nó armlón le haghaidh airm tine a dhíol le duine, nó a aistriú, nó a dhiúscairt ar shlí eile, chuig duine, a chónaíonn de ghnáth i dtír, nó le comhlacht nó chuig comhlacht ag seoladh i dtír, atá forordaithe de thuras na huaire chun críocha an ailt seo mura ndéanfaidh ceannfort an Gharda Síochána don cheantar ina gcoimeádtar an t-arm tine nó an t-armlón, ar é bheith deimhin de go bhfuil an t-idirbheart údaraithe ag údaráis inniúla na tíre sin, an t-idirbheart a údarú freisin.

(b) Ní dochar an fo-alt seo d'fhorálacha eile an ailt seo ná d'alt 16 den Acht seo ach níl feidhm ag fo-alt (4) den alt sin maidir le harm tine, nó le harmlón le haghaidh airm tine, a iompraíonn duine amach as an Stát d'fhonn é a aistriú go buan chuig tír den sórt sin a dúradh.

(c) San fho-alt seo ní fholaíonn ‘arm tine’ arm tine a shonraítear i mír (c) nó (d) (nó i mír (f) nó (g) a mhéid a bhaineann ceachtar de na míreanna sin leis an mír sin (c) nó (d)) d'alt 4 (1) d'Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach, 1990 .”.

Údarú arm tine lochtach a shealbhú gan deimhniú airm tine.

6. —(1) Féadfaidh ceannfort an Gharda Síochána do cheantar údarú i scríbhinn a dheonú do dhuine a chónaíonn sa cheantar, nach duine é nach bhfuil i dteideal deimhniú airm tine a shealbhú faoi Achtanna na nArm Tine, 1925 go 1990, á údarú dó arm tine a bheith ina sheilbh aige, gan deimhniú airm tine a bheith aige, más deimhin leis an gceannfort nach mbeadh an t-arm tine ina arm tine murach alt 4 (1) (f) agus go bhfuil cúis mhaith ag an duine le bheith ag iarraidh é a choimeád agus gur féidir a cheadú dó é sin a dhéanamh gan sábháilteacht an phobail ná an tsíocháin a chur i mbaol.

(2) Féadfaidh an ceannfort don cheantar ina gcónaíonn an sealbhóir ar údarú faoin alt seo aon choinníollacha is dóigh leis is gá, cibé acu i ndáil le slánchoimeád nó eile, a chur leis an údarú tráth ar bith agus féadfaidh sé tráth ar bith an t-údarú a chúlghairm.

Tostóirí a shealbhú, a dhíol, etc.

7. —(1) Beidh duine ciontach i gcion má bhíonn tostóir ina sheilbh aige nó má dhíolann sé le duine eile é nó má aistríonn sé chuig duine eile é mura mbeidh an sealbhú, an díol nó an t-aistriú sin údaraithe i scríbhinn ag an gceannfort don cheantar ina gcónaíonn an duine céadluaite.

(2) Ní dheonóidh ceannfort údarú faoin alt seo mura deimhin leis, maidir leis an duine a mbeidh an tostóir le bheith ina sheilbh aige nó a mbeidh sé le díol leis nó le haistriú chuige, gur sealbhóir é ar dheimhniú airm tine d'arm tine ar féidir an tostóir a fheistiú air agus mura deimhin leis—

(a) ag féachaint do na himthosca go léir, nach gcuirfidh an sealbhú, an díol nó an t-aistriú sin lena mbaineann sábháilteacht an phobail ná an tsíocháin i mbaol, agus

(b) go bhfuil riachtanas speisialta i gceist i gcás an duine is leor, i dtuairim an cheannfoirt, le go ndéanfaí an t-údarú le haghaidh an tostóra a dheonú dó.

(3) Féadfaidh an ceannfort don cheantar ina gcónaíonn an sealbhóir ar údarú faoin alt seo cibé coinníollacha a chur leis an údarú, tráth ar bith, ar coinníollacha iad is dóigh leis an gceannfort is gá chun baol don phobal nó don tsíocháin a chosc nó chun a chinntiú nach n-úsáidfear an tostóir ach amháin chun freastal ar an riachtanas speisialta ar lena aghaidh a deonaíodh an t-údarú.

(4) Féadfar údarú faoin alt seo a dheonú ar feadh cibé tréimhse, nach faide ná bliain, a bheidh sonraithe san údarú agus féadfaidh an ceannfort don cheantar ina gcónaíonn an duine is sealbhóir air, é a chúlghairm.

(5) Aon duine a sháróidh coinníoll a bheidh ag gabháil le húdarú faoin alt seo, beidh sé ciontach i gcion.

(6) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná bliain amháin, nó iad araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná cúig bliana, nó iad araon, a chur air.

(7) Níl feidhm ag an alt seo i ndáil le duine a shonraítear i mír (b), (c) nó (d) d'fho-alt (3) d'alt 2 d'Acht na nArm Teine, 1925 , nó i mír (a) nó (b) d'fho-alt (4) (a cuireadh isteach le hAcht na nArm Tine, 1964 ) den alt sin.

(8) San alt seo—

ciallaíonn “tostóir” tostóir a shonraítear in alt 4 (1) (g);

ciallaíonn “ceannfort” ceannfort den Gharda Síochána.

Arm tine a scaoileadh go meargánta.

8. —Aon duine a scaoilfidh arm tine go meargánta ar mhodh a d'fhéadfadh aon duine a ghortú, beidh sé ciontach i gcion, cibé acu a thrúigfear an gortú sin nó nach dtrúigfear, agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000, nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná dhá mhí dhéag, nó iad araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná cúig bliana, nó iad araon, a chur air.