Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

25 1990

/images/harp.jpg


Uimhir 25 de 1990


ACHT NA bPINSEAN, 1990


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Cionta.

4.

Faisnéis a mhalartú.

5.

Rialacháin i gcoitinne.

6.

Rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

7.

Caiteachais.

CUID II

An Bord Pinsean a Bhunú

8.

An lá bunaithe.

9.

An Bord a bhunú.

10.

Feidhmeanna an Bhoird.

11.

Feidhmeanna breise a thabhairt don Bhord.

12.

Sainchomhairleoirí agus comhairleoirí.

13.

Bronntanais.

14.

Coistí an Bhoird.

15.

Príomhfheidhmeannach.

16.

Foireann an Bhoird.

17.

Aoisliúntas fhoireann an Bhoird.

18.

Daoine údaraithe.

19.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa ag comhaltaí den Bhord nó ag foireann an Bhoird.

20.

Airleacain ón Aire chun an Bhoird.

21.

Comhalta den Bhord do nochtadh leasa i gconradh beartaithe.

22.

Cuntais agus iniúchtaí an Bhoird.

23.

Tuarascálacha agus faisnéis don Aire.

24.

Nochtadh faisnéise.

25.

Táillí is iníoctha leis an mBord.

26.

Foráil i ndáil le cinntí ag an mBord faoi ailt 38, 53, 58 agus 75.

CUID III

Sochair a Chaomhnú

27.

Léiriú (Cuid III).

28.

Teideal chun sochar caomhnaithe a fháil.

29.

Sochar caomhnaithe — scéim shochair shainithe.

30.

Sochar caomhnaithe — scéim ranníoca shainithe.

31.

Sochar caomhnaithe a íoc.

32.

Neamhtheideal chun aisíoc ranníocaí a fháil.

33.

Sochar caomhnaithe a athluacháil.

34.

Teideal chun íocaíocht aistritheach a fháil.

35.

Cumhacht iontaobhaithe íocaíocht aistritheach a dhéanamh.

36.

Ní thabharfar aird ar fhorálacha scéimeanna a bhaineann le forghéilleadh agus lian.

37.

Eisiamh ó Chuid III agus ón Dara Sceideal agus modhnú orthu.

38.

Easaontas idir Cuid III agus scéimeanna.

39.

Féadfaidh scéimeanna sochair níos airde a chur ar fáil.

CUID IV

Caighdeán Maoiniúcháin

40.

Léiriú (Cuid IV).

41.

Feidhm (Cuid IV).

42.

Deimhniú maoiniúcháin achtúireach.

43.

Dátaí éifeachtacha do dheimhnithe maoiniúcháin achtúireacha.

44.

Forálacha a bhaineann le caighdeán maoiniúcháin.

45.

Forálacha a bhaineann le scéimeanna a thosaíonn roimh thosach feidhme na Coda seo.

46.

Nithe a mbeidh aird ag an achtúire orthu.

47.

Teorainneacha le ríomh acmhainní scéime iomchuí.

48.

Tosaíochtaí ar fhoirceannadh scéime iomchuí.

49.

Togra maoiniúcháin.

50.

Ordachán ón mBord chuig iontaobhaithe.

51.

Cáilíocht duine chun a cheaptha mar achtúire scéime.

52.

Eisiamh ó Chuid IV agus ón Tríú Sceideal agus modhnú orthu.

53.

Easaontas idir Cuid IV agus scéimeanna.

CUID V

Nochtadh Faisnéise i nDáil le Scéimeanna

54.

Nochtadh faisnéise i ndáil le scéimeanna.

55.

Tuarascálacha bliantúla.

56.

Cuntais iniúchta agus luachálacha achtúireacha.

57.

Modhnú ar Chuid V.

58.

Easaontas idir Cuid V agus scéimeanna.

CUID VI

Iontaobhaithe Scéimeanna

59.

Dualgais ghinearálta iontaobhaithe scéime.

60.

Dualgas scéim a chlárú.

61.

Srian leis an Acht Síor-Chistí (Clárú), 1933.

62.

Comhaltaí scéimeanna maoinithe do roghnú daoine chun a gceaptha mar iontaobhaithe.

63.

An Ard-Chúirt do cheapadh iontaobhaithe agus dá gcur as oifig.

64.

An Bord do cheapadh iontaobhaithe agus dá gcur as oifig.

CUID VII

Déileáil go Comhionann le Fir agus Mná i Scéimeanna Sochair Ceirde

65.

Léiriú (Cuid VII).

66.

Scéimeanna do chomhlíonadh an phrionsabail um dhéileáil chomhionann.

67.

An prionsabal um dhéileáil chomhionann.

68.

Dualgas cruthúnais i gcásanna áirithe.

69.

Forálacha d'fhorlíonadh alt 66.

70.

Déileáil chomhionann agus rochtain ar scéimeanna.

71.

Neamhchomhlíonadh, uaschothromú éigeantach.

72.

Forálacha máithreachais.

73.

Forálacha um shaoire teaghlaigh.

74.

An prionsabal um dhéileáil chomhionann agus comhaontuithe comhchoiteanna, etc.

75.

Díospóidí a chinneadh.

76.

Oifigigh chomhionannais.

77.

Imscrúdú díospóidí ag an gCúirt.

78.

Cumhachtaí na Cúirte faoi alt 77.

79.

Mainneachtain cinneadh ón gCúirt a fheidhmiú.

80.

Cionta a bhaineann le dífhostuithe áirithe agus éifeacht, etc.

81.

Forálacha d'fhorlíonadh alt 80.

AN CHÉAD SCEIDEAL

An Bord Pinsean — The Pensions Board

AN DARA SCEIDEAL

Sochair a Chaomhnú agus a Athluacháil

CUID A

Sochair a Chaomhnú

CUID B

Sochair Chaomhnaithe a Athluacháil

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Caighdeán Maoiniúcháin — Sochair


Na hAchtanna dá dTagraítear

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984

1984, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais, 1972

1972, Uimh. 19

Na hAchtanna Sláinte, 1970 go 1987

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1946

1946, Uimh. 26

An tAcht Árachais, 1989

1989, Uimh. 3

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht um Chosaint Mháithreachais d'Fhostaithe, 1981

1981, Uimh. 2

An tAcht Síor-Chistí (Clárú), 1933

1933, Uimh. 22

An tAcht um Chlárú Teidil, 1964

1964, Uimh. 16

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

An tAcht Ceárd-Chumann, 1941

1941, Uimh. 22

/images/harp.jpg


Uimhir 25 de 1990


ACHT NA bPINSEAN, 1990

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO RIALÁIL SCÉIMEANNA PINSEAN CEIRDE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN DÉILEÁIL GO COMH-IONANN LE FIR AGUS MNÁ FAOI SCÉIMEANNA SOCHAIR CEIRDE, CHUN NA gCRÍOCH SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHLACHT A BHUNÚ (DÁ nGAIRFEAR AN BORD PINSEAN — THE PENSIONS BOARD) CHUN MAOIRSEACHT A DHÉANAMH AR NA SCÉIMEANNA SIN AGUS AR A nOIBRIÚ, DO MHÍNIÚ FHEIDHMEANNA AN CHOMHLACHTA SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE COMH-GHAOLMHARA. [24 Iúil, 1990]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: