An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil 2 Dícháilíocht i gCoitinne) Ar Aghaidh (CUID VIII Glacadóirí)

33 1990

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

Caibidil 3

Cur i bhfeidhm

Pionós mar gheall ar ghníomhú contrártha d'fhorálacha Chaibidil 1 nó 2.

161. —(1) Aon duine a ghníomhaíonn, i ndáil le haon chuideachta, ar mhodh nó i gcáil a bheidh toirmiscthe air de bhua gur duine é lena mbaineann alt 150 nó gur duine é, nó go meastar gur duine é, atá faoi réir ordaithe dícháilíochta, beidh sé ciontach i gcion.

(2) I gcás duine a chiontú i gcion faoi fho-alt (1) measfar é bheith faoi réir ordaithe dícháilíochta ó dháta an chiontaithe sin mura raibh sé, nó murar measadh go raibh sé, faoi réir ordaithe den sórt sin ar an dáta sin.

(3) I gcás duine a ciontaíodh i gcion faoi fho-alt (1) a bheith, nó gur measadh é a bheith, faoi réir ordaithe dícháilíochta go díreach roimh dháta an chiontaithe sin, fadófar an tréimhse a, raibh sé dícháilithe ina leith go ceann tréimhse breise deich mbliana ón dáta sin nó go ceann cibé tréimhse breise eile a ordóidh an chúirt ar iarratas ón ionchúisitheoir agus ag féachaint d'imthosca uile an cháis.

(4) Ní bhainfidh alt 160 (8) le duine a chiontófar i gcion faoi fho-alt (1) den alt seo.

(5) Más rud é—

(a) maidir le duine lena mbaineann alt 150, gur stiúrthóir ar chuideachta é, nó go dtagann sé chun bheith ina stiúrthóir ar chuideachta, a dtosaítear á foirceannadh laistigh den tréimhse 5 bliana tar éis dháta thosach fhoirceannadh na cuideachta a raibh a dócmhainneacht ina cúis le feidhmiú an ailt sin maidir leis; agus

(b) gur dealraitheach do leachtaitheoir na cuideachta céadluaite nach bhfuil an chuideachta sin, ar dháta thosach a fhoirceanta nó ag aon tráth le linn a foirceanta, in ann a fiacha a íoc;

tabharfaidh an leachtaitheoir tuarascáil ar na nithe sin don chúirt agus féadfaidh an chúirt, ar an tuarascáil a fháil agus más cuí léi déanamh amhlaidh, ordú dícháilíochta a dhéanamh in aghaidh an duine sin ar feadh cibé tréimhse is cuí léi.

(6) Má mhainníonn an leachtaitheoir fo-alt (5) a chomhlíonadh dlífear fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air.

Tréimhse an ordaithe dícháilíochta a measfar duine a bheith faoina réir.

162. —I gcás go measfar duine, de bharr é a chiontú i gcion faoin gCaibidil seo, a bheith faoi réir ordaithe dícháilíochta, measfar é a bheith faoina réir amhlaidh go ceann tréimhse cúig bliana ó dháta an chiontaithe sin nó cibé tréimhse eile a ordóidh an chúirt, ar iarratas ón ionchúisitheoir agus ag féachaint d'imthosca uile an cháis.

larmhairtí sibhialta mar gheall ar ghníomhú contrártha d'fhorálacha Chaibidil l nó 2.

163. —(1) Bainfidh fo-ailt (2) agus (3) le haon duine a ghníomhaíonn, i ndáil le cuideachta, ar mhodh nó i gcáil a bheidh toirmiscthe air de bhua gur duine é lena mbaineann alt 150 nó gur duine é. nó go meastar gur duine é, atá faoi réir ordaithe dícháilíochta.

(2) I gcás go dtabharfaidh cuideachta, nó go dtabharfar thar a ceann, aon chomaoin as gníomh a rinne, nó as seirbhís a thug, duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) fad a bhí sé ag gníomhú ar mhodh nó i gcáil a thuairiscítear san fho-alt sin, beidh an chuideachta i dteideal an chomaoin nó méid is ionann agus a luach a ghnóthú uaidh mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(3) Más rud é—

(a) go ngníomhoidh duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), i ndáil le cuideachta, ar mhodh nó i gcáil a thuairiscítear san fho-alt sin, agus

(b) go dtosaítear ar an gcuideachta lena mbaineann a fhoirceannadh—

(i) fad atá sé ag gníomhú ar mhodh nó i gcáil den sórt sin, nó

(ii) laistigh de 12 mhí den ghníomhú sin aige, agus

(c) nach bhfuil an chuideachta in ann a fiacha a íoc, de réir bhrí alt 214 den Phríomh-Acht,

féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón leachtaitheoir nó ó aon chreidiúnaí de chuid na cuideachta, a dhearbhú go mbeidh an duine sin faoi dhliteanas pearsanta, gan aon teorainn ó thaobh dliteanais, i leith na bhfiach nó na ndliteanas eile go léir de chuid na cuideachta, nó i leith aon chuid díobh, a tabhaíodh sa tréimhse a raibh sé lena linn ag gníomhú ar mhodh nó i gcáil den sórt sin.

(4) Más rud é, maidir le cuideachta a mbeidh fógra faighte aici faoi alt 155 (5) agus a sheolfaidh gnó tar éis an fógra sin a fháil gan ceanglais alt 150 (3) a bheith comhlíonta laistigh de thréimhse réasúnach—

(a) go bhfoirceannfar í ina dhiaidh sin, agus

(b) nach mbeidh sí, tráth thosach an fhoirceanta, in ann a fiacha (ag cur na ndliteanas teagmhasach agus ionchasach sa chuntas) a íoc,

féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón leachtaitheoir nó ó aon chreidiúnaí nó ranníocóir de chuid na cuideachta, a dhearbhú, maidir le haon duine a bhí ina oifigeach don chuideachta fad a bhí an chuideachta ag seoladh gnó amhlaidh agus arbh eol dó nó ar chóir gurbh eol dó gur tugadh an fógra sin amhlaidh don chuideachta, go mbeidh sé freagrach go pearsanta, gan aon teorainn ó thaobh dliteanais, i leith na bhfiach nó na ndliteanas eile go léir de chuid na cuideachta, nó i leith aon chuid díobh, de réir mar a ordóidh an chúirt.

(5) In aon imeachtaí a thionscnófar in aghaidh duine de bhua an ailt seo féadfaidh an chúirt, má mheasann sí, ag féachaint d'imthosca an cháis, é a bheith cóir agus cothromasach déanamh amhlaidh, faoiseamh a thabhairt go, hiomlán nó go páirteach ón dliteanas a mbeadh sé murach sin faoina réir faoin gcéanna agus féadfaidh an chúirt cibé coinníollacha is cuí léi a chur ag gabháil lena hordú.

Pionós mar gheall ar ghníomhú faoi orduithe ó dhuine dícháilithe.

164. —(1) Má ghníomhaíonn aon duine, fad is stiúrthóir nó oifigeach eile nó comhalta de choiste bainistíochta nó iontaobhaí d'aon chuideachta é, de réir orduithe nó theagaisc duine eile agus a fhios aige go bhfuil an duine eile sin dícháilithe nó, agus é ag tabhairt na n-orduithe nó an teagaisc, go bhfuil sé ag gníomhú de shárú ar aon fhoráil den Chuid seo, beidh sé ciontach i gcion.

(2) I gcás go gciontófar duine i gcion faoi fho-alt (1) measfar é bheith faoi réir ordaithe dícháilíochta ó dháta an chiontaithe sin mura raibh sé, nó murar measadh go raibh sé, faoi réir ordaithe den sórt sin ar an dáta sin.

larmhairtí sibhialta mar gheall ar ghníomhú faoi orduithe ó dhuine dícháilithe.

165. —(1) Duine a chiontófar i gcion faoi alt 164 mar gheall ar ghníomhú de réir orduithe nó teagaisc ó dhuine dícháilithe, beidh sé, faoi réir fho-alt (2), faoi dhliteanas pearsanta i leith fhiacha na cuideachta lena mbaineann a tabhaíodh sa tréimhse a raibh sé ag gníomhú lena linn.

(2) In aon imeachtaí a thionscnófar in aghaidh duine chun aon fhiach den sórt sin a ghnóthú féadfaidh an chúirt, má mheasann sí, ag féachaint d'imthosca an cháis, é a bheith ceart agus cothromasach déanamh amhlaidh, faoiseamh a thabhairt go hiomlán nó go páirteach ón dliteanas a mbeadh sé murach sin faoina réir faoi fho-alt (1) agus féadfaidh an chúirt cibé coinníollacha is cuí léi a chur ag gabháil lena hordú.

Faisnéis a bheidh le tabhairt don chúirt ag stiúrthóirí.

166. —(1) Más rud é—

(a) go gcúiseofar stiúrthóir ar chuideachta i gcion nó go dtionscnófar imeachtaí sibhialta in aghaidh stiúrthóra den sórt sin, agus

(b) go mbaineann an cúiseamh nó na himeachtaí leis an gcuideachta nó go bhfuil calaois líomhnaithe nó mímhacántacht líomhnaithe i gceist leo.

déanfaidh an stiúrthóir, trí fhógra i scríbhinn chun na cúirte a thaiscfear roimh éisteacht an cháis—

(i) ainmneacha na gcuideachtaí go léir a thabhairt ar stiúrthóir orthu é ar dháta an fhógra,

(ii) ainmneacha na gcuideachtaí go léir a thabhairt ar stiúrthóir orthu é laistigh de thréimhse a thosaíonn tráth nach luaithe ná 12 mhí roimh thosach na n-imeachtaí agus a chríochnaíonn ar dháta an fhógra.

(iii) a lua cibé acu atá sé, ar dháta an fhógra, nó cibé acu a bhí sé riamh, faoi réir ordaithe dícháilíochta nó cibé acu a meastar nó a measadh amhlaidh é, agus

(iv) na dátaí agus fad gach tréimhse a bhfuil nó a raibh sé dícháilithe ina leith a thabhairt.

(2) Baineann an t-alt seo le cúlstiúrthóirí mar a bhaineann sé le stiúrthóirí.

(3) Beidh aon duine a sháraíonn fo-alt (1) ciontach i gcion.

Faisnéis a bheidh le soláthar do chláraitheoir na gcuideachtaí.

167. —Más rud é—

(a) go ndéanann cúirt ordú dícháilíochta;

(b) go dtugann, nó go n-athraíonn, cúirt faoiseamh faoi alt 160 (8); nó

(c) go gciontaíonn cúirt duine i gcion—

(i) arb é is éifeacht dó go measfar é a bheith faoi réir ordaithe dícháilíochta, nó

(ii) faoi alt 161 (1) nó 164,

cuirfidh oifigeach forordaithe de chuid na cúirte faoi deara sonraí forordaithe den ordú, den fhaoiseamh nó den chiontú a sholáthar do chláraitheoir na gcuideachtaí cibé tráth agus i cibé foirm agus modh a bheidh forordaithe.

Clár de dhaoine atá faoi réir orduithe dícháilíochta.

168. —(1) Coimeádfaidh an cláraitheoir, faoi réir fhorálacha an ailt seo, clár de na sonraí a bheidh curtha in iúl dó faoi alt 167, agus beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas den alt seo maidir le clár den sórt sin a choimeád.

(2) I gcás go gcuimseoidh na sonraí dá dtagraítear in alt 167 (b) lánfhaoiseamh a thabhairt faoi alt 160 (8), ní thaifeadfaidh an cláraitheoir na sonraí sin ar an gclár dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ach déanfaidh sé, a luaithe is féidir, aon sonraí atá ann cheana maidir leis an duine lena mbaineann a bhaint den chlár.

(3) Déanfaidh an cláraitheoir freisin aon sonraí i ndáil le duine a bhaint den chlár ar chúig bliana a bheith caite ó dháta an fhógra bhunaidh faoi alt 167, nó cibé tréimhse eile a meastar an duine lena mbaineann a bheith faoi réir ordaithe dícháilíochta ina leith, mura mbeidh fógra breise maidir leis an duine sin, faoin alt seo, faighte ag an gcláraitheoir.

(4) Ní choiscfidh aon ní san alt seo ar an gcláraitheoir an clár a éilítear leis an alt seo a choimeád mar chuid d'aon chóras eile aicmiúcháin, cibé acu de bhun alt 247 nó ar shlí eile.

Toirmeasc ar fhéimhigh neamhurscaoilte gníomhú mar stiúrthóirí ar chuideachtaí nó mar oifigigh eile dóibh.

169. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 183—

“183.—(1) Faoi réir fho-alt (2), má ghníomhaíonn aon duine ar féimheach neamhurscaoilte é mar oifigeach, iniúchóir, leachtaitheoir nó scrúdaitheoir ar aon chuideachta, nó má bhíonn baint nó páirt aige go díreach nó go neamhdhíreach le tionscnamh, foirmiú nó bainistíocht aon chuideachta, ach amháin le cead na cúirte, beidh sé ciontach i gcion.

(2) I gcás go gciontófar duine i gcion faoi fho-alt (1) measfar é bheith faoi réir ordaithe dícháilíochta ó dháta an chiontaithe sin mura raibh sé, nó murar measadh go raibh sé, faoi réir ordaithe den sórt sin ar an dáta sin.

(3) San alt seo folaíonn ‘cuideachta’ cuideachta a corpraíodh lasmuigh den Stát agus a bhfuil áit ghnó bhunaithe aici sa Stát.”.