Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

30 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 30 de 1998


AN tACHT UM SHAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ, 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Rialacháin.

4.

Forálacha áirithe i gcomhaontuithe a bheith ar neamhní nó a mhodhnú.

5.

Caiteachais.

CUID II

Saoire do Thuismitheoirí agus Saoire Force Majeure.

6.

Teideal chun saoire do thuismitheoirí.

7.

An modh ina bhféadfar saoire do thuismitheoirí a thógáil.

8.

Fógra i dtaobh saoire do thuismitheoirí.

9.

Saoire do thuismitheoirí a dhaingniú.

10.

Saoire do thuismitheoirí a iarchur, a chiorrú agus a athrú ag na páirtithe lena mbaineann.

11.

Saoire do thuismitheoirí a iarchur ag an bhfostóir.

12.

Saoire do thuismitheoirí a mhí-úsáid.

13.

Saoire ar fhorais force majeure.

CUID III

Cearta Fostaíochta

14.

Cearta fostaíochta a chosaint.

15.

Dul ar ais ag obair.

16.

Ceart chun fostaíochta eile.

CUID IV

Díospóidí a Réiteach

17.

“Díospóid”.

18.

Díospóidí a tharchur chuig coimisinéir um chearta.

19.

Achomharc i gcoinne breithe ó choimisinéir um chearta.

20.

Achomharc chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí.

21.

Sásamh.

22.

Breitheanna ó choimisinéir um chearta agus cinntí ón mBinse a chur chun feidhme.

CUID V

Ilghnéitheach

23.

Fógraí.

24.

Foirceannadh agus féimheacht.

25.

Leasú ar achtacháin.

26.

Leathnú ar an Acht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984.

27.

Taifid.

28.

Athbhreithniú ar an Acht.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Uchtála, 1952

1952, Uimh. 25

An tAcht Féimheachta, 1988

1988, Uimh. 27

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 46

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Acht na gCúirteanna, 1981

1981, Uimh. 11

An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta, 1971

1971, Uimh. 27

An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998

1998, Uimh. 21

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997

1997, Uimh. 13

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht um Chosaint Mháithreachais, 1994

1994, Uimh. 34

An tAcht um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973

1973, Uimh. 4

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 1991

An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997

1997, Uimh. 20

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984

1984, Uimh. 21

An tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967

1967, Uimh. 21

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1991

An tAcht um Dhífhostú Éagórach, 1977

1977, Uimh. 10

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 1993

/images/harp.jpg


Uimhir 30 de 1998


AN tACHT UM SHAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ, 1998

[An tiontú oifigiúil]


ACHT D'FHEIDHMIÚ THREOIR 96/34/CE AN 3 MEITHEAMH 1996 ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LEIS AN gCREAT-CHOMHAONTÚ UM SHAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ ARNA THABHAIRT I gCRÍCH AG UNICE, CEEP AGUS AN ETUC, CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [8 Iúil, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: