Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

34 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 34 de 1998


AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL (FIONTRAÍOCHT ÉIREANN), 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus comhlua.

2.

Léiriú.

3.

An lá bunaithe.

4.

Aisghairm.

5.

Caiteachais.

CUID II

Fiontraíocht Éireann.

6.

Fiontraíocht Éireann a bhunú.

7.

Feidhmeanna na Gníomhaireachta.

8.

Treoracha ón Aire chuig an nGníomhaireacht.

9.

Comhaltas de Bhord na Gníomhaireachta agus téarma oifige comhaltaí.

10.

Cathaoirleach an Bhoird.

11.

Cruinniú den Bhord.

12.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas, de Pharlaimint na hEorpa nó d'údarás áitiúil.

13.

Príomhoifigeach feidhmiúcháin na Gníomhaireachta.

14.

Coistí.

15.

Leasanna a nochtadh.

16.

Faisnéis a nochtadh.

17.

Séala na Gníomhaireachta.

18.

Foireann na Gníomhaireachta agus fhochuideachtaí na Gníomhaireachta.

19.

Foireann Forfás ar iasacht chuig an nGníomhaireacht.

20.

Aoisliúntas.

21.

Sainchomhairleoirí agus comhairleoirí.

22.

Tuarascáil bhliantúil agus cuntais.

23.

Faisnéis don Aire agus do Forfás.

24.

Áitreabh na Gníomhaireachta.

CUID III

Forbairt agus an Bord Tráchtála a Dhíscaoileadh agus Forálacha Idirthréimhseacha

25.

Forbairt agus an Bord Tráchtála a dhíscaoileadh.

26.

Sócmhainní agus dliteanais Forbairt (seachas i leith na Seirbhíse Méadreolaíochta Dlí) agus an Bhoird Tráchtála a aistriú.

27.

Sócmhainní agus dliteanais Forbairt a bhaineann leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí a aistriú.

28.

Conarthaí leanúnacha áirithe a bhuanú agus tagairtí do Forbairt (seachas i leith na Seirbhíse Méadreolaíochta Dlí) nó don Bhord Tráchtála a oiriúnú.

29.

Conarthaí leanúnacha áirithe a bhaineann leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí a bhuanú.

30.

Cosaint do ghníomhartha áirithe.

31.

Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

32.

Cuntais chríochnaitheacha.

CUID IV

Deontais agus Greasachtaí Tionscail.

33.

Deontais do Forfás, do GFT agus do Fiontraíocht Éireann.

34.

Greasachtaí Tionscail.

35.

Deontais do Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta.

CUID V

Foireann na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire)

36.

Foireann GFT agus fhochuideachtaí GFT.

37.

Foireann Forfás ar iasacht chuig GFT.

38.

Aoisliúntas.

CUID VI

Nithe a bhaineann le Forfás agus le GFT

39.

Foireann an Bhoird Tráchtála a aistriú chuig Forfás.

40.

Foireann an Fhorais a aistriú chuig Forfás.

41.

Leasanna a nochtadh i ndáil le Forfás nó le GFT.

42.

Cionta achoimre a ionchúiseamh.

CUID VII

Leasú ar na hAchtanna um Fhorbairt Tionscail, i986 go i995

43.

Leasú ar alt 28 d'Acht 1986.

44.

Leasú ar “Gníomhaireacht” etc., in Acht 1993.

45.

Leasú ar fheidhmeanna Forfás.

46.

Coistí de chuid Forfás agus GFT.

47.

Leasú ar Sceidil a ghabhann le hAcht 1993.

48.

Leasú ar Acht 1995.

CUID VIII

Nithe a bhaineann leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí agus leis an Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann

49.

Leasú ar an Acht Méadreolaíochta, 1996.

50.

Foireann Forfás a aistriú chuig an ÚCNÉ.

51.

Leasú ar an Acht fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 1996.

CUID IX

Folúntais ar fhoireann Forfás, Fiontraíocht Éireann, GFT nó an ÚCNÉ.

52.

Folúntais a líonadh ar fhoireann Forfás, Fiontraíocht Éireann, GFT nó an ÚCNÉ.

AN SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear


Na hAchtanna dá dTagraítear

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1986

1986, Uimh. 9

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1993

1993, Uimh. 19

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1995

1995, Uimh. 28

Na hAchtanna um Fhorbairt Tionscail, 1986 go 1995

An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 1991

1991, Uimh. 30

An tAcht Méadreolaíochta, 1996

1996, Uimh. 27

Na hAchtanna Méadreolaíochta, 1980 go 1996

An tAcht fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 1996

1996, Uimh. 28

Na hAchtanna um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959 go 1995

An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1986

1986, Uimh. 20

/images/harp.jpg


Uimhir 34 de 1998


AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL (FIONTRAÍOCHT ÉIREANN), 1998

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE TIONSCAL, TRÁDÁIL AGUS FIONTRAÍOCHT A FHORBAIRT AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO BHUNÚ GNÍOMHAIREACHTA DE CHUID FORFÁS AR A dTABHARFAR FIONTRAÍOCHT ÉIREANN, DO MHÍNIÚ A FEIDHMEANNA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORBAIRT AGUS AN BORD TRÁCHTÁLA — THE IRISH TRADE BOARD A DHÍSCAOILEADH, DO LEASÚ NA nACHTANNA UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1986 GO 1995, AN ACHTA UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA (LEASÚ), 1986 , AN ACHTA MÉADREOLAÍOCHTA, 1996, AGUS AN ACHTA FÁN ÚDARÁS UM CHAIGHDEÁIN NÁISIÚNTA NA hÉIREANN, 1996, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [13 Iúil, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: