An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Fiontraíocht Éireann) Ar Aghaidh (CUID IV Deontais agus Greasachtaí Tionscail)

34 1998

AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL (FIONTRAÍOCHT ÉIREANN), 1998

CUID III

Forbairt agus an Bord Tráchtála a dhíscaoileadh agus Forálacha Idirthréimhseacha

Forbairt agus an Bord Tráchtála a dhíscaoileadh.

25. —(1) Ar an lá bunaithe tiocfaidh Forbairt agus an Bord Tráchtála chun bheith, agus beidh siad, díscaoilte.

(2) Déanfar tagairtí in aon Acht den Oireachtas (seachas an tAcht Méadreolaíochta, 1996) arna rith roimh an lá bunaithe nó in aon ionstraim arna déanamh roimh an lá sin faoi Acht den Oireachtas (seachas an tAcht Méadreolaíochta, 1996) do Forbairt nó don Bhord Tráchtála a fhorléiriú, amhail ar an lá sin agus dá éis, mar thagairtí don Ghníomhaireacht.

Sócmhainní agus dliteanais Forbairt (seachas i leith na Seirbhíse Méadreolaíochta Dlí) agus an Bhoird Tráchtála a aistriú.

26. —(1) Déanfar, agus déantar leis seo, na nithe seo a leanas a aistriú ar an lá bunaithe chuig an nGníomhaireacht—

(a) an mhaoin go léir, agus na cearta a bhaineann leis an maoin sin, a bhí díreach roimh an lá sin ar seilbh nó ar teachtadh ag Forbairt (seachas i leith na Seirbhíse Méadreolaíochta Dlí), agus ag an mBord Tráchtála nó ag aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid a bheidh ag gníomhú thar a cheann, agus

(b) na dliteanais go léir arna dtabhú roimh an lá sin ag Forbairt (seachas i leith na Seirbhíse Méadreolaíochta Dlí) nó ag an mBord Tráchtála nó ag aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid a bheidh ag gníomhú thar a cheann ar dliteanais iad nár urscaoileadh roimh an lá sin,

agus, dá réir sin, gan aon tíolacadh, aistriú ná sannadh breise—

(i) beidh an mhaoin sin, réadach agus pearsanta, an lá sin, arna dílsiú don Ghníomhaireacht go feadh an eastáit, an téarma nó an leasa go léir ar a raibh an céanna, díreach roimh an lá sin, dílsithe amhlaidh do Forbairt (seachas i leith na Seirbhíse Méadreolaíochta Dlí) nó don Bhord Tráchtála, de réir mar a bheidh, ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na gcothromas go léir a dhéanann difear don mhaoin agus a bheidh ar marthain agus is inchomhlíonta,

(ii) beidh na cearta sin, amhail ar an agus ón lá sin, ar teachtadh ag an nGníomhaireacht, agus

(iii) amhail ar an agus ón lá sin, is dliteanais de chuid na Gníomhaireachta na dliteanais sin.

(2) Déanfar an t-airgead, na stoic, na scaireanna agus na hurrúis go léir a aistrítear chuig an nGníomhaireacht leis an alt seo agus atá, ar an lá bunaithe, in ainm Forbairt (seachas i leith na Seirbhíse Méadreolaíochta Dlí) nó an Bhoird Tráchtála nó aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid a dúradh, a aistriú chun ainm na Gníomhaireachta, ar an nGníomhaireacht á iarraidh sin.

(3) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear leis an alt seo chuig an nGníomhaireacht féadfaidh an Ghníomhaireacht, ar an lá bunaithe nó dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm ina hainm féin nó féadfar, an lá sin nó dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm ina coinne ina hainm féin agus ní gá don Ghníomhaireacht fógra faoin aistriú sin a thabhairt don duine a ndéantar a cheart nó a ceart nó a dhliteanas nó a dliteanas a aistriú leis an alt seo.

Sócmhainní agus dliteanais Forbairt a bhaineann leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí a aistriú.

27. —(1) Déanfar, agus déantar leis seo, na nithe seo a leanas a aistriú ar an lá bunaithe chuig an ÚCNÉ—

(a) an mhaoin go léir, agus na cearta a bhaineann leis an maoin sin, a bhí díreach roimh an lá sin ar seilbh nó ar teachtadh ag Forbairt i ndáil leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí nó ag aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid a bheidh ag gníomhú thar a cheann, agus

(b) na dliteanais go léir arna dtabhú roimh an lá sin ag Forbairt i ndáil leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí nó ag aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid a bheidh ag gníomhú thar a cheann ar dliteanais iad nár urscaoileadh roimh an lá sin,

agus, dá réir sin, gan aon tíolacadh, aistriú ná sannadh breise—

(i) beidh an mhaoin sin, réadach agus pearsanta, an lá sin, arna dílsiú don ÚCNÉ go feadh an eastáit, an téarma nó an leasa go léir ar a raibh an céanna, díreach roimh an lá sin, dílsithe amhlaidh do Forbairt, ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na gcothromas go léir a dhéanann difear don mhaoin agus a bheidh ar marthain agus is inchomhlíonta,

(ii) beidh na cearta sin, amhail ar an agus ón lá sin, ar teachtadh ag an ÚCNÉ, agus

(iii) amhail ar an agus ón lá sin, is dliteanais de chuid an ÚCNÉ na dliteanais sin.

(2) Déanfar an t-airgead, na stoic, na scaireanna agus na hurrúis go léir a aistrítear chuig an ÚCNÉ leis an alt seo agus atá, ar an lá bunaithe, in ainm Forbairt agus a bhaineann leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí nó in ainm aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid a dúradh, a aistriú chun ainm an ÚCNÉ, ar an ÚCNÉ á iarraidh sin.

(3) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear leis an alt seo chuig an ÚCNÉ féadfaidh an ÚCNÉ, ar an lá bunaithe nó dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm ina ainm féin nó féadfar, an lá sin nó dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm ina choinne ina ainm féin agus ní gá don ÚCNÉ fógra faoin aistriú sin a thabhairt don duine a ndéantar a cheart nó a ceart nó a dhliteanas nó a dliteanas a aistriú leis an alt seo.

Conarthaí leanúnacha áirithe a bhuanú agus tagairtí do Forbairt (seachas i leith na Seirbhíse Méadreolaíochta Dlí) nó don Bhord Tráchtála a oiriúnú.

28. —(1) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug Forbairt (seachas i leith na Seirbhíse Méadreolaíochta Dlí) nó an Bord Tráchtála, nó a rinneadh nó a tugadh thar a cheann, d'aon duine nó a thug aon duine do Forbairt nó don Bhord Tráchtála agus ar ghlac Forbairt nó an Bord Tráchtála leis nó léi nó ar glacadh leis nó léi thar a cheann agus gach conradh nó comhaontú a rinneadh idir Forbairt (seachas i leith na Seirbhíse Méadreolaíochta Dlí) nó an Bord Tráchtála, nó idir aon iontaobhaí nó gníomhaire den chéanna a bheidh ag gníomhú thar a cheann, agus aon duine eile, agus a bheidh i bhfeidhm ach nach mbeidh forghníomhaithe agus curtha i gcrích go hiomlán díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh siad i bhfeidhm ar an lá sin nó dá éis agus forléireofar iad agus beidh éifeacht leo amhail is dá gcuirfí ainm na Gníomhaireachta iontu in ionad ainm Forbairt (seachas i leith na Seirbhíse Méadreolaíochta Dlí) nó an Bhoird Tráchtála nó, de réir mar is cuí, in ionad ainm a ionadaí nó a ghníomhaire a dúradh agus beidh siad infheidhmithe ag an nGníomhaireacht nó ina coinne.

(2) Aon tagairtí do Forbairt (seachas i leith na Seirbhíse Méadreolaíochta Dlí) nó don Bhord Tráchtála, nó d'aon iontaobhaí nó gníomhaire den chéanna a bheidh ag gníomhú thar a cheann, a bhí díreach roimh an lá bunaithe i meabhrán agus in airteagail chomhlachais aon chuideachta, déanfar, ar an lá sin agus dá éis, iad a fhorléiriú mar thagairtí don Ghníomhaireacht.

Conarthaí leanúnacha áirithe a bhaineann leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí a bhuanú.

29. —Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug Forbairt i ndáil leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí, nó a rinneadh nó a tugadh thar a cheann, d'aon duine nó a thug aon duine do Forbairt i ndáil leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí agus ar ghlac Forbairt leis nó léi nó ar glacadh leis nó léi thar a cheann agus gach conradh nó comhaontú a rinneadh idir Forbairt i ndáil leis an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí, nó idir aon iontaobhaí nó gníomhaire den chéanna a bheidh ag gníomhú thar a cheann, agus aon duine eile, agus a bheidh i bhfeidhm ach nach mbeidh forghníomhaithe agus curtha i gcrích go hiomlán díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh siad i bhfeidhm ar an lá sin nó dá éis agus forléireofar iad agus beidh éifeacht leo amhail is dá gcuirfí ainm an ÚCNÉ iontu in ionad ainm Forbairt nó, de réir mar is cuí, in ionad ainm a iontaobhaí nó a ghníomhaire a dúradh agus beidh siad infheidhmithe ag an ÚCNÉ nó ina choinne.

Cosaint do ghníomhartha áirithe.

30. —Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difear do bhailíocht aon ghnímh a rinne Forbairt nó an Bord Tráchtála nó a rinneadh thar a cheann, roimh an lá bunaithe, agus beidh éifeacht le gach gníomh den sórt sin an lá sin agus dá éis má bhí sé, agus a mhéid a bhí sé, i ngníomh díreach roimh an lá sin, amhail is dá mba é an Ghníomhaireacht nó an ÚCNÉ, de réir mar a bheidh, a rinne é nó amhail is dá mba gur thar a cheann nó thar a ceann a rinneadh é.

Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

31. —Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go bhfuil aon imeachtaí dlí ar feitheamh in aon chúirt nó binse agus gur páirtí sna himeachtaí Forbairt nó an Bord Tráchtála, nó aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid a bheidh ag gníomhú thar a cheann, déanfar ainm na Gníomhaireachta nó an ÚCNÉ, de réir mar a bheidh, a chur in ionad ainm Forbairt agus déanfar ainm na Gníomhaireachta a chur in ionad ainm an Bhoird Tráchtála sna himeachtaí nó, de réir mar is cuí, in ionad ainm an iontaobhaí nó an ghníomhaire de a dúradh agus ní rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an gcur in ionad sin.

Cuntais chríochnaitheacha.

32. —(1) Déanfaidh an Ghníomhaireacht cuntais chríochnaitheacha Forbairt agus an Bhoird Tráchtála a tharraingt suas a luaithe is féidir tar éis an lae bunaithe i cibé foirm a cheadóidh an tAire, i leith bhliain chuntasaíochta nó cuid de bhliain chuntasaíochta Forbairt agus an Bhoird Tráchtála dar críoch díreach roimh an lá bunaithe.

(2) Déanfaidh an Ghníomhaireacht, a luaithe is féidir, na cuntais a ullmhófar de bhun an ailt seo a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh agus, go díreach tar éis an iniúchta, déanfar cóip den chuntas ioncaim agus caiteachais agus den chlár comhardaithe agus de cibé cuid eile (más ann) de na cuntais a ordóidh an tAire agus cóip de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais a thíolacadh don Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna díobh a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.