Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

1 1999

/images/harp.jpg


Uimhir 1 de 1999


AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Páirteachas comhaltaí den Rialtas agus Airí Stáit sa Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas.

4.

Páirteachas comhaltaí den Rialtas agus Airí Stáit i gComhairle na Breataine-na hÉireann.

5.

Rialacháin chun deacrachtaí a dhíchur.

6.

Orduithe agus rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

7.

Caiteachais Airí den Rialtas.

CUID II

Uiscebhealaí Éireann

8.

Mínithe (Cuid II).

9.

Stádas an Chomhlachta.

10.

Feidhmeanna an Chomhlachta.

11.

Feidhmeanna etc., a aistriú chuig an gComhlacht.

12.

An Comhlacht d'fháil talún go héigeantach agus do dhiúscairt talún.

13.

Aisghairm.

CUID III

An Bord um Chur chun Cinn Sábháilteachta Bia

14.

“an Comhlacht”.

15.

Stádas an Chomhlachta.

16.

Feidhmeanna an Chomhlachta.

17.

Leasú ar an Acht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, 1998.

AN TÁBLA

CUID IV

An Comhlacht Trádála agus Gnó

18.

“an Comhlacht”.

19.

Stádas an Chomhlachta.

20.

Feidhmeanna an Chomhlachta.

CUID V

Comhlacht na gClár Speisialta AE

21.

“an Comhlacht”.

22.

Stádas an Chomhlachta.

23.

Feidhmeanna an Chomhlachta.

CUID VI

An Foras Teanga

24.

Téacs i mBéarla.

25.

Mínithe (Cuid VI).

26.

Stádas an Fhorais.

27.

Feidhmeanna an Fhorais.

28.

Feidhmeanna a aistriú chuig an bhForas.

29.

Bord na Gaeilge a dhíscaoileadh.

30.

An tAcht um Bord na Gaeilge, 1978, a aisghairm.

AN TÁBLA

CUID VII

Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann

31.

Mínithe (Cuid V).

32.

Stádas an Chomhlachta.

33.

Feidhmeanna an Chomhlachta.

34.

Feidhmeanna etc., a aistriú chuig an gComhlacht.

35.

Coimisiún Iascaigh an Fheabhail a dhíscaoileadh.

36.

Feidhmeanna Choimisinéirí Soilse na hÉireann a aistriú.

37.

Coimisinéirí Soilse na hÉireann a dhíscaoileadh.

38.

Aisghairm agus cúlghairm.

AN TÁBLA

CUID VIII

Forálacha Eile

39.

“an tAire cuí”.

40.

Foireann a aistriú chuig Comhlachtaí.

41.

Forálacha de dhroim feidhmeanna, sócmhainní agus dliteanais a aistriú chuig Comhlacht.

42.

Deontais do Chomhlachtaí.

43.

Srian le Comhlachtaí d'fháil airgid ar iasacht.

44.

Táillí.

45.

Bronntanais do Chomhlachtaí.

46.

Srian le hailt 43 go 45.

47.

Ordacháin chun críche Airteagal 7 den Chomhaontú.

48.

Aird bhreithiúnach a thabhairt ar shéalaí Comhlachtaí.

49.

Tuarascálacha ó Chomhlachtaí a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

50.

Feidhm an Achta Ombudsman, 1980.

51.

Feidhm an Achta um Chosaint Sonraí, 1988.

52.

Comhlachtaí a dhíolmhú ó rátaí agus ó chánacha.

53.

Feidhm alt 13 de Reacht na dTréimhsí, 1957, agus alt 70 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú), 1980, maidir le Comhlachtaí.

54.

Cruthúnas ar rialacháin agus ar fhodhlíthe arna ndéanamh ag Comhlacht.

55.

Feidhmeanna le haghaidh comhlachtaí poiblí.

56.

Feidhm Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993.

AN SCEIDEAL

Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag Bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Bord na Gaeilge, 1978

1978, Uimh. 14

Acht na gCanálacha, 1986

1986, Uimh. 3

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993

1993, Uimh. 8

An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988

1988, Uimh. 25

An tAcht um Fhianaise Scríbhinne, 1925

1925, Uimh. 24

Dublin Port (1786)

26 Geo. 3, c. 19 (Ir.)

An tAcht Iascaigh, 1980

1980, Uimh. 1

An tAcht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, 1998

1998, Uimh. 29

Acht Iascaigh an Fheabhail, 1952

1952, Uimh. 5

Acht Iascaigh an Fheabhail (Leasú), 1961

1961, Uimh. 44

Na hAchtanna um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973 agus 1991

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú), 1980

1980, Uimh. 10

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977 agus 1990

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 1991

Acht an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán (Cumhachtaí agus Feidhmeanna), 1998

1998, Uimh. 7

An tAcht Ombudsman, 1980

1980, Uimh. 26

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1991

Acht Uiscebhealach na Sionainne, 1990

1990, Uimh. 20

Reacht na dTréimhsí, 1957

1957, Uimh. 6

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 1993

Valuation (Ireland) Act, 1854

17 & 18 Vict. c. 8

/images/harp.jpg


Uimhir 1 de 1999


AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

[An tiontú oifigiúil


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN gCOMHAIRLE AIREACHTA THUAIDH/THEAS, LEIS NA COMHLACHTAÍ FORFHEIDHMITHE AGUS LE COMHAIRLE NA BREATAINE-NA hÉIREANN, ARNA mBUNÚ FAOIN gCOMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN ARNA DHÉANAMH I mBÉAL FEIRSTE AN 10ú LÁ D'AIBREÁN, 1998, AGUS AR MHAITHE LEIS AN gCOMHAONTÚ SIN A CHUR AR AGHAIDH, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN CRÍOCHA AN CHOMHAONTAITHE IDIRNÁISIÚNTA AG BUNÚ NA gCOMHLACHTAÍ FORFHEIDHMITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [22 Márta, 1999]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: