An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta) Ar Aghaidh (CUID III An Bord um Chur chun Cinn Sábháilteachta Bia)

1 1999

AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

CUID II

Uiscebhealaí Éireann

Mínithe (Cuid II).

8. —Sa Chuid seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “Acht 1990” Acht Uiscebhealach na Sionainne, 1990 ;

déanfar “an Comhlacht” a fhorléiriú de réir alt 9 ;

ciallaíonn “an Chomhairle” an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas nuair atá sí ag comhlíonadh feidhmeanna i ndáil leis an gComhlacht, feidhmeanna de chuid an Chomhlachta nó na n-uiscebhealaí;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán;

ciallaíonn “na huiscebhealaí” na huiscebhealaí intíre a ndéanann an Comhlacht, de bhun an Chomhaontaithe, feidhmeanna a chomhlíonadh de thuras na huaire i ndáil leo agus forléireofar “uiscebhealach” dá réir sin.

Stádas an Chomhlachta.

9. —(1) Sa Chuid seo, gairtear “an Comhlacht” den chomhlacht forfheidhmithe le haghaidh uiscebhealaí intíre a bhunaítear leis an gComhaontú agus ar a dtugtar Uiscebhealaí Éireann.

(2) Tabharfar aitheantas don Chomhlacht mar chomhlacht corpraithe agus mar chomhlacht ag a bhfuil na tréithe go léir de chuid comhlachta chorpraithe, lena n-áirítear comharbas suthain, an chumhacht chun talamh nó maoin eile a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt agus an chumhacht chun agairt a dhéanamh.

(3) Féadfar an Comhlacht a agairt faoina ainm corpraithe.

Feidhmeanna an Chomhlachta.

10. —(1) Is iad feidhmeanna an Chomhlachta, de réir mhír 1 d'Airteagal 2 den Chomhaontú, ná na feidhmeanna sin a shonraítear i gCuid 1 d'Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gComhaontú agus tá éifeacht le hailt 11 agus 41 chun críche na míre sin 1.

(2) De réir mhír 2 d'Airteagal 2 den Chomhaontú, beidh feidhm maidir leis an gComhlacht ag na socruithe a shonraítear i gCuid 1 agus i gCuid 7 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú.

(3) Beidh feidhm ag mír 1 d'Airteagal 3 den Chomhaontú maidir leis an gComhlacht.

(4) Ní dhéanfaidh an Comhlacht uiscebhealach, nó cuid d'uiscebhealach, a dhúnadh go buan gan ceadú na Comhairle.

(5) (a) Féadfaidh an tAire, le hordú, socrú a dhéanamh maidir le feidhmeanna an Chomhlachta i ndáil le haon uiscebhealach intíre a shonrófar san ordú nó cibé feidhmeanna dá chuid a shonrófar amhlaidh a chomhlíonadh ó cibé dáta a shonrófar amhlaidh.

(b) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin bhfo-alt seo a leasú nó a chúlghairm.

Feidhmeanna etc., a aistriú chuig an gComhlacht.

11. —(1) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), déantar feidhmeanna an Aire i ndáil leis na huiscebhealaí a aistriú leis seo chuig an gComhlacht.

(2) Déanfar tagairtí don Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán nó don Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, nó tagairtí atá le forléiriú mar thagairtí don chéanna, in aon reacht, nó in aon ionstraim arna déanamh faoi aon reacht, a bhaineann le haon fheidhmeanna a aistrítear leis an alt seo a fhorléiriú, a mhéid a bhaineann siad leis na feidhmeanna sin, mar thagairtí don Chomhlacht.

(3) Déantar feidhmeanna, sócmhainní, cearta agus dliteanais Bhord Fáilte Éireann mar chomhalta de Shannon-Erne Waterway Promotions Limited a aistriú leis seo chuig an gComhlacht agus déanfar tagairtí i Meabhrán Comhlachais nó in Airteagail Chomhlachais na Cuideachta sin do Bhord Fáilte Éireann a fhorléiriú mar thagairtí don Chomhlacht.

(4) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le feidhmeanna an Aire faoi alt 2 d'Acht an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán (Cumhachtaí agus Feidhmeanna), 1998 , a mhéid a bhaineann sé leis na huiscebhealaí.

(5) Ní dhéanfaidh an Comhlacht cumhachtaí an Chomhlachta—

(a) faoi ailt 6(f) agus 7(1) d'Acht na gCanálacha, 1986 , agus

(b) faoi alt 2(h) agus faoi fho-ailt (1) agus (3) d'alt 3 d'Acht 1990,

a fheidhmiú gan toiliú an Aire.

An Comhlacht d'fháil talún go héigeantach agus do dhiúscairt talún.

12. —(1) Féadfaidh an Comhlacht, le toiliú na Comhairle, aon talamh (lena n-áirítear uiscebhealach intíre nó cuid d'uiscebhealach intíre) nó aon cheart, éasúint, teideal nó leas in aon talamh, thar aon talamh nó i leith aon talún (lena n-áirítear uiscebhealach intíre nó cuid d'uiscebhealach intíre), a fháil go héigeantach.

(2) Ní dhéanfaidh an Comhlacht uiscebhealach intíre nó cuid d'uiscebhealach intíre a fháil nó a dhiúscairt gan toiliú na Comhairle.

(3) Beidh feidhm ag an Sceideal a ghabhann le hAcht 1990 maidir leis an gComhlacht d'fháil talún (lena n-áirítear uiscebhealach intíre nó cuid d'uiscebhealach intíre) go héigeantach amhail is dá ndéanfaí—

(a) tagairtí d'Uiscebhealaí Éireann a chur in ionad na dtagairtí don Aire,

(b) an mhír seo a leanas a chur in ionad mhír 2:

“2. (1) Féadfaidh áititheoir talún, nó aon úinéir talún, a mbeidh fógra faoi mhír 1(1)(b) foilsithe ina leith agóid i scríbhinn a chur faoi bhráid Uiscebhealaí Éireann, laistigh de dhá mhí tar éis dháta an fhoilsithe sin, i gcoinne na fála éigeantaí beartaithe dá dtagraítear san fhógra.

(2) Féadfaidh an duine a mbeidh agóid faoi fhomhír (1) curtha faoi bhráid Uiscebhealaí Éireann aige nó aici an agóid sin a tharraingt siar trí fhógra i scríbhinn a chur chuig Uiscebhealaí Éireann nó chuig an Aire.

(3) (a) Más rud é, i ndáil le fáil éigeantach bheartaithe talún faoin Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999 , go gcuirfear agóid faoi bhráid Uiscebhealaí Éireann de réir fhomhír (1) agus nach dtarraingeofar siar í, breithneoidh an tAire an agóid agus ní dhéanfar an talamh a fháil go héigeantach gan toiliú an Aire.

(b) I gcás ina mbeidh ceart slí poiblí ann thar thalamh a bheartaítear a fháil go héigeantach faoin Acht seo, ní dhéanfar an talamh a fháil go héigeantach gan toiliú an Aire.

(4) Beidh ag gabháil le hiarratas ó Uiscebhealaí Éireann ar thoiliú an Aire le talamh a fháil go héigeantach faoin Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999

(a) cóip d'aon agóid lena mbaineann faoi fhomhír (1),

(b) cóip den nuachtán ina bhfuil an fógra a shonraítear i mír 1(1)(b),

(c) cóip den fhógra a shonraítear i mír 1(1)(c), agus

(d) cóip den léarscáil nó den phlean den talamh a taisceadh de bhun mhír 1(1)(a),

agus tabharfaidh Uiscebhealaí Éireann don Aire cibé faisnéis eile a éileoidh an tAire i ndáil leis an bhfáil.

(5) Ar iarratas a bheith déanta faoi fhomhír (4) i ndáil le talamh—

(a) i gcás arb é tuairim an Aire nár comhlíonadh forálacha mhír 1 i ndáil leis an talamh nó i ndáil le cuid den talamh, diúltóidh sé nó sí a thoiliú nó a toiliú a thabhairt leis an talamh a fháil go héigeantach nó, de réir mar a bheidh, diúltóidh sé nó sí a thoiliú nó a toiliú a thabhairt leis an gcuid den talamh a fháil go héigeantach agus tabharfaidh sé nó sí a thoiliú nó a toiliú leis an gcuid eile den talamh a fháil go héigeantach,

(b) in aon chás eile, tabharfaidh an tAire a thoiliú nó a toiliú leis an talamh a fháil go héigeantach.”,

agus

(c) an clásal seo a leanas a chur in ionad chlásal (c) de mhír 3(1):

“(c) go dtabharfaidh an tAire a thoiliú nó a toiliú le hUiscebhealaí Éireann d'fháil na talún sin go héigeantach,”,

agus fara aon oiriúnuithe eile is gá.

Aisghairm.

13. —Aisghairtear leis seo iad seo a leanas:

(a) alt 6(d) (a mhéid a bhaineann sé le talamh nó ceart thar thalamh a fháil go héigeantach) d'Acht na gCanálacha, 1986 , agus an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin,

(b) alt 2(f) d'Acht 1990 (a mhéid a bhaineann sé le talamh nó le haon cheart, éasúint, teideal nó leas d'aon chineál i dtalamh, thar thalamh nó i leith talún, a fháil go héigeantach), agus

(c) mír (a) (a mhéid a bhaineann sí leis na huiscebhealaí) agus mír (d) (a mhéid a bhaineann sí le feidhmeanna an Aire i ndáil le huiscebhealaí) d'alt 5(1) d'Acht an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán (Cumhachtaí agus Feidhmeanna), 1998 .