An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Uiscebhealaí Éireann) Ar Aghaidh (CUID IV An Comhlacht Trádála agus Gnó)

1 1999

AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

CUID III

An Bord um Chur chun Cinn Sábháilteachta Bia

“an Comhlacht”.

14. —Sa Chuid seo, déanfar “an Comhlacht” a fhorléiriú de réir alt 15 .

Stádas an Chomhlachta.

15. —(1) Sa Chuid seo, gairtear “an Comhlacht” den chomhlacht forfheidhmithe le haghaidh sábháilteachta bia a bhunaítear leis an gComhaontú agus ar a dtugtar an Bord um Chur chun Cinn Sábháilteachta Bia.

(2) Tabharfar aitheantas don Chomhlacht mar chomhlacht corpraithe agus mar chomhlacht ag a bhfuil na tréithe go léir de chuid comhlachta chorpraithe, lena n-áirítear comharbas suthain, an chumhacht chun talamh nó maoin eile a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt agus an chumhacht chun agairt a dhéanamh.

(3) Féadfar an Comhlacht a agairt faoina ainm corpraithe.

Feidhmeanna an Chomhlachta.

16. —(1) Is iad feidhmeanna an Chomhlachta, de réir mhír 1 d'Airteagal 2 den Chomhaontú, ná na feidhmeanna sin a shonraítear i gCuid 2 d'Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gComhaontú.

(2) De réir mhír 2 d'Airteagal 2 den Chomhaontú, beidh feidhm maidir leis an gComhlacht ag na socruithe a shonraítear i gCuid 2 agus i gCuid 7 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú.

(3) Beidh feidhm ag mír 1 d'Airteagal 3 den Chomhaontú maidir leis an gComhlacht.

Leasú ar an Acht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, 1998 .

17. —Leasaítear leis seo an tAcht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, 1998 , de réir mar a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an gCuid seo.

AN TÁBLA

Leasuithe ar an Acht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, 1998

Is iad seo a leanas na leasuithe ar an Acht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, 1998 :

1. Cuirfear na hailt seo a leanas in ionad ailt 11 agus 12:

“11. (1) Is í príomhfheidhm an Údaráis gach beart réasúnach a dhéanamh chun a chinntiú go mbeidh—

(a) bia a tháirgtear sa Stát (cibé acu a dhéantar é a dháileadh nó a mhargú sa Stát nó nach ndéantar), agus

(b) bia a dháiltear nó a mhargaítear sa Stát,

de réir na gcaighdeán is airde ó thaobh sábháilteachta bia agus sláinteachais a bheidh ar fáil go réasúnach.

(2) Déanfaidh sé, go háirithe, gach beart réasúnach chun a chinntiú go gcomhlíonann bia den sórt sin—

(a) aon reachtaíocht iomchuí bia i leith caighdeán sábháilteachta bia agus sláinteachais, nó

(b) d'éagmais aon reachtaíochta den sórt sin, forálacha caighdeán nó cód dea-chleachtais a aithnítear i gcoitinne agus arb é is aidhm dóibh a chinntiú go mbainfear amach ardchaighdeáin sláinteachais bia agus sábháilteachta bia.

(3) Ar iarratas ón mBord um Chur chun Cinn Sábháilteachta Bia, comhoibreoidh an tÚdarás leis maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna.

12. (1) Chun go mbainfear amach an méid is mó cosanta a bheidh ar fáil go réasúnach ar mhaithe le sláinte an phobail agus cosaint tomhaltóirí agus, chun críocha alt 11(2), déanfaidh an tÚdarás, ar gach céim de tháirgeadh bia, ó tháirgeadh príomhúil go dtí an úsáid deiridh ag an tomhaltóir, bunú agus cothabháil ardchaighdeán sláinteachais bia agus sábháilteachta bia a chothú.

(2) Gabhfaidh an tÚdarás de láimh, nó socróidh sé go ngabhfar de láimh, chun críocha fho-alt (1), cibé gníomhaíochtaí is cuí leis chun caighdeáin den sórt sin a chothú agus cuirfidh sé i gcrích, nó socróidh sé go gcuirfear i gcrích, cibé iniúchtaí bia is gá chun a chinneadh an bhfuil reachtaíocht bia á comhlíonadh.

(3) Gan dochar d'fhorálacha reachtaíochta bia, déanfar na gníomhaíochtaí agus na hiniúchtaí bia atá le gabháil de láimh ag an Údarás nó thar a cheann agus dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a dhíriú ar an méid seo a leanas a thabhairt i gcrích i measc táirgeoirí, monaróirí, dáileoirí, miondíoltóirí agus lónadóirí, is é sin le rá, go nglacfaidh siad i gcoitinne leis an bprionsabal, i leith aon bhia a chuirfear ar an margadh, gur orthu féin go leithleach, nó de réir mar is cuí, i dteannta a chéile, atá an phríomhfhreagracht as sábháilteacht an bhia agus as oiriúnacht an bhia lena chaitheamh ag an duine, agus, dá dhroim sin, déanfaidh gach aon duine de na daoine a luaitear gach beart réasúnach chun sábháilteacht agus caighdeán sláinteachais an bhia sin a áirithiú, a mhéid a bhaineann leis an duine sin.

(4) Féachfaidh an tÚdarás, i gcomhlíonadh a fheidhmeanna, le dul i gcomhairle le hionadaithe tomhaltóirí, táirgeoirí, miondíoltóirí, dáileoirí, lónadóirí agus monaróirí agus, más cuí, le gníomhaireachtaí oifigiúla i dtaobh na ngníomhaíochtaí nó na mbeart eile a bheidh le gabháil de láimh.”.

2. In alt 15—

(a) cuirfear “agus féadfaidh sé, ar a thionscnamh féin, comhairle den sórt sin a thabhairt—” in ionad “nó féadfaidh sé, ar a thionscnamh féin, comhairle den sórt sin a thabhairt i dtaobh an mhéid seo a leanas—”, agus

(b) scriostar míreanna (a), (b) agus (h).

3. In alt 16, scriostar fo-alt (3).

4. In alt 18—

(a) i bhfo-alt (1), cuirfear “, i gcomhlíonadh a fheidhmeanna,” isteach i ndiaidh “Féadfaidh an tÚdarás”, agus

(b) i bhfo-alt (2), cuirfear “nó ag an mBord um Chur chun Cinn Sábháilteachta Bia” isteach i ndiaidh “Stát”.

5. In alt 41(4) (b), cuirfear “ábhar” in ionad “comhthéacs”.

6. Cuirfear an t-alt seo a leanas in ionad alt 46:

“46. Chun críocha alt 11(2), cuirfidh an tÚdarás an méid seo a leanas i gcrích nó socróidh sé go gcuirfear an méid seo a leanas i gcrích thar a cheann faoi alt 48:

(a) comhlíonadh reachtaíochta bia a chinneadh tríd an méid seo a leanas a dhéanamh—

(i) áitreabh agus trealamh, lena n-áirítear áitreabh nó trealamh a úsáidtear i ndáil le monarú, próiseáil, diúscairt, iompar agus stóráil bia, a iniúchadh, a cheadú, a cheadúnú nó a chlárú,

(ii) bia, lena n-áirítear comhábhair bhia, a iniúchadh, a shampláil agus a anailísiú, agus

(iii) lipéadú bia a iniúchadh agus a anailísiú,

agus

(b) oideachas sábháilteachta bia agus sláinteachais bia a sholáthar do tháirgeoirí, do mhonaróirí, do dháileoirí, do mhiondíoltóirí agus do lónadóirí.”.

7. In alt 48(9), cuirfear “a fheidhmeanna” in ionad “iniúchtaí”.

8. In alt 65 den téacs Béarla—

(a) i mír (h), cuirfear isteach “the insertion” roimh “after”, agus

(b) i mír (i), cuirfear “the insertion of” in ionad “to insert”.