An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VII Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann) Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag Bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe)

1 1999

AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

CUID VIII

Forálacha Eile

“an tAire cuí”.

39. —Sa Chuid seo, ciallaíonn “an tAire cuí”—

(a) i ndáil le hUiscebhealaí Éireann, an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán,

(b) i ndáil leis an mBord um Chur chun Cinn Sábháilteachta Bia, an tAire Sláinte agus Leanaí,

(c) i ndáil leis an gComhlacht Forbartha Trádála agus Gnó, an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta,

(d) i ndáil le Comhlacht na gClár Speisialta AE, an tAire Airgeadais,

(e) i ndáil leis an bhForas Teanga, an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, nó an tAire Oideachais agus Eolaíochta, de réir mar is cuí ag féachaint d'fheidhmeanna an Chomhlachta sin,

(f) i ndáil le Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann, Aire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha.

Foireann a aistriú chuig Comhlachtaí.

40. —(1) (a) I gcás ina ndéanfaidh an tAire cuí i ndáil le Comhlacht áirithe oifigeach dá chuid nó dá cuid a ainmniú chun críocha an ailt seo, déanfar an t-oifigeach a aistriú chuig foireann an Chomhlachta, agus tiocfaidh sé nó sí chun bheith agus beidh sé nó sí ina chomhalta nó ina comhalta d'fhoireann an Chomhlachta cibé lá a shonróidh an tAire cuí.

(b) Féadfar ainmniú a dhéanamh faoi mhír (a) i ndáil le hoifigeach de chuid an Aire chuí a mbaineann a dhualgais nó a dualgais go hiomlán nó go formhór le feidhm a aistrítear chuig an gComhlacht lena mbaineann an t-ainmniú nó i ndáil le hoifigeach de chuid an Aire chuí a thoilíonn leis an ainmniú.

(c) Féadfar ainmniú faoin bhfo-alt seo a dhéanamh aon tráth roimh an lá a aistreofar feidhmeanna an Aire chuí faoin Acht seo nó aon tráth nach faide ná 2 bhliain tar éis an lae sin.

(d) Sula ndéanfaidh an tAire cuí ainmniú faoin alt seo, rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis an duine lena mbaineann agus le haon cheardchumann aitheanta a bhfuil an duine sin ina chomhalta nó ina comhalta de.

(2) I gcás ina n-ainmneoidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán duine a bhí, díreach roimh dhíscaoileadh Bhord na Gaeilge, ina chomhalta nó ina comhalta dá fhoireann chun críocha an ailt seo, déanfar an comhalta a aistriú chuig foireann an Fhorais Teanga, agus tiocfaidh sé nó sí chun bheith agus beidh sé nó sí ina chomhalta nó ina comhalta d'fhoireann an Fhorais Teanga, cibé lá a shonróidh an tAire sin den Rialtas.

(3) I gcás ina n-ainmneoidh Aire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha duine a bhí, díreach roimh dhíscaoileadh Choimisiún Iascaigh an Fheabhail nó Choimisinéirí Soilse na hÉireann, ina chomhalta nó ina comhalta d'fhoireann ceachtar de na comhlachtaí sin chun críocha an ailt seo, déanfar an comhalta a aistriú chuig foireann Choimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann, agus tiocfaidh sé nó sí chun bheith agus beidh sé nó sí ina chomhalta nó ina comhalta d'fhoireann Choimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann, cibé lá a shonróidh an tAire sin den Rialtas.

(4) (a) I gcás ina n-ainmneoidh an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta comhalta d'fhoireann Fhiontraíocht Éireann nó Fhorfás chun críocha an ailt seo, déanfar an comhalta a aistriú chuig foireann an Chomhlachta Forbartha Trádála agus Gnó, agus tiocfaidh sé nó sí chun bheith agus beidh sé nó sí ina chomhalta nó ina comhalta d'fhoireann an Chomhlachta Forbartha Trádála agus Gnó, cibé lá a shonróidh an tAire sin den Rialtas.

(b) Beidh feidhm ag míreanna (b), (c) agus (d) d'fho-alt (1) maidir le hainmniú faoin bhfo-alt seo mar atá feidhm acu maidir le hainmniú faoin bhfo-alt sin fara aon mhodhnuithe is gá.

(5) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn “an t-aistreoir” Bord na Gaeilge, Coimisiún Iascaigh an Fheabhail, Coimisinéirí Soilse na hÉireann, Fiontraíocht Éireann nó Forfás, de réir mar is cuí.

(b) Beidh éifeacht leis an gconradh fostaíochta idir duine a ainmneofar faoi fho-alt (2), (3)(4) agus an t-aistreoir, amhail ar an agus ón lá a shonróidh an tAire cuí i ndáil leis an ainmniú amhail is dá mba go ndearnadh i dtosach é idir an duine agus an Comhlacht a dtagann sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta dá fhoireann de bhua an ainmnithe.

(c) Gan dochar do mhír (b)

(i) déanfar, de bhua na míre sin, cearta, cumhachtaí, dualgais agus dliteanais uile an aistreora faoi chonradh nó i dtaca le conradh a bhfuil feidhm ag an mír sin maidir leis, a aistriú chuig an gComhlacht réamhráite an lá dá dtagraítear sa mhír sin;

(ii) aon ní a bheidh déanta roimh an lá sin ag an aistreoir nó i ndáil leis an aistreoir i leith an chonartha sin nó i leith an duine, measfar, ón lá sin, é a bheith déanta ag an gComhlacht sin nó i ndáil leis.

(d) Ní dochar míreanna (b)(c) d'aon cheart atá ag duine a ainmneofar mar a dúradh a chonradh fostaíochta nó a conradh fostaíochta a fhoirceannadh má dhéantar athrú mór, chun a aimhleasa nó a haimhleasa, ar a choinníollacha oibre nó a coinníollacha oibre ach ní éireoidh aon cheart den sórt sin de bhíthin amháin an athraithe ar an bhfostóir a dhéantar le mír (b).

(6) I ndáil le foireann a aistreofar leis an alt seo, beidh seirbhís roimh ré sa státseirbhís, i mBord na Gaeilge, i gCoimisiún Iascaigh an Fheabhail, i gCoimisinéirí Soilse na hÉireann, i bhFiontraíocht Éireann nó i bhForfás ináirithe chun críocha na nAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1991, na nAchtanna um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973 go 1991, na nAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 1991, agus na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 1993.

Forálacha de dhroim feidhmeanna, sócmhainní agus dliteanais a aistriú chuig Comhlacht.

41. —(1) I gcás ina mbeidh aon imeachtaí dlí ar feitheamh, ar páirtí iontu Aire, Bord nó Coimisiún agus go bhfuil tagairt sna himeachtaí d'fheidhmeanna a aistrítear leis an alt iomchuí ón Aire sin, ón mBord sin nó ón gCoimisiún sin, déanfar ainm an Chomhlachta a n-aistrítear na feidhmeanna chuige, a mhéid a bhaineann na himeachtaí le haon fheidhm a aistrítear leis an alt iomchuí, a chur sna himeachtaí in ionad ainm an Aire sin nó an Bhoird sin nó an Choimisiúin sin nó a chur leis na himeachtaí, de réir mar is cuí, agus ní rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an gcur in ionad sin.

(2) Maidir le haon ní a thosófar agus nach gcríochnófar roimh aistriú feidhme faoin alt iomchuí le húdarás nó faoi údarás an duine óna n-aistrítear an fheidhm, féadfaidh an Comhlacht a n-aistrítear an fheidhm chuige, a mhéid a bhaineann sé leis an bhfeidhm sin, leanúint ar aghaidh leis nó é a chríochnú tráth an tosaithe sin nó dá éis.

(3) Gach ionstraim a dhéanfar faoi reacht agus gach doiciméad eile (lena n-áirítear aon deimhniú nó ceadúnas) a dheonófar nó a dhéanfar i bhfeidhmiú feidhme a aistrítear leis an alt iomchuí, beidh éifeacht léi nó leis, tráth an aistrithe sin agus dá éis, más rud é go raibh an ionstraim nó an doiciméad sin i bhfeidhm agus a mhéid a bhí an ionstraim nó an doiciméad sin i bhfeidhm díreach roimh an aistriú sin, amhail is dá mba rud é gur dheonaigh nó go ndearna an Comhlacht a n-aistrítear an fheidhm chuige í nó é, agus ní dhéanfaidh aistriú feidhme leis an alt iomchuí difear do bhailíocht aon doiciméid den sórt sin arna dheonú nó arna dhéanamh, nó aon ghnímh eile a bheidh déanta, ag an duine nó i ndáil leis an duine óna n-aistrítear an fheidhm roimh an aistriú sin, agus leanfaidh aon doiciméad nó gníomh den sórt sin, má bhíonn sé i bhfeidhm díreach roimh an aistriú sin, i bhfeidhm go feadh an méid chéanna agus faoi réir na bhforálacha céanna amhail is dá mba rud é gur dheonaigh nó go ndearna an Comhlacht sin go cuí é nó gur deonaíodh nó go ndearnadh i ndáil leis an gComhlacht sin é.

(4) Déanfar tagairtí d'Aire, do Bhord nó do Choimisiún atá i meabhrán comhlachais nó in airteagail chomhlachais aon chuideachta agus a bhaineann le feidhm a aistrítear ón Aire sin, ón mBord sin nó ón gCoimisiún sin leis an alt iomchuí, a fhorléiriú, tráth an aistrithe agus dá éis, mar thagairtí don Chomhlacht a n-aistrítear an fheidhm chuige.

(5) An mhaoin, na cearta agus na dliteanais go léir a shealbhaítear, a theachtar nó a thabhaítear i ndáil le feidhm a aistrítear leis an alt iomchuí, déanfar, tráth an aistrithe, agus déantar leis seo, iad a aistriú chuig an gComhlacht a n-aistrítear an fheidhm chuige agus, dá réir sin, gan aon tíolacas, aistriú nó sannadh breise—

(a) beidh an mhaoin sin, réadach agus pearsanta, dílsithe don Chomhlacht sin, tráth an aistrithe sin,

(b) beidh na cearta sin á dteachtadh ag an gComhlacht sin, amhail ar an agus ón aistriú sin,

(c) amhail ar an agus ón aistriú sin, is dliteanais de chuid an Chomhlachta sin a bheidh sna dliteanais sin.

(6) Aon airgead, stoic, scaireanna nó urrúis a aistrítear leis an alt iomchuí agus a bheidh, tráth an aistrithe sin, in ainm an duine óna n-aistrítear iad, déanfar, ar iarratas ón gComhlacht a n-aistrítear chuige amhlaidh iad, iad a aistriú isteach in ainm an Chomhlachta sin.

(7) Déantar an riaradh agus an gnó i dtaca le comhlíonadh aon fheidhme a aistrítear leis an alt iomchuí a aistriú leis seo chuig an gComhlacht a n-aistrítear an fheidhm chuige amhlaidh.

(8) Beidh deimhniú arna shíniú ag Aire á rá gur dílsíodh nó, de réir mar a bheidh, nár dílsíodh, aon mhaoin, ceart nó dliteanas do Chomhlacht faoin alt iomchuí, ina fhianaise leormhaith, mura suífear a mhalairt, ar an bhfíoras a bheidh deimhnithe amhlaidh chun gach críche.

(9) Féadfaidh Aire, le rialacháin, cibé oiriúnuithe agus modhnuithe a dhéanamh ar aon reacht (lena n-áirítear ailt 11, 28, 34 agus 36) nó ar ionstraim arna déanamh faoi aon reacht nó ar mheabhrán comhlachais nó airteagail chomhlachais aon chuideachta a mheasann sé nó sí is gá nó is fóirsteanach chun a chumasú lánéifeacht a bheith leis an alt seo agus leis na hailt sin.

(10) San alt seo—

ciallaíonn “Bord” Bord na Gaeilge nó Bord Fáilte Éireann;

ciallaíonn “Coimisiún” Coimisiún Iascaigh an Fheabhail nó Coimisinéirí Soilse na hÉireann;

ciallaíonn “Aire” an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, Aire na Mara agus Acmhainní Nádúrtha nó an tAire Oideachais agus Eolaíochta, de réir mar is cuí ag féachaint don fheidhm, don tsócmhainn nó don dliteanas lena mbaineann (lena n-áirítear feidhm, sócmhainn nó dliteanas de chuid Boird nó Coimisiúin);

ciallaíonn “an t-alt iomchuí” alt 11 , 28, 3436.

Deontais do Chomhlachtaí.

42. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais deontais a thabhairt do Chomhlacht na gClár Speisialta AE as airgead a sholáthróidh an tOireachtas ar deontais iad ina mbeidh cibé méideanna, agus a bheidh faoi réir cibé coinníollacha, a chinnfidh sé nó sí chun críocha caiteachais ag an gComhlacht sin le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh aon Aire cuí eile, le toiliú an Aire Airgeadais, deontais a thabhairt do Chomhlacht as airgead a sholáthróidh an tOireachtas ar deontais iad ina mbeidh cibé méideanna, agus a bheidh faoi réir cibé coinníollacha, a chinnfidh an tAire cuí, leis an toiliú céanna, chun críocha caiteachais ag an gComhlacht sin le linn don Chomhlacht a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

Srian le Comhlachtaí d'fháil airgid ar iasacht.

43. —Ní dhéanfar aon chumhacht chun airgead a fháil ar iasacht a thugtar do Chomhlacht le mír 2.2 de Chuid 7 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú, a fheidhmiú gan toiliú an Aire Airgeadais agus Aire de chuid Thuaisceart Éireann.

Táillí.

44. —Féadfaidh Comhlacht, le ceadú an Aire Airgeadais, táillí a mhuirearú agus muirir eile a fhorchur i leith chomhlíonadh a fheidhmeanna, agus déanfaidh an Comhlacht, aon táille nó muirear eile a íocfar leis de bhua an ailt seo nó de bhua aon chumhachta eile a aistreofar chuige, a choimeád agus a úsáid chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

Bronntanais do Chomhlachtaí.

45. —(1) Féadfaidh Comhlacht, faoi réir cheadú an Aire Airgeadais, bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais nó coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

(2) Ní ghlacfaidh Comhlacht bronntanas más rud é go mbeadh na hiontaobhais nó na coinníollacha atá ag gabháil leis ar neamhréir lena fheidhmeanna.

Srian le hailt 43 go 45.

46. —D'ainneoin alt 1 (2), ní thiocfaidh alt, ar alt 43 , 4445 é, i ngníomh i ndáil le Comhlacht mura rud é go ndéanfar foráil a bhfuil éifeacht den tsamhail chéanna léi sa mheamram airgeadais a bhaineann leis an gComhlacht sin agus dá dtagraítear i mír 2.2 de Chuid 7 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú.

Ordacháin chun críche Airteagal 7 den Chomhaontú.

47. —Údaraítear leis seo don Aire Gnóthaí Eachtracha ordachán a thabhairt do Chomhlacht faoi Airteagal 7 den Chomhaontú, agus gníomhóidh Comhlacht de réir aon ordacháin den sórt sin.

Aird bhreithiúnach a thabhairt ar shéalaí Comhlachtaí.

48. —Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala gach Comhlachta agus déanfar doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina ionstraim arna déanamh ag Comhlacht agus a bheith séalaithe le séala an Chomhlachta (a airbheartaíonn a bheith fíordheimhnithe de réir mhír 4.2 de Chuid 7 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú) a ghlacadh i bhfianaise agus measfar gurb é an ionstraim sin é gan chruthúnas mura rud é go suífear a mhalairt.

Tuarascálacha ó Chomhlachtaí a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

49. —(1) Faoi réir fhomhír (2), cuirfidh an tAire cuí faoi deara cóip de thuarascáil bhliantúil Comhlachta a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) I gcás an Fhorais Teanga, forléireofar an tagairt i bhfo-alt (1) don Aire cuí mar thagairt don Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán.

Feidhm an Achta Ombudsman, 1980 .

50. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 1980” an tAcht Ombudsman, 1980 ;

ciallaíonn “Ombudsman Thuaisceart Éireann” an duine a chomhlíonann feidhmeanna i dTuaisceart Éireann ar feidhmeanna iad a chomhfhreagraíonn d'fheidhmeanna an Ombudsman.

(2) Beidh feidhm ag Acht 1980 maidir leis na Comhlachtaí fara aon mhodhnuithe is gá agus amhail is dá mbeadh tagairt do gach ceann acu i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin, ach ní bhainfidh an fheidhm sin ach le gníomhartha arna ndéanamh sa Stát ag Comhlacht nó thar a cheann.

(3) Le linn réamhscrúdú nó imscrúdú a dhéanamh faoi Acht 1980 ar ghníomh a rinne Comhlacht nó a rinneadh thar a cheann, rachaidh an tOmbudsman i gcomhairle le hOmbudsman Thuaisceart Éireann i ndáil le seoladh an scrúdaithe nó an imscrúdaithe agus, i gcás ina measann sé nó sí gur cuí déanamh amhlaidh, féadfaidh sé nó sí faisnéis (lena n-áirítear cóip de dhoiciméad) a bheidh tugtha dó nó di chun críocha an scrúdaithe nó an imscrúdaithe a chur ar fáil d'Ombudsman Thuaisceart Éireann; ach, is é nó is í an tOmbudsman amháin a dhéanfaidh aon chinneadh nó moladh a bheidh le déanamh tar éis scrúdaithe nó imscrúdaithe den sórt sin agus tabharfaidh sé nó sí ráiteas i scríbhinn maidir le haon chinneadh nó moladh den sórt sin d'Ombudsman Thuaisceart Éireann.

(4) I gcás ina ndéanfar gearán le hOmbudsman Thuaisceart Éireann i ndáil le gníomh arna dhéanamh sa Stát ag Comhlacht nó thar ceann Comhlachta, agus go ndéanfaidh Ombudsman Thuaisceart Éireann an ní a tharchur chuig an Ombudsman, beidh feidhm ag Acht 1980 amhail is dá mba rud é go ndearnadh gearán go cuí leis an Ombudsman i ndáil leis an ní faoin Acht sin.

(5) I gcás ina ndéanfar gearán leis an Ombudsman i ndáil le gníomh arna dhéanamh i dTuaisceart Éireann ag Comhlacht nó thar ceann Comhlachta, déanfaidh sé nó sí an ní a tharchur chuig Ombudsman Thuaisceart Éireann agus déanfaidh sé nó sí aon fhaisnéis (lena n-áirítear cóip de dhoiciméad) i ndáil leis an ní a bheidh ina sheilbh nó ina seilbh a thabhairt dó nó di.

(6) Nuair a gheobhaidh an tOmbudsman iarratas ó Ombudsman Thuaisceart Éireann i ndáil le himscrúdú ag Ombudsman Thuaisceart Éireann ar ghníomh arna dhéanamh i dTuaisceart Éireann ag Comhlacht nó thar ceann Comhlachta, rachaidh an tOmbudsman i mbun idirchaidrimh leis nó léi agus glacfaidh comhairle leis nó léi i ndáil leis an ní.

Feidhm an Achta um Chosaint Sonraí, 1988 .

51. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 1988” an tAcht um Chosaint Sonraí, 1988 ;

folaíonn “gníomh” mainneachtain gníomhú agus folaíonn tagairtí do ghníomh a dhéanamh tagairtí do mhainneachtain den sórt sin;

ciallaíonn “an Coimisinéir” an Coimisinéir Cosanta Sonraí;

tá le “rialaitheoir sonraí” agus “próiseálaí sonraí” na bríonna a shanntar dóibh le hAcht 1988;

forléireofar “bunaithe” de réir Threoir 95/46/CE an 24 Deireadh Fómhair 1995 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin;

ciallaíonn “Coimisinéir Thuaisceart Éireann” an duine a chomhlíonann feidhmeanna i dTuaisceart Éireann a chomhfhreagraíonn d'fheidhmeanna an Choimisinéara.

(2) Beidh feidhm ag Acht 1988 maidir leis na Comhlachtaí fara aon mhodhnuithe is gá agus faoi réir na bhforálacha sin ina dhiaidh seo den alt seo.

(3) I gcás gur sa Stát amháin atá an rialaitheoir sonraí lena mbaineann bunaithe, beidh feidhm ag Acht 1988 maidir le haon ní a bhaineann leis an rialaitheoir sonraí sin.

(4) I gcás gur sa Stát amháin atá an próiseálaí sonraí lena mbaineann bunaithe, beidh feidhm ag Acht 1988 maidir le haon ní a bhaineann leis an bpróiseálaí sonraí sin.

(5) I gcás gur sa Stát agus i dTuaisceart Éireann atá an rialaitheoir sonraí lena mbaineann nó an próiseálaí sonraí lena mbaineann bunaithe, ní bheidh feidhm ag Acht 1988 maidir le haon ní lena mbaineann ach amháin i gcás gur sa Stát a tharlaíonn an phróiseáil lena mbaineann.

(6) A mhéid a bhaineann an tAcht le Comhlacht nó le próiseálaí sonraí Comhlachta, measfar an Comhlacht a bheith ina phearsa a bhfuil feidhm ag alt 16 d'Acht 1988 maidir léi.

(7) Más rud é—

(a) go ndéanfar gearán leis an gCoimisinéir i ndáil le Comhlacht nó i ndáil le próiseálaí sonraí Comhlachta agus go bhfuil an ní ar cheann de na nithe nach bhfuil feidhm ag Acht 1988 maidir leis de bhua an ailt seo, agus

(b) go bhfuil an rialaitheoir sonraí lena mbaineann nó an próiseálaí sonraí lena mbaineann i dTuaisceart Éireann nó gur i dTuaisceart Éireann a tharlaíonn an phróiseáil,

déanfaidh an Coimisinéir an ní a tharchur chuig Coimisinéir Thuaisceart Éireann agus déanfaidh sé nó sí aon fhaisnéis i ndáil leis an ní a bheidh ina sheilbh nó ina seilbh a thabhairt dó nó di.

Comhlachtaí a dhíolmhú ó rátaí agus ó chánacha.

52. —(1) Ní bheidh Comhlacht faoi dhliteanas rátaí ar bith a íoc faoi na hAchtanna Luachála agus measfar, chun críche alt 2 den Valuation (Ireland) Act, 1854, maidir le haon oidhreachtán nó tionóntán a bheidh in úsáid nó ar áitiú ag Comhlacht, gur de chineál poiblí é agus go bhfuil sé ar áitiú don tseirbhís phoiblí.

(2) Ní bheidh Comhlacht faoi dhliteanas cáin dhíreach ar bith, nó dleacht ar bith, a íoc i leith aon tailte ná ioncaim.

Feidhm alt 13 de Reacht na dTréimhsí, 1957 , agus alt 70 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú), 1980 , maidir le Comhlachtaí.

53. —Measfar maidir le Comhlacht—

(a) gur údarás Stáit é chun críocha alt 13 de Reacht na dTréimhsí, 1957 , agus

(b) gur údarás Stáit iomchuí é chun críocha alt 70 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú), 1980 .

Cruthúnas ar rialacháin agus ar fhodhlíthe arna ndéanamh ag Comhlacht.

54. —Beidh feidhm ag alt 4 den Acht um Fhianaise Scríbhinne, 1925 , maidir le rialacháin agus fodhlíthe a dhéanfaidh Comhlacht.

Feidhmeanna le haghaidh comhlachtaí poiblí.

55. —(1) Chun a chinntiú, maidir leis na socruithe le haghaidh an chomhoibrithe chomhaontaithe dá dtagraítear i míreanna 8 agus 9(i) de Shraith a Dó den Chomhaontú Ilpháirtí, a mhéid a bhaineann siad le comhlachtaí poiblí, go dtosóidh siad i gcomhthráth leis an aistriú cumhachtaí chuig Tionól Thuaisceart Éireann, beidh ag comhlachtaí poiblí lena mbaineann cibé feidhmeanna is gá nó is fóirsteanach chun na críche sin.

(2) San alt seo, ciallaíonn “comhlacht poiblí” údarás áitiúil chun críocha an Achta Rialtais Áitiúil, 1941 , bord sláinte nó aon chomhlacht eile arna bhunú le haon achtachán.

Feidhm Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993.

56. —Chun críocha Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993—

(a) measfar gur iniúchadh an scrúdú dá dtagraítear i mír 2.5 de Chuid 7 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú, agus

(b) measfar gur scrúduithe dá bhforáiltear le halt 9 den Acht sin na scrúduithe luach ar airgead dá dtagraítear i mír 2.7 den Chuid sin.

1O.J. No. L281 23.11.95, lch. 31.