6 2000

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 2000


AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FORÁLACHA AIRGEADAIS), 2000

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

Alt

1.

Míniú.

2.

Éifeacht Acht 1983 maidir le cumhacht údarás áitiúil chun muirir a dhéanamh.

3.

Muirir áirithe arna ndéanamh ag údaráis áitiúla a dhéanamh bailí.

4.

Cosaint.

5.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil, 1925 go 1998

An tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh. 2), 1983

1983, Uimh. 21

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 2000


AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FORÁLACHA AIRGEADAIS), 2000

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CUMHACHT ÚDARÁS ÁITIÚIL CHUN MUIRIR A DHÉANAMH DE BHUA AN ACHTA RIALTAIS ÁITIÚIL (FORÁLACHA AIRGEADAIS) (UIMH. 2), 1983 . [20 Aibreán, 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Míniú.

1. —San Acht seo ciallaíonn “Acht 1983” an tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh. 2), 1983 .

Éifeacht Acht 1983 maidir le cumhacht údarás áitiúil chun muirir a dhéanamh.

2. —(1) Leasaítear Acht 1983, in alt 1(1), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “achtachán láithreach”:

“ciallaíonn ‘achtachán láithreach’ achtachán atá i bhfeidhm ar thosach feidhme an Achta seo nó aon tráth dá éis (seachas achtachán arna rith tar éis an tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais), 2000 , a rith);”.

(2) Measfar gur tháinig an t-alt seo i ngníomh ar thosach feidhme Acht 1983.

Muirir áirithe arna ndéanamh ag údaráis áitiúla a dhéanamh bailí.

3. —(1) San alt seo ciallaíonn “muirear iomchuí” muirear—

(a) a airbheartóidh a bheith déanta ag údarás áitiúil, roimh an Acht seo a rith, de bhua alt 2 d'Acht 1983, chun seirbhís a sholáthar faoi achtachán nach raibh i bhfeidhm ar thosach feidhme Acht 1983, agus

(b) a bheadh bailí dá mbeadh an leasú a dhéantar le halt 2 den Acht seo i bhfeidhm tráth déanta an mhuirir.

(2) Measfar muirear iomchuí a bheith déanta go bailí agus, maidir le haon mhuirear den sórt sin a rinneadh roimh an Acht seo a rith ach nach ndearna an t-údarás áitiúil lena mbaineann é a ghnóthú, féadfar é a ghnóthú ar mhodh chomh bailí agus chomh héifeachtúil céanna agus a d'fhéadfaí é a ghnóthú dá mba rud é go raibh an tAcht seo i bhfeidhm tráth déanta an mhuirir.

Cosaint.

4. —Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difear d'aon imeachtaí a thionscnófar in aon chúirt agus a bhaineann le bailíocht aon mhuirir iomchuí (de réir bhrí alt 3 den Acht seo) i gcás inar tionscnaíodh na himeachtaí sin roimh 18 Aibreán 2000.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

5. —(1) Féadfar an tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais), 2000 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Rialtais Áitiúil, 1925 go 2000, a ghairm de na hAchtanna Rialtais Áitiúil, 1925 go 1998, agus den Acht seo le chéile.

(3) Déanfar na hAchtanna Rialtais Áitiúil, 1925 go 1998, agus an tAcht seo a fhorléiriú le chéile mar aon ní amháin.