Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

30 2000

/images/harp.jpg


Uimhir 30 de 2000


AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

 

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Forbairt.

4.

Forbairt dhíolmhaithe.

5.

Dearbhú agus tarchur ar fhorbairt agus ar fhorbairt dhíolmhaithe.

6.

Cumhachtaí scrúdaithe, imscrúdaithe agus suirbhéireachta.

7.

Clár pleanála.

8.

Oibleagáid chun faisnéis a thabhairt d'údarás áitiúil.

CUID II

Pleananna agus Treoirlínte

Caibidil I

Pleananna Forbartha.

9.

Oibleagáid plean forbartha a dhéanamh.

10.

An t-ábhar a bheidh i bpleananna forbartha.

11.

Dréachtphlean forbartha a ullmhú.

12.

Plean forbartha a dhéanamh.

13.

Athrú ar phlean forbartha.

14.

Cearta slí poiblí i bpleananna forbartha.

15.

Dualgas ginearálta údaráis pleanála cuspóirí plean forbartha a áirithiú.

16.

Cóipeanna de phleananna forbartha.

17.

Fianaise ar phleananna forbartha.

Caibidil II

Pleananna Limistéir Áitiúil.

18.

Pleananna limistéir áitiúil.

19.

Feidhm pleananna limistéir áitiúil agus an t-ábhar a bheidh iontu.

20.

Comhchomhairliúchán agus glacadh le pleananna limistéir áitiúil.

Caibidil III

Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha.

21.

Cumhacht chun treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh.

22.

Comhoibriú údarás pleanála le húdarás réigiúnach.

23.

An t-ábhar a bheidh i dtreoirlínte pleanála réigiúnacha agus a gcuspóirí.

24.

Comhchomhairliúchán maidir le treoirlínte pleanála réigiúnacha.

25.

Nós imeachta chun treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh.

26.

Athbhreithniú ar threoirlínte pleanála réigiúnacha.

27.

Treoirlínte pleanála réigiúnacha agus pleananna forbartha.

Caibidil IV

Treoirlínte agus Treoracha.

28.

Treoirlínte ón Aire.

29.

Treoracha beartais ón Aire.

30.

Teorannú ar chumhacht an Aire.

31.

Ordacháin ón Aire maidir le pleananna forbartha.

CUID III

Forbairt a Rialú.

32.

Oibleagáid ghinearálta cead a fháil.

33.

Rialacháin maidir le hiarratais ar chead.

34.

Cead forbartha.

35.

Cead pleanála a dhiúltú mar gheall ar mhainneachtainí comhlíonadh a dhéanamh san am atá thart.

36.

Cead sracléaráide.

37.

Achomharc chun an Bhoird.

38.

Doiciméid a bhaineann le hiarratais phleanála a bheith ar fáil.

39.

Forálacha forlíontacha maidir le cead a dheonú.

40.

Teorainn le ré cheada.

41.

Cumhacht chun an tréimhse chuí a athrú.

42.

Cumhacht chun an tréimhse chuí a fhadú.

43.

Rialacháin maidir le hailt 40, 41 agus 42.

44.

Cead a chúlghairm nó a mhodhnú.

45.

Talamh a fháil le haghaidh spásanna oscailte.

46.

Ceanglas déanmhas a dhíchur nó a athrú nó scor dá úsáid.

47.

Comhaontuithe lena rialáiltear forbairt nó úsáid talún.

48.

Ranníocaí forbartha.

49.

Scéimeanna ranníocaí forbartha forlíontacha.

50.

Athbhreithniú bhreithiúnach ar achomhairc, tarchuir agus nithe eile.

CUID IV

Oidhreacht Ailtireachta

Caibidil I

Déanmhais Chosanta.

51.

Taifead ar dhéanmhais chosanta.

52.

Treoirlínte ón Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán.

53.

Moltaí d'údaráis phleanála i dtaobh déanmhas sonrach.

54.

Ábhar a chur leis an taifead ar dhéanmhais chosanta agus a scriosadh as an gcéanna.

55.

Nós imeachta chun ábhar a chur leis an taifead nó a scriosadh as.

56.

Clárú faoin Acht um Chlárú Teidil, 1964.

57.

Oibreacha a dhéanann difear do shainghné déanmhas cosanta nó déanmhas cosanta beartaithe.

58.

Dualgas ar úinéirí agus áititheoirí déanmhais a chosaint ar chur i mbaol.

59.

Fógra chun a cheangal oibreacha a dhéanamh i ndáil le déanmhais chosanta a chur i mbaol.

60.

Fógra chun a cheangal sainghné déanmhas cosanta agus áiteanna eile a aisiriú.

61.

Achomhairc i gcoinne fógraí.

62.

Dáta éifeachtach fógraí.

63.

Cion a bhaineann le déanmhais chosanta a chur i mbaol.

64.

Cumhachtaí úinéirí i ndáil le fógraí i dtaobh déanmhais a chur i mbaol nó a aisiriú.

65.

Iarratas chuig an gCúirt Dúiche ar an toiliú is gá.

66.

Dlínse na Cúirte Dúiche.

67.

Iarratas chun na cúirte ar ranníoc i leith costais a ghabhann le hoibreacha a dhéanamh ar dhéanmhais atá i mbaol.

68.

Déanamh oibreacha áirithe le bheith ina fhorbairt dhíolmhaithe.

69.

Cumhacht údaráis pleanála oibreacha a dhéanamh ar dhéanmhais chosanta agus ar áiteanna eile.

70.

Údarás pleanála do ghnóthú caiteachas as oibreacha a dhéanamh ar dhéanmhais atá i mbaol.

71.

Cumhacht chun déanmhas cosanta a fháil.

72.

Fógra go bhfuil ar intinn déanmhas cosanta a fháil go héigeantach.

73.

Agóid i gcoinne déanmhas cosanta a fháil go héigeantach.

74.

Ordú dílseacháin le haghaidh déanmhas cosanta.

75.

Foirm agus éifeacht ordaithe dílseacháin.

76.

Teideal faighte a chlárú agus ordú dílseacháin a leasú.

77.

Cúiteamh i leith leasa i ndéanmhas cosanta.

78.

Déanmhas cosanta a bheidh faighte ag údarás pleanála a úsáid.

79.

Oibleagáidí údarás sláintíochta i leith déanmhas cosanta.

80.

Deontais d'údaráis phleanála i leith feidhmeanna faoin gCuid seo.

Caibidil II

Limistéir Chaomhantais Ailtireachta agus Limistéir Rialaithe Pleanála Speisialta

81.

Limistéir chaomhantais ailtireachta.

82.

Forbairt i limistéir chaomhantais ailtireachta.

83.

Cumhacht chun déanmhas nó talamh eile a fháil i limistéar caomhantais ailtireachta.

84.

Limistéar rialaithe pleanála speisialta.

85.

Scéim rialaithe pleanála speisialta.

86.

Scéim a athrú agus a athbhreithniú.

87.

Forbairt i limistéar rialaithe pleanála speisialta.

88.

Fógra a sheirbheáil i ndáil le déanmhais nó talamh eile i limistéar rialaithe pleanála speisialta.

89.

An fógra faoi alt 88 a chur i ngníomh.

90.

Féadfaidh cúirt a ordú fógra faoi alt 88 a chomhlíonadh.

91.

Is cion é mainneachtain fógra faoi alt 88 a chomhlíonadh.

92.

Ní gá cead a fháil chun aon fhorbairt a cheanglófar faoin gCaibidil seo a dhéanamh.

CUID V

Soláthar Tithíochta.

93.

Léiriú.

94.

Straitéisí tithíochta.

95.

Straitéisí tithíochta agus pleananna forbartha.

96.

Tithíocht shóisialta agus tithíocht incheannaithe a sholáthar.

97.

Forbairt nach mbeidh feidhm ag alt 96 maidir léi.

98.

Tithíocht incheannaithe a leithroinnt.

99.

Rialuithe maidir le hathdhíol tithe áirithe.

100.

Rialacháin faoin gCuid seo.

101.

Feidhmeanna údarás tithíochta agus údarás pleanála.

CUID VI

An Bord Pleanála

Caibidil I

Bunú agus Comhdhéanamh.

102.

An Bord Pleanála do leanúint ar marthain.

103.

An Bord le bheith ina chomhlacht corpraithe. etc.

104.

Cathaoirleach agus 7 gcomhalta eile a bheidh ar an mBord.

105.

Cathaoirleach a cheapadh.

106.

Gnáthchomhaltaí a cheapadh.

107.

Leaschathaoirleach a cheapadh.

108.

Córam don Bhord, folúntais, etc.

Caibidil II

Eagraíocht, Foireann, etc.

109.

Comhlíonadh ag an mBord.

110.

An cathaoirleach do chinntiú go ndéanfar gnó an Bhoird a chur i gcrích go héifeachtúil, etc.

111.

Cruinnithe agus nós imeachta an Bhoird.

112.

Rannáin den Bhord.

113.

Toirmeasc ar fhaisnéis a nochtadh a bhaineann le feidhmeanna an Bhoird.

114.

Toirmeasc ar chumarsáidí áirithe i ndáil le hachomhairc, etc.

115.

Comhaltaí agus fostaithe an Bhoird agus daoine eile a shlánú.

116.

Deontais don Bhord.

117.

Cuntais agus iniúchtaí an Bhoird.

118.

Tuarascáil bhliantúil agus faisnéis don Aire.

119.

Aoisliúntas chomhaltaí an Bhoird.

120.

Fostaithe an Bhoird.

121.

Aoisliúntas fhostaithe an Bhoird.

122.

An tAire do sholáthar seirbhísí don Bhord.

123.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas, etc.

124.

Sainchomhairleoirí agus comhairleoirí don Bhord.

Caibidil III

Nósanna Imeachta Achomhairc, etc.

125.

Achomhairc agus tarchuir is cúram don Bhord.

126.

Dualgas agus cuspóir an Bhoird i ndáil le hachomhairc agus tarchuir.

127.

Forálacha maidir le hachomhairc agus tarchuir a dhéanamh.

128.

Údaráis phleanála do chur doiciméad, etc. faoi bhráid an Bhoird.

129.

Aighneachtaí nó tuairimí ó pháirtithe eile.

130.

Aighneachtaí nó tuairimí ó dhaoine seachas páirtithe.

131.

Cumhacht an Bhoird aighneachtaí nó tuairimí a iarraidh.

132.

Cumhacht an Bhoird a cheangal doiciméid, etc. a chur faoina bhráid.

133.

Cumhacht an Bhoird i gcás ina seirbheálfar fógra faoi alt 131132.

134.

Éisteachtaí ó bhéal ar achomhairc nó ar tharchuir.

135.

Forálacha forlíontacha a bhaineann le héisteachtaí ó bhéal.

136.

Cruinnithe a chomóradh maidir le tarchuir.

137.

Nithe seachas nithe a bheidh dúisithe ag páirtithe.

138.

Féadfaidh an Bord achomhairc nó tarchuir a dhíbhe más achomhairc nó tarchuir chráiteacha, etc., iad.

139.

Achomhairc i gcoinne coinníollacha.

140.

Achomhairc, iarratais agus tarchuir a tharraingt siar.

141.

Am le haghaidh cinntí agus achomharc, etc.

142.

Rialacháin i ndáil le hachomhairc agus tarchuir.

143.

Beidh aird ag an mBord ar bheartais agus cuspóirí áirithe.

144.

Táillí is iníoctha leis an mBord.

145.

Caiteachais achomhairc nó tarchuir.

146.

Tuarascálacha agus doiciméid de chuid an Bhoird.

CUID VII

Nochtadh Leasanna, etc..

147.

Comhaltaí, etc. do dhearbhú leasanna áirithe.

148.

Ceanglais a dhéanann difear do chomhaltaí, etc. a bhfuil leasanna tairbhiúla áirithe acu.

149.

Forálacha forlíontacha a bhaineann le hailt 147 agus 148.

150.

Cóid chleachtais.

CUID VIII

Forfheidhmiú.

151.

Cion.

152.

Litir rabhaidh.

153.

Cinneadh maidir le forfheidhmiú.

154.

Fógra forfheidhmiúcháin.

155.

Fógra forfheidhmiúcháin a eisiúint i gcásanna práinne.

156.

Pionóis i leith cionta.

157.

Cionta a ionchúiseamh.

158.

Cionta ag comhlachtaí corpraithe.

159.

Fíneálacha a íoc le húdaráis phleanála.

160.

Urghairí i ndáil le forbairt neamhúdaraithe.

161.

Costais ionchúiseamh agus iarratas ar urghairí.

162.

Fianaise ar chead.

163.

Ní bheidh gá le cead le haghaidh aon oibreacha a cheanglaítear faoin gCuid seo.

164.

Socruithe idirthréimhseacha maidir le cionta.

CUID IX

Criosanna Forbartha Straitéisí.

165.

Léiriú.

166.

Láithreáin a ainmniú le haghaidh criosanna forbartha straitéisí.

167.

Láithreán a fháil le haghaidh creasa forbartha straitéisí.

168.

Scéim pleanála le haghaidh criosanna forbartha straitéisí.

169.

Scéim pleanála a dhéanamh.

170.

Iarratas ar fhorbairt i gcrios forbartha straitéisí.

171.

Scéim pleanála a chúlghairm.

CUID X

Measúnacht Tionchair Timpeallachta.

172.

Ceanglas maidir le ráiteas tionchair timpeallachta.

173.

Cead le haghaidh forbartha ar gá measúnacht tionchair timpeallachta ina leith.

174.

Tionchair thimpeallachta trasteorann.

175.

Measúnacht tionchair timpeallachta ar fhorbairt áirithe arna déanamh ag údaráis áitiúla nó thar a gceann.

176.

Aicmí forordaithe forbartha ar gá measúnacht ina leith.

177.

Faisnéis fhorordaithe maidir le ráitis tionchair timpeallachta.

CUID XI

Forbairt ag Údaráis Áitiúla agus Údaráis Stáit, etc.

178.

Srianta ar fhorbairt ag údaráis áitiúla áirithe.

179.

Forbairt ag an údarás áitiúil féin.

180.

An t-údarás pleanála do ghlacadh eastát faoina chúram.

181.

Forbairt ag údaráis Stáit.

182.

Cáblaí, sreanga agus píblínte.

CUID XII

Cúiteamh

Caibidil I

Cúiteamh i gcoitinne.

183.

Éilimh ar chúiteamh: teorainneacha ama.

184.

Breith a thabhairt ar éileamh ar chúiteamh.

185.

Rialacháin i ndáil le cúiteamh.

186.

Toirmeasc ar chúiteamh dúbailte.

187.

Cúiteamh a ghnóthú ó údarás pleanála.

188.

Cúiteamh a chlárú.

189.

Údarás pleanála do ghnóthú cúitimh ar fhorbairt ina dhiaidh sin.

Caibidil II

Cúiteamh i ndáil le cinntí faoi Chuid III.

190.

Ceart chun cúitimh.

191.

Cúiteamh a shrianadh.

192.

Fógra ag cur cosc le cúiteamh.

193.

Foráil speisialta le haghaidh déanmhas a ghlacann go substaintiúil ionad déanmhas a scartáladh nó a díothaíodh le tine.

194.

Srian le cúiteamh a shannadh faoi alt 190.

195.

Cúiteamh i gcás cead a chúlghairm nó a mhodhnú.

Caibidil III

Cúiteamh i ndáil le hailt 46, 85, 88, 182, 207 agus 252.

196.

Cúiteamh maidir le déanmhas a dhíchur nó a athrú.

197.

Cúiteamh maidir le scor d'úsáid.

198.

Éileamh ar chúiteamh a bhaineann le limistéar rialaithe pleanála speisialta.

199.

Cúiteamh maidir le cáblaí, sreanga agus píblínte.

200.

Cúiteamh maidir le cearta slí poiblí a bhunú.

201.

Cúiteamh maidir le dul isteach ar thalamh.

CUID XIII

Taitneamhachtaí.

202.

Limistéar taitneamhachta speisialta.

203.

Ordú faoi alt 202 a dhaingniú.

204.

Limistéir chaomhantais tírdhreacha.

205.

Orduithe slánchoimeádta crann.

206.

Cearta slí poiblí a bhunú de bhun comhaontaithe.

207.

Cumhachtaí éigeantacha chun cearta slí poiblí a bhunú.

208.

Forálacha forlíontacha maidir le cearta slí poiblí.

209.

Déanmhais fógráin agus fógráin a dheisiú agus a dhéanamh slachtmhar.

CUID XIV

Talamh a Fháil, etc..

210.

Talamh a leithreasú chun críocha údaráis áitiúil.

211.

Údarás áitiúil do dhiúscairt talún.

212.

Forbairt ag údarás pleanála, etc.

213.

Údaráis áitiúla d'fháil talún.

214.

Feidhmeanna an Aire i ndáil le fáil éigeantach talún a aistriú chuig an mBord.

215.

Feidhmeanna áirithe de chuid an Aire faoi Achtanna na mBóithre, 1993 agus 1998, a aistriú chuig an mBord.

216.

Ordú ceannaigh éigeantaigh a dhaingniú más rud é nach mbeidh aon agóidí ann.

217.

Teorainneacha ama áirithe maidir le ceannach éigeantach talún, etc.

218.

Éisteachtaí ó bhéal i ndáil le fáil éigeantach talún.

219.

Cumhacht chun a ordú go n-íocfar costais áirithe i ndáil le héisteacht ó bhéal.

220.

Nósanna imeachta áirithe le rith go comhuaineach.

221.

Cuspóir an Bhoird i ndáil le feidhmeanna aistrithe.

222.

Leasú ar alt 10 den Acht Rialtais Áitiúil (Uimh. 2), 1960.

223.

Tagairtí d'fheidhmeanna aistrithe i rialacháin, etc.

CUID XV

Forbairt ar an Imeall Trá.

224.

Míniú.

225.

Oibleagáid cead a fháil maidir le forbairt ar imeall trá.

226.

Forbairt de chuid údaráis áitiúil ar imeall trá.

227.

Talamh a fháil etc. ar imeall trá.

228.

Dul isteach ar imeall trá chun críocha áirithe.

CUID XVI

Ócáidí agus Aontaí Súgraidh.

229.

Léiriú.

230.

Oibleagáid ceadúnas a fháil chun ócáid a sheoladh.

231.

Ceadúnas a dheonú.

232.

Cóid chleachtais i ndáil le hócáidí.

233.

Fógra a sheirbheáil i ndáil le hócáidí.

234.

Oibleagáidí ginearálta maidir le sábháilteacht ag ócáidí.

235.

Cumhachtaí iniúchta i dtaca le hócáidí.

236.

Imeachtaí sibhialta a theorannú.

237.

Forálacha iarmhartacha maidir le cionta.

238.

Údarás áitiúil do sheoladh ócáide.

239.

Aontaí súgraidh a rialú.

240.

Ócáidí agus aontaí súgraidh a eisiamh ó rialú pleanála.

241.

Rialacháin maidir le hócáid.

CUID XVII

Forálacha Airgeadais.

242.

Caiteachais riaracháin an Aire.

243.

Muirearú caiteachas údaráis pleanála ar comhairle contae é.

244.

Comhchaiteachais údarás pleanála a chionroinnt.

245.

Cumhacht chun fritháirimh.

246.

Táillí is iníoctha le húdaráis phleanála.

CUID XVIII

Ilghnéitheach.

247.

Comhchomhairliúcháin i ndáil le forbairt bheartaithe.

248.

Faisnéis atá le soláthar i bhfoirm leictreonach.

249.

Ceanglais bhreise maidir le fógra a thabhairt don phobal.

250.

Fógraí a sheirbheáil, etc.

251.

Tréimhse chuí agus teorainneacha ama eile thar laethanta saoire a ríomh.

252.

Cumhacht duine údaraithe chun dul isteach ar thalamh.

253.

Cumhachtaí chun dul isteach i ndáil le forfheidhmiú.

254.

Fearais agus cáblaí, etc., ar bhóithre poiblí a cheadúnú.

255.

Comhlíonadh feidhmeanna ag údaráis phleanála.

256.

Leasú ar an Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992.

257.

Leasú ar an Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996.

258.

Teorannú ar cheangal le séaraigh de chuid údaráis sláintíochta.

259.

Teorannú le halt 53 den Waterworks Clauses Act, 1847.

260.

Cosaint do shéadchomharthaí náisiúnta.

261.

Cairéil a rialú.

262.

Rialacháin i gcoitinne.

CUID XIX

Tosach Feidhme, Aisghairm agus Buanú.

263.

Léiriú.

264.

Aisghairm.

265.

Leanúnachas achtachán aisghairthe.

266.

Forálacha idirthréimhseacha maidir le pleananna forbartha.

267.

Forálacha idirthréimhseacha i dtaca le fáil éigeantach talún.

268.

Forálacha idirthréimhseacha ilghnéitheacha.

269.

Rialacháin chun deireadh a chur le deacrachtaí.

270.

Tosach feidhme.

CUID XX

Leasuithe ar Acht na mBóithre, 1993

271.

Leasú ar alt 57 d'Acht na mBóithre, 1993.

272.

Scéim arna hullmhú faoi alt 57 d'Acht na mBóithre, 1993, le glacadh ag údarás bóithre.

273.

Leasú ar alt 60 d'Acht na mBóithre, 1993.

274.

Leasú ar alt 61 d'Acht na mBóithre, 1993.

275.

Leasú ar alt 63 d'Acht na mBóithre, 1993.

276.

Leasú ar alt 65 d'Acht na mBóithre, 1993.

277.

Leasú breise ar Chuid V d'Acht na mBóithre, 1993.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Na críocha ar féidir cuspóirí a thaispeáint ina leith i bPlean Forbartha

Cuid I

Suíomh agus Pátrún Forbartha

Cuid II

Limistéir agus Déanmhais a Rialú

Cuid III

Saoráidí Pobail

Cuid IV

An Comhshaol agus Taitneamhachtaí

Cuid V

Bonneagar agus Iompar

AN DARA SCEIDEAL

Rialacha maidir le Breith a Thabhairt ar Mhéid Cúitimh

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Forbairt nach mbeidh Cúiteamh Iníoctha i gcás Cead a Dhiúltú ina Leith

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Cúiseanna le Cead a Dhiúltú nach mbeidh Cúiteamh Iníoctha ina leith

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Coinníollacha is féidir a Fhorchur, gan Cúiteamh a Íoc, ar Dheonú Ceada chun Talamh a Fhorbairt

AN SÉÚ SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919

9 & 10 Geo. c. 5

An tAcht um Thruailliú Aeir, 1987

1987, Uimh. 6

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

An tAcht Corr-Thrádála, 1995

1995, Uimh. 19

An tAcht um Bainistí Chathrach agus Contae (Leasú), 1955

1955, Uimh. 12

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 46

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí, 1990

1990, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999

 

Na hAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1994

 

An tAcht um Láithreáin Thréigthe, 1990

1990, Uimh. 14

An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath, 1997

1997, Uimh. 7

An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992

1992, Uimh. 7

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995

1995, Uimh. 22

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972

1972, Uimh. 27

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht Imeall Trágha, 1933

1933, Uimh. 12

Na hAchtanna Imeall Trá, 1933 go 1998

 

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997

1997, Uimh. 13

An tAcht Cuanta, 1946

1946, Uimh. 9

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

1973, Uimh. 25

Acht na d'Tithe, 1966

1966, Uimh. 21

Acht na dTithe, 1988

1988, Uimh. 28

Achtanna na dTithe, 1966 go 1998

 

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992

1992, Uimh. 18

Housing of the Working Classes Act, 1890

53 & 54 Vict. c. 70

Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998

1998, Uimh. 33

An tAcht um Míntíriú Talún, 1949

1949, Uimh. 25

Na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí, 1967 go 1994

 

Land Clauses Consolidation Act, 1845

8 Vict. c. 18

Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926

1926, Uimh. 39

An tAcht Rialtais Áitiúla, 1925

1925, Uimh. 5

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1946

1946, Uimh. 24

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1955

1955, Uimh. 9

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1991

1991, Uimh. 11

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1994

1994, Uimh. 8

Local Government (Ireland) Act, 1898

61 & 62 Vict. c. 37

An tAcht Rialtais Áitiúil (Uimh. 2), 1960

1960, Uimh. 40

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976

1976, Uimh. 20

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1982

1982, Uimh. 21

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1983

1983, Uimh. 28

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1990

1990, Uimh. 11

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1992

1992, Uimh. 14

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1993

1993, Uimh. 12

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1998

1998, Uimh. 9

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1999

1999, Uimh. 17

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1999

 

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1962

1962, Uimh. 26

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1964

1964, Uimh. 29

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1878 go 1995

 

An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977

1977, Uimh. 1

An tAcht um Mianaigh agus Cairéil, 1965

1965, Uimh. 7

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956

1956, Uimh. 21

Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930 go 1994

 

Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta (Leasú), 1987

1987, Uimh. 17

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14 & 15 Vict. c. 93

An tAcht um Luachanna Maoine (Eadránacha agus Achomhairc), 1960

1960, Uimh. 45

Public Health (Ireland) Act, 1878

41 & 42 Vict. c. 52

An tAcht um Chlárú Teidil, 1964

1964, Uimh. 16

Acht na mBóithre, 1993

1993, Uimh. 14

Achtanna na mBóithre, 1993 agus 1998

 

Acht na mBóithre (Leasú), 1998

1998, Uimh. 23

An tAcht Maoine Stáit, 1954

1954, Uimh. 25

An tAcht um Bailte agus Líomatáistí do Shíneadh Amach, 1934

1934, Uimh. 22

An tAcht um Athnuachan Uirbeach, 1998

1998, Uimh. 27

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930

1930, Uimh. 29

An tAcht um Bainistiú Dramhaíola, 1996

1996, Uimh. 10

An tAcht Soláthairtí Uisce, 1942

1942, Uimh. 1

Waterworks Clauses Act, 1847

10 & 11 Vict. c. 17

An tAcht um Fhiadhúlra, 1976

1976, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 30 de 2000


AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000


ACHT D'ATHMHEAS AGUS DO CHOMHDHLÚTHÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE PLEANÁIL AGUS FORBAIRT TRÍ NA hACHTANNA RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963 GO 1999, A AISGHAIRM AGUS A ATHACHTÚ, MAILLE LE LEASUITHE; DO DHÉANAMH SOCRÚ, AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL, MAIDIR LE PLEANÁIL CHUÍ AGUS FORBAIRT INCHOTHAITHE LENA nÁIRÍTEAR TITHÍOCHT A SHOLÁTHAR; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÓCÁIDÍ A CHEADÚNÚ AGUS AONTAÍ SÚGRAIDH A RIALÚ; DO LEASÚ AN ACHTA FÁN nGNÍOMHAIREACHT UM CHAOMHNÚ COMHSHAOIL, 1992, ACHT NA mBÓITHRE, 1993, AN ACHTA UM BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA, 1996, AGUS ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[28 Lúnasa, 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: