An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 6 Ilghnéitheach) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL An Coimisinéir Teanga)

32 2003

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

AN CHÉAD SCEIDEAL

Comhlachtaí Poiblí

Alt 2.

1. Is comhlacht poiblí é gach ceann díobh seo a leanas chun críocha an Achta seo:

(1) An Roinn Talmhaíochta agus Bia

An Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta

An Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

An Roinn Cosanta

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

An Roinn Airgeadais

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

An Roinn Sláinte agus Leanaí

An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

An Roinn Fiontar Poiblí

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh

An Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil

Roinn an Taoisigh

An Roinn Iompair

Oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Tomhaltóirí

An Phríomh-Oifig Staidrimh

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit

Oifig Choimisinéirí na Státseirbhíse agus na gCoimisinéirí um

Cheapacháin Áitiúla

Oifig an Ard-Aighne

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Oifig Thithe an Oireachtais

Oifig an Uachtaráin

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

(2) Gníomhaireachtaí, Boird, Cuideachtaí Stáit (tráchtála agus neamhthráchtála):

tionól réigiúnach

Údarás Sláinte Réigiúnach an Oirthir agus bord sláinte

limistéir

údarás réigiúnach

ollscoil nó foras tríú leibhéal eile

coiste gairmoideachais

Comhar Cultúra Éireann

Grúpa Aer Lingus cpt

Aer Rianta cpt

An Bord Altranais

An Bord Bia

An Bord Glas

An Bord Pleanála

An Bord Uchtála

An Chomhairle Leabharlanna

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

An Coimisiún Logainmneacha

An Foras Áiseanna Saothair (FÁS)

Comhlacht Forfheidhmithe arna bhunú faoin Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999

An Post

An tÚdarás um Ard-Oideachas

APSO (an Ghníomhaireacht um Sheirbhís Phearsanta Thar Lear)

Area Development Management Limited

Boird Chomhpháirtíochta Limistéir

Arramara Teoranta

Bith-Thaighde Éireann

Bord Fáilte Éireann

Bord Gáis Éireann

Bord Iascaigh Mhara

Bord na gCon

Bord na Leabhar Gaeilge

Bord na Móna

Bord na Radharcmhastóirí

Bord Scannán na hÉireann

Coimisiún Craolacháin na hÉireann

An Coimisiún um Ghearáin Chraolacháin

Bus Átha Cliath

Bus Éireann

An Chomhairle um Oideachas, Earcaíocht agus Oiliúint

(C.E.R.T. Limited)

An Príomh-Bhord Iascaigh agus Boird Iascaigh Réigiúnacha

Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann

Leabharlann Chester Beatty

Coillte Teoranta

Coiste an Asgard

Comhairle

Comhairle na Nimheanna

Comhairle na nOspidéal

Comhar—An Chomhpháirtíocht Náisiúnta Forbartha Inmharthana

An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh

Córas Iompair Éireann

Boird Fiontar Contae

Comhairle Cheardaíochta na hÉireann

An Ghníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime

An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Bord Ceaintín na bhFórsaí Cosanta

An Chomhairle Fiaclóireachta

Cláraitheoirí Ceantair Póstaí arna gceapadh faoi théarmaí alt 57 den Marriages (Ireland) Act 1844

Bord an Lárionaid Cóireála Drugaí

Bord Ospidéal Déidliachta Bhaile Átha Cliath

Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath

Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath

Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath

An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta

Bord Soláthair an Leictreachais

An Bord Comhairleach Fuinnimh

Fiontraíocht Éireann

Comhairle na Seirbhísí Dóiteáin

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

Forfás

Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna

An Bord Seirbhísí Liachta Ginearálta (Íocaíochtaí)

An Phríomh-Oifig Chlárúcháin

Seirbhísí Eolais an Rialtais

Údaráis Chuain de réir bhrí an Achta Cuanta 1946

Cuideachtaí Cuain dá dtagraítear in alt 7 den Acht Cuanta 1996

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta

An Bord Taighde Sláinte

An Ghníomhaireacht um Fhostóirí Seirbhíse Sláinte

Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna

Rásaíocht Capall Éireann

Biúró Riaracháin na gComhlachtaí Ospidéil

Bord Iontaobhais na nOspidéal

An Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe cpt

G.F.T. Éireann

Iarnród Éireann

Institiúid Teangeolaíochta Éireann

An Foras Riaracháin

International Development Ireland Limited

Coiste Comhairleach na hÉireann um Chúnamh

Údarás Eitlíochta na hÉireann

Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann

Comhairle na hÉireann um Eolaíocht, Teicneolaíocht agus Nuáil

Tionscail Leasacháin na hÉireann Teoranta

Binse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais na hÉireann

Údarás Rialála Seirbhísí Airgeadais na hÉireann

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann

Corparáid Náisiúnta Pheitriliam na hÉireann Teoranta

Comhlacht Graí Náisiúnta na hÉireann Teoranta

Airmheán Táirgiúlachta na hÉireann

Cumann Croise Deirge na hÉireann

Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann cpt

Grúpaí LEADER

Bord Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar

An Binse Achomhairc Tobhach

Boird Seirbhíse Fostaíochta Áitiúla

An Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil

An Bord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais Áitiúil

Foras na Mara

An Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre

An Coimisiún Meabhair-Shláinte

An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde

An Ghníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta

An Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse

An tIonad Náisiúnta Comhpháirtíochta agus Feidhmíochta

An Coiste Náisiúnta um Oideachas Foráis

An Ceoláras Náisiúnta

An Chomhairle Náisiúnta um Dhul in Aois agus Daoine Scothaosta

An Chomhairle Náisiúnta um Fhorbairt Ghairmiúil an

Altranais agus an Chnáimhseachais

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

An tÚdarás Náisiúnta Míchumais

An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach

An Fóram Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach

Dánlann Náisiúnta na hÉireann

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

An Lárionad Náisiúnta um Fheidhmiúcháin na Micrileictreonaice Teo.

An Ghníomhaireacht Náisiúnta Bainne

Ard-Mhúsaem na hÉireann

Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann

An Bord Náisiúnta Athshlánúcháin

An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta

An Chomhairle Sábháilteachta Náisiúnta

An Bord Cáilíochtaí Náisiúnta d'Obair Shóisialta

An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann

An Bord Náisiúnta Staidrimh

National Technology Park Plassey Ltd.

An Chuideachta Amharclann Náisiúnta Teoranta (Amharclann na Mainistreach)

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

Nítrigin Éireann Teoranta

An Oifig Bainistíochta Sláinte

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach

Oifig an Stiúrthóra Imscrúduithe Comhionannais

Oifig an Phámháistir Ghinearálta

Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe

An Oifig um Rialú Tobac

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann

Oifig na bPaitinní

Cumann Cógaiseoirí na hÉireann

An Bord Míochaine agus Déidliachta Iarchéime

Ospidéil Shaorálacha Phoiblí

An Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch

Radio Telefís Éireann

Raidió na Gaeltachta

An Ghníomhaireacht Dídeanaithe

An Binse Achomhairc do Dhídeanaithe

Cláraitheoirí Breitheanna, Básanna agus Póstaí Caitliceacha

Rómhánacha

Comhairle Chláraitheachta na Meánmhúinteoirí

Clárlann na nGníomhas

Coimisinéirí um Chearta

Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna

Teoranta (SFADCo)

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

An tSaotharlann Stáit

Fuinneamh Inmharthana Éireann

Teagasc

TEASTAS

Teilifís na Gaeilge

Temple Bar Properties Limited

Temple Bar Renewal Limited

An Bord Achomhairc um Cheadúnais Dobharshaothraithe

Bord na nArm-Phinsean

An Chomhairle Ealaíon

An Bord Achomhairc um Scrúdóireacht Scannán

An Bord Achomhairc um Chinsireacht Foilseachán

An Bord um Chinsireacht Foilseachán

An Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine

Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d'Éirinn

Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí

An tÚdarás Iomaíochta

An tSeirbhís Chúirteanna

An Binse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla

Óglaigh na hÉireann

An Binse Achomhairc Fostaíochta

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

An tÚdarás Comhionannais

An Garda Síochána

An Bord Achomhairc um Ghearáin i gcoinne an Gharda

Síochána

An Bord um Ghearáin i gcoinne an Gharda Síochána

An tÚdarás Árachais Sláinte

An Chomhairle Oidhreachta

An Coimisiún um Chearta an Duine

Coimisiún na Sochaí Faisnéise

Coimisiún na hÉireann-na Stát Aontaithe um Malartú Oideachasúil

Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann

Bord Leigheasra na hÉireann

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

Comhairle Spóirt na hÉireann

An Comhlachas Snámha agus Tarrthála

An Chúirt Oibreachais

An Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais

Clárlann na Talún

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

Comhairle na nDochtúirí Leighis

An Bord Mianadóireachta

An Chartlann Náisiúnta

An Chomhairle um an gCartlann Náisiúnta

An Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas

An Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

An Chomhairle Náisiúnta um Thaighde agus Forbairt Foraoise (COFORD)

Comhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí Gairmoideachais

An Crannchur Náisiúnta

Oifig na gCoimisinéirí Achomhairc chun críocha na nAchtanna Cánach

Oifig an Phríomh-Dhochtúra Oifigiúil don Státseirbhís

Oifig an Choimisinéara Faisnéise

Oifig Scrúdóir Oifigiúil na Scannán

Oifig an Ombudsman

Oifig Chláraitheoir na gCara-Chumann

An Bord Pinsean

An tSeirbhís Phromhaidh agus Leasa

An Coimisiún Reifrinn

An Binse Cíosa

An Binse Leasa Shóisialaigh

An Coimisiún um Scrúduithe Stáit

An Oifig Luachála

An Binse Luachála

Údarás na Gaeltachta

Comhairle na dTréidlianna

An Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh

Coimisiún Forbartha an Iarthair

Comhairle Sláinte na mBan

(3) údarás áitiúil,

(4) bord sláinte,

(5) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa a bheidh forordaithe de thuras na huaire, le toiliú cibé Aire eile (más ann) den Rialtas is cuí leis an Aire ag féachaint d'fheidhmeanna an Aire eile sin den Rialtas, agus arb éard a bheidh ann—

(a) comhlacht, eagraíocht nó grúpa a fhaigheann airgead go díreach ó Aire den Rialtas, ó Roinn Stáit, ón bPríomh-Chiste nó ó chomhlacht poiblí a shonraítear i bhfomhír (2), (3)(4) den mhír seo in imthosca inarb éard é an méid, nó comhiomlán na méideanna, a fhaightear amhlaidh 50 faoin gcéad nó níos mó de chaiteachas reatha an chomhlachta, na heagraíochta nó an ghrúpa sin i mbliain airgeadais,

(b) comhlacht eagraíocht nó grúpa ar comhlacht poiblí é nó í ar an dáta a dtiocfaidh an Sceideal seo i ngníomh ach a thagann faoi úinéireacht phríobháideach agus faoi rialú príobháideach ina dhiaidh sin,

(c) comhlacht, eagraíocht nó grúpa a chomhlíonann feidhmeanna a bhí dílsithe le dlí roimhe sin do chomhlacht, eagraíocht nó grúpa faoi úinéireacht phoiblí nó rialú poiblí, nó

(d) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa eile a bhfuil feidhmeanna i ndáil leis an bpobal i gcoitinne, nó le haicme den phobal i gcoitinne, tugtha nó ceadaithe dó nó di le haon achtachán nó le haon cheadúnas nó údarás arna thabhairt faoi aon achtachán.

2. Ní comhlacht poiblí comhlacht, eagraíocht nó grúpa a bheidh forordaithe de bhun rialachán chun críocha chlásal (b) de mhír 1(5) ach amháin i leith feidhmeanna dá dtagraítear sa chlásal sin.

3. Féadfaidh an tAire, le toiliú cibé Aire eile (más ann) den Rialtas is cuí leis an Aire ag féachaint d'fheidhmeanna an Aire eile sin den Rialtas, fomhír (2) de mhír 1 a leasú, le rialacháin, trí thagairt d'aon chomhlacht poiblí a chur isteach nó a scriosadh.

4. Déanfar tagairt i mír 1 d'aon Roinn áirithe Stáit a fhorléiriú—

(a) mar thagairt a fholaíonn tagairt do chomhlacht, d'eagraíocht nó do ghrúpa atá sonraithe i ndáil leis an Roinn Stáit sin sa Sceideal a ghabhann leis an Acht Airí agus Rúnaithe 1924 (nach comhlacht poiblí eile é atá sonraithe sa mhír sin), agus

(b) mar thagairt nach bhfolaíonn aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa eile.