An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 1 Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil ) Ar Aghaidh (Caibidil 3 Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil )

6 2006

TODO

Caibidil 2

Cáin Ioncaim

Leasú ar alt 15 (ráta muirir) den Phríomh-Acht.

2 .— Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2006 agus le blianta measúnachta dá éis, leasaítear alt 15 den Phríomh-Acht—

(a) trí “€23,000” a chur in ionad “€20,400” (a cuireadh isteach le hAcht Airgeadais 2005) i bhfo-alt (3), agus

(b) tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad an Tábla (a cuireadh isteach amhlaidh) a ghabhann leis an alt sin:

“AN TÁBLA

CUID 1

An chuid den ioncam inchánach

An Ráta Cánach

Tuairisc an ráta

(1)

(2)

(3)

An chéad €32,000

20 faoin gcéad

an ráta caighdeánach

An fuílleach

42 faoin gcéad

an t-ard-ráta

CUID 2

An chuid den ioncam inchánach

An ráta cánach

Tuairisc an ráta

(1)

(2)

(3)

An chéad €36,000

20 faoin gcéad

an ráta caighdeánach

An fuílleach

42 faoin gcéad

an t-ard-ráta

CUID 3

An chuid den ioncam inchánach

An ráta cánach

Tuairisc an ráta

(1)

(2)

(3)

An chéad €41,000

20 faoin gcéad

an ráta caighdeánach

An fuílleach

42 faoin gcéad

an t-ard-ráta

Creidmheasanna cánach pearsanta.

3 .— (1) Más rud é, faoi fhoráil den Phríomh-Acht a luaitear i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo, go mbeidh pearsa aonair i dteideal go ndéanfar an cháin ioncaim a bheidh le muirearú ar an bpearsa aonair, ar shlí seachas de réir alt 16(2) den Phríomh-Acht, a laghdú don bhliain mheasúnachta 2006 nó d’aon bhliain mheasúnachta dá éis agus gurbh é méid an laghdaithe, mura mbeadh an t-alt seo, méid arb é an méid is lú díobh seo a leanas—

(a) an méid a shonraítear i gcolún (2) den Tábla sin, agus

(b) an méid a laghdaíonn an dliteanas sin go neamhní,

is é méid an laghdaithe de réir mhír (a) méid an chreidmheasa cánach a shonraítear i gcolún (3) den Tábla.

AN TÁBLA

An Fhoráil Reachtúil

An creidmheas cánach láithreach (bliain iomlán)

An creidmheas cánach don bhliain 2006 agus do bhlianta dá éis

(1)

(2)

(3)

Alt 461

(bunchreidmheas cánach pearsanta)

(duine pósta)

€3,160

€3,260

(baintreach ar sa bhliain mheasúnachta a d’éag a chéile nó a céile)

€3,160

€3,260

(duine singil)

€1,580

€1,630

Alt 461A

(creidmheas cánach breise do bhaintreacha áirithe)

€400

€500

Alt 462

(creidmheas cánach teaghlaigh aontuismitheora)

€1,580

€1,630

Alt 463

(creidmheas cánach tuismitheora is baintreach)

(1ú bliain)

€2,800

€3,100

(2ú bliain)

€2,300

€2,600

(3ú bliain)

€1,800

€2,100

(4ú bliain)

€1,300

€1,600

(5ú bliain)

€800

€1,100

Alt 464

(creidmheas cánach aoise)

(duine pósta)

€410

€500

(duine singil)

€205

€250

Alt 465

(creidmheas cánach linbh éagumasaithe)

€1,000

€1,500

Alt 466

(creidmheas cánach gaoil chleithiúnaigh)

€60

€80

Alt 468

(creidmheas cánach daill)

(duine dall)

€1,000

€1,500

(an bheirt chéile dall)

€2,000

€3,000

Alt 472

(creidmheas cánach fostaí)

€1,270

€1,490

(2) Beidh éifeacht le halt 3 (arna leasú leis an Acht Airgeadais 2005) den Acht Airgeadais 2002 faoi réir fhorálacha an ailt seo.

(3) Beidh feidhm ag Sceideal 1 chun fo-alt (1) a fhorlíonadh.

Díolúine aoise.

4 .— Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2006 agus le blianta measúnachta dá éis, leasaítear alt 188 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (2), trí “€34,000” a chur in ionad “€33,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2005) agus “€17,000” a chur in ionad “€16,500” (a cuireadh isteach amhlaidh).

Leasú ar alt 467 (duine fostaithe ag tabhairt aire do dhuine éagumasaithe) den Phríomh-Acht.

5 .— Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2006 agus le blianta measúnachta dá éis, leasaítear alt 467 den Phríomh-Acht trí “€50,000” a chur in ionad “€30,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2002) sa dá áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 472C (faoiseamh i leith suibscríobhanna ceardchumainn) den Phríomh-Acht.

6 .— Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2006 agus le blianta measúnachta dá éis, leasaítear alt 472C den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), trí “€300” a chur in ionad “€200” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2004) sa mhíniú ar “méid sonraithe”.

Leasú ar alt 473 (liúntas maidir le cíos a íocann tionóntaí áirithe) den Phríomh-Acht.

7 .— Leasaítear alt 473 den Phríomh-Acht, maidir leis an mbliain mheasúnachta 2006 agus le blianta measúnachta dá éis, tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “teorainn shonraithe” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2005) i bhfo-alt (1):

“ciallaíonn ‘teorainn shonraithe’, i ndáil le pearsa aonair do bhliain mheasúnachta—

(a) i gcás—

(i) duine phósta a mheasúnaítear i leith cánach de réir alt 1017, nó

(ii) baintrí fir nó mná,

€3,300 ach, má bhí an phearsa aonair 55 bliana d’aois nó os a chionn aon tráth i rith na bliana measúnachta, ciallaíonn ‘teorainn shonraithe’ €6,600, agus

(b) in aon chás eile, €1,650; ach, má bhí an phearsa aonair 55 bliana d’aois nó os a chionn aon tráth i rith na bliana measúnachta, ciallaíonn ‘teorainn shonraithe’ €3,300;”.

Faoiseamh i leith muirear seirbhíse.

8 .— Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 477 maidir leis an mbliain mheasúnachta 2006 agus le blianta measúnachta dá éis:

“477.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘céatadán cuí’, i ndáil le bliain mheasúnachta, céatadán ar cóimhéid leis an ráta caighdeánach cánach don bhliain sin;

tá le ‘éilitheoir’ an bhrí a shanntar dó le fo-alt (2);

ciallaíonn ‘bliain airgeadais’, i ndáil le haon bhliain, an tréimhse 12 mhí dar críoch an 31 Nollaig sa bhliain sin;

ciallaíonn ‘grúpscéim soláthair uisce’ scéim dá dtagraítear i Rialacháin na dTithe (Deontais Fheabhsúcháin) 1983 (I.R. Uimh. 330 de 1983);

ciallaíonn ‘seirbhís’ aon cheann de na nithe seo a leanas a sholáthar ag údarás áitiúil nó thar a cheann—

(a) soláthar uisce le haghaidh críocha tís,

(b) bailiú nó diúscairt bruscair tís, nó

(c) saoráidí diúscartha séarachais tís;

ciallaíonn ‘muirear seirbhíse’ muirear arna fhorchur—

(a) faoin Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh. 2) 1983, nó

(b) faoi alt 65A (a cuireadh isteach leis an Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) 1962, agus a leasaíodh leis an Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh. 2) 1983) den Public Health (Ireland) Act 1878,

i leith an t-údarás áitiúil do sholáthar aon seirbhíse nó seirbhísí;

ciallaíonn ‘méid sonraithe’, i ndáil le héilitheoir, an méid is lú díobh seo a leanas—

(a) an méid a chruthófar a íocadh sa bhliain airgeadais díreach roimh an mbliain mheasúnachta i leith muirear seirbhíse, nó

(b) €400,

ach más rud é, i leith na bliana airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2005, go gcruthóidh éilitheoir gur íoc sé nó sí méid is mó ná €400 ar mhodh muirir bhliantúil sheasta, ansin, i ndáil leis an éilitheoir sin, ciallóidh an méid sonraithe don bhliain mheasúnachta 2006 an méid a chruthófar a íocadh amhlaidh.

(2) Más rud é, i ndáil le cáin ioncaim do bhliain mheasúnachta, go gcruthóidh pearsa aonair (dá ngairtear ‘éilitheoir’ san alt seo) go ndearna sé nó sí, sa bhliain airgeadais díreach roimh an mbliain mheasúnachta, muirir sheirbhíse a íoc don bhliain airgeadais sin, déanfar an cháin ioncaim a bheidh le muirearú ar an éilitheoir don bhliain mheasúnachta sin, seachas de réir alt 16 (2), a laghdú, faoi réir fho-alt (3), de mhéid arb é an méid is lú é díobh seo a leanas—

(a) an méid atá ar cóimhéid le céatadán cuí an mhéid shonraithe, agus

(b) an méid a laghdaíonn an cháin ioncaim sin go neamhní.

(3) (a) I gcás éilitheora a mheasúnaítear i leith cánach don bhliain mheasúnachta de réir alt 1017, déanfar aon íocaíochtaí a bheidh déanta ag céile an éilitheora, a mbeadh an céile sin i dteideal faoisimh ina leith faoin alt seo dá ndéanfaí an céile a mheasúnú i leith cánach don bhliain mheasúnachta de réir alt 1016 (ar leith ó fho-alt (2) den alt sin), a mheas mar íocaíochtaí a rinne an t-éilitheoir.

(b) I gcás pearsan aonair a chónaíonn ar bhonn lánaimseartha san áitreabh lena mbaineann na muirir sheirbhíse agus a íocann na muirir sheirbhíse sin thar ceann an éilitheora, féadfaidh an t-éilitheoir sin an faoiseamh a fhoráiltear leis an alt seo a shéanadh i bhfabhar na pearsan aonair, agus beidh an séanadh sin i cibé foirm a éileoidh na Coimisinéirí Ioncaim.

(4) I gcás inarb é atá sa tseirbhís bailiú agus diúscairt bruscair tís a sholáthar, agus ina soláthraíonn duine nó comhlacht daoine seachas údarás áitiúil an tseirbhís, agus i gcás ina mbeidh an duine nó an comhlacht daoine sin tar éis—

(a) fógra maidir le soláthar na seirbhíse a thabhairt don údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a sholáthraítear an tseirbhís sin, agus

(b) cibé faisnéis a iarrfaidh an t-údarás áitiúil sin ó am go ham maidir leis an duine sin nó maidir leis an gcomhlacht daoine sin nó maidir leis an tseirbhís a sholáthraíonn an duine sin nó an comhlacht daoine sin a thabhairt don údarás áitiúil sin,

measfar, chun críocha an ailt seo, go ndearnadh an tseirbhís a soláthraíodh a sholáthar thar ceann an údaráis áitiúil agus measfar gur íocaíocht i leith muirear seirbhíse íocaíocht i leith na seirbhíse sin.

(5) Maidir le soláthar uisce chun críocha tís arna dhéanamh trí ghrúpscéim soláthair uisce, déileálfar leis, chun críocha an ailt seo, amhail is dá mba thar ceann údaráis áitiúil a soláthraíodh é, agus measfar gur íocaíocht i leith muirear seirbhíse íocaíocht arna déanamh ag comhalta aonair de scéim den sórt sin i leith an tsoláthair sin.

(6) I gcás ina ndéanfaidh duine éileamh ar fhaoiseamh faoin alt seo, déanfaidh siad, nuair a iarrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim orthu é, ainm an údaráis áitiúil, nó ainm an duine dá dtagraítear i bhfo-alt (4) agus a sholáthraíonn an tseirbhís thar ceann údaráis áitiúil a chur in iúl, agus cuirfidh siad in iúl an ionann an muirear agus ceann amháin, nó an dá cheann, díobh seo a leanas—

(a) muirear is muirear bliantúil seasta, nó

(b) muirear a chinnfear ar mhodh eile.

(7) Aon asbhaint a dhéanfar faoin alt seo is asbhaint í in ionad, agus ní asbhaint í i dteannta, aon asbhainte a bhféadfadh an phearsa aonair a bheith ina teideal maidir leis an íocaíocht chéanna faoi aon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach Ioncaim.”.

Leasú ar alt 248 (faoiseamh do phearsana aonair i leith iasachtaí a caitheadh ag fáil leasa i gcuideachtaí) den Phríomh-Acht.

9 .— (1) Leasaítear alt 248 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i), maidir le hiasacht a thabharfar tar éis an 7 Nollaig 2005:

“(i) de chuid cuideachta atá ann go hiomlán nó go formhór chun trádáil nó trádálacha a sheoladh, nó”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)(c) maidir le hiasacht a thabharfar tar éis an 7 Nollaig 2005 agus a chaithfear chun iasacht eile a aisíoc a caitheadh ag fáil gnáth-scairchaipitil i gcuideachta, nó ag tabhairt iasachta do chuideachta, arb é atá ina hioncam, go hiomlán nó go formhór, brabúis nó gnóchain is inmhuirearaithe faoi Chás V de Sceideal D mura rud é—

(a) nach mó an iasacht ná an t-iarmhéid atá gan íoc, agus

(b) nach faide téarma na hiasachta ná an chuid atá fágtha den téarma,

i leith na hiasachta atá á haisíoc.”.

Leasú ar Sceideal 13 (daoine cuntasacha chun críocha Chaibidil 1 de Chuid 18) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

10 .— (1) Leasaítear Sceideal 13 a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 153 (arna cur isteach leis an Acht Airgeadais 2005)—

“154. An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.

155. Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

156. Lárionad Tacaíochta Oideachais arna bhunú faoi alt 37 den Acht Oideachais 1998.

157. Bord Creidiúnaithe Sheirbhísí Sláinte na hÉireann.”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh an 1 Bealtaine 2006.

Rialacha ríomha agus asbhaintí inlamhála.

11 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 97, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2H) (arna chur isteach leis an Acht Airgeadais 2003):

“(2I) (a) d’ainneoin fho-alt (2), ní dhéanfar asbhaint a údarú le mír (e) den fho-alt sin faoi threoir úis is iníoctha do thréimhse inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 321) ar airgead a fuarthas ar iasacht agus a chaithfear ar cheannach, ar fheabhsú nó ar dheisiú áitribh chónaithe cíosa mura rud é gur féidir leis an duine is inmhuirearaithe a shuíomh gur comhlíonadh ceanglais chlárúcháin Chuid 7 den Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 i leith na dtionóntachtaí go léir a bhí ann i ndáil leis an áitreabh sin sa tréimhse inmhuirearaithe sin.

(b) Chun críocha mhír (a), maidir le teagmháil i scríbhinn ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha chuig an duine inmhuirearaithe lena ndeimhnítear clárú tionóntachta a bhaineann le háitreabh cónaithe cíosa a bhfuil feidhm ag mír (a) maidir leis, glacfar léi mar fhianaise gur comhlíonadh an ceanglas clárúcháin i ndáil leis an tionóntacht sin (agus i ndáil leis an tionóntacht sin amháin).”,

agus

(b) in alt 372AM(10), maidir le héilimh ar asbhaint faoi alt 372AP i leith tréimhse inmhuirearaithe i ndáil le háitreabh cáilitheach speisialta—

(i) i mír (a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iii):

“(iii) Cuid 7 den Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 i leith na dtionóntachtaí uile a bhaineann leis an áitreabh sin.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a)—

“(aa) Chun críocha mhír (a)(iii), maidir le teagmháil i scríbhinn ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha chuig an duine inmhuirearaithe lena ndeimhnítear clárú tionóntachta a bhaineann le háitreabh cáilitheach speisialta, glacfar léi mar fhianaise gur comhlíonadh an ceanglas clárúcháin i ndáil leis an tionóntacht sin (agus i ndáil leis an tionóntacht sin amháin).”.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le tréimhsí inmhuirearaithe—

(a) arb iad an bhliain mheasúnachta 2006 agus blianta dá éis sin iad, i gcás gur bliain mheasúnachta an tréimhse inmhuirearaithe, agus

(b) in aghaidh tréimhsí cuntasaíochta dar tosach an 1 Eanáir 2006 nó dá éis, i gcás gur tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta an tréimhse inmhuirearaithe.

Leasú ar alt 664 (faoiseamh i leith ioncaim áirithe ó thalamh feirmeoireachta a léasú) den Phríomh-Acht.

12 .— (1) Leasaítear alt 664 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a) sa mhíniú ar “an méid sonraithe”—

(i) i bhfomhír (ii)(V)(B) trí “nó” a scriosadh san áit dheireanach a bhfuil sé, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii)(VI):

“(VI) sa tréimhse dar thosach an 1 Eanáir 2004 agus dar chríoch an 31 Nollaig 2005—

(A) €10,000, i gcás gur léas nó léasanna ar feadh téarma cinnte 7 mbliana nó níos mó an léas cáilitheach nó na léasanna cáilitheacha, agus

(B) €7,500, in aon chás eile,

(VII) an 1 Eanáir 2006 nó dá éis—

(A) €15,000, i gcás gur léas nó léasanna ar feadh téarma cinnte 7 mbliana nó níos mó an léas cáilitheach nó na léasanna cáilitheacha, agus

(B) €12,000, in aon chás eile,”,

(b) i bhfo-alt (1)(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iv):

“(iv) ó léas cáilitheach nó ó léasanna cáilitheacha a dhéantar sa tréimhse dar tosach an 1 Eanáir 2004, agus dar críoch an 31 Nollaig 2005, agus ó léas cáilitheach a dhéantar roimh an 1 Eanáir 2004, ní mó an méid sonraithe ná—

(I) €10,000, i gcás gur léas nó léasanna ar feadh téarma cinnte 7 mbliana nó níos mó an léas cáilitheach nó na léasanna cáilitheacha, agus

(II) €7,500, in aon chás eile;

(v) ó léas cáilitheach nó ó léasanna cáilitheacha a dhéantar an 1 Eanáir 2006, nó dá éis, agus ó léas cáilitheach a dhéantar aon tráth eile, ní mó an méid sonraithe ná—

(I) €15,000, i gcás gur léas nó léasanna ar feadh téarma cinnte 7 mbliana nó níos mó an léas cáilitheach nó na léasanna cáilitheacha, agus

(II) €12,000, in aon chás eile.”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) D’ainneoin aon fhorálacha eile de chuid na nAchtanna Cánach, d’fhonn méid aon fhaoisimh a bheidh le deonú faoin alt seo a chinneadh, aon íocaíocht a gheobhaidh an léasóir agus a bhaineann le talamh feirmeoireachta a léasú faoi léas cáilitheach, is íocaíocht de dhroim an léasaí d’fháil íocaíochta, nó de dhroim íocaíocht a mheastar a gheobhaidh sé nó sí, a bhaineann leis an talamh feirmeoireachta sin faoi Scéim Íocaíochta Aonair an AE a oibríonn an Roinn Talmhaíochta agus Bia faoi Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003 an 29 Meán Fómhair 2003 ón gComhairle 1 , déileálfar le híocaíocht den sórt sin mar chíos ó thalamh feirmeoireachta.”.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (1)(c) agus tá éifeacht leis amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2005.

Faoiseamh i leith seirbhísí cúraim leanaí.

13 .— Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 7 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 216B:

“216C.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘seirbhísí cúraim leanaí’ aon chineál seirbhísí feighlíochta leanaí nó gníomhaíochtaí maoirsithe chun cúram a thabhairt do mhionaoisigh, cibé acu go rialta a sholáthraítear iad nó nach ea;

ciallaíonn ‘áit chónaithe cháilitheach’, i ndáil le pearsa aonair do bhliain mheasúnachta, áitreabh cónaithe sa Stát atá ar áitiú ag an bpearsa aonair mar aon-áit nó mar phríomh-áit chónaithe an duine sin i rith na bliana measúnachta agus ina soláthraítear seirbhísí cúraim leanaí tráth ar bith sa bhliain mheasúnachta do líon mionaoiseach nach mó ná 3, gan mionaoisigh a áitíonn an áit chónaithe cháilitheach mar aon-áit nó mar phríomh-áit chónaithe a áireamh;

ciallaíonn ‘suimeanna iomchuí’ na suimeanna go léir a éireoidh i leith úsáid seomra nó seomraí in áit chónaithe cháilitheach chun seirbhísí cúraim leanaí a chur ar fáil, seachas suimeanna a éireoidh as na seirbhísí sin a chur ar fáil do mhionaoisigh, arb amhlaidh maidir le haon duine nó daoine acu—

(a) gur leanbh nó leanaí de chuid na pearsan aonair a chuireann na seirbhísí sin ar fáil é, í nó iad, nó

(b) go n-áitíonn sé, sí nó siad an áit chónaithe cháilitheach mar aon-áit nó mar phríomh-áit chónaithe aige, aici nó acu,

agus folaíonn sé suimeanna a eascróidh i leith béilí, glantacháin, níocháin agus earraí agus seirbhísí eile dá samhail a sholáthraítear go teagmhasach i dtaca leis an úsáid sin;

ciallaíonn ‘áitreabh cónaithe’ foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a úsáidtear mar theaghais.

(2) (a) Faoi réir fho-alt (3)(a), beidh feidhm ag an bhfo-alt seo más rud é—

(i) go n-eascraíonn suimeanna iomchuí, is inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim faoi Chás I nó Cás IV de Sceideal D, chuig pearsa aonair (is cuma an bhfuil na suimeanna iomchuí inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim faoi Chás I nó Cás IV nó faoi Chás I agus Cás IV araon), agus

(ii) nach mó méid na suimeanna iomchuí ná teorainn na pearsan aonair don bhliain mheasúnachta.

(b) Le linn méid na suimeanna iomchuí a fhionnadh chun críocha an fho-ailt seo ní dhéanfar aon asbhaint i leith caiteachas ná aon ní eile.

(c) I gcás ina mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo, measfar gur nialas an méid seo a leanas chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim—

(i) brabúis nó gnóchain na bliana measúnachta, agus

(ii) caillteanais aon bhliana measúnachta den sórt sin,

i leith suimeanna iomchuí a eascraíonn chuig pearsa aonair.

(d) I gcás ina mbeidh suimeanna iomchuí, is inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim faoi Chás I de Sceideal D, ag pearsa aonair agus go mbeidh roghnú faoi fho-alt (3)(a) déanta, measfar liúntas faoi alt 284, a dheonófaí ar éileamh a dhéanamh go cuí, a bheith arna dheonú.

(3) (a) Beidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le bliain mheasúnachta má roghnaíonn pearsa aonair amhlaidh le fógra i scríbhinn chuig an gcigire ar an dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 950), nó roimh an dáta sin, agus déanfaidh sé nó sí, chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim, fianaise a thaispeáint á léiriú gur chuir an phearsa aonair in iúl don duine, arna aithint nó arna haithint ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun críocha an fhógra sin, go bhfuil seirbhísí cúraim leanaí á soláthar ag an bpearsa aonair sa bhliain mheasúnachta nó go soláthróidh nó gur sholáthair sé nó sí na seirbhísí sin sa bhliain mheasúnachta.

(b) Ní bheidh éifeacht le roghnú faoin bhfo-alt seo ach amháin don bhliain mheasúnachta dá mbeidh sé déanta.

(4) Beidh feidhm ag forálacha na nAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann le tuairisceáin a dhéanamh amhail is nár achtaíodh an t-alt seo.

(5) Faoi réir fho-alt (6), is é €10,000 teorainn na pearsan aonair dá dtagraítear i bhfo-alt (2).

(6) I gcás go n-eascróidh suimeanna iomchuí chun níos mó ná pearsa aonair amháin i leith áitribh cháilithigh déanfar an teorainn dá dtagraítear i bhfo-alt (5) a roinnt ar líon na bpearsan aonair sin.

(7) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (2), ní oibreoidh fáil suimeanna iomchuí ar shlí go srianfaidh sé nó go laghdóidh sé aon teideal ar fhaoiseamh faoi alt 244 nó 604.”.

Sochair scoir.

14 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) i gCaibidil 1 de Chuid 30—

(i) in alt 772—

(I) i bhfo-alt (2)(c) trí “leis an gCaibidil seo agus le Caibidil 2C” a chur in ionad “leis an gCaibidil seo”, agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3E):

“(3F) Ní scoirfidh scéim sochar scoir de bheith ina scéim cheadaithe ná ní choiscfear ar na Coimisinéirí Ioncaim scéim sochar scoir a cheadú chun críocha na Caibidle seo de dheasca aon fhorála i rialacha na scéime trína bhféadfar teideal comhalta faoin scéim a iomalartú, a mhéid is gá, chun dliteanas cánach i dtaca leis an teideal sin a urscaoileadh faoi fhorálacha Chaibidil 2C den Chuid seo.”,

(ii) in alt 774(7)(c)—

(I) trí fhomhíreanna (iii) agus (iv) a scriosadh, agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

“(iii) i gcás pearsa aonair a bhí 50 bliain d’aois nó os a chionn ach nach raibh 55 bliana d’aois slánaithe aige nó aici tráth ar bith i rith na bliana measúnachta, 30 faoin gcéad,

(iv) i gcás pearsa aonair a bhí 55 bliana d’aois nó os a chionn ach nach raibh 60 bliain d’aois slánaithe aige nó aici tráth ar bith i rith na bliana measúnachta, 35 faoin gcéad,

(v) i gcás pearsa aonair a bhí 60 bliain d’aois nó os a chionn tráth ar bith i rith na bliana measúnachta, 40 faoin gcéad, agus

(vi) in aon chás eile, 15 faoin gcéad,”,

(iii) in alt 776(2)(c)—

(I) trí fhomhíreanna (iii) agus (iv) a scriosadh, agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

“(iii) i gcás pearsa aonair a bhí 50 bliain d’aois nó os a chionn ach nach raibh 55 bliana slánaithe aige nó aici tráth ar bith i rith na bliana measúnachta, 30 faoin gcéad,

(iv) i gcás pearsa aonair a bhí 55 bliana d’aois nó os a chionn ach nach raibh 60 bliain slánaithe aige nó aici tráth ar bith i rith na bliana measúnachta, 35 faoin gcéad,

(v) i gcás pearsa aonair a bhí 60 bliain d’aois nó os a chionn tráth ar bith i rith na bliana measúnachta, 40 faoin gcéad, agus

(vi) ina aon chás eile, 15 faoin gcéad,”,

agus

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 779—

Idirbhearta a mheastar a bheith ina bpinsin atá á n-íoc.

779A.— (1) Más rud é, maidir le sócmhainní scéime sochar scoir, atá ceadaithe, nó atá á breithniú lena ceadú, faoin gCaibidil seo (dá ngairtear ‘an scéim’ san alt seo), go n-úsáidtear iad i dtaca le haon idirbheart a mheasfaí ina leith faoi alt 784A, dá mba é a bheadh sna sócmhainní ná sócmhainní ciste cheadaithe scoir, go bhfuil siad ina gcúis le dáileadh chun críocha an ailt sin, measfar úsáid na sócmhainní a bheith ina pinsean arna íoc faoin scéim agus déanfar an méid a mheasfar amhlaidh a ríomh de réir an ailt sin.

(2) Maidir le méid a measfar ina leith, de réir an ailt seo, gur pinsean é arna íoc faoin scéim, ní mheasfar, chun aon chríche, gur sócmhainn sa scéim é.

(3) Maidir le haon mhaoin a measfar i ndáil lena fáil nó lena díol go bhfuil sé ina cúis le híocaíocht pinsin faoin scéim, ní mheasfar gur sócmhainn de chuid na scéime í.”,

(b) i gCaibidil 2 de Chuid 30—

(i) in alt 783(1)(a), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “stiúrthóir”:

“forléireofar ‘teorainn tuillimh’ de réir alt 790A;”,

(ii) in alt 784—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2C):

“(2D) D’ainneoin aon fhorálacha eile sa Chaibidil seo, ní scoirfidh conradh blianachta scoir de bheith ina chonradh blianachta arna cheadú de thuras na huaire ag na Coimisinéirí Ioncaim ná ní choiscfear ar na Coimisinéirí Ioncaim conradh den sórt sin a cheadú d’ainneoin go bhforálfar leis an gconradh go ndéanfar an bhlianacht a bheidh urraithe leis an gconradh do phearsa aonair a iomalartú a mhéid is gá chun dliteanas cánach a urscaoileadh i leith na pearsan aonair, faoi fhorálacha Chaibidil 2C den Chuid seo, i dtaca leis an mblianacht.”,

agus

(II) i bhfo-alt (4A) trí “leis an alt seo nó, de réir mar a bheidh, le halt 785 agus le Caibidil 2C” a chur in ionad “leis an alt seo, nó de réir mar a bheidh, le halt 785”,

(iii) in alt 784A—

(I) i bhfo-alt (1B)—

(A) trí “agus” a scriosadh ag deireadh mhír (e),

(B) i mír (f) trí “i dtaca leis an bhfáil sin, agus” a chur in ionad “i dtaca leis an bhfáil sin.”, agus

(C) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (f):

“(g) i gcás maoin a fháil a bheidh le húsáid i dtaca le haon ghnó de chuid na pearsan aonair ag a mbeidh teideal tairbhiúil chun na sócmhainní sa chiste scoir ceadaithe nó i dtaca le haon ghnó de chuid aon duine a bheidh bainteach leis an bpearsa aonair sin, is é an méid a measfar gur dáileadh é chun críocha an ailt seo méid atá ar cóimhéid le luach na sócmhainní sa chiste scoir ceadaithe a úsáidfear san fháil sin nó i dtaca leis an bhfáil sin, ach i gcás ina bhfaighfear maoin, an 2 Feabhra 2006 nó dá éis, agus nach ndéileálfar, i ndáil leis an maoin a fháil, le dáileadh mar dháileadh a eascróidh faoin gCaibidil seo agus go dtosófar ar an maoin sin a úsáid chun na críche a luaitear sa mhír seo, déileálfar leis an dáileadh mar dháileadh a eascróidh an dáta a thosófar ar an úsáid sin agus is é an méid a measfar gur dáileadh é chun críocha an ailt seo méid atá ar cóimhéid le luach na sócmhainní sa chiste scoir ceadaithe a úsáidfear san fháil nó i dtaca leis an bhfáil mar aon le haon sócmhainní a úsáidfear in aon chaiteachas, nó i dtaca le haon chaiteachas, ar fheabhsú nó ar dheisiú na maoine a bheidh i gceist.”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1B):

“(1BA) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn an ráta faoin gcéad iomchuí i ndáil le bliain mheasúnachta—

(i) don bhliain mheasúnachta 2007, 1 faoin gcéad,

(ii) don bhliain mheasúnachta 2008, 2 faoin gcéad,

(iii) don bhliain mheasúnachta 2009 agus blianta measúnachta ina dhiaidh sin, 3 faoin gcéad.

(b) Faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo, measfar, chun críocha an ailt seo, maidir leis an méid sonraithe dá dtagraítear i mír (c) gur dáileadh é i leith an mhéid sin arna dhéanamh sa chéad mhí den bhliain mheasúnachta i ndiaidh na bliana measúnachta a ndéantar an méid sonraithe a chinneadh ina leith.

(c) Is é a bheidh sa mhéid sonraithe do bhliain mheasúnachta ná méid atá coibhéiseach leis an méid a chinnfear de réir na foirmle—

(A x B) - C

100

i gcás inar mó ná nialas an méid a chinnfear amhlaidh agus i gcás—

gurb é A luach na sócmhainní i gciste scoir ceadaithe an 31 Nollaig sa bhliain mheasúnachta nó, más rud é go bhfuil níos mó ná ciste scoir ceadaithe amháin ann a bhfuil úinéireacht thairbhiúil ag an bpearsa aonair chéanna ar a shócmhainní agus a bhfuil a shócmhainní á mbainistiú ag an mbainisteoir céanna ciste cháilithigh, comhiomlán luachanna na sócmhainní i ngach ciste scoir ceadaithe ar an dáta sin (dá ngairtear, san fho-alt seo, ‘an luach iomchuí’ cibé acu atá ciste scoir ceadaithe amháin nó níos mó ná ciste scoir ceadaithe amháin den sórt sin ann),

gurb é B an ráta iomchuí faoin gcéad don bhliain mheasúnachta, agus

gurb é C méid nó luach an dáilte nó comhiomlán mhéideanna nó luachanna an dáilte nó na ndáiltí (dá ngairtear an ‘dáileadh iomchuí’ san fho-alt seo), más ann, a dhéanfaidh an bainisteoir ciste cháilithigh i rith na bliana measúnachta i leith sócmhainní arna sealbhú—

(i) sa chiste scoir ceadaithe nó, de réir mar a bheidh, sna cistí scoir ceadaithe, dá dtagraítear sa mhíniú ar ‘A’, agus

(ii) i gciste scoir íosta ceadaithe, más ann, a bhfuil úinéireacht thairbhiúil ag an bpearsa aonair ar a shócmhainní agus a bhfuil a shócmhainní á mbainistiú ag an mbainisteoir ciste cháilithigh sin,

(dá ngairtear ‘na cistí’ sa mhír seo ) ar cistí iad ar ghlac an bainisteoir ciste cháilithigh na sócmhainní atá iontu isteach sna cistí den chéad uair an 6 Aibreán 2000, nó dá éis.

(d) Chun críocha mhír (c), ní áireofar sa dáileadh iomchuí—

(i) méid sonraithe, más ann, a meastar gur dáileadh é faoi mhír (b),

(ii) idirbheart dá dtagraítear i bhfo-alt (1B) agus a meastar gur dáileadh é faoi fho-alt (1A) i leith an mhéid a shonraítear i bhfo-alt (1B), nó

(iii) aistriú dá dtagraítear in alt 784C(5)(a).

(e) Más rud é go bhfuil pearsa aonair ina úinéir tairbhiúil nó ina húinéir tairbhiúil ar na sócmhainní i níos mó ná ciste scoir ceadaithe amháin agus nach é nó í an duine céanna atá ina bhainisteoir nó ina bainisteoir ciste cháilithigh ar gach ceann de na cistí sin, féadfaidh an phearsa aonairduine amháin de na bainisteoiríciste cháilithigh (dá ngairtear ‘ant-ainmnitheach’ san fho-alt seo) a cheapadh chun críocha an fho-ailt seo agus i gcás ina gceapfar ainmnitheach amhlaidh déanfaidh an phearsa aonair, i ndáil leis an mbainisteoir ciste cháilithigh eile nó, de réir mar a bheidh, leis na bainisteoirí ciste cháilithigh eile (dá ngairtear ‘an bainisteoir nó na bainisteoirí eile’ sa mhír seo)—

(i) an ceapachán sin, chun críocha an fho-ailt seo, a chur in iúl don bhainisteoir nó do na bainisteoirí eile, agus

(ii) ainm agus seoladh iomlán an ainmnithigh a thabhairt don bhainisteoir nó do na bainisteoirí eile.

(f) I gcás ina gceapfaidh pearsa aonair ainmnitheach de réir mhír (e)—

(i) déanfaidh an bainisteoir ciste cháilithigh eile nó gach duine de na bainisteoirí ciste cháilithigh eile, laistigh de 14 lá ó dheireadh na bliana measúnachta, deimhniú i leith na bliana measúnachta sin a sholáthar don ainmnitheach, ar deimhniú é ina luafar—

(I) an luach iomchuí, agus

(II) an dáileadh iomchuí,

i leith an chiste scoir cheadaithe nó, de réir mar a bheidh, i leith na gcistí scoir ceadaithe a bhainistíonn an bainisteoir ciste cháilithigh eile sin, agus

(ii) déanfaidh an duine a cheapfar amhlaidh mar ainmnitheach gach deimhniú den sórt sin arna sholáthar amhlaidh a choinneáil agus a choimeád ar feadh tréimhse 6 bliana agus, ar é a éileamh air nó uirthi le fógra i scríbhinn ó oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, déanfaidh sé nó sí cibé deimhnithe a éileofar leis an bhfógra sin a chur ar fáil don oifigeach laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra.

(g) I gcás ina gceapfaidh pearsa aonair ainmnitheach de réir mhír (e) agus go bhfaighidh an t-ainmnitheach deimhniú nó, de réir mar a bheidh, deimhnithe a soláthraíodh de réir mhír (f), cinnfear an méid sonraithe ionann agus dá mbeadh an luach iomchuí agus an dáileadh iomchuí, faoi seach, a luaitear i ngach deimhniú a fhaightear amhlaidh le cur leis an luach iomchuí, agus le háireamh sa luach iomchuí, i leith cistí scoir ceadaithe a bhainistíonn an t-ainmnitheach agus le cur leis an dáileadh iomchuí, agus le háireamh sa dáileadh iomchuí, ag an ainmnitheach sa bhliain mheasúnachta sin.

(h) Más rud é—

(i) go gceapfaidh pearsa aonair lena mbaineann mír (e) ainmnitheach mar a fhoráiltear sa mhír sin agus nach mbeidh ach aon bhainisteoir ciste cháilithigh amháin eile ann agus nach bhfaighidh an t-ainmnitheach deimhniú dá dtagraítear i mír (f) i leith an bhainisteora ciste cháilithigh sin, ansin déanfaidh an t-ainmnitheach agus an bainisteoir ciste cháilithigh eile, nó

(ii) go mbeidh feidhm ag mír (g)agus nach bhfaighidh ant-ainmnitheach deimhniú dá dtagraítear i mír (f) i leith duine amháin nó níos mó de na bainisteoirí ciste cháilithigh eile, ansin déanfaidh gach bainisteoir ciste cháilithigh den sórt sin,

an méid sonraithe a chinneadh de réir mhír (c).

(i) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo—

(i) maidir le haon bhliain mheasúnachta ina raibh an duine ag a raibh teideal tairbhiúil chuig na sócmhainní i gciste scoir ceadaithe nó, de réir mar a bheidh, i gcistí scoir ceadaithe, 60 bliain d’aois nó os a chionn ar feadh iomlán na bliana measúnachta sin, agus

(ii) maidir le ciste scoir ceadaithe i gcás ina ndearna an bainisteoir ciste cháilithigh na sócmhainní sa chiste a ghlacadh isteach sa chiste den chéad uair an 6 Aibreán 2000 nó dá éis.”,

(III) i bhfo-alt (1C), trí “seachas méid sonraithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1BA)(b),” a chur isteach i ndiaidh “de réir an ailt seo,”, agus

(IV) i bhfo-alt (1E), trí “Chun críocha fho-ailt (1B) agus (1BA)” a chur in ionad “Chun críocha fho-alt (1B)”,

agus

(iv) in alt 787—

(I) i bhfo-alt (2A) trí “is mó ná an teorainn tuillimh” a chur in ionad “is mó ná €254,000”,

(II) i bhfo-alt (8) trí mhíreanna (c) agus (d) a scriosadh, agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) i gcás pearsan aonair a bhí aon tráth i rith na bliana measúnachta 50 bliain d’aois nó os a chionn ach nach raibh 55 bliana d’aois slánaithe aige nó aici nó ar phearsa aonair shonraithe é nó í don bhliain mheasúnachta, 30 faoin gcéad,

(d) i gcás pearsan aonair a bhí aon tráth i rith na bliana measúnachta 55 bliana d’aois nó os a chionn ach nach raibh 60 bliain d’aois slánaithe aige nó aici, 35 faoin gcéad,

(e) i gcás pearsan aonair a bhí aon tráth i rith na bliana measúnachta 60 bliain d’aois nó os a chionn, 40 faoin gcéad, agus

(f) in aon chás eile, 15 faoin gcéad,”,

(c) i gCaibidil 2A de Chuid 30—

(i) in alt 787A tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “dáileadh”:

“forléireofar ‘teorainn tuillimh’ de réir alt 790A;”,

(ii) in alt 787B(8) trí “is mó ná an teorainn tuillimh” a chur in ionad “is mó ná €254,000”

(iii) in alt 787E—

(I) i bhfo-alt (1)—

(A) trí mhíreanna (c) agus (d) a scriosadh, agus

(B) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) i gcás pearsan aonair a bhí aon tráth i rith na bliana measúnachta 50 bliain d’aois nó os a chionn ach nach raibh 55 bliana d’aois slánaithe aige nó aici nó ar phearsa aonair shonraithe é nó í don bhliain mheasúnachta, 30 faoin gcéad,

(d) i gcás pearsan aonair a bhí aon tráth i rith na bliana measúnachta 55 bliana d’aois nó os a chionn ach nach raibh 60 bliain d’aois slánaithe aige nó aici, 35 faoin gcéad,

(e) i gcás pearsan aonair a bhí aon tráth i rith na bliana measúnachta 60 bliain d’aois nó os a chionn, 40 faoin gcéad, agus

(f) in aon chás eile, 15 faoin gcéad,”,

agus

(II) i bhfo-alt (3)(b)—

(A) trí mhíreanna (iii) agus (iv) a scriosadh, agus

(B) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

“(iii) i gcás pearsan aonair a bhí aon tráth i rith na bliana measúnachta 50 bliain d’aois nó os a chionn ach nach raibh 55 bliana d’aois slánaithe aige nó aici, 30 faoin gcéad,

(iv) i gcás pearsan aonair a bhí aon tráth i rith na bliana measúnachta 55 bliana d’aois nó os a chionn ach nach raibh 60 bliain d’aois slánaithe aige nó aici, 35 faoin gcéad,

(v) i gcás pearsan aonair a bhí aon tráth i rith na bliana measúnachta 60 bliain d’aois nó os a chionn, 40 faoin gcéad, agus

(vi) in aon chás eile, 15 faoin gcéad,”,

(iv) in alt 787G—

(I) i bhfo-alt (3)—

(A) i mír (d)(ii) trí “ina leith,” a chur in ionad “ina leith.”, agus

(B) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(e) méid dá dtagraítear in alt 787K(2A).”,

agus

(II) i bhfo-alt (5) trí “de bhua na Caibidle seo agus Chaibidil 2C” a chur in ionad “de bhua na Caibidle seo”,

agus

(v) in alt 787K tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Ní scoirfidh táirge CCSP (de réir bhrí Chuid X d’Acht na bPinsean 1990) de bheith ina tháirge ceadaithe faoi alt 94 den Acht sin ná ní choiscfear ar na Coimisinéirí Ioncaim táirge a cheadú faoin alt sin d’ainneoin go gceadaítear don riarthóir CCSP leis an táirge méid a chur ar fáil ó shócmhainní an CCSP, a mhéid is gá, chun dliteanas i leith cánach a urscaoileadh i ndáil le ranníocóir CCSP, faoi fhorálacha Chaibidil 2C den Chuid seo, i dtaca le híocaíocht iomchuí leis an ranníocóir CCSP.”,

(d) in alt 787N(1) trí “faoi fhorálacha fho-ailt (6), (7) agus (8) d’alt 774 agus alt 778(1) de Chaibidil 1” a chur in ionad “faoi fhorálacha alt 774(6), 774(7) agus 778(1) de Chaibidil 1”,

(e) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 2B—

“Caibidil 2C

Teorainn le Cistí Pinsean Cáinfhaoisimh

Léiriú agus ginearálta (Caibidil 2C).

787O.— (1) Sa Chaibidil seo agus i Sceideal 23B, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn ‘riarthóir’, i ndáil le socrú pinsin iomchuí, an duine nó na daoine ag a bhfuil bainistiú an tsocraithe, agus folaíonn sé—

(a) riarthóir, de réir bhrí alt 770(1),

(b) duine a luaitear in alt 784 agus a sheolann gnó ag deonú blianachtaí ar shaol daoine go dleathach, lena n-áirítear an duine a luaitear in alt 784(4A)(ii),

(c) riarthóir CCSP, de réir bhrí alt 787A(1), agus

(d) riarthóir socraithe pinsin iomchuí de chineál a thuairiscítear i míreanna (e) agus (f) den mhíniú ar shocrú iomchuí pinsin agus a shonrófar le rialacháin faoi alt 787U;

forléireofar ‘méid arna chriostalú trí theagmhas criostalaithe sochair’ de réir mhír 3 de Sceideal 23B agus forléireofar tagairt do ‘méid an teagmhais reatha’ mar an méid a chriostalófar tríd an teagmhas criostalaithe sochair arb é an teagmhas sin é;

déanfar ‘méid ceart pinsean neamhchriostalaithe ar an dáta sonraithe’, i ndáil le pearsa aonair, a chinneadh de réir mhír 1 de Sceideal 23B;

ciallaíonn ‘méid bliantúil pinsin’ an méid pinsin is iníoctha leis an bpearsa aonair sa tréimhse 12 mhí dar tosach an lá a thiocfaidh an phearsa aonair chun bheith i dteideal an phinsin agus sin ar an toimhde nach mbeidh aon mhéadú ar an bpinsean ar feadh na tréimhse sin;

tá le ‘ciste scoir ceadaithe’ an bhrí a shanntar dó le halt 784A;

tá le ‘ciste scoir íosta ceadaithe’ an bhrí a shanntar dó le halt 784C;

déanfar ‘teagmhas criostalaithe sochair’ agus an tráth a tharlóidh teagmhas den sórt sin a fhorléiriú de réir mhír 2 de Sceideal 23B;

ciallaíonn ‘ríomh A’, i ndáil le méid bliantúil pinsin, ríomh lena méadaítear an méid bliantúil sin de réir ráta bhliantúil faoin gcéad de 5 faoin gcéad i leith iomlán na tréimhse dar tosach an mhí a tháinig an phearsa aonair chun bheith i dteideal an phinsin agus dar críoch an mhí a thiocfaidh an phearsa aonair chun bheith i dteideal go n-íocfar an pinsean leis nó léi de réir méid bhliantúil mhéadaithe;

ciallaíonn ‘ríomh B’, i ndáil le méid bliantúil pinsin, ríomh lena méadaítear an méid bliantúil sin de 2 faoin gcéad móide an méid a bhogfaidh an Treoir-Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí — Gach Ítim arna tiomsú ag an bPríomh-Oifig Staidrimh ag tosú sa mhí a tháinig an phearsa aonair chun bheith i dteideal an phinsin agus ag críochnú sa mhí a thiocfaidh an phearsa aonair chun bheith i dteideal go n-íocfar an pinsean leis nó léi de réir méid bhliantúil mhéadaithe;

forléireofar ‘barrachas inmhuirearaithe’ de réir alt 787Q(4);

ciallaíonn ‘teagmhas reatha’ teagmhas criostalaithe sochair a tharlaíonn ar an dáta sonraithe nó dá éis;

ciallaíonn ‘dáta an teagmhais reatha’—

(a) an dáta a gheobhaidh an phearsa aonair teideal iarbhír go n-íocfar sochar leis nó léi i leith an teagmhais reatha faoin socrú pinsin iomchuí, cibé acu a íocfar nó nach n-íocfar an sochar, nó a thosófar nó nach dtosófar ar an sochar a íoc, an dáta sin,

(b) an dáta a thiocfadh an bhlianacht nó, de réir mar a bheidh, an pinsean, chun bheith iníoctha ar shlí eile faoi shocrú pinsin iomchuí i gcás ina bhfeidhmíonn an phearsa aonair rogha de réir alt 772(3A), 784(2A) nó, de réir mar a bheidh, alt 787H(1),

(c) an dáta a dhéanfar íocaíocht nó aistriú chuig socrú thar lear ar ordachán ón bpearsa aonair faoi fhorálacha na Rialachán um Scéimeanna Pinsean Ceirde agus Cuntais Choigiltis Scoir Phearsanta (Íocaíochtaí Aistritheacha Thar Lear) 2003 (I.R. Uimh. 716 de 2003), nó

(d) a thiocfaidh an phearsa aonair, tar éis dó nó di teacht chun bheith i dteideal pinsin faoi shocrú pinsin iomchuí an dáta sonraithe nó dá éis, chun bheith i dteideal go n-íocfaí an pinsean sin leis nó léi de réir méid bhliantúil mhéadaithe ar mó é, de mhéid is mó ná an cion ceadaithe, ná an méid bliantúil a raibh sé iníoctha dá réir an dáta a tháinig an phearsa aonair chun bheith ina theideal;

ciallaíonn ‘socrú sochair shainithe’ socrú pinsin iomchuí seachas socrú ranníoca shainithe;

ciallaíonn ‘socrú ranníoca shainithe’ socrú pinsin iomchuí a sholáthraíonn sochair arna ríomh faoi threoir méid atá ar fáil chun sochair a sholáthar don chomhalta nó ina leith, cibé acu a chinntear an méid a bheidh ar fáil amhlaidh go heisiatach faoi threoir na ranníocaí a bheidh íoctha ag an gcomhalta nó thar ceann an chomhalta isteach sa chiste agus an ghnóchain infheistíochta a tuilleadh ar na ranníocaí sin nó a chinntear é ar shlí eile, agus folaíonn sé socrú pinsin iomchuí den chineál a thuairiscítear i míreanna (b) agus (c) den mhíniú ar ‘socrú pinsin iomchuí’;

ciallaíonn “imthosca eiscthe” imthosca a fhágann go bhfuil coibhneas díreach ann idir an méadú ar an méid bliantúil pinsin a íoctar leis an bpearsa aonair agus méadú ar ráta luach saothair gach duine, nó aicme daoine, atá ar fostú san earnáil ina raibh an phearsa aonair ar fostú agus ar fostaíocht í ar ina leith atá an phearsa aonair i dteideal an pinsean a fháil faoin socrú pinsin iomchuí;

forléireofar ‘margadhluach’ de réir alt 548;

ciallaíonn ‘ciste pinsin uasta cáinfhaoisimh’, i ndáil le pearsa aonair, an teorainn fhoriomlán ar an méid a fhéadfaidh teagmhas criostalaithe sochair a chriostalú, nó i gcás ina dtarlóidh níos mó ná teagmhas amháin, comhiomlán na méideanna go léir den sórt sin ar an dáta sonraithe nó dá éis, gan barrachas inmhuirearaithe a theacht as;

ciallaíonn ‘comhalta’, i ndáil le socrú pinsin iomchuí, aon phearsa aonair a leanfaidh, tar éis é nó í a bheith glactha mar chomhalta faoi rialacha an tsocraithe, de bheith i dteideal aon sochair faoin socrú agus folaíonn sé fostaí de réir bhrí alt 770(1), an phearsa aonair dá dtagraítear in alt 784, ranníocóir CCSP de réir bhrí Chaibidil 2A agus comhalta imirceach iomchuí de réir bhrí alt 787M(1);

ciallaíonn ‘socrú thar lear’ socrú chun sochair scoir a sholáthar arna bhunú lasmuigh den Stát;

ciallaíonn ‘cion ceadaithe’ an méid ar mhó méid bliantúil an phinsin dá mbeadh sé méadaithe le cibé ríomh de ríomh A nó ríomh B a thugann an méid is mó;

ciallaíonn ‘tairseach ciste phearsanta’, i ndáil le pearsa aonair do bhliain mheasúnachta—

(a) do na blianta measúnachta 2005 agus 2006, méid na gceart pinsin neamhfhosaithe ar an dáta sonraithe i ndáil leis an bpearsa aonair i gcás inar mó méid na gceart sin ar an dáta sin ná an tairseach ciste chaighdeánach, agus

(b) do bhliain mheasúnachta (dá ngairtear ‘an bhliain iomchuí’ sa mhír seo) i ndiaidh na bliana measúnachta 2006, méid atá coibhéiseach leis an méid a chinnfear de réir na foirmle—

A x B

i gcás—

gurb é A an tairseach ciste phearsanta don bhliain mheasúnachta díreach roimh an mbliain iomchuí, agus

gurb é B an fachtóir coigeartaithe i leith tuillimh, a bheidh le hainmniú i scríbhinn ag an Aire Airgeadais i mí na Nollag sa bhliain mheasúnachta roimh an mbliain iomchuí agus a bhfoilseofar nóta ina thaobh a luaithe is indéanta san Iris Oifigiúil;

déanfar ‘ méid ar baineadh leas as roimhe sin’ , i ndáil leis an tairseach ciste chaighdeánach nó, de réir mar a bheidh, an tairseach ciste phearsanta, a fhorléiriú de réir mhír 5 de Sceideal 23B;

ciallaíonn ‘U imhir PSP ’, i ndáil le pearsa aonair, Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí na pearsan aonair de réir bhrí alt 262 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005;

ciallaíonn ‘ s ocr ú pinsin iomchuí’ —

(a) scéim sochar scoir, de réir bhrí alt 771, arna cheadú, de thuras na huaire, ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha Chaibidil 1,

(b) conradh blianachta nó scéim iontaobhais nó cuid de scéim iontaobhais arna cheadú nó arna ceadú, de thuras na huaire, ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi alt 784,

(c) conradh CCSP, de réir bhrí alt 787A, maidir le táirge CCSP, de réir bhrí an ailt sin,

(d) plean cáilitheach pinsin thar lear de réir bhrí Chaibidil 2B,

(e) scéim pinsin seirbhíse poiblí de réir bhrí alt 1 den Acht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004, nó

(f) scéim reachtúil, de réir bhrí alt 770(1), seachas scéim pinsin seirbhíse poiblí dá dtagraítear i mír (e);

tá le ‘fachtóir luachála iomchuí’ an bhrí a shanntar dó le fo-alt (2);

ciallaíonn ‘dáta sonraithe’ an 7 Nollaig 2005;

ciallaíonn ‘ tairseach ciste chaighdeánach ’, i ndáil le pearsa aonair do bhliain mheasúnachta—

(a) do na blianta measúnachta 2005 agus 2006, €5,000,000, agus

(b) do bhliain mheasúnachta (dá ngairtear ‘an bhliain iomchuí’ sa mhír seo) tar éis na bliana measúnachta 2006, méid atá coibhéiseach leis an méid a chinnfear de réir na foirmle—

A x B

i gcás—

gurb é A an tairseach ciste chaighdeánach don bhliain mheasúnachta díreach roimh an mbliain iomchuí, agus

gurb é B an fachtóir coigeartaithe i leith tuillimh, a bheidh le hainmniú i scríbhinn ag an Aire Airgeadais i mí na Nollag sa bhliain mheasúnachta roimh an mbliain iomchuí agus a bhfoilseofar nóta ina thaobh a luaithe is indéanta san Iris Oifigiúil;

ciallaíonn ‘cearta pinsin neamhchriostalaithe ’ , i ndáil le pearsa aonair ar dháta ar bith, cearta pinsin nach raibh an phearsa aonair i dteideal ina leith go n-íocfaí sochair i ndáil leis na cearta sin ar an dáta sin.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), chun críocha na Caibidle seo agus Sceideal 23B, is é 20 an fachtóir luachála iomchuí i ndáil le socrú pinsin iomchuí.

(b) Féadfaidh riarthóir socraithe pinsin iomchuí, le comhaontú roimh ré ó na Coimisinéirí Ioncaim, fachtóir luachála (dá ngairtear an ‘fachtóir céadluaite’ san fho-alt seo) a úsáid seachas an fachtóir dá dtagraítear i mír (a) (dá ngairtear an ‘dara fachtóir a luaitear’ san fho-alt seo) i gcás inar deimhin leis na Coimisinéirí Ioncaim—

(i) gur léir nach cuí an dara fachtóir a luaitear, agus

(ii) gur chuí an fachtóir céadluaite,

lena úsáid sna himthosca.

(c) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim duine a cheapadh chun comhairle a thabhairt dóibh—

(i) i dtaobh ar léir nach cuí an dara fachtóir a luaitear sna himthosca a bhaineann le socrú pinsin iomchuí áirithe, agus

(ii) i gcás gur léir nach cuí—

(I) i dtaobh ar léirigh riarthóir an tsocraithe pinsin iomchuí go sásúil gur chuí fachtóir malartach áirithe lena úsáid sna himthosca sin, agus

(II) i gcás nár léirigh an riarthóir é sin go sásúil, i dtaobh cén fachtóir ba chuí lena úsáid sna himthosca.

(d) Déanfaidh riarthóir socraithe pinsin iomchuí a bheidh ag lorg chomhaontú na gCoimisinéirí Ioncaim, dá dtagraítear i mír (b), an fhaisnéis sin go léir is iomchuí maidir le breithniú an fhachtóra luachála a bheidh le húsáid sna himthosca a bhaineann leis an socrú sin agus a iarrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a thabhairt do na Coimisinéirí.

(3) Chun críocha na Caibidle seo, más rud é go dtarlóidh níos mó ná aon teagmhas criostalaithe sochair amháin i ndáil le pearsa aonair an lá céanna, cinnfidh an phearsa aonair an t-ord ina measfar gur tharla siad.

(4) Beidh feidhm ag Sceideal 23B chun an Chaibidil seo a fhorlíonadh agus forléireofar é mar aon ní amháin leis an gCaibidil seo.

Ciste pinsin uasta cáinfhaoisimh.

787P.— (1) Ní mó ciste pinsin uasta cáinfhaoisimh pearsan aonair ná—

(a) an tairseach ciste chaighdeánach, nó

(b) i gcás ina gcomhlíonfar an coinníoll atá leagtha amach i bhfo-alt (2) agus go mbeidh deimhniú eisithe ag na Coimisinéirí Ioncaim de réir fho-alt (5), an tairseach ciste phearsanta.

(2) Is é an coinníoll dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) go dtabharfaidh an phearsa aonair fógra do na Coimisinéirí Ioncaim i scríbhinn, laistigh den tréimhse 6 mhí ón dáta sonraithe, nó sula dtarlóidh an chéad teagmhas criostalaithe sochair tar éis an dáta shonraithe, cibé acu is luaithe, i dtaobh tairseach ciste phearsanta a bheith aige nó aici agus go soláthróidh sé nó sí na mionsonraí seo a leanas—

(a) a ainm agus a sheoladh iomlán nó a hainm agus a seoladh iomlán agus a Uimhir PSP nó a hUimhir PSP,

(b) sceideal ina dtabharfar mionsonraí faoi ríomh na tairsí ciste pearsanta, lena n-áirítear sonraí an tsocraithe, nó na socruithe, pinsin iomchuí ar ina leith a thiocfaidh an tairseach ciste phearsanta i gceist, agus

(c) cibé faisnéis agus sonraí eile a éileoidh na Coimisinéirí Ioncaim le réasún chun críocha na Caibidle seo.

(3) Beidh fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2) i cibé foirm a fhorordóidh nó a údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim agus beidh dearbhú ann á rá go bhfuil an fógra cruinn agus iomlán.

(4) Measfar an coinníoll i bhfo-alt (2) a bheith comhlíonta ag pearsa aonair d’ainneoin go mbeidh an fógra (dá ngairtear an ‘fógra déanach’ sa Chaibidil seo) tugtha tar éis don am a theorannaítear leis an bhfo-alt sin a bheith caite más dóigh leis na Coimisinéirí Ioncaim, sna imthosca go léir, gur chóir neamhaird a thabhairt ar mhainneachtain na pearsan aonair an coinníoll a chomhlíonadh laistigh de na teorainneacha ama a shonraítear san fho-alt sin.

(5) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim—

(a) ar fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a fháil, nó

(b) ar fhógra déanach dá dtagraítear i bhfo-alt (4) a fháil, is fógra ar ina leith a mheasfaidh na Coimisinéirí Ioncaim sna imthosca go léir gur chóir neamhaird a thabhairt ar mhainneachtain na pearsan aonair an coinníoll a chomhlíonadh laistigh de na teorainneacha ama a shonraítear i bhfo-alt (2),

ar a bheith deimhin dóibh go bhfuil ríomh na tairsí ciste pearsanta san fhógra nó, de réir mar a bheidh, san fhógra déanach, ceart, agus laistigh de 30 lá ón bhfógra sin a fháil, nó cibé tráth is faide ná sin a theastóidh uathu chun críocha an fho-ailt seo, deimhniú a eisiúint don phearsa aonair ina luafar méid na tairsí ciste pearsanta.

Barrachas inmhuirearaithe.

787Q.— (1) Muirearófar cáin ioncaim de réir alt 787R más rud é, ar an dáta sonraithe nó dá éis, go dtarlóidh teagmhas criostalaithe sochair (dá ngairtear an ‘teagmhas reatha’ san alt seo) i ndáil le pearsa aonair is comhalta de shocrú pinsin iomchuí agus go gcomhlíonfar ceachtar de na coinníollacha i bhfo-alt (2).

(2) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) go mbeidh tairseach ciste chaighdeánach uile na pearsan aonair nó aon chuid di nó, de réir mar a bheidh, tairseach ciste phearsanta uile na pearsan aonair nó aon chuid di, ar fáil dáta an teagmhais reatha ach gur mó méid an teagmhais sin ná méid na tairsí ciste caighdeánaí nó na tairsí ciste pearsanta, a bheidh ar fáil an dáta sin, nó

(b) nach mbeidh aon chuid de thairseach ciste chaighdeánach na pearsan aonair nó de thairseach ciste phearsanta na pearsan aonair, de réir mar a bheidh, ar fáil dáta an teagmhais reatha.

(3) Chun críocha fho-alt (2), déanfar an méid de thairseach ciste chaighdeánach na pearsan aonair nó, de réir mar a bheidh, de thairseach ciste phearsanta na pearsan aonair, a bheidh ar fáil dáta an teagmhais reatha a chinneadh de réir mhír 4 de Sceideal 23B.

(4) Faoi réir fho-alt (5), i gcás ina gcomhlíonfar ceachtar de na coinníollacha i bhfo-alt (2), tabharfar ‘an barrachas inmhuirearaithe’ ar mhéid an teagmhais reatha nó, de réir mar a bheidh, ar an méid ar mó méid an teagmhais sin ná an méid den tairseach ciste chaighdeánach nó den tairseach ciste phearsanta a bheidh ar fáil an dáta sin i ndáil leis an bpearsa aonair.

(5) Más rud é go ndéanfaidh riarthóir socraithe pinsin iomchuí an méid cánach a éireoidh ar bharrachas inmhuirearaithe de réir alt 787R a íoc go hiomlán nó go páirteach, ansin déileálfar le cibé méid den cháin sin a íocfaidh an riarthóir mar chuid den bharrachas inmhuirearaithe mura rud é go laghdófar cearta na pearsan aonair faoin socrú pinsin iomchuí ionas go léireofar go hiomlán an méid cánach a bheidh íoctha amhlaidh nó go dtabharfaidh an phearsa aonair aisíocaíocht don riarthóir i leith aon chánach a bheidh íoctha amhlaidh.

(6) I gcás ina ndéanfaidh riarthóir socraithe pinsin iomchuí de chineál a thuairiscítear i míreanna (e) agus (f) den mhíniú ar shocrú pinsin iomchuí in alt 787O(1) méid cánach a íoc a éiríonn ar bharrachas inmhuirearaithe de réir alt 787S(3), ansin—

(a) beidh an méid cánach a íoctar amhlaidh ina fhiach atá dlite don riarthóir den phearsa aonair nó, i gcás an phearsa aonair a bheith éagtha, dá eastát nó dá heastát, agus

(b) féadfaidh an riarthóir teidil uile, nó cuid de theidil, na pearsan aonair faoin socrú pinsin iomchuí sin a leithreasú, agus ceadóidh an phearsa aonair an leithreasú sin d’fhonn aisíocaíocht a thabhairt don riarthóir i leith na cánach arna híoc amhlaidh.

Dliteanas cánach agus an ráta cánach ar bharrachas inmhuirearaithe.

787R.— (1) Gan dochar d’aon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach lena n-áirítear, go háirithe, aon fhoráil eile de na hAchtanna sin a bhaineann le muirear i leith cánach—

(a) beidh méid iomlán barrachais inmhuirearaithe arna ríomh de réir alt 787Q, gan aon fhaoiseamh ná laghdú a shonraítear sa Tábla a ghabhann le halt 458 ná aon asbhaint eile as an méid sin, inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim faoi Chás IV de Sceideal D de réir ráta 42 faoin gcéad, agus

(b) ní bheidh feidhm ag ailt 187 agus 188 maidir le cáin ioncaim arna muirearú amhlaidh.

(2) Is iad seo a leanas na daoine a bheidh faoi dhliteanas cánach ioncaim arna muirearú faoi fho-alt (1)—

(a) i gcás ina dtarlóidh an teagmhas criostalaithe sochair as a n-éireoidh an barrachas inmhuirearaithe an dáta sonraithe nó dá éis ach roimh dháta rite an Achta Airgeadais 2006, an phearsa aonair ar i ndáil leis nó léi a tharlóidh an teagmhas criostalaithe sochair, agus

(b) i gcás ina dtarlóidh an teagmhas criostalaithe sochair as a n-éireoidh an barrachas inmhuirearaithe dáta rite an Achta Airgeadais 2006 nó dá éis, riarthóir an tsocraithe pinsin iomchuí faoina n-éireoidh an teagmhas criostalaithe sochair agus an phearsa aonair ar i ndáil leis nó léi a tharlóidh an teagmhas criostalaithe sochair agus is comhdhliteanas agus dliteanas leithleach a ndliteanas.

(3) Beidh duine dá dtagraítear i bhfo-alt (2) faoi dhliteanas aon chánach ioncaim arna muirearú de réir fho-alt (1) cibé acu atá nó nach bhfuil cónaí nó gnáthchónaí sa Stát ar an duine sin nó ar aon duine eile a bheidh faoi dhliteanas i leith an mhuirir.

(4) I gcás ina mbeidh teagmhas criostalaithe sochair le tarlú (dá ngairtear an ‘teagmhas todhchaí’ san fho-alt seo) i ndáil le pearsa aonair faoi shocrú pinsin iomchuí ar dháta rite an Achta Airgeadais 2006 nó dá éis, féadfaidh riarthóir an tsocraithe sin a iarraidh ar an bpearsa aonair dearbhú i scríbhinn a dhéanamh, roimh dháta an teagmhais todhchaí, chuig an riarthóir i cibé foirm a fhorordóidh nó a údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim chun na críche sin, agus ar dearbhú é ina mbeidh—

(a) ainm iomlán, seoladh agus Uimhir PSP na pearsan aonair,

(b) i leith gach teagmhais criostalaithe sochair a tharla i ndáil leis an bpearsa aonair an dáta sonraithe nó dá éis—

(i) an dáta a tharla an teagmhas sin, agus

(ii) an méid a criostalaíodh tríd an teagmhas sin,

(c) i leith teagmhais criostalaithe sochair nó teagmhas criostalaithe sochair atá le tarlú ó dháta an dearbhaithe arna dhéanamh ag an bpearsa aonair faoin bhfo-alt seo suas go dtí dáta an teagmhais todhchaí, agus an dáta sin san áireamh—

(i) dáta ionchasach gach ceann de na teagmhais sin, agus

(ii) an méid measta atá le criostalú le gach ceann de na teagmhas sin,

(d) más iomchuí, méid thairseach ciste phearsanta na pearsan aonair mar aon le cóip den deimhniú a d’eisigh na Coimisinéirí Ioncaim faoi alt 787P(5), agus

(e) cibé faisnéis eile a theastóidh le réasún ó na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha na Caibidle seo.

(5) I gcás ina mbeifear tar éis a iarraidh ar phearsa aonair dearbhú a sholáthar i scríbhinn do riarthóir socraithe pinsin iomchuí de réir fho-alt (4) agus go mainneoidh sé nó sí an dearbhú sin a sholáthar, féadfaidh an riarthóir—

(a) más rud é gurb é atá sa teagmhas criostalaithe sochair ná teagmhas de chineál a thuairiscítear i bhfomhír (a) nó (d) de mhír 2 de Sceideal 23B, íoc aon sochair nó, de réir mar a bheidh, íoc aon mhéid bhliantúil mhéadaithe pinsin a choimeád siar, agus

(b) más rud é gurb é atá sa teagmhas criostalaithe sochair ná teagmhas de chineál a thuairiscítear i bhfomhír (b) nó (c) de mhír 2 de Sceideal 23B, diúltú méid, nó aon chuid de na cistí dá dtagraítear san fhomhír (b) sin, a aistriú chuig an duine nó, de réir mar a bheidh, íocaíocht nó aistriú a dhéanamh chuig socrú thar lear,

go dtí cibé uair a dhéantar dearbhú i scríbhinn ina bhfuil an fhaisnéis a shonraítear i míreanna (a) go (e) d’fho-alt (4) a thabhairt don riarthóir, i cibé foirm a fhorordóidh nó a údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha an fho-ailt sin.

(6) Déanfaidh riarthóir socraithe pinsin iomchuí dearbhú, nó dearbhuithe, den chineál a luaitear i bhfo-ailt (4) agus (5)—

(a) a choimeád agus a choinneáil ar feadh tréimhse 6 bliana, agus

(b) ar cheangal a bheith curtha air nó uirthi déanamh amhlaidh le fógra arna thabhairt don riarthóir i scríbhinn ag oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim, é nó iad a chur ar fáil don oifigeach laistigh den am a shonrófar san fhógra.

Cáin a dhlífear ar bharrachas inmhuirearaithe a íoc.

787S.— (1) I gcás inarb é an duine a dhlífidh cáin ioncaim a íoc de réir alt 787R—

(a) an duine dá dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (2) den alt sin, déanfaidh an duine sin, laistigh de 6 mhí ón dáta sonraithe, tuairisceán a thabhairt don Ard-Bhailitheoir ina mbeidh—

(i) a ainm nó a hainm iomlán, a sheoladh nó a seoladh agus a uimhir PSP nó a huimhir PSP,

(ii) ainm iomlán agus seoladh riarthóir an tsocraithe pinsin iomchuí nó na socruithe pinsin iomchuí (agus i gcás go mbeidh níos mó ná riarthóir amháin den sórt sin ann, ainm iomlán agus seoladh gach duine acu) faoinar tharla an teagmhas, nó na teagmhais, criostalaithe sochair dá dtagraítear i bhfomhír (iii),

(iii) méid na mbarrachas inmhuirearaithe go léir a éireoidh i leith teagmhas criostalaithe sochair a tharlóidh an dáta sonraithe nó dá éis ach roimh dháta rite an Achta Airgeadais 2006 agus an bonn ar ar ríomhadh iad, agus

(iv) mionsonraí i dtaobh an mhéid cánach a gceanglófar ar an duine sin cuntas a thabhairt inti i ndáil le gach barrachas inmhuirearaithe,

(b) an riarthóir ar shocrú pinsin iomchuí dá dtagraítear in alt 787R(2)(b), déanfaidh an riarthóir laistigh de 3 mhí ó dheireadh na míosa ina dtarlóidh an teagmhas criostalaithe sochair as a n-éireoidh an barrachas inmhuirearaithe, tuairisceán a thabhairt don Ard-Bhailitheoir ina mbeidh—

(i) ainm agus seoladh an riarthóra,

(ii) ainm, seoladh agus Uimhir PSP na pearsan aonair ar i ndáil leis nó léi a tharla an teagmhas criostalaithe sochair,

(iii) mionsonraí i dtaobh an tsocraithe pinsin iomchuí faoinar tharla an teagmhas criostalaithe sochair as ar éirigh an barrachas inmhuirearaithe,

(iv) méid an bharrachais inmhuirearaithe a éireoidh i leith an teagmhais criostalaithe sochair agus an bonn ar ar ríomhadh é, agus

(v) mionsonraí i dtaobh na cánach a gceanglófar ar an riarthóir cuntas a thabhairt inti i ndáil leis an mbarrachas inmhuirearaithe.

(2) (a) Déanfaidh riarthóir socraithe pinsin iomchuí ráiteas a sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim, de réir mhír (b), laistigh de 2 mhí ó dháta rite an Achta Airgeadais 2006, más rud é, ar an dáta sonraithe nó dá éis ach roimh dháta rite an Achta sin, gur tharla teagmhas criostalaithe sochair amháin nó níos mó i ndáil le pearsa aonair faoi shocrú pinsin iomchuí amháin nó níos mó a bhainistíonn an riarthóir sin, agus gur mó ná €3,750,000 an méid a criostalaíodh tríd an teagmhas sin nó, de réir mar a bheidh, comhiomlán na méideanna a criostalaíodh trí na teagmhais sin.

(b) Maidir leis an ráiteas dá dtagraítear i mír (a)—

(i) beidh sé i cibé foirm a fhorordóidh nó a údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim,

(ii) beidh na mionsonraí seo a leanas ann—

(I) ainm iomlán, seoladh agus Uimhir PSP na pearsan aonair ar i ndáil leis nó léi a tharla an teagmhas criostalaithe sochair nó, de réir mar a bheidh, na teagmhais criostalaithe sochair,

(II) mionsonraí i dtaobh an tsocraithe nó na socruithe pinsin iomchuí faoinar tharla an teagmhas nó na teagmhais criostalaithe sochair, agus

(III) an méid a criostalaíodh trí gach teagmhas den sórt sin,

agus

(iii) beidh dearbhú ann á rá go bhfuil an ráiteas cruinn agus iomlán.

(3) Maidir leis an gcáin a gceanglaítear ar dhuine cuntas a thabhairt inti i ndáil le barrachas inmhuirearaithe (dá ngairtear ‘an cháin chuí’ san alt seo) agus a cheanglaítear a áireamh i dtuairisceán, beidh sí dlite an tráth faoina mbeidh an tuairisceán le tabhairt agus íocfaidh an duine sin leis an Ard-Bhailitheoir í. Beidh an cháin chuí a bheidh dlite amhlaidh iníoctha ag an duine sin gan measúnacht a bheith déanta; ach féadfar cáin chuí a bheidh tagtha chun bheith dlite amhlaidh a mheasúnú ar an duine sin (cibé acu atá nó nach bhfuil sí íoctha an tráth a dhéanfar an mheasúnacht) mura mbeidh an cháin sin, nó aon chuid di, íoctha ar an dáta dlite nó roimhe.

(4) I gcás inar dealraitheach d’oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil aon mhéid cánach cuí i ndáil le barrachas inmhuirearaithe ba chóir a áireamh, ach nár áiríodh, i dtuairisceán nó i gcás ina mbeidh an t-oifigeach míshásta faoi aon tuairisceán, ansin féadfaidh an t-oifigeach measúnacht a dhéanamh ar an duine a dhlífidh an cháin chuí a íoc go feadh a bhreithiúnais nó a breithiúnais, agus aon mhéid cánach cuí i ndáil le barrachas inmhuirearaithe a bheidh dlite faoi mheasúnacht a dhéanfar de bhua an fho-ailt seo, déileálfar leis chun críocha úis ar cháin neamhíoctha mar cháin ab iníoctha an tráth faoina raibh an tuairisceán lena mbaineann le tabhairt.

(5) I gcás ina mbeidh aon ítim curtha isteach go mícheart i dtuairisceán mar bharrachas inmhuirearaithe, ansin féadfaidh oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim cibé measúnachtaí, coigeartuithe nó fritháirimh a dhéanamh is dóigh leis nó léi is gá chun a áirithiú gur mar a chéile, a mhéid is féidir é, do na dliteanais chánach, lena n-áirítear ús ar cháin neamhíoctha, a bheidh dá thoradh sin ar riarthóir ar shocrú pinsin iomchuí nó ar an bpearsa aonair, agus do na dliteanais a bheadh ann dá mba rud é nár cuireadh an ítim isteach amhlaidh.

(6) (a) Aon cháin chuí a mheasúnófar ar dhuine faoin gCaibidil seo, beidh sí dlite laistigh de mhí amháin tar éis an fógra measúnachta a eisiúint (mura rud é go mbeidh an cháin sin dlite níos luaithe ná sin faoi fho-alt (1)) ach sin faoi réir an méid seo a leanas—

(i) aon achomharc i gcoinne na measúnachta, nó

(ii) aon iarratas faoi alt 787T,

ach ní dhéanfaidh aon achomharc ná iarratas den sórt sin, de réir mar a bheidh, difear don dáta ar a mbeidh aon mhéid dlite faoi fho-alt (1).

(b) Ar achomharc i gcoinne measúnachta faoin alt seo a chinneadh, déanfar aon cháin chuí a ró-íocadh a aisíoc.

(7) (a) Maidir leis na forálacha de na hAchtanna Cánach a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) measúnachtaí i leith cánach ioncaim,

(ii) achomhairc i gcoinne na measúnachtaí sin (lena n-áirítear achomhairc a athéisteacht agus cás a shonrú chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil), agus

(iii) bailiú agus gnóthú cánach ioncaim,

beidh feidhm acu, a mhéid is infheidhme iad, maidir le measúnacht, bailiú agus gnóthú cánach cuí.

(b) Aon mhéid cánach cuí is iníoctha de réir na Caibidle seo gan measúnacht a bheith déanta, béarfaidh sé ús de réir ráta 0.0273 faoin gcéad in aghaidh gach lae nó gach cuid de lá ón dáta a dtiocfaidh an méid chun bheith dlite agus iníoctha go dtí go n-íocfar é.

(c) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) go (5) d’alt 1080 maidir le hús is iníoctha faoi mhír (b) mar atá feidhm acu maidir le hús is iníoctha faoi alt 1080.

(d) Le linn alt 1080 a bheith á fheidhmiú ar aon cháin chuí a mhuirearófar le haon mheasúnacht a dhéanfar de réir an ailt seo, beidh feidhm ag alt 1080 amhail is dá scriosfaí fo-alt (2)(b) den alt sin.

(8) Is i bhfoirm a bheidh forordaithe nó údaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh gach tuairisceán dá dtagraítear san alt seo agus beidh dearbhú ann á rá go bhfuil an tuairisceán cruinn agus iomlán.

An riarthóir a urscaoileadh ó cháin.

787T.— (1) I gcás inar chreid riarthóir ar shocrú pinsin iomchuí le réasún, maidir le teagmhas criostalaithe sochair—

(a) nach raibh an teagmhas criostalaithe sochair ina chúis le dliteanas cánach ioncaim, nó

(b) gur lú méid an dliteanais cánach ioncaim ná an méid iarbhír,

féadfaidh an riarthóir iarratas i scríbhinn a dhéanamh chuig na Coimisinéirí Ioncaim go ndéanfar an dliteanas cánach sin nó, de réir mar a bheidh, méid na difríochta idir an méid ar chreid an riarthóir ina leith gurbh é méid an dliteanais cánach é agus an méid iarbhír (dá ngairtear an ‘dliteanas cánach iomchuí’ san alt seo) a urscaoileadh.

(2) Más rud é, tar éis iarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a fháil, gurb é tuairim na gCoimisinéirí Ioncaim nach mbeadh sé cóir agus réasúnach, sna imthosca go léir, go ndlífear an dliteanas cánach iomchuí den riarthóir, féadfaidh siad an riarthóir a urscaoileadh ón dliteanas sin agus cuirfidh siad an cinneadh sin in iúl i scríbhinn don riarthóir.

(3) Gan dochar d’aon imthoisc eile ina ndlífidh duine dliteanas cánach a urscaoileadh a bheidh dlite i leith breise inmhuirearaithe, i gcás go n-urscaoilfear riarthóir socraithe pinsin iomchuí ó dhliteanas cánach iomchuí de réir fho-alt (2), tiocfaidh an duine, ar ina leith a eascróidh an muirear cánach ioncaim, faoi dhliteanas i leith an mhuirir.

Rialacháin (Caibidil 2C).

787U.— (1) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar an nós imeachta a leanfar agus an Chaibidil seo á cur in éifeacht, a mhéid nach mbeidh foráil ann ar shlí eile don nós imeachta sin, agus lena bhforálfar i gcoitinne do riaradh na Caibidle seo agus, gan dochar do ghinearáltacht an méid sin roimhe seo, féadfaidh foráil a bheith i rialacháin faoin alt seo chun go ndéanfar, chun críocha na Caibidle seo, an duine a shonrú a ndéileálfar leis nó léi mar riarthóir socraithe pinsin iomchuí de chineál a thuairiscítear i míreanna (e) agus (f) den mhíniú ar shocrú pinsin iomchuí in alt 787O(1).

(2) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann Dáil Éireann, laistigh den 21 lá a shuífidh Dáil Éireann tar éis an t-ordú a leagan faoina bráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.”,

agus

(f) i gCaibidil 4 de Chuid 30—

(i) in alt 790A—

(I) tríd an bhforáil atá ann a athuimhriú mar fho-alt (1) den alt sin, agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad (d) san fhoráil athuimhrithe:

“(d) Caibidil 2B i leith ranníoca ón gcomhalta imirceach iomchuí le plean pinsin cáilitheach thar lear,”,

(III) trí “€254,000 (dá ngairtear an ‘teorainn tuillimh’ san alt seo).” a chur in ionad “€254,000.”, agus

(IV) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(2) I leith bliana measúnachta (dá ngairtear an ‘bliain iomchuí’ san fho-alt seo) i ndiaidh na bliana measúnachta 2006, déanfar an teorainn tuillimh a mhéadú de mhéid atá coibhéiseach leis an méid a chinnfear de réir na foirmle—

A x B

i gcás—

gurb é A an teorainn tuillimh i gcomhair na bliana measúnachta díreach roimh an mbliain iomchuí, agus

gurb é B an fachtóir coigeartaithe tuillimh, arna ainmniú i scríbhinn ag an Aire Airgeadais i Nollaig na bliana measúnachta roimh an mbliain iomchuí, rud a bhfoilseofar nóta ina thaobh san Iris Oifigiúil a luaithe is féidir.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 790A—

“Cánachas ar íocaíochtaí cnapshuime de bhreis ar an teorainn cnapshuime.

790AA.— (1) (a) San alt seo—

tá le ‘ cnapshuim barrachais ’ an bhrí a shanntar dó le mír (e);

ciallaíonn ‘ teorainn cnapshuime ’, i leith bliana measúnachta—

(i) i gcomhair na mblianta measúnachta 2005 agus 2006, €1,250,000, agus

(ii) i gcomhair bliana measúnachta (dá ngairtear an ‘bliain iomchuí’ sa mhír seo) i ndiaidh na bliana measúnachta 2006, an méid atá coibhéiseach leis an méid a chinnfear de réir na foirmle—

SFT x

i gcás gurb é SFT an tairseach ciste chaighdeánach, de réir bhrí alt 787O(1), i gcomhair na bliana iomchuí;

ciallaíonn ‘ socrú pinsin iomchuí ’ aon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas—

(i) scéim sochar scoir, de réir bhrí alt 771, a bheidh ceadaithe de thuras na huaire ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha Chaibidil 1,

(ii) conradh blianachta nó scéim iontaobhais nó cuid de scéim iontaobhais a bheidh ceadaithe de thuras na huaire ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi alt 784,

(iii) conradh CCSP, de réir bhrí alt 787A, maidir le táirge CCSP, de réir bhrí an ailt sin,

(iv) plean pinsin cáilitheach thar lear de réir bhrí Chaibidil 2B,

(v) scéim pinsin seirbhíse poiblí de réir bhrí alt 1 den Acht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004,

(vi) scéim reachtúil, de réir bhrí alt 770(1), seachas scéim pinsin seirbhíse poiblí dá dtagraítear i mír (v);

ciallaíonn ‘ dáta sonraithe ’ an 7 Nollaig 2005.

(b) San alt seo, ciallaíonn ‘ riarthóir ’, i ndáil le socrú pinsin iomchuí, an duine nó na daoine ag a bhfuil bainistiú an tsocraithe, agus go háirithe, ach gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, folaíonn tagairtí do riarthóir socraithe pinsin iomchuí tagairtí—

(i) do riarthóir, de réir bhrí alt 770(1),

(ii) do dhuine a luaitear in alt 784, a bheidh ag seoladh gnó deonaithe blianachtaí ar shaol duine go dlíthiúil, lena n-áirítear an duine a luaitear in alt 784(4A)(ii), agus

(iii) do riarthóir CCSP, de réir bhrí 787A(1).

(c) (i) Chun críocha an ailt seo, aon tagairt do chnapshuim is tagairt í do chnapshuim a íoctar le pearsa aonair faoi rialacha socraithe pinsin iomchuí trí iomalartú ar chuid de phinsean nó ar chuid de bhlianacht nó ar shlí eile.

(ii) Gan dochar do ghinearáltacht fhomhír (i), maidir leis an tagairt san fhomhír sin do chuid de phinsean nó do chuid de bhlianacht a iomalartú, i gcás pearsa aonair do roghnú de réir alt 772(3A) nó, de réir mar a bheidh, alt 784(2A), forléireofar í mar thagairt d’iomalartú cuid den phinsean nó, de réir mar a bheidh, d’iomalartú cuid den bhlianacht, a bheadh, murach an rogha sin d’fheidhmiú, iníoctha leis an bpearsa aonair.

(d) Chun críocha an ailt seo, forléireofar tagairtí do chnapshuim a íoctar le pearsa aonair tagairtí do chnapshuim a gheobhaidh pearsa aonair, nó a thabharfar nó a chuirfear ar fáil do phearsa aonair, agus forléireofar tagairtí do chnapshuim a íocadh, nó atá nó a bhí íoctha, le pearsa aonair dá réir.

(e) Chun críocha an ailt seo, is éard a bheidh sa chnapshuim barrachais, más ann, i leith cnapshuime a íoctar le pearsa aonair ar an dáta sonraithe nó dá éis (dá ngairtear an ‘cnapshuim reatha’ sa mhír seo)—

(i) i gcás nár íocadh aon chnapshuim eile leis an bpearsa aonair ar an dáta sonraithe nó dá éis, an méid ar mó an chnapshuim reatha ná an teorainn cnapshuime, agus

(ii) i gcás go ndearnadh, sular íocadh an chnapshuim reatha, cnapshuim amháin nó níos mó (dá ngairtear an ‘cnapshuim is luaithe’ sa mhír seo) a íoc le pearsa aonair, ar an dáta sonraithe nó dá éis, ansin—

(I) i gcás gur lú méid na cnapshuime is luaithe ná an teorainn cnapshuime, an méid ar mó an comhiomlán de mhéideanna na cnapshuime is luaithe agus na cnapshuime reatha ná an teorainn cnapshuime, agus

(II) i gcás gurb ionann méid na cnapshuime is luaithe agus an teorainn cnapshuime nó gur mó é ná an teorainn cnapshuime, méid na cnapshuime reatha.

(f) Chun críocha mhír (e)—

(i) más rud é—

(I) go n-íocfar an chnapshuim reatha i mbliain mheasúnachta (dá ngairtear an ‘bliain iomchuí’ san fhomhír seo) tar éis na bliana measúnachta 2006, agus

(II) gur íocadh an chnapshuim is luaithe roimh an mbliain iomchuí,

ansin déanfar méid na cnapshuime is luaithe (agus i gcás gurb é méid na cnapshuime is luaithe an comhiomlán de mhéideanna 2 chnapshuim nó níos mó, ansin méid gach cnapshuime díobh sin) a choigeartú go dtí an méid atá coibhéiseach leis an méid a chinnfear de réir na foirmle—

A x B

C

i gcás—

gurb é A méid na cnapshuime is luaithe,

gurb é B an teorainn cnapshuime don bhliain iomchuí, agus

gurb é C an teorainn cnapshuime don bhliain mheasúnachta inar íocadh an chnapshuim is luaithe,

agus

(ii) (I) déileálfar le cnapshuim (dá ngairtear an ‘cnapshuim chéadluaite’ san fhomhír seo) mar chnapshuim a íoctar roimh chnapshuim eile (dá ngairtear an ‘dara cnapshuim a luaitear’ san fhomhír seo) má íoctar an chnapshuim chéadluaite roimh an dara cnapshuim a luaitear an lá céanna, agus

(II) ní dhéileálfar le cnapshuim mar chnapshuim a íoctar an tráth céanna le cnapshuim amháin eile nó níos mó agus, i gcás go ndéileálfaí leo amhlaidh murach an fhomhír seo, cinnfidh an phearsa aonairlena n-íocfar na cnapshuimeanna ant-ord ina measfar gur íocadh iad.

(2) Faoi réir fho-alt (4)—

(a) i gcás go n-íocfar cnapshuim le pearsa aonair ar an dáta sonraithe nó dá éis, déanfar an chnapshuim barrachais, más ann, a áireamh mar íocaíocht díolaíochtaí lena mbaineann Sceideal E leis an bpearsaaonair, agus, dá réir sin, beidh feidhm ag forálacha Chaibidil 4 de Chuid 42 maidir le haon íocaíocht den sórt sin, agus

(b) déanfaidh riarthóir socraithe pinsin iomchuí cáin a asbhaint as an íocaíocht de réir an ráta is airde don bhliain mheasúnachta ina ndéanfar an íocaíocht mura mbeidh deimhniú i leith creidmheasanna cánach agus an scoithphointe ráta chaighdeánaigh nó cárta asbhainte cánach faighte ag an riarthóir ó na Coimisinéirí Ioncaim don bhliain sin i leith na pearsan aonair dá dtagraítear i mír (a).

(3) Beidh feidhm ag fo-alt (2) d’alt 787G maidir le haon cháin ioncaim, is cáin ioncaim arna hasbhaint as cnapshuim barrachais de bhua fho-alt (2) den alt seo, ag riarthóir socraithe pinsin iomchuí de chineál a thuairiscítear i mír (iii) den mhíniú ar shocrú pinsin iomchuí i bhfo-alt (1)(a), amhail mar atá feidhm aige maidir le cáin ioncaim dá dtagraítear i bhfo-alt (2) d’alt 787G.

(4) I gcás go n-íocfar cnapshuim le pearsa aonair, an dáta sonraithe nó dá éis, faoi rialacha socraithe pinsin iomchuí de chineál a thuairiscítear i mír (iv) den mhíniú ar shocrú pinsin iomchuí i bhfo-alt (1)(a), déanfar cáin a mhuirearú ar an gcnapshuim barrachais, más ann, faoi Chás IV de Sceideal D don bhliain mheasúnachta ina n-íocfar an chnapshuim leis an bpearsa aonair sin.

(5) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (2) ná (4) maidir le cnapshuim a íocfar le baintreach pearsan aonair éagtha nó le baintreach fir, le leanaí, le cleithiúnaithe nó le hionadaithe pearsanta pearsan aonair éagtha.

(6) Beidh éifeacht le halt 781 d’ainneoin fhorálacha an ailt seo.”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an Sceideal nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Sceideal 23A:

“Cuid 30, Caibidil 2C.

SCEIDEAL 23B

Teorainn le Cistí Pinsean Cáinfhaoisimh

Cearta pinsin neamhchriostalaithe pearsan aonair ar an dáta sonraithe a ríomh

1. (1) Chun críocha Chaibidil 2C is éard a bheidh i méid na gceart pinsin neamhchriostalaithe ar an dáta sonraithe i ndáil le pearsa aonair ná comhiomlán mhéideanna na gceart sin ar an dáta sin i leith gach ceann de na socruithe pinsin iomchuí ar comhalta díobh an phearsa aonair; ach, i gcás inar tharla teagmhas criostalaithe sochair i ndáil leis an bpearsa aonair faoi shocrú pinsin iomchuí ar an dáta sonraithe, ansin measfar, chun críocha na míre seo, gur tharla sé an lá tar éis an dáta sin.

(2) Más rud é maidir le socrú pinsin iomchuí dá dtagraítear i bhfomhír (1)—

(a) gur socrú ranníoca shainithe é, is é a bheidh i gcearta pinsin neamhchriostalaithe na pearsan aonair faoin socrú sin cibé méid de chomhiomlán—

(i) méid aon suimeanna airgid thirim, agus

(ii) margadhluach aon sócmhainní eile,

a bheidh á shealbhú chun críocha an tsocraithe ar an dáta sonraithe agus atá in ionannas chearta na pearsan aonair faoin socrú,

(b) gur socrú sochair shainithe é, is é a bheidh i gcearta pinsin neamhchriostalaithe na pearsan aonair faoin socrú sin méid atá coibhéiseach leis an méid a chinnfear de réir na foirmle—

(RVF x AP) + LS

i gcás—

gurb é RVF an fachtóir luachála iomchuí,

gurb é AP méid bliantúil an phinsin a mbeadh an phearsa aonair ina theideal, de réir na dtoimhdeana luachála, faoin socrú ar an dáta sonraithe dá mba rud é, ar an dáta sin, go bhfuair an phearsa aonair ceart iarbhír seachas ceart ionchasach chun pinsean a fháil i leith na gceart pinsin neamhchriostalaithe, agus

gurb é LS méid aon chnapshuime a mbeadh an phearsa aonair ina theideal, de réir na dtoimhdeana luachála, faoin socrú ar an dáta sonraithe (seachas trí phinsean a iomalartú), dá mba rud é go bhfuair an phearsa aonair ceart iarbhír ar an dáta sin seachas ceart ionchasach chun íocaíochta cnapshuime i leith na gceart.

(3) Is iad na toimhdeana luachála dá dtagraítear i bhfomhír (2)(b)—

(a) más rud é nach mbeidh cibé aois, más ann, slánaithe ag an bpearsa aonair, a cheanglófar ar an bpearsa aonair a shlánú faoin gcomhaontú pinsin iomchuí chun aon laghdú ar na sochair mar gheall ar aois a sheachaint, an toimhde gur shlánaigh an phearsa aonair an aois sin ar an dáta sonraithe, agus

(b) an toimhde nach de bhíthin éagumais mheabhrach nó choirp atá ceart ag an bpearsa aonair na sochair a fháil faoin socrú pinsin iomchuí.

Tarlú teagmhais criostalaithe sochair

2. Chun críocha Chaibidil 2C, maidir le teagmhas criostalaithe sochair, i ndáil le pearsa aonair, faoi shocrú pinsin iomchuí ar comhalta de an phearsa aonair, tarlóidh sé más rud é—

(a) go dtiocfaidh an phearsa aonair faoin socrú pinsin iomchuí chun bheith i dteideal aon cheann amháin nó níos mó de na sochair seo a leanas—

(i) pinsean,

(ii) blianacht,

(iii) cnapshuim,

(b) go bhfeidhmeoidh an phearsa aonair rogha de réir alt 772(3A), 784(2A) nó 787H(1) chun méid a aistriú, dáta na blianachta nó, de réir mar a bheidh, an dáta a thiocfadh an pinsean chun bheith iníoctha ar shlí eile, chuig aon cheann amháin nó níos mó dóibh seo a leanas—

(i) an phearsa aonair,

(ii) ciste scoir ceadaithe, nó

(iii) ciste scoir íosta ceadaithe,

(c) go ndéanfar íocaíocht nó aistriú chuig socrú thar lear le hordú ón bpearsa aonair faoi fhorálacha na Rialachán um Scéimeanna Pinsean Ceirde agus Cuntais Choigiltis Scoir Phearsanta (Íocaíochtaí Aistritheacha Thar Lear) 2003 (I.R. Uimh. 716 de 2003),

(d) go dtiocfaidh an phearsa aonair, seachas in imthosca eiscthe, tar éis dó nó di teacht chun bheith i dteideal pinsin faoi shocrú pinsin iomchuí an dáta sonraithe nó dá éis, chun bheith i dteideal íocaíocht an phinsin sin de réir méid bhliantúil mhéadaithe is mó de bhreis agus an corrlach ceadaithe ná an méid bliantúil ar dá réir ab iníoctha é an lá a tháinig an phearsa aonair chun bheith ina theideal.

Ríomh an mhéid a chriostalófar le teagmhas criostalaithe sochair

3. Chun críocha Chaibidil 2C, is é an méid a chriostalófar le teagmhas criostalaithe sochair dá dtagraítear i mír 2—

(a) i gcás inar teagmhas den chineál dá dtagraítear i mír 2(a)(i) an teagmhas criostalaithe sochair, méid atá coibhéiseach leis an méid a chinnfear de réir na foirmle—

RVF x P

i gcás—

gurb é RVF an fachtóir luachála iomchuí, agus

gurb é P an méid pinsin a bheidh iníoctha leis an bpearsa aonair sa tréimhse 12 mhí dar tosach an lá a thiocfaidh an phearsa aonair chun bheith ina theideal agus ar an toimhde nach mbeidh aon mhéadú ar an bpinsean ar feadh na tréimhse sin,

(b) i gcás inar teagmhas den chineál dá dtagraítear i mír 2(a)(ii) an teagmhas criostalaithe sochair, comhiomlán mhéid an oiread sin de na suimeanna airgid tirim, agus mhargadhluach cibé sócmhainní de na sócmhainní eile is ionadaitheach do chearta na pearsan aonair faoin socrú pinsin iomchuí, a chuirfear chun feidhme chun an bhlianacht a cheannach,

(c) i gcás inar teagmhas den chineál dá dtagraítear i mír 2(a)(iii) an teagmhas criostalaithe sochair, méid na cnapshuime a íocfar leis an bpearsa aonair,

(d) i gcás inar teagmhas den chineál dá dtagraítear i mír 2(b) an teagmhas criostalaithe sochair, comhiomlán mhéid an oiread sin de na suimeanna airgid tirim agus mhargadhluach cibé sócmhainní de na sócmhainní a bheidh le haistriú tar éis an rogha dá dtagraítear sa mhír sin a fheidhmiú,

(e) i gcás inar teagmhas den chineál dá dtagraítear i mír 2(c) an teagmhas criostalaithe sochair, méid na híocaíochta arna déanamh le socrú thar lear, nó de réir mar a bheidh, margadhluach na sócmhainní arnan-aistriú chuig socrú thar lear, de réir fhorálacha na Rialachán um Scéimeanna Pinsean Ceirde agus Cuntais Choigiltis Scoir Phearsanta (Íocaíochtaí Aistritheacha Thar Lear) 2003, agus

(f) i gcás inar teagmhas den chineál dá dtagraítear i mír 2(d) an teagmhas criostalaithe sochair, méid atá comhionann leis an méid a chinnfear de réir na foirmle—

RVF x IP

i gcás—

gurb é RVF an fachtóir luachála iomchuí, agus

gurb é IP an méid (dá ngairtear an ‘méid iomchuí’ sa sannadh brí seo) ar mó méid bliantúil méadaithe an phinsin ná an méid bliantúil a raibh sé iníoctha dá réir an lá a tháinig an phearsa aonair chun bheith ina theideal, arna mhéadú den chion ceadaithe, ach, i gcás gur tharla teagmhas criostalaithe sochair amháin nó níos mó roimhe sin mar gheall ar an bpearsa aonair a bheith tagtha chun bheith i dteideal go n-íocfaí an pinsean leis nó léi de réir méid bhliantúil mhéadaithe, déanfar an méid a criostalaíodh tríd an teagmhas sin nó comhiomlán na méideanna a criostalaíodh trí na teagmhais sin a asbhaint as an méid iomchuí.

An méid den tairseach ciste chaighdeánach nó den tairseach ciste phearsanta a bheidh ar fáil dáta teagmhais reatha

4. Chun críocha Chaibidil 2C, déanfar an méid den tairseach ciste chaighdeánach nó, de réir mar a bheidh, den tairseach ciste phearsanta, i leith pearsan aonair, a bheidh ar fáil dáta an teagmhais reatha, a chinneadh mar seo a leanas—

(a) más rud é, roimh an teagmhas reatha, nár tharla aon teagmhas criostalaithe sochair i ndáil leis an bpearsa aonair an dáta sonraithe nó dá éis, beidh an t-iomlán den tairseach ciste chaighdeánach nó den tairseach ciste phearsanta ar fáil,

(b) más rud é, roimh an teagmhas reatha, gur tharla teagmhas criostalaithe sochair amháin nó níos mó i ndáil leis an bpearsa aonair an dáta sonraithe nó dá éis, agus go bhfuil an méid ar baineadh leas as roimhe sin ar cóimhéid le méid thairseach ciste chaighdeánach na pearsan aonair nó, de réir mar a bheidh, méid thairseach ciste phearsanta na pearsan aonair, nó gur mó é ná an méid sin, ní bheidh aon chuid den tairseach ciste chaighdeánach nó den tairseach ciste phearsanta ar fáil, agus

(c) in aon chás eile, cibé méid de thairseach ciste chaighdeánach na pearsan aonair nó, de réir mar a bheidh de thairseach ciste phearsanta na pearsan aonair, a bheidh fágtha tar éis an méid ar baineadh leas as roimhe sin a asbhaint.

An bhrí atá le méid ar baineadh leas as roimhe sin

5. (1) Chun críocha mhír 4 ciallaíonn an méid ar baineadh leas as roimhe sin—

(a) i gcás inar tharla teagmhas criostalaithe sochair amháin i ndáil leis an bpearsa aonair roimh an teagmhas reatha, an méid a criostalaíodh tríd an teagmhas criostalaithe sochair roimhe sin arna choigeartú de réir fhomhír (2), nó

(b) i gcás inar tharla 2 theagmhas criostalaithe sochair nó níos mó roimh an teagmhas reatha, comhiomlán na méideanna a criostalaíodh trí gach teagmhas criostalaithe roimhe sin agus gach méid acu sin coigeartaithe de réir fhomhír (2).

(2) Is é an coigeartú dá dtagraítear i bhfomhír (1) an méid a criostalaíodh tríd an teagmhas criostalaithe sochair roimhe sin arna iolrú faoi—

A

B

i gcás—

gurb é A an tairseach ciste chaighdeánach nó, de réir mar a bheidh, an tairseach ciste phearsanta dáta an teagmhais reatha, agus

gurb é B an tairseach ciste chaighdeánach nó, de réir mar a bheidh, an tairseach ciste phearsanta dáta an teagmhais criostalaithe sochair roimhe sin.”.

(3) Leasaítear alt 21(2)(c) den Acht Airgeadais 2005 le héifeacht amhail ar an agus ón 3 Feabhra 2005 trí “de réir alt 772(3A), 784(2A) nó 787H(1) den Phríomh-Acht” a chur in ionad “de réir fho-alt (2A) d’alt 784 den Phríomh-Acht”.

(4) (a) Faoi réir mhíreanna (b), (c) agus (d), tá éifeacht le fo-alt (1) amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2006.

(b) Tá éifeacht le míreanna (a)(iv) agus (b)(iii)(I) dfho-alt (1) amhail ar an agus ón 2 Feabhra 2006.

(c) Tá éifeacht le mír (d) d’fho-alt (1) amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2005.

(d) Tá éifeacht le míreanna (e) agus (f)(ii) d’fho-alt (1), agus le fo-alt (2), amhail ar an agus ón 7 Nollaig 2005.

Measúnacht ar bhonn cur ar aghaidh.

15 .— Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2006 agus le blianta measúnachta dá éis, leasaítear an Príomh-Acht, i bhfo-alt (2) d’alt 18, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (f) de Chás III de Sceideal D:

“(f) ioncam ó shealúchais lasmuigh den Stát ach amháin, i gcás ioncaim ó oifig nó fostaíocht (lena n-áirítear aon mhéid a bheadh inmhuirearaithe i leith cánach maidir le haon suim nó sochar a gheofar ón oifig nó ón bhfostaíocht dá mba rud é go raibh na brabúis nó na gnóchain ón oifig nó ón bhfostaíocht inmhuirearaithe i leith cánach faoi Sceideal E), an oiread sin den ioncam sin is inchurtha síos do dhualgais na hoifige sin nó na fostaíochta sin a chomhlíonadh sa Stát;”.

Cáin a asbhaint faoi ÍMAT.

16 .— Déantar, le héifeacht ó dháta rite an Achta seo, an Príomh-Acht a leasú i gCaibidil 4 de Chuid 42, tríd an méid seo a leanas a chur isteach, i ndiaidh alt 985B (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2004):

“ÍMAT: íocaíocht ag idirghabhálaí.

985C.— (1) Faoi réir fho-alt (2), más rud é maidir le haon díolaíochtaí fostaí go ndéanfaidh idirghabhálaí de chuid an fhostóra iad a íoc, measfar, chun críocha na Caibidle seo agus rialachán arna ndéanamh faoin gCaibidil seo, go ndearna an fostóir díolaíochtaí den sórt sin ar cóimhéid leis an méid dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a íoc.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) má dhéanann an t-idirghabhálaí cáin ioncaim a asbhaint as an íocaíocht leis an bhfostaí agus cuntas a thabhairt inti de réir na Caibidle seo agus rialachán arna ndéanamh faoin gCaibidil seo.

(3) Is é an méid dá dtagraítear san fho-alt seo—

(a) más rud é maidir le méid na híocaíochta a bheidh déanta ag an idirghabhálaí gur méid é a mbeidh teideal ag an bhfaighteoir chuige tar éis aon cháin ioncaim a asbhaint, comhiomlán mhéid na híocaíochta sin agus méid aon chánach ioncaim a bheidh dlite, agus

(b) in aon chás eile, méid na híocaíochta a bheidh déanta ag an idirghabhálaí.

(4) Chun críocha an ailt seo, beidh íocaíocht díolaíochtaí fostaí déanta ag idirghabhálaí de chuid an fhostóra más rud é go mbeidh sí déanta—

(a) ag duine a bheidh ag gníomhú thar ceann an fhostóra agus ar chostas an fhostóra nó duine atá bainteach (de réir bhrí alt 10) leis an bhfostóir, nó

(b) ag iontaobhaithe a bheidh ag sealbhú maoine d’aon daoine a bhfuil an fostaí ina measc nó d’aon aicme daoine a mbaineann an fostaí léi.

ÍMAT: fostaí de chuid fostóra neamh-chónaithigh, etc.

985D.— (1) San alt seo agus in ailt 985E agus 985F, ciallaíonn ‘obair’, i ndáil le fostaí, aon dualgais de chuid oifig nó fhostaíocht an fhostaí a chomhlíonadh agus déanfar aon tagairt don fhostaí a bheith ag obair a fhorléiriú dá réir sin.

(2) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo más rud é—

(a) go mbeidh fostaí, i rith aon tréimhse, ag obair do dhuine (dá ngairtear an ‘duine iomchuí’ san alt seo) nach fostóir an fhostaí é,

(b) go mbeidh aon íocaíocht díolaíochtaí de chuid an fhostaí i leith oibre a dhéanfar i rith na tréimhse sin déanta ag duine arb é nó í an fostóir é nó í nó ar idirghabhálaí de chuid an fhostóra nó de chuid an duine iomchuí é nó í,

(c) nach gcónaíonn an duine a bheidh ag déanamh na híocaíochta nó, más mar idirghabhálaí de chuid an fhostóra nó de chuid an duine iomchuí a dhéanfaidh an duine sin an íocaíocht, nach gcónaíonn an fostóir, sa Stát, agus

(d) nach mbeidh cáin ioncaim asbhainte nó cuntas tugtha inti de réir na Caibidle seo agus rialachán arna ndéanamh faoin gCaibidil seo, ag an duine a bheidh ag déanamh na híocaíochta nó, más mar idirghabhálaí de chuid an fhostóra nó de chuid an duine iomchuí a dhéanfaidh an duine sin an íocaíocht, ag an bhfostóir.

(3) I gcás ina mbeidh feidhm le fo-alt (2), measfar, chun críocha na Caibidle seo agus rialachán arna ndéanamh faoin gCaibidil seo, go ndearna an duine iomchuí díolaíochtaí de chuid an fhostaí ar cóimhéid leis an méid dá dtagraítear i bhfo-alt (4) a íoc.

(4) Is é an méid dá dtagraítear san fho-alt seo—

(a) más rud é maidir le méid na híocaíochta dá dtagraítear i bhfo-alt (2) agus a bheidh déanta iarbhír gur méid é a mbeidh teideal ag an bhfaighteoir chuige tar éis aon cháin ioncaim a asbhaint, comhiomlán mhéid na híocaíochta sin agus méid aon chánach ioncaim a bheidh dlite, agus

(b) in aon chás eile, méid na híocaíochta sin a bheidh déanta iarbhír.

(5) Más rud é, de bhua alt 985A, go measfar, chun críocha na Caibidle seo agus rialachán arna ndéanamh faoin gCaibidil seo, go ndearna fostóir aon mhéid a íoc le fostaí, beidh éifeacht leis an alt seo—

(a) amhail is dá measfaí, chun críocha an ailt seo, go ndearna an fostóir íocaíocht den mhéid sin iarbhír, agus

(b) amhail is dá bhfágfaí mír (a) d’fho-alt (4) ar lár.

(6) Chun críocha an ailt seo, beidh íocaíocht díolaíochtaí fostaí déanta ag idirghabhálaí de chuid an fhostóra nó de chuid an duine iomchuí más rud é go mbeidh sí déanta—

(a) ag duine a bheidh ag gníomhú thar ceann an fhostóra nó an duine iomchuí agus ar chostas an fhostóra nó an duine iomchuí nó duine atá bainteach (de réir bhrí alt 10) leis an bhfostóir nó leis an duine iomchuí, nó

(b) ag iontaobhaithe a bheidh ag sealbhú maoine d’aon daoine a bhfuil an fostaí ina measc, nó d’aon aicme daoine a mbaineann an fostaí léi.

ÍMAT: fostaíocht nach bhfeidhmítear go hiomlán sa Stát.

985E.— (1) (a) San alt seo, ciallaíonn ‘duine cuí’ an duine a bheidh ainmnithe ag an bhfostóir chun críocha an ailt seo, agus mura mbeidh aon duine ainmnithe amhlaidh, an fostóir.

(b) San alt seo, aon tagairt d’íocaíocht arna déanamh ag an bhfostóir folaíonn sí tagairt d’íocaíocht arna déanamh ag duine atá ag gníomhú thar ceann an fhostóra agus ar chostas an fhostóra nó duine atá bainteach (de réir bhrí alt 10) leis an bhfostóir.

(2) Níl feidhm ag an alt seo i ndáil le fostaí i mbliain mheasúnachta ach amháin más rud é go n-oibríonn an fostaí nó go n-oibreoidh sé nó sí sa Stát agus go n-oibríonn sé nó sí nó gur dóigh go n-oibreoidh sé nó sí lasmuigh den Stát freisin.

(3) Más rud é, i ndáil le haon bhliain mheasúnachta, gur dealraitheach d’oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim—

(a) go bhfuil cuid d’ioncam fostaí lena mbaineann an t-alt seo inmheasúnaithe i leith cánach ioncaim faoi Sceideal E, ach

(b) go mb’fhéidir nach mbeidh cion nach féidir a fhionnadh fós den ioncam inmheasúnaithe amhlaidh,

ansin, féadfaidh an t-oifigeach, ar iarratais arna dhéanamh ag an duine cuí, ordachán a thabhairt chun cion d’aon íocaíocht arna déanamh sa bhliain sin i leith, nó ar chuntas, ioncam an fhostaí, is cion a ndéileálfar leis, chun críocha na Caibidle seo agus rialachán arna ndéanamh faoin gCaibidil seo, mar íocaíocht díolaíochtaí de chuid an fhostaí.

(4) Soláthróidh iarratas ar ordachán faoi fho-alt (3) cibé faisnéis atá ar fáil agus is iomchuí maidir leis an ordachán a thabhairt.

(5) Maidir le hordachán faoi fho-alt (3)—

(a) sonróidh sé an fostaí agus an bhliain mheasúnachta lena mbaineann sé,

(b) tabharfar é trí fhógra don duine cuí, agus

(c) féadfar é a tharraingt siar trí fhógra arna thabhairt don duine cuí ó dháta a shonrófar san fhógra.

(6) Ní luaithe an dáta a shonrófar faoi fho-alt (5)(c) ná 30 lá ón dáta a thabharfar an fógra i dtaobh na tarraingthe siar.

(7) Más rud é—

(a) go mbeidh feidhm ag ordachán faoi fho-alt (3) i ndáil le fostaí lena mbaineann an t-alt seo, agus

(b) go ndéanfar íocaíocht i leith, nó ar chuntas, ioncam an fhostaí, sa bhliain mheasúnachta lena mbaineann an t-ordachán,

ansin, measfar, chun críocha na Caibidle seo agus rialachán arna ndéanamh faoin gCaibidil seo, gur íocaíocht díolaíochtaí de chuid an fhostaí é an cion den íocaíocht a chinnfear de réir an ordacháin.

(8) Más rud é, in aon bhliain mheasúnachta—

(a) nach mbeidh éifeacht le haon ordachán faoi fho-alt (3) i ndáil le fostaí lena mbaineann an t-alt seo, agus

(b) go ndéanfar íocaíocht i leith, nó ar chuntas, ioncam an fhostaí,

ansin, measfar, chun críocha na Caibidle seo agus rialachán arna ndéanamh faoin gCaibidil seo, gur íocaíocht díolaíochtaí de chuid an fhostaí í an íocaíocht iomlán.

(9) Ní dochar fo-ailt (7) ná (8)—

(a) d’aon mheasúnacht i leith ioncam an fhostaí a bheidh i gceist, agus

(b) d’aon cheart chun aisíoc cánach ioncaim a bheidh ró-íoctha agus d’aon oibleagáid chun cáin ioncaim a bheidh gearríoctha a íoc.

(10) I gcás ina mbeidh feidhm ag alt 985D—

(a) folóidh na tagairtí don fhostóir i bhfo-alt (1)(a) tagairtí don duine iomchuí (de réir bhrí an ailt sin), agus

(b) folóidh aon tagairt d’íocaíocht arna déanamh ag an bhfostóir tagairt d’íocaíocht a measfar, chun críocha na Caibidle seo agus rialachán arna ndéanamh faoin gCaibidil seo, gur íocaíocht í a bheidh déanta ag an duine iomchuí.

ÍMAT: fórsa oibre soghluaiste.

985F.— (1) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás inar dealraitheach do na Coimisinéirí Ioncaim—

(a) go ndearna, nó gur dócha go ndéanfaidh duine (dá ngairtear an ‘duine iomchuí’ san alt seo) comhaontú go n-oibreoidh fostaithe de chuid duine eile (dá ngairtear an ‘conraitheoir’ san alt seo) le linn aon tréimhse don duine iomchuí, ach ní mar fhostaithe de chuid an duine iomchuí,

(b) gur dóigh go ndéanfaidh an conraitheoir íocaíochtaí díolaíochtaí de chuid na bhfostaithe nó go ndéanfar thar ceann an chonraitheora iad i ndáil le hobair a rinneadh sa tréimhse sin, agus

(c) go mbeadh feidhm ag an gCaibidil seo agus ag rialacháin arna ndéanamh faoin gCaibidil seo ar na híocaíochtaí sin a dhéanamh ach gur dóigh nach n-asbhainfear cáin ioncaim nó nach dtabharfar cuntas inti de réir na Caibidle seo agus na rialachán sin.

(2) I gcás go mbeidh feidhm ag an alt seo, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ordachán a thabhairt—

(a) má oibríonn aon fhostaithe de chuid an chonraitheora in aon tréimhse don duine iomchuí, ach ní mar fhostaithe de chuid an duine iomchuí, agus

(b) má dhéanann an duine iomchuí aon íocaíocht i leith obair a bheidh déanta ag na fostaithe sa tréimhse sin,

go ndéanfaidh an duine iomchuí cáin ioncaim a asbhaint de réir an ailt seo, ar an íocaíocht sin a dhéanamh.

(3) Maidir le hordachán faoi fho-alt (2)—

(a) sonrófar ann an duine iomchuí agus an conraitheoir lena mbaineann an t-ordachán,

(b) tabharfar trí fhógra é don duine iomchuí, agus

(c) féadfar é a tharraingt siar tráth ar bith trí fhógra a thabhairt don duine iomchuí.

(4) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cibé bearta is indéanta le réasún chun a chinntiú go ndéanfar cóip d’aon fhógra arna thabhairt faoi fho-alt (3), agus a bhaineann leis an gconraitheoir, a sholáthar don chonraitheoir.

(5) Más rud é—

(a) go mbeidh éifeacht le hordachán faoi fho-alt (2), agus

(b) go n-oibríonn aon fhostaithe de chuid an chonraitheora a shonrófar san ordachán don duine iomchuí a shonrófar amhlaidh, ach ní mar fhostaithe de chuid an duine sin,

déanfaidh an duine iomchuí cáin ioncaim a asbhaint, faoi réir agus de réir na Caibidle seo agus rialachán arna ndéanamh faoin gCaibidil seo, ar aon íocaíocht a dhéanamh i leith na hoibre sin amhail is gur íocaíocht díolaíochtaí de chuid gach fostaí cibé méid den íocaíocht is inchurtha i leith na hoibre a dhéanann an fostaí sin.”.

Teorainn a chur le méid faoiseamh áirithe a mbaineann pearsana aonair áirithe a thuilleann mór-ioncam leas astu.

17 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCaibidil seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 2 de Chuid 15:

“CAIBIDIL 2A

Teorainn a chur le méid faoiseamh áirithe a mbaineann pearsana aonair áirithe a thuilleann mór-ioncam leas astu.

Léiriú (Caibidil 2A).

485C.— (1) Sa Chaibidil seo agus i Sceideal 25B, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn ‘ioncam coigeartaithe’, i ndáil le bliain chánach agus le pearsa aonair, an méid a chinnfear de réir na foirmle—

(T + S) - R

i gcás—

gurb é T méid ioncam inchánach na pearsan aonair don bhliain chánach a chinnfear ar an bhforas nach mbeidh feidhm ag an gCaibidil seo, seachas alt 485F, maidir leis an bpearsa aonair don bhliain sin,

gurb é S comhiomlán na bhfaoiseamh sonraithe don bhliain chánach, agus

gurb é R méid ioncaim imfhálaithe na pearsan aonair, más ann, don bhliain chánach;

ciallaíonn ‘comhiomlán na bhfaoiseamh sonraithe’ i ndáil le bliain chánach agus le pearsa aonair, comhiomlán mhéideanna na bhfaoiseamh sonraithe a úsáideann an phearsa aonair i leith na bliana cánach;

ciallaíonn ‘méid an fhaoisimh shonraithe’ i ndáil le faoiseamh sonraithe a úsáideann pearsa aonair i leith bliana cánach, méid an fhaoisimh shonraithe a úsáideann an phearsa aonair i leith na bliana cánach arna chinneadh faoi threoir an taifid i gcolún (3) de Sceideal 25B os coinne na tagartha don fhaoiseamh sonraithe lena mbaineann i gcolún (2) den Sceideal sin;

ciallaíonn ‘barrachas faoisimh’ i ndáil le bliain chánach agus le pearsa aonair, an méid dar mó ioncam inchánach na pearsan aonair don bhliain chánach arna chinneadh de réir alt 485E ná an méid arbh é ioncam inchánach na pearsan aonair don bhliain chánach dá mba rud é nach raibh feidhm ag an gCaibidil seo, seachas alt 485F, maidir leis an bpearsa aonair don bhliain sin;

ciallaíonn ‘ ioncam imfhálaithe ’, i ndáil le bliain chánach agus le pearsa aonair, comhiomlán na méideanna seo a leanas, más ann, ar ina leith a muirearaíodh cáin ar an bpearsa aonair don bhliain chánach—

(a) ioncam is inmhuirearaithe i leith cánach de réir fhomhír (i) de mhír (c) d’alt 261 i gcás go mbeidh feidhm ag clásal (II) den fhomhír sin maidir leis an ioncam lena mbaineann,

(b) ioncam is inmhuirearaithe i leith cánach de réir alt 267M;

ciallaíonn ‘faoiseamh sonraithe’, i ndáil le bliain chánach agus le pearsa aonair, aon cheann de na faoisimh atá leagtha amach i gcolún (2) de Sceideal 25B;

ciallaíonn ‘ bliain chánach ’ bliain mheasúnachta;

ciallaíonn ‘ méid tairsí ’, i ndáil le bliain chánach agus le pearsa aonair—

(a) €250,000, nó

(b) i gcás go bhfolaíonn ioncam na pearsan aonair don bhliain chánach ioncam imfhálaithe agus gur lú ná €500,000 a ioncam nó a hioncam coigeartaithe don bhliain chánach, an méid a chinnfear de réir na foirmle—

€250,000 x A

B

i gcás—

gurb é A ioncam coigeartaithe na pearsan aonair don bhliain, agus

gurb é B méid a chinnfear de réir na foirmle—

T + S

i gcás na bríonna céanna, faoi seach, a bheith le T agus S atá leo sa mhíniú ar ‘ioncam coigeartaithe’.

(2) (a) Chun críocha na Caibidle seo, folaíonn tagairtí sa Chaibidil seo d’fhaoisimh shonraithe arna úsáid ag an bpearsa aonair i leith na bliana cánach tagairtí sna hAchtanna Cánach do na nithe seo a leanas—

(i) liúntas a bheith tugtha don phearsa aonair i leith na bliana, ar liúntas é ar tugadh éifeacht ina leith, go hiomlán nó go páirteach, don bhliain sin,

(ii) asbhaint a bheith tugtha nó ceadaithe don phearsa aonair i leith na bliana, ar asbhaint í ar tugadh éifeacht ina leith, go hiomlán nó go páirteach, don bhliain sin,

(iii) asbhaint ó ioncam nó fritháireamh i gcoinne ioncaim de thuairisc ar bith a bheith ceadaithe don phearsa aonair i leith na bliana, ar asbhaint nó fritháireamh í nó é ar tugadh éifeacht ina leith, go hiomlán nó go páirteach, don bhliain sin,

(iv) faoiseamh a bheidh tugtha don phearsa aonair i leith na bliana ar mhodh cáin a aisíoc nó a urscaoileadh, ar aisíoc nó urscaoileadh é ar tugadh éifeacht ina leith, go hiomlán nó go páirteach, don bhliain sin,

(v) ioncam, brabúis nó gnóchain a eascróidh chuig an bpearsa aonair sa bhliain a bheidh díolmhaithe ó cháin ioncaim don bhliain,

(vi) ioncam, brabúis nó gnóchain a eascróidh chuig an bpearsa aonair sa bhliain a mbeidh neamhaird tugtha orthu nó nach mbeidh áirithe chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim nó, de réir mar a bheidh, chun críocha cánach ioncaim don bhliain,

agus déanfar aon tagairtí eile sna hAchtanna Cánach do mhodhanna chun faoiseamh a thabhairt ó cháin, cibé caoi a sainítear iad, agus a mbeidh éifeacht tugtha ina leith, go hiomlán nó go páirteach, sa bhliain chánach, a fhorléiriú mar an gcéanna mar thagairtí atá ar áireamh in aon tagairt sa Chaibidil seo d’fhaoisimh shonraithe arna n-úsáid ag an bpearsa aonair i leith na bliana cánach.

(b) Chun críocha an mhínithe ar an ‘méid faoisimh shonraithe’, i ndáil le faoiseamh sonraithe ar de chineál é dá dtagraítear i bhfomhír (v) nó (vi) de mhír (a), déanfar méid aon ioncaim, aon bhrabús nó aon ghnóchan, de réir mar a bheidh, a ríomh de réir na nAchtanna Cánach amhail is nár achtaíodh an faoiseamh sonraithe lena mbaineann.

(3) D’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas chun críocha na nAchtanna sin—

(a) tabharfar éifeacht do bhliain chánach i leith liúntais chaipitiúil nach mbeidh ar áireamh i gcomhiomlán na bhfaoiseamh sonraithe i dtosaíocht ar aon liúntas den sórt sin a bheidh ar áireamh i gcomhiomlán na bhfaoiseamh sonraithe,

(b) tabharfar faoiseamh i leith caillteanais d’aon bhliain chánach i leith caillteanais nach mbeidh inchurtha i leith faoisimh shonraithe i dtosaíocht ar aon fhaoiseamh a thabharfar i leith caillteanais is inchurtha i leith faoisimh shonraithe,

(c) ní thabharfar éifeacht d’asbhaint bhreise don bhliain sin a bheidh dlite faoi alt 324, 333, 345, 354 nó faoi mhír 13 de Sceideal 32 do bhliain chánach ach amháin tar éis éifeacht a bheith tugtha d’aon asbhaint eile a mbeidh teideal ag an bpearsa aonair chuige don bhliain sin le linn méid bhrabúis nó ghnóchain na pearsan aonair is inmhuirearaithe i leith cánach don bhliain sin faoi Chás I nó II de Sceideal D a ríomh.

(4) Beidh éifeacht le Sceideal 25B chun críocha na Caibidle seo.

Feidhm (Caibidil 2A).

485D.— Beidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le pearsa aonair do bhliain chánach i gcás—

(a) gurb ionann ioncam coigeartaithe na pearsan aonair don bhliain chánach agus an méid tairsí, nó gur mó ná sin é, agus

(b) gurb ionann comhiomlán na bhfaoiseamh sonraithe arna n-úsáid ag an bpearsa aonair sa bhliain chánach agus an méid tairsí nó gur mó ná sin é,

ach ní bheidh feidhm ag an gCaibidil seo, seachas alt 485F, don bhliain chánach i gcás gurb ionann leath amháin d’ioncam coigeartaithe na pearsan aonair don bhliain chánach agus comhiomlán na bhfaoiseamh sonraithe arna n-úsáid ag an bpearsa aonair i leith na bliana cánach nó gur mó ná sin é.

Ioncam inchánach a athríomh chun faoisimh a theorannú.

485E.— I gcás ina mbeidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le pearsa aonair do bhliain chánach, d’ainneoin aon ní in aon fhoráil de na hAchtanna Cánach seachas an Chaibidil seo, is é méid ioncam inchánach na pearsan aonair don bhliain chánach, mar mhalairt ar an méid a bheadh ann mura mbeadh feidhm ag an gCaibidil seo maidir leis an bpearsa aonair don bhliain chánach, an méid a chinnfear de réir na foirmle—

T + (S - Y)

i gcás—

gurb é T méid ioncam inchánach na pearsan aonair don bhliain chánach arna chinneadh ar an mbonn nach bhfuil feidhm ag an gCaibidil seo, seachas alt 485F, maidir leis an bpearsa aonair don bhliain chánach,

gurb é S comhiomlán na bhfaoiseamh sonraithe don bhliain chánach, agus

gurb é Y an ceann is mó de na méideanna seo a leanas—

(i) an méid tairsí, agus

(ii) leath amháin d’ioncam coigeartaithe na pearsan aonair don bhliain chánach.

Barrachas faoisimh a thabhairt ar aghaidh.

485F.— (1) I gcás go mbeidh feidhm ag alt 485E maidir le pearsa aonair in aon bhliain chánach, déanfar an barrachas faoisimh a thabhairt ar aghaidh go dtí an chéad bhliain chánach eile agus, faoi réir ailt 485E agus 485G(2)(a)(iii), beidh an phearsa aonair, le linn méid a ioncaim nó a hioncaim inchánach roimh fheidhmiú alt 485E a ríomh sa chéad bhliain chánach eile sin, i dteideal asbhainte de mhéid atá comhionann le méid an bharrachais faoisimh as a ioncam nó a hioncam iomlán.

(2) Mura ndéanfar agus a mhéid nach ndéanfar méid atá comhionann leis an mbarrachas faoisimh arna thabhairt ar aghaidh uair amháin go dtí bliain chánach faoi fho-alt (1) a asbhaint nó a asbhaint go hiomlán as ioncam iomlán na pearsan aonair don bhliain sin, déanfar an méid nó an t-iarmhéid den mhéid nach n-asbhainfear faoi fho-alt (1) a thabhairt ar aghaidh arís go dtí an chéad bhliain chánach eile ina dhiaidh sin agus, faoi réir alt 485E, beidh an phearsa aonair, sa chéad bhliain chánach eile sin ina dhiaidh sin, le linn méid a ioncaim nó a hioncaim inchánach roimh fheidhmiú alt 485E a ríomh sa chéad bhliain chánach eile sin ina dhiaidh sin, i dteideal asbhainte de mhéid atá comhionann leis an méid a thabharfar ar aghaidh amhlaidh as a ioncam nó a hioncam iomlán agus mar sin de do gach bliain chánach dá éis sin go dtí go mbeidh méid iomlán an bharrachais faoisimh asbhainte as ioncam iomlán na pearsan aonair do na blianta cánach lena mbaineann.

(3) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1) nó (2) d’aon bhliain chánach, tabharfar faoiseamh don phearsa aonair don bhliain chánach san ord seo a leanas—

(a) ar an gcéad ásc, i leith aon fhaoisimh chánach eile ar leith ón bhfaoiseamh dá bhforáiltear leis an alt seo,

(b) dá éis sin amháin, i leith méid a bheidh tugtha ar aghaidh ó bhliain is luaithe de réir fho-alt (1) nó (2), agus i leith an mhéid sin a bheidh tugtha ar aghaidh ó bhliain chánach is luaithe i dtosaíocht ar bhliain chánach is déanaí.

Ilghnéitheach (Caibidil 2A).

485G.— (1) Ní choiscfidh aon ní sa Chaibidil seo pearsa aonair dá dtagraítear i mír (b) d’alt 267(1) agus a bheidh i dteideal go n-aisíocfar leis nó léi an cháin chuí iomlán, nó aon chuid di (de réir bhrí alt 256) de bhua fho-alt (3) d’alt 267, aon aisíocaíocht den sórt sin a fháil de réir an fho-ailt sin.

(2) (a) Más rud é go mbeidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le pearsa aonair do bhliain chánach, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir leis an bpearsa aonair agus maidir le haon fhaoiseamh sonraithe a úsáidfidh an phearsa aonair sa bhliain chánach—

(i) chun críocha Chuid 9 agus na Coda sin mar a chuirtear chun feidhme í chun críocha aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach, déileálfar leis an bpearsa aonair amhail is go ndearna an phearsa aonair sin na faoisimh shonraithe uile a d’úsáid an phearsa aonair sa bhliain sin a úsáid go hiomlán sa bhliain sin d’ainneoin alt 485E,

(ii) maidir le ríomh an mhéid a bheidh gan lamháil faoi alt 292 i gcás faoisimh shonraithe, ní chuirfidh sé i gcuntas feidhm na Caibidle seo maidir leis an bhfaoiseamh d’aon bhliain chánach,

(iii) maidir le feidhm na Caibidle seo i ndáil le faoiseamh sonraithe d’aon bhliain chánach ní dhéanfaidh sí difear do chinneadh méid muirir cothromaíochta (de réir bhrí alt 274 agus an ailt sin mar a chuirtear chun feidhme é chun críocha aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach) a bheidh le gearradh ar aon phearsa aonair i leith an fhaoisimh sin nó do chinneadh méid liúntais cothromaíochta (de réir na mbríonna céanna) a bheidh le tabhairt d’aon phearsa aonair i leith an fhaoisimh sin, ach déanfar méid aon mhuirir cothromaíochta den sórt sin a bheidh le gearradh ar an bpearsa aonair sin a laghdú den mhéid a chinnfear faoi mhír (b) agus i gcás go mbeidh feidhm ag aon laghdú den sórt sin déanfar méid fhaoiseamh breise na pearsan aonair don bhliain inan-éiríonn an muirear cothromaíochta, móide aon fhaoiseamh breise a thugtar ar aghaidh chuig an mbliain sin agus nach n-asbhaintear nó nachn-asbhaintear go hiomlán don bhliain sin, a laghdú de mhéid atá comhionann leis an méid ar dá réir a laghdaítear an muirear cothromaíochta, agus

(iv) déanfar neamhshuim d’fheidhm na Caibidle seo maidir leis an bpearsa aonair don bhliain sin i leith faoisimh shonraithe chun a chinneadh an bhfuil aon mhéid den fhaoiseamh sonraithe ar fáil lena thabhairt ar aghaidh do bhliain chánach dá éis sin.

(b) (i) Is é atá sa mhéid dá dtagraítear i mír (a)(iii) ná méid atá comhionann leis an méid is lú díobh seo a leanas—

(I) méid fhaoiseamh breise na pearsan aonair don bhliain, móide aon fhaoiseamh breise a thugtar ar aghaidh chuig an mbliain sin agus nach n-asbhaintear nó nach n-asbhaintear go hiomlán don bhliain sin, roimh aon laghdú faoi threoir mhír (a)(iii), agus

(II) méid atá comhionann le suim na méideanna a chinnfear de réir fhomhír (ii) i leith gach bliana chánach—

(A) dá raibh feidhm ag alt 485E maidir leis an bpearsa aonair, agus

(B) dár tugadh liúntas don phearsa aonair,

i leith an fhoirgnimh nó an déanmhais ar ina leith a eascróidh an muirear cothromaíochta.

(ii) Is méid é an méid dá dtagraítear i bhfomhír (i)(II) a chinnfear de réir na foirmle—

A x E

S

i gcás—

gurb é A méid an liúntais arna thabhairt don phearsa aonair do bhliain,

gurb é E méid fhaoiseamh breise na pearsan aonair don bhliain sin, agus

gurb é S comhiomlán na pearsan aonair de na faoisimh shonraithe don bhliain sin.

(3) Más rud é go mbeidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le pearsa aonair do bhliain chánach, ansin, a mhéid a áireofar in ioncam inchánach na pearsan aonair arna chinneadh de réir alt 485E aon mhéid ar a dtabharfaí neamhaird nó nach n-áireofaí, ar leith ón bhfo-alt seo, chun críocha cánach ioncaim nó a bheadh díolmhaithe ar shlí eile ó cháin ioncaim faoi aon cheann de na forálacha dá dtagraítear i Sceideal 25B, beidh cáin ioncaim inmhuirearaithe ar an méid sin, d’ainneoin aon fhorála eile de chuid na nAchtanna Cánach, agus—

(a) áireofar sa mhéid cánach in aghaidh na bliana a bheidh ar áireamh in aon mheasúnacht i leith cánach a dhéanfar ar an bpearsa aonair don bhliain aon cháin a bheidh dlite de bhua an fho-ailt seo, agus beidh feidhm ag forálacha na nAchtanna Cánach, lena n-áirítear go háirithe na forálacha sin a bhaineann le measúnú, bailiú agus gnóthú cánach agus le hús a íoc ar cháin neamhíoctha, maidir le haon cháin a bheidh dlite de bhua an fho-ailt seo, nó

(b) i gcás, murach an Chaibidil seo, nach ndéanfaí aon mheasúnacht i leith cánach ar an bpearsa aonair sin don bhliain, beidh feidhm ag forálacha na nAchtanna Cánach, lena n-áirítear go háirithe na forálacha sin a bhaineann le measúnú, bailiú agus gnóthú cánach agus le hús a íoc ar cháin neamhíoctha, maidir le haon cháin a bheidh dlite de bhua an fho-ailt seo.”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an Sceideal seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Sceideal 25A:

“Alt 485C.

SCEIDEAL 25B

Liosta d’Fhaoisimh Shonraithe agus an Modh chun Méid an Fhaoisimh Shonraithe a Úsáidfear i mBliain Chánach a Chinneadh

Uimhir Thagartha

Faoiseamh Sonraithe

Méid an Fhaoisimh Shonraithe a Úsáidfear i mBliain Chánach

(1)

(2)

(3)

1

Alt 140 (dáiltí as ioncam ó tháillí staile, cúnna graí, agus áitiú coillearnaí a bheith díolmhaithe).

An méid sin d’aon dáileadh a rinneadh as brabúis dhíolmhaithe (de réir bhrí alt 140) arna fháil ag an bpearsa aonair don bhliain chánach.

2.

Alt 141 (dáiltí as ioncam ríchíosa paitinne a bheith díolmhaithe).

An méid sin d’aon dáileadh a rinneadh as ioncam neamháirithe (de réir bhrí alt 141) nó a áireofar mar dháileadh a rinneadh as brabúis dhíolmhaithe arna fháil ag an bpearsa aonair don bhliain chánach agus a bhfuil feidhm ag alt 141(3)(a)(i) maidir leis an dáileadh don bhliain sin.

3.

Alt 142 (dáiltí as brabúis ó oibríochtaí mianadóireachta áirithe a bheith díolmhaithe).

An méid sin d’aon dáileadh a rinneadh as ioncam díolmhaithe (de réir bhrí alt 142) arna fháil ag an bpearsa aonair don bhliain chánach.

4.

Alt 143 (dáiltí as brabúis ó oibríochtaí mianadóireachta áirithe a bheith díolmhaithe).

An méid sin d’aon dáileadh a rinneadh as ioncam faosaithe (de réir bhrí alt 143) arna fháil ag an bpearsa aonair don bhliain chánach.

5.

Alt 195 (tuilleamh áirithe de chuid scríbhneoirí, cumadóirí agus ealaíontóirí a bheith díolmhaithe).

An méid sin d’aon bhrabúis nó gnóchain a d’eascair chuig an bpearsa aonair sa bhliain chánach as foilsiú, táirgeadh nó díol—

(a) saothair nó saothar a mbeidh cinneadh déanta ag na Coimisinéirí Ioncaim ina leith faoi chlásal (I) nó (II) d’fho-alt (2)(a)(ii) d’alt 195, nó

(b) saothair de chuid na pearsan aonair san earnáil chéanna leis an saothar sin.

6.

Alt 231 (brabúis nó gnóchain ó tháillí staile a bheith díolmhaithe).

An méid sin d’aon bhrabúis nó gnóchain a d’eascair don bhliain chánach—

(a) chuig úinéir staile, a choinnítear de ghnáth ar thalamh sa Stát, as staileáil láracha laistigh den Stát ag an stail a dhíol, nó

(b) chuig páirtúinéir staile den sórt sin as staileáil den sórt sin, nó as cearta staileála den sórt sin, a dhíol, nó

(c) chun páirtúinéir staile, a choinnítear de ghnáth ar thalamh lasmuigh den Stát, as staileáil láracha ag an stail, nó as cearta staileála den sórt sin, a dhíol i gcás go seolann an páirtúinéir trádáil sa Stát arb éard í nó ar cuid di pórú stoic folaíochta, agus go suífear chun sástacht an chigire nó, ar achomharc, chun sástacht na gCoimisinéirí Achomhairc go bhfuarthas páirtúinéireacht na staile go príomha, agus go sealbhaítear go príomha í, chun críocha staileála ag an stail ar láracha atá ar úinéireacht nó ar páirtúinéireacht ag páirtúinéir na staile i gcúrsa na trádála sin.

7.

Alt 232 (brabúis ó áitiú coillearnaí a bheith díolmhaithe).

An méid sin d’aon bhrabúis nó gnóchain a d’eascair chuig an bpearsa aonair don bhliain chánach as áitiú (de réir bhrí alt 232) coillearnaí (de réir bhrí an ailt sin) a bhainistítear ar bhonn tráchtála agus le hionchas brabúis a réadú.

8.

Alt 233 (brabúis as táillí cúála cúnna graí a bheith díolmhaithe).

An méid sin d’aon bhrabúis nó gnóchain a d’eascair don bhliain chánach—

(a) chuig úinéir cú graí, a choinnítear de ghnáth ar thalamh sa Stát, as cúáil cúnna baineanna laistigh den Stát ag an gcú graí a dhíol, nó

(b) chuig páirtúinéir cú graí den sórt sin as cúáil den sórt sin, nó as cearta cúála den sórt sin, a dhíol, nó

(c) chuig páirtúinéir cú graí, a choinnítear de ghnáth ar thalamh lasmuigh den Stát, as cúáil cúnna baineanna ag an gcú graí, nó as cearta cúála den sórt sin, a dhíol i gcás go seolann an páirtúinéir trádáil sa Stát arb éard í nó ar cuid di síolrú con agus go suífear chun sástacht an chigire nó, ar achomharc, chun sástacht na gCoimisinéirí Achomhairc go bhfuarthas páirtúinéireacht ar an gcú graí go príomha, agus go sealbhaítear go príomha í, chun críocha cúáil ag an gcú graí ar chúnna baineanna atá ar úinéireacht nó ar páirtúinéireacht ag páirtúinéir an chú graí i gcúrsa na trádála sin.

9.

Alt 234 (ioncam áirithe ó ríchíosanna paitinne a bheith díolmhaithe).

An méid sin d’aon ioncam ó phaitinn cháilitheach (de réir bhrí alt 234) a d’eascair chuig an bpearsa aonair don bhliain chánach a bhfuil an phearsa aonair i dteideal neamhaird a thabhairt air chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim de réir alt 234(2)(a).

10.

Alt 248 (faoiseamh i leith ús a íocadh ar iasachtaí a úsáideadh chun leas i gcuideachta a fháil).

An méid sin d’aon íocaíocht úis ag an bpearsa aonair sa bhliain chánach, is ús atá cáilithe le haghaidh faoisimh faoi alt 248 don bliain chánach inar íocadh an t-ús, a bhaintear as ioncam na pearsan aonair nó a fhritháirítear ina choinne, don bhliain sin.

11.

Alt 248 (faoiseamh i leith ús a íocadh ar iasachtaí a úsáideadh chun leas i gcuideachta a fháil) arna leathnú le halt 250 (faoiseamh faoi alt 248 a leathnú do phearsana aonair áirithe i ndáil le hiasachtaí a chuirtear i bhfeidhm chun leas a fháil i gcuideachtaí áirithe).

An méid sin d’aon íocaíocht úis ag an bpearsa aonair sa bhliain chánach, is ús atá cáilithe le haghaidh faoisimh faoi alt 248 arna leathnú le halt 250 don bhliain chánach inar íocadh an t-ús, a bhaintear as ioncam na pearsan aonair, ná a fhritháirítear ina choinne, don bhliain sin.

12.

Alt 253 (faoiseamh i leith ús a íocadh ar iasachtaí a úsáideadh chun leas i gcomhpháirtíocht a fháil)

An méid sin d’aon íocaíocht úis ag an bpearsa aonair sa bhliain chánach, is ús atá cáilithe le haghaidh faoisimh faoi alt 253 don bhliain chánach inar íocadh an t-ús, a bhaintear as ioncam na pearsan aonair, ná a fhritháirítear ina choinne, don bhliain sin.

13.

Alt 272 (liúntais síos-scríofa).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas síos-scríofa (de réir bhrí alt 272) a tugadh don duine sin don bhliain chánach faoi alt 272, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, i leith na bhfoirgneamh nó na ndéanmhas seo a leanas:

(i)foirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí—

(I) alt 268(1)(d),

(II) alt 268(1)(g),

(III) alt 268(1)(i),

(IV) alt 268(1)(j),

(V) alt 268(1)(k),

(VI) alt 268(1)(l) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2006),

(ii)foirgneamh nó déanmhas a meastar gur foirgneamh nó déanmhas é atá á úsáid chun críocha thrádáil na hóstóireachta de bhua alt 268(3),

(iii)foirgneamh nó déanmhas a meastar gur foirgneamh nó déanmhas é atá á úsáid chun críocha trádála dá dtagraítear in alt 268(1)(g) de bhua alt 238(3B), ach ní dhéanfar aon liúntas dá dtagraítear in alt 272(3)(c)(iii) a áireamh sa chomhiomlán,

nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha ina leith de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

14.

Alt 273 (liúntais síos-scríofa a luathú i leith caiteachais áirithe ar fhoirgnimh nó déanmhais áirithe thionscail).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas síos-scríofa (de réir bhrí alt 272) arna mhéadú faoi alt 273, a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi alt 272 arna mhodhnú le halt 273, lena n-áirítear aon liúntais mhéadaithe den sórt sin nó cuid d’aon liúntais mhéadaithe den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9,

nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán a mbeidh lánéifeacht tugtha ina leith de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

15.

Alt 274 (liúntais chothromaíochta agus muirir chothromaíochta).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas cothromaíochta (de réir bhrí alt 274) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi alt 274, lena n-áirítear cibé liúntais nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, i leith na bhfoirgneamh nó na ndéanmhas seo a leanas:

(i)foirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí—

(I) alt 268(1)(d),

(II) alt 268(1)(g),

(III) alt 268(1)(i),

(IV) alt 268(1)(j),

(V) alt 268(1)(k),

(VI) alt 268(1)(l) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2006),

(ii)foirgneamh nó déanmhas a meastar gur foirgneamh nó déanmhas é atá á úsáid chun críocha thrádáil na hóstóireachta de bhua alt 268(3),

(iii)foirgneamh nó déanmhas a meastar gur foirgneamh nó déanmhas é atá á úsáid chun críocha trádála dá dtagraítear in alt 268(1)(g) de bhua alt 238(3B),

(iv)foirgneamh nó déanmhas ar tugadh liúntas faoi alt 272, arna mhéadú faoi alt 273, ina leith,

ach ní dhéanfar aon liúntas cothromaíochta arna thabhairt i leith foirgnimh nó déanmhais lena mbaineann alt 272 (3)(c)(iii) a áireamh sa chomhiomlán,

nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin don bhliain sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha ina leith don bhliain chánach sin de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

16.

Alt 323 (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú áitreabh tráchtála áirithe).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 323, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

17.

Alt 324 (liúntas cíosa dúbailte i leith cíosa arna íoc ar áitribh ghnó áirithe).

I gcás go dtabharfar asbhaint bhreise don phearsa aonair don bhliain chánach faoi alt 324(2), an méid a laghdaíonn an asbhaint sin méid bhrabúis nó ghnóchain na pearsan aonair atá le muirearú i leith cánach faoi Chás I nó Cás II de Sceideal D.

18.

Alt 331 (liúntais chaipitiúla luathaithe i ndáil le foirgniú nó athfheistiú foirgneamh nó déanmhas áirithe tionscail).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 331, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

19.

Alt 332 (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú nó athfheistiú áitreabh tráchtála áirithe).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 332, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

20.

Alt 333 (liúntas cíosa dúbailte i leith cíosa arna íoc ar áitribh ghnó áirithe).

I gcás go dtabharfar asbhaint bhreise don phearsa aonair don bhliain chánach faoi alt 333(2), an méid a laghdaíonn an asbhaint sin méid bhrabúis nó ghnóchain na pearsan aonair atá le muirearú i leith cánach faoi Chás I nó Cás II de Sceideal D.

21.

Alt 341 (liúntais chaipitiúla luathaithe i ndáil le foirgniú nó athfheistiú foirgneamh nó déanmhas áirithe tionscail).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 341, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

22.

Alt 342 (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú nó athfheistiú áitreabh tráchtála áirithe).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 342, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

23.

Alt 343 (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú nó athfheistiú foirgneamh nó déanmhas áirithe i limistéir fiontraíochta).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 343, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

24.

Alt 344 (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú nó athfheistiú carrchlós ilstóir áirithe).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 344, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

25.

Alt 345 (liúntas cíosa dúbailte i leith cíosa arna íoc ar áitribh ghnó áirithe).

I gcás go dtabharfar asbhaint bhreise don phearsa aonair don bhliain chánach faoi alt 345(3), an méid a laghdaíonn an asbhaint sin méid bhrabúis nó ghnóchain na pearsan aonair atá le muirearú i leith cánach faoi Chás I nó Cás II de Sceideal D.

26.

Alt 352 (liúntais chaipitiúla luathaithe i ndáil le foirgniú nó athfheistiú foirgneamh nó déanmhas áirithe tionscail).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 352, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

27.

Alt 353 (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú nó athfheistiú áitreabh tráchtála áirithe).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 353, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

28.

Alt 354 (liúntas cíosa dúbailte i leith cíosa arna íoc ar áitribh ghnó áirithe).

I gcás go dtabharfar asbhaint bhreise don phearsa aonair don bhliain chánach faoi alt 345(3), an méid a laghdaíonn an asbhaint sin méid bhrabúis nó ghnóchain na pearsan aonair atá le muirearú i leith cánach faoi Chás I nó Cás II de Sceideal D.

29.

Alt 372C (liúntais chaipitiúla luathaithe i ndáil le foirgniú nó athfheistiú foirgneamh nó déanmhas áirithe tionscail).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 372C, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

30.

Alt 372D (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú nó athfheistiú áitreabh tráchtála áirithe).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 372D, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

31.

Alt 372M (liúntais chaipitiúla luathaithe i ndáil le foirgniú nó athfheistiú foirgneamh nó déanmhas áirithe tionscail).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 372M, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

32.

Alt 372N (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú nó athfheistiú áitreabh tráchtála áirithe).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 372N, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

33.

Alt 372V (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú nó athfheistiú saoráidí áirithe loctha agus marcaíochta).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 372V, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

34.

Alt 372W (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú nó athfheistiú áitreabh tráchtála áirithe).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 372W, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

35.

Alt 372AC ((liúntais chaipitiúla luathaithe i ndáil le foirgniú nó athfheistiú foirgneamh nó déanmhas áirithe tionscail).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 372AC, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

36.

Alt 372AD (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú nó athfheistiú áitreabh tráchtála áirithe).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 372AD, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

37.

Alt 372AP (faoiseamh do léasóirí).

Méid atá comhionann leis an méid is lú díobh seo a leanas—

(a)comhiomlán na méideanna a dhéanann an phearsa aonair a asbhaint sa bhliain chánach faoi alt 372AP le linn méid barrachais nó easnaimh i leith an chíosa ó gach áitreabh cáilitheach (de réir bhrí alt 372AM) agus gach áitreabh cáilitheach speisialta (de réir bhrí an ailt sin) a ríomh chun críocha alt 97(1), agus

(b)comhiomlán mhéid comhlán gach cíosa a fuair an phearsa aonair móide fáltais iomlána na pearsan aonair ó éasúintí don bhliain chánach lúide na hasbhaintí a údaraítear le halt 97(2) a mbeidh an phearsa aonair ina dteideal don bhliain chánach, seachas aon asbhaint a údaraítear le halt 372AP,

ach i gcás gurb ionann an dá mhéid, is é an méid a thugtar faoi mhír (a) an méid.

38.

Alt 372AU(1) (cosaint i leith faoisimh a bheidh dlite faoi sheanscéimeanna agus i leith faoisimh a tugadh faoi sheanscéimeanna a aisghlámadh).

Méid atá comhionann leis an méid is lú díobh seo a leanas—

(a)comhiomlán na méideanna a dhéanann an phearsa aonair a asbhaint sa bhliain chánach de bhua fhorálacha alt 372AU(1) le linn méid barrachais nó easnaimh i leith an chíosa ó gach áitreabh a ríomh chun críocha alt 97(1), agus

(b)comhiomlán mhéid comhlán gach cíosa a fuair an phearsa aonair móide fáltais iomlána na pearsan aonair ó éasúintí (dá ngairtear na ‘cíosanna iomlána’ sa mhír seo) don bhliain chánach lúide na hasbhaintí a údaraítear le halt 97(2) a mbeidh an phearsa aonair ina dteideal don bhliain chánach, lena n-áirítear an méid arna chinneadh faoin Sceideal seo mar an méid faoisimh shonraithe i leith alt 372AP ach a mhéid amháin gur lú an méid sin ná cíosanna iomlána na pearsan aonair don bhliain chánach,

ach i gcás gurb ionann an dá mhéid, is é an méid a thugtar faoi mhír (a) an méid.

39.

Alt 381 (ceart chun aisíoc cánach faoi threoir caillteanas).

A mhéid a bheidh aon chaillteanas nó aon chuid de chaillteanas a bhain don phearsa aonair sa bhliain chánach inchurtha i leith asbhainte breise a tugadh don phearsa aonair faoi alt 324, 333, 345, 354 nó mír 13 de Sceideal 32, an méid den chaillteanas nó aon chuid den chaillteanas is inchurtha amhlaidh a dtabharfar faoiseamh don phearsa aonair ina leith don bhliain chánach faoi alt 381 lúide aon mhéid den chaillteanas sin a thabharfar ar aghaidh faoi alt 382.

40.

Alt 381 (ceart chun aisíoc cánach faoi threoir caillteanas) arna leathnú le halt 392 (rogha chun a mheas go gcruthaíonn nó go méadaíonn liúntais chaipitiúla caillteanas).

A mhéid a bheidh aon chaillteanas nó aon chuid de chaillteanas a bhain don phearsa aonair sa bhliain chánach inchurtha i leith liúntas caipitiúil, is liúntais ar faoisimh shonraithe iad, a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach, an méid den chaillteanas nó aon chuid den chaillteanas is inchurtha amhlaidh a dtabharfar faoiseamh ina leith don phearsa aonair don bhliain chánach faoi alt 381 lúide aon mhéid den chaillteanas sin a thabharfar ar aghaidh faoi alt 382.

41.

Alt 382 (ceart chun caillteanais a thabhairt ar aghaidh go blianta todhchaí).

A mhéid a bheidh aon chaillteanas nó aon chuid de chaillteanas inchurtha i leith liúntas caipitiúil, is liúntais ar faoisimh shonraithe iad, a tugadh don phearsa aonair d’aon bhliain chánach roimhe sin, an méid den chaillteanas nó aon chuid den chaillteanas is inchurtha amhlaidh arna thabhairt ar aghaidh don bhliain chánach faoi alt 382 agus a dtabharfar faoiseamh ina leith don phearsa aonair don bhliain chánach faoin alt sin don bhliain chánach lúide aon chuid den chaillteanas nach féidir faoiseamh a thabhairt ina leith faoin alt sin don bhliain sin.

42.

Alt 383 (faoiseamh faoi Chás IV i leith caillteanas).

A mhéid a bheidh aon chaillteanas nó aon chuid de chaillteanas inchurtha i leith faoisimh shonraithe a bhfuil nó a raibh an phearsa aonair ina theideal do bhliain chánach, an méid den chaillteanas nó aon chuid den chaillteanas atá inchurtha amhlaidh a dtabharfar faoiseamh ina leith don bhliain sin don phearsa aonair faoi alt 383.

43.

Alt 384 (faoiseamh faoi Chás V i leith caillteanas).

A mhéid a bheidh aon chaillteanas nó aon chuid de chaillteanas inchurtha i leith faoisimh shonraithe, an méid den chaillteanas nó aon chuid den chaillteanas atá inchurtha amhlaidh a dtabharfar faoiseamh ina leith don bhliain chánach don phearsa aonair faoi alt 384 lúide aon chuid den chaillteanas sin nach féidir faoiseamh a thabhairt ina leith don bhliain sin.

44.

Alt 385 (caillteanas foirceannaidh).

A mhéid a bheidh aon chaillteanas foirceannaidh (de réir bhrí alt 385) nó aon chuid den chaillteanas sin inchurtha i leith faoisimh shonraithe, an méid den chaillteanas nó aon chuid den chaillteanas atá inchurtha amhlaidh a dtabharfar faoiseamh ina leith don bhliain chánach don phearsa aonair faoi alt 385.

45.

Alt 481 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin).

Méid aon asbhainte iomchuí (de réir bhrí alt 481) a bhaintear as ioncam iomlán na pearsan aonair don bhliain chánach faoi alt 481, lena n-áirítear aon mhéid faoisimh arna thabhairt ar aghaidh faoin alt sin go dtí an bhliain sin agus arna bhaint as ioncam iomlán na pearsan aonair don bhliain sin.

46.

Alt 482 (faoiseamh i leith caiteachais ar fhoirgnimh agus gairdíní suntasacha).

An méid caiteachais cháilithigh (de réir bhrí alt 482) arna thabhú ag an bpearsa aonair sa bhliain chánach a dtabharfar faoiseamh maidir leis don bhliain chánach faoi alt 381, lena n-áirítear aon mhéideanna a dtabharfar faoiseamh ina leith sa bhliain sin de bhua alt 482(3).

47.

Alt 485F (barrachais faoisimh a thabhairt ar aghaidh).

An méid iomlán a baineadh as ioncam iomlán na pearsan aonair don bhliain chánach faoi alt 485F i leith na méideanna barrachais faoisimh go léir a tugadh ar aghaidh go dtí an bhliain sin ag an bpearsa aonair faoin alt sin, lena n-áirítear aon mhéid barrachais faoisimh a tugadh ar aghaidh go dtí an bhliain sin agus a baineadh as ioncam iomlán na pearsan aonair don bhliain sin.

48.

Alt 489(3) (faoiseamh (An Scéim um Leathnú Gnó))

An méid iomlán a baineadh as ioncam iomlán na pearsan aonair don bhliain chánach faoi alt 489(3) i leith aon mhéid arna shuibscríobh le haghaidh scaireanna cáilithe ag an bpearsa aonair sa bhliain chánach, lena n-áirítear aon mhéid faoisimh a tugadh ar aghaidh faoi alt 490(3) go dtí an bhliain sin agus a baineadh as ioncam iomlán na pearsan aonair don bhliain sin.

49.

Alt 843 (liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh a úsáidtear chun críoch oideachais tríú leibhéal).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 843, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

50.

Alt 843A (liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh a úsáidtear chun críoch áirithe cúram leanaí).

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 a mhéid a chuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm le halt 843A, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

51.

Alt 847A (deonacháin do chomhlachtaí spóirt áirithe).

An méid de dheonachán iomchuí (de réir bhrí alt 847A) a rinne an phearsa aonair do bhliain mheasúnachta iomchuí (de réir bhrí an ailt sin) a baineadh as ioncam iomlán na pearsan aonair sa bhliain chánach.

52.

Alt 848A (deonacháin do chomhlachtaí ceadaithe).

An méid de dheonachán iomchuí (de réir bhrí alt 848A) a rinne an phearsa aonair do bhliain mheasúnachta iomchuí (de réir bhrí an ailt sin) a baineadh as ioncam iomlán na pearsan aonair don bhliain chánach.

53.

Mír 11 (An Scéim um Athnuachan Uirbeach, 1986 — liúntais chaipitiúla i ndáil le háitribh tráchtála áirithe i limistéir ainmnithe seachas Limistéar Duganna Theach an Chustaim) de Sceideal 32.

Méid atá comhionann—

(a) le méid comhiomlán na liúntas (lena n-áirítear liúntais chothromaíochta) a tugadh don phearsa aonair don bhliain chánach faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 arna cur i bhfeidhm de bhua mhír 11 de Sceideal 32, lena n-áirítear aon liúntais den sórt sin nó cuid d’aon liúntais den sórt sin a tugadh don phearsa aonair do bhliain chánach roimhe sin agus a tugadh ar aghaidh ón mbliain sin roimhe sin de réir Chuid 9, nó

(b)i gcás nach mbeidh lánéifeacht tugtha i leith an chomhiomláin sin don bhliain chánach sin, leis an gcuid den chomhiomlán sin a mbeidh lánéifeacht tugtha maidir léi de réir alt 278 agus alt 304 nó 305, de réir mar a bheidh, nó aon cheann de na hailt sin arna chur chun feidhme nó arna mhodhnú le haon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

54.

Mír 13 (An Scéim um Athnuachan Uirbeach, 1986 — liúntas cíosa dúbailte i ndáil le háitribh áirithe i limistéir ainmnithe seachas Limistéar Duganna Theach an Chustaim) de Sceideal 32.

I gcás go dtabharfar asbhaint bhreise don phearsa aonair don bhliain chánach de bhua mhír 13 de Sceideal 32, an méid a laghdaíonn an asbhaint sin méid bhrabúis nó ghnóchain na pearsan aonair atá le muirearú i leith cánach faoi Chás I nó Cás II de Sceideal D.

”.

(3) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis an mbliain mheasúnachta 2007 agus le blianta measúnachta dá éis.

1 OJ Uimh. L270 an 21.10.2003, lch.1