An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil 3 Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil ) Ar Aghaidh (Caibidil 5 Cáin Ghnóchan Caipitiúil )

6 2006

TODO

Caibidil 4

Cáin Chorparáide

Cur chun feidhme Threoir Uimh. 2005/19/CE ón gComhairle lena leasaítear Treoir 90/434/CEE maidir le cuideachtaí de chuid Ballstát éagsúil agus nithe áirithe eile.

60 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 4 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “brabúis”:

“ciallaíonn ‘SE’ cuideachta phoiblí dliteanais theoranta Eorpach (Societas Europaea nó SE) mar a fhoráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 2157/2001 an 8 Deireadh Fómhair 2001 ón gComhairle, maidir leis an Reacht do Chuideachta Eorpach (SE) 1 ;

ciallaíonn ‘SCE’ Comharchumann Eorpach (SCE) mar a fhoráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1453/2003 an 22 Iúil 2003 ón gComhairle maidir leis an Reacht do Comharchumann Eorpach (SCE) 4 ;”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 23A:

“Áit chónaithe SE nó SCE.

23B.— (1) Déileálfar le SE nó le SCE a bhfuil a oifig chláraithe sa Stát, faoi réir alt 23A, chun críocha na nAchtanna Cánach agus na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil mar chuideachta nó comharchumann a bhfuil cónaí uirthi nó air sa Stát.

(2) (a) Maidir le SE a aistríonn a oifig chláraithe amach as an Stát de réir Airteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 2157/2001 ón gComhairle maidir leis an Reacht do Chuideachta Eorpach (SE), agus

(b) maidir le SCE a aistríonn a oifig chláraithe amach as an Stát de réir Airteagal 7 de Rialachán (CE) Uimh. 1453/2003 an 22 Iúil 2003 ón gComhairle maidir leis an Reacht do Comharchumann Eorpach (SCE),

ní scoirfidh sé de bheith ina chónaí sa Stát de bhua amháin an aistrithe sin.”,

(c) in alt 616 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Más rud é tráth ar bith maidir le príomhchuideachta de chuid grúpa—

(a) (i) go dtiocfaidh sí chun bheith ina SE toisc gurb í an chuideachta fála i bhfoirmiú SE trí chumasc trí fháil (de réir Airteagail 2(1), 17(2)(a) agus 29(1) den Rialachán SE (de réir bhrí alt 630)),

(ii) go dtiocfaidh sí chun bheith ina fochuideachta de chuid SE sealbhaíochta (arna foirmiú de réir Airteagal 2(2) den Rialachán sin), nó

(iii) go gclaochlófar í ina SE (de réir Airteagal 2(4) den Rialachán sin),

(b) go dtiocfaidh sí chun bheith ina SCE i gcúrsa cumaisc de réir Airteagal 2 den Rialachán SCE (de réir bhrí alt 630),

ansin, measfar gurb ionann an grúpa arbh í a phríomhchuideachta roimh an tráth sin agus aon ghrúpa ar ball de an SE, nó de réir mar a bheidh, ar ball de an SCE, tráth a fhoirmithe, agus cinnfear an cheist cibé acu an bhfuil cuideachta scortha de bheith ina comhalta de ghrúpa nó nach bhfuil dá réir sin.”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 629:

“Cuideachta do scor de bheith ina cónaí tráth foirmithe SE nó SCE.

629A.— Más rud é tráth ar bith go scoirfidh cuideachta de bheith ina cónaí sa Stát i gcúrsa—

(a) SE a fhoirmiú trí chumasc, nó

(b) SCE a fhoirmiú,

ansin, cibé acu a leanfaidh nó nach leanfaidh an chuideachta de bheith ann tar éis an SE nó (de réir mar a bheidh) an SCE a fhoirmiú, beidh feidhm ag na hAchtanna Cánach agus na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil maidir le haon oibleagáidí de chuid na cuideachta faoin Acht seo i ndáil le dliteanais a fhabhróidh agus nithe a eascróidh roimh an tráth sin—

(i) amhail is dá mbeadh cónaí fós ar an gcuideachta sa Stát, agus

(ii) i gcás gur scoir an chuideachta de bheith ann, amhail is dá mba é an SE nó (de réir mar a bheidh) an SCE an chuideachta.”,

(e) i gCuid 21—

(i) in alt 630—

(I) sa mhíniú ar “comhaontú déthaobhach” trí “826(1)(a)” a chur in ionad “826”,

(II) sa mhíniú ar “an Treoir”, trí “(arna leasú)” a chur isteach i ndiaidh “de chuid Ballstát éagsúil”, agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “cuideachta glactha”:

“ciallaíonn ‘Rialachán SE’ Rialachán (CE) Uimh. 2157/2001 an 8 Deireadh Fómhair 2001 ón gComhairle, maidir leis an Reacht do Chuideachta Eorpach (SE) 5 ;

ciallaíonn ‘Rialachán SCE’ Rialachán (CE) Uimh. 1435/2003 an 22 Iúil 2003 ón gComhairle, maidir leis an Reacht do Chomharchumann Eorpach (SCE) 6 ;”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 633:

“SE nó SCE a fhoirmiú trí chumasc — sócmhainní a fhágáil sa Stát.

633A.— (1) Chun críocha an ailt seo, is sócmhainn aistrithe cháilitheach sócmhainn más rud é—

(a) go ndéanfar an tsócmhainn a aistriú go SE nó SCE mar chuid de phróiseas an chumaisc a bheidh á fhoirmiú,

(b) (i) go bhfuil cónaí sa Stát tráth an aistrithe ar an aistreoir i ndáil leis an tsócmhainn, nó

(ii) gurbh éard é aon ghnóchan a d’fhabhródh don aistreoir i leith na sócmhainne, dá ndiúscródh sé an tsócmhainn díreach roimh thráth an aistrithe, gnóchan inmhuirearaithe,

agus

(c) (i) go bhfuil cónaí sa Stát ar an SE nó SCE a n-aistrítear chuige i ndáil leis an tsócmhainn ar fhoirmiú, nó

(ii) gurbh éard é aon ghnóchan a d’fhabhródh don SE nó SCE an-aistrítear chuige i leith na sócmhainne, dá ndiúscródh sé an tsócmhainn díreach tar éis an aistrithe, gnóchan inmhuirearaithe.

(2) Chun críocha an ailt seo agus alt 633B, déileáiltear le cuideachta mar chuideachta ar a bhfuil cónaí chun críocha cánach i mBallstát (seachas an Stát) más rud é—

(a) go ndéileáiltear léi amhlaidh de bhua dhlí an Bhallstáit, agus

(b) nach ndéileáiltear léi, chun críocha socruithe faoisimh ó chánachas dúbailte ar páirtí iontu an Ballstát, mar chuideachta ar a bhfuil cónaí chun críocha cánach i gcríoch nach Ballstát, agus chun na críche seo, ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le Ballstát seachas an Stát, aon cháin a fhorchuirtear sa Bhallstát agus a fhreagraíonn do cháin chorparáide sa Stát.

(3) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) (i) go ndéantar SE a fhoirmiú trí chumasc idir 2 chuideachta nó níos mó de réir Airteagail 2(1) agus 17(2)(a) nó (b) den Rialachán SE, nó

(ii) go ndéantar SCE a fhoirmiú trí chumasc de réir Airteagal 2 den Rialachán SCE,

(b) go bhfuil cónaí chun críocha cánach i mBallstát ar gach cuideachta cumaisc,

(c) nach bhfuil cónaí chun críocha cánach sa Bhallstát céanna ar na cuideachtaí cumaisc go léir, agus

(d) nach bhfuil feidhm ag alt 615 maidir le haon sócmhainní aistrithe cáilitheacha.

(4) I gcás go bhfuil feidhm ag an alt seo, déileálfar le sócmhainní aistrithe cáilitheacha chun críche na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil agus, a mhéid atá feidhm acu maidir le gnóchain inmhuirearaithe, chun críche na nAchtanna Cánach Corparáide amhail is go bhfuair an SE nó, de réir mar a bheidh, an SCE iad, ar chomaoin nach mbeidh gnóchan ná caillteanas don aistreoir mar thoradh uirthi.

(5) I gcás go bhfuil feidhm ag an alt seo—

(a) déileálfar le haistriú sócmhainní i gcúrsa an chumaisc mar aistriú nach dtagann aon liúntas ná muirear dá bhforáiltear le halt 307 nó 308 as,

(b) déanfar na liúntais sin go léir a thabhairt don SE nó (de réir mar a bheidh) don SCE agus na muirir sin go léir a ghearradh ar an SE nó (de réir mar a bheidh) ar an SCE de réir ailt 307 agus 308 is liúntais agus muirir a thabharfaí don chuideachta aistritheach nó a ghearrfaí uirthi dá leanfadh an chuideachta aistritheach de na sócmhainní a aistríodh a úsáid chun críochaa trádála i leithaon sócmhainní arnan-aistriú le linn an chumaisc, agus déanfar méid aon liúntais nó muirir den sórt sin a ríomh amhail is dá mbeadh an trádáil á seoladh ag an SE nó (de réir mar a bheidh) ag an SCE a bhí á seoladh ag an gcuideachta aistritheach ó thosaigh an chuideachta aistritheach á seoladh amhlaidh agus amhail is dá mbeadh gach ní a rinne an chuideachta aistritheach, nó a rinneadh uirthi, déanta ag an SE nó (de réir mar a bheidh) ag an SCE, nó déanta ar an gcéanna.

SE nó SCE a fhoirmiú trí chumasc — gan sócmhainní a fhágáil sa Stát.

633B.— (1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) (i) go ndéantar SE a fhoirmiú trí chumasc idir 2 chuideachta nó níos mó de réir Airteagail 2(1) agus 17(2)(a) nó (b) den Rialachán SE, nó

(ii) go ndéantar SCE a fhoirmiú trí chumasc de réir Airteagal 2 den Rialachán SCE,

(b) go bhfuil cónaí chun críocha cánach i mBallstát ar gach cuideachta cumaisc,

(c) nach bhfuil cónaí chun críocha cánach sa Bhallstát céanna ar na cuideachtaí cumaisc go léir,

(d) i gcúrsa an chumaisc, go ndéanann cuideachta a chónaíonn sa Stát gach sócmhainn agus dliteanas de chuid trádála arna seoladh i mBallstát (seachas an Stát) ag an gcuideachta a chónaíonn sa Stát, trí bhrainse nó gníomhaireacht, a aistriú chuig cuideachta a chónaíonn i mBallstát seachas an Stát, agus

(e) gur mó comhiomlán na ngnóchan inmhuirearaithe a fhabhróidh don chuideachta a chónaíonn sa Stát ar an aistriú ná comhiomlán aon chaillteanas inlamhála a fhabhróidh amhlaidh.

(2) I gcás go bhfuil feidhm ag an alt seo, chun críocha na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil agus, a mhéid atá feidhm acu maidir le gnóchain inmhuirearaithe, chun críocha na nAchtanna Cánach Corparáide—

(a) déanfar na caillteanais inlamhála a fhabhróidh don chuideachta a chónaíonn sa Stát ar an aistriú a fhritháireamh in aghaidh na ngnóchan inmhuirearaithe a fhabhróidh amhlaidh, agus

(b) déileálfar leis an aistriú mar ní is cúis le gnóchan inmhuirearaithe amháin atá comhionann le comhiomlán na ngnóchan sin tar éis comhiomlán na gcaillteanas sin a asbhaint.

(3) I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo, beidh feidhm ag alt 634 freisin.

Mar a dhéileálfar le hurrúis tráth cumaisc.

633C.— (1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) (i) go ndéantar SE a fhoirmiú trí 2 chuideachta nó níos mó a chumasc de réir Airteagail 2(1) agus 17(2) (a) nó (b) den Rialachán SE, nó

(ii) go ndéantar SCE a fhoirmiú trí chumasc de réir Airteagal 2 den Rialachán SCE,

(b) go bhfuil cónaí chun críocha cánach ar gach cuideachta cumaisc i mBallstát,

(c) nach bhfuil cónaí chun críocha cánach ar na cuideachtaí cumaisc go léir sa Bhallstát céanna, agus

(d) nach scéim athchóiriúcháin ná cónasctha de réir bhrí alt 587 an cumasc nó nach cuid de scéim den sórt sin é.

(2) I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo, déileálfar leis an gcumasc chun críocha alt 587 amhail is dá mba scéim athchóiriúcháin é.”,

(iii) in alt 634 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) (a) Más rud é—

(i) go ndéanann cuideachta nach gcónaíonn sa Stát iomlán trádála a bheidh á seoladh aici, nó cuid den trádáil sin, a aistriú chuig cuideachta eile agus gurb é amháin a bheidh sa chomaoin i leith an aistrithe urrúis sa chuideachta fála a eisiúint chuig an gcuideachta aistritheach, agus

(ii) chun críocha ioncam nó gnóchain aon duine a ríomh (dá ngairtear ‘an duine iomchuí’ san fho-alt seo) is duine arb inmhuirearaithe cáin air nó uirthi sa Stát, go ndéileáiltear le hioncam nó gnóchain na cuideachta aistrithí mar ioncam nó, de réir mar a bheidh, mar ghnóchain inmhuirearaithe, de chuid an duine iomchuí agus ní mar ioncam nó gnóchain inmhuirearaithe de chuid na cuideachta aistrithí,

ansin, le linn aon dliteanas cánach de chuid an duine iomchuí a ríomh i leith an aistrithe, déileálfar chun críocha Chaibidil 1 de Chuid 35 le cuid chuí de cháin a shonrófar i ndeimhniú iomchuí arna thabhairt ag údaráis chánach an Bhallstáit ina raibh an trádáil á seoladh amhlaidh mar cháin—

(I) is iníoctha faoi dhlí an Bhallstáit sin, agus

(II) ar ina leith a fhéadfar creidmheas a lamháil faoi chomhaontú déthaobhach.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo, is é a bheidh sa chuid chuí de cháin ar ioncam nó ar ghnóchain a shonrófar i ndeimhniú i ndáil le duine iomchuí cibé méid den cháin sin a mbeidh idir é agus méid na cánach sin an chomhréir chéanna a bheidh idir an chuid d’aon ioncam, nó de réir mar a bheidh, d’aon ghnóchain, de chuid na cuideachta aistrithí i leith an aistrithe a ndéileálfar leis mar ioncam nó, de réir mar a bheidh, mar ghnóchain, de chuid an duine iomchuí agus méid an ioncaim sin, nó de réir mar a bheidh, méid na ngnóchan sin, de chuid na cuideachta aistrithí.”,

(iv) in alt 635—

(I) trí “ailt 631, 632, 633, 633A, 633C agus 634” a chur in ionad “ailt 631 go 634”, agus

(II) trí “maidir le haistriú, diúscairt nó foirmiú SC nó SCE trí chumasc mura suífear go ndéantar an t-aistriú, an diúscairt nó an cumasc, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “maidir le haistriú nó diúscairt mura suífear go ndéantar an t-aistriú nó an diúscairt, de réir mar a bheidh”,

agus

(v) in alt 636(2) trí “alt 631, 632, 633, 633A, 633B, 633C nó 634” a chur in ionad “alt 631, 632, 633 nó 634”,

agus

(f) i Sceideal 18A—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 1(3A)(a)(i):

“(ia) i gcás (cibé acu atá nó nach bhfuil feidhm ag mír (a)(i)(I) freisin)—

(I) inar cuideachta SE nó cuideachta SCE a bhfuil cónaí uirthi sa Stát an chuideachta, agus

(II) inar aistríodh an tsócmhainn—

(A) chuig an SE mar chuid de phróiseas a fhoirmithe ar mhodh cumaisc trí fháil a bhain le dhá chuideachta nó níos mó de réir Airteagail 2(1) agus 17(2)(a) nó (b) den Rialachán SE (de réir bhrí alt 630), nó

(B) chuig an SCE mar chuid de phróiseas a fhoirmithe ar mhodh cumaisc de réir Airteagal 2 den Rialachán SCE (de réir bhrí alt 630),

is tagairtí iad don tsócmhainn do theacht chun bheith ina sócmhainn inmhuirearaithe i ndáil leis an SE nó (de réir mar a bheidh) leis an SCE nó, más rud é, tráth foirmithe an SE nó (de réir mar a bheidh) an SCE, gur shócmhainn inmhuirearaithe an tsócmhainn i ndáil le cuideachta ar tháinig deireadh léi mar chuid de phróiseas foirmithe an SE nó (de réir mar a bheidh) an SCE, is tagairtí iad don tsócmhainn do theacht chun bheith ina sócmhainn inmhuirearaithe i ndáil leis an gcuideachta sin;”,

(ii) i mír 1(3A)(b) trí “nó, más SE nó SCE an chuideachta, mar gheall ar an tsócmhainn a bheith aistrithe chuig an SE nó (de réir mar a bheidh) chuig an SCE tráth a fhoirmithe” a chur isteach i ndiaidh “an tráth sin”, agus

(iii) i mír 1(6)(a) trí “nó (3A)” a chur isteach i ndiaidh “an fho-ailt sin (3)”.

Caighdeáin chuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leo.

61 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 76A(2) trí “Beidh feidhm ag Sceideal 17A maidir le cuideachta i ndáil le haon ní a bhaineann le hioncam na cuideachta a ríomh más rud é i ndáil leis an ní sin” a chur in ionad “Beidh feidhm ag Sceideal 17A maidir le cuideachta más rud é”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 76C:

Ioncam ó léasanna airgeadais a ríomh.

76D.— (1) San alt seo ciallaíonn ‘léas airgeadais’ léas a bheidh le háireamh mar léas airgeadais faoin gcleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis.

(2) D’ainneoin alt 76A agus faoi réir alt 80A, chun ioncam cuideachta ó thrádáil léasúcháin a ríomh, maidir le hioncam léasóra ó léas airgeadais—

(a) ní hé a bheidh ann an méid ioncaim ón léas arna ríomh de réir an chleachtais cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis, agus

(b) ríomhfar é, faoi réir fhorálacha na nAchtanna Cánach Corparáide seachas alt 76A, trí dhéileáil—

(i) le híocaíochtaí léasa is infhaighte i leith an léasa mar fháltais trádála de chuid na trádála, agus

(ii) le haon eisíocaíochtaí nó costais a leagadh amach nó a caitheadh chun na híocaíochtaí léasa sin a thuilleamh mar chaiteachais trádála de chuid na trádála.”,

(c) in alt 243(6), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) nach í an chuideachta a dhéanfaidh an íocaíocht faoi dheoidh, nó

(i) i gcás aon ríchíosa nó aon suime eile i leith paitinn a úsáid, gur i leith caiteachais chaipitiúil an íocaíocht, agus

(ii) in aon chás eile, go muirearófar an íocaíocht ar chaipiteal,

nó”,

agus

(d) i Sceideal 17A—

(i) i mír 2—

(I) i bhfomhír (2) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásail (b) agus (c):

“(b) D’ainneoin chlásal (a), ní dhéanfar méid (dá ngairtear an ‘méid iomchuí’ san fhomhír seo) a ndéileáiltear leis faoi chlásal (a) mar fháltas trádála do thréimhse chuntasaíochta (dá ngairtear an ‘tréimhse chuntasaíochta iomchuí’ sa chlásal seo) a chur i gcuntas le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D don tréimhse chuntasaíochta sin ach ina ionad sin, faoi réir chlásal (c), déanfar cuid den mhéid iomchuí a chur i gcuntas amhlaidh do gach tréimhse chuntasaíochta a bheidh go hiomlán nó go páirteach laistigh den tréimhse 5 bliana dar tosach tús na tréimhse cuntasaíochta iomchuí. Is éard a bheidh sa chuid den mhéid iomchuí a bheidh le cur i gcuntas amhlaidh d’aon tréimhse chuntasaíochta den sórt sin cibé méid a mbeidh idir é agus an méid iomchuí an chomhréir chéanna atá idir fad na tréimhse cuntasaíochta, nó an chuid den tréimhse chuntasaíochta atá laistigh den tréimhse 5 bliana, agus 5 bliana.

(c) Más rud é maidir le haon tréimhse chuntasaíochta dá dtagraítear i gclásal (b), gurb í an tréimhse chuntasaíochta dheireanach í inar sheol cuideachta trádáil nó gairm, ansin déanfar cibé cuid den mhéid iomchuí a chur i gcuntas don tréimhse chuntasaíochta sin is gá chun a chinntiú go dtabharfar cuntas in iomlán an mhéid sin.”,

(II) i bhfomhír (3), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásail (b) agus (c):

“(b) D’ainneoin chlásal (a), ní dhéanfar méid (dá ngairtear an ‘méid iomchuí’ san fhomhír seo) a ndéileáiltear leis faoi chlásal (a) mar chaiteachas trádála inasbhainte do thréimhse chuntasaíochta (dá ngairtear an ‘tréimhse chuntasaíochta iomchuí’ sa chlásal seo) a chur i gcuntas le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D don tréimhse chuntasaíochta sin ach ina ionad sin, faoi réir chlásal (c), déanfar cuid den mhéid iomchuí a chur i gcuntas amhlaidh do gach tréimhse chuntasaíochta a bheidh go hiomlán nó go páirteach laistigh den tréimhse 5 bliana dar tosach tús na tréimhse cuntasaíochta iomchuí. Is éard a bheidh sa chuid den mhéid iomchuí a bheidh le cur i gcuntas amhlaidh d’aon tréimhse chuntasaíochta den sórt sin cibé méid a mbeidh idir é agus an méid iomchuí an chomhréir chéanna atá idir fad na tréimhse cuntasaíochta, nó an chuid den tréimhse chuntasaíochta atá laistigh den tréimhse 5 bliana, agus 5 bliana.

(c) Más rud é maidir le haon tréimhse chuntasaíochta dá dtagraítear i gclásal (b), gurb í an tréimhse chuntasaíochta dheireanach í inar sheol cuideachta trádáil nó gairm, ansin déanfar cibé cuid den mhéid iomchuí a chur i gcuntas don tréimhse chuntasaíochta sin is gá chun a chinntiú go dtabharfar cuntas in iomlán an mhéid sin.”,

agus

(III) i bhfomhír (4), trí “mhír 3 nó 4” a chur in ionad “mhír 4”,

(ii) i mír 3 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (3):

“(4) Ní dhéanfar fiach a chur i gcuntas chun críocha mhír 4 más féidir é a chur i gcuntas chun críocha na míre seo.”,

(iii) i mír 4—

(I) i bhfomhír (2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásail (b) agus (c):

“(b) D’ainneoin chlásal (a), ní dhéanfar méid (dá ngairtear an ‘méid iomchuí’ san fhomhír seo) a ndéileáiltear leis faoi chlásal (a) mar fháltas trádála do thréimhse chuntasaíochta (dá ngairtear an ‘tréimhse chuntasaíochta iomchuí’ sa chlásal seo) a chur i gcuntas le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D don tréimhse chuntasaíochta sin ach ina ionad sin, faoi réir chlásal (c), déanfar cuid den mhéid iomchuí a chur i gcuntas amhlaidh do gach tréimhse chuntasaíochta a bheidh go hiomlán nó go páirteach laistigh den tréimhse 5 bliana dar tosach tús na tréimhse cuntasaíochta. Is éard a bheidh sa chuid den mhéid iomchuí a bheidh le cur i gcuntas amhlaidh d’aon tréimhse chuntasaíochta den sórt sin cibé méid a mbeidh idir é agus an méid iomchuí an chomhréir chéanna atá idir fad na tréimhse cuntasaíochta, nó an chuid den tréimhse chuntasaíochta atá laistigh den tréimhse 5 bliana, agus 5 bliana.

(c) Más rud é maidir le haon tréimhse chuntasaíochta dá dtagraítear i gclásal (b), gurb í an tréimhse chuntasaíochta dheireanach í inar sheol cuideachta trádáil nó gairm, ansin déanfar cibé cuid den mhéid iomchuí a chur i gcuntas don tréimhse chuntasaíochta sin is gá chun a chinntiú go dtabharfar cuntas in iomlán an mhéid sin.”,

(II) i bhfomhír (3), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásail (b) agus (c):

“(b) D’ainneoin chlásal (a), ní dhéanfar méid (dá ngairtear an ‘méid iomchuí’ san fhomhír seo) a ndéileáiltear leis faoi chlásal (a) mar chaiteachas trádála inasbhainte do thréimhse chuntasaíochta (dá ngairtear an ‘tréimhse chuntasaíochta iomchuí’ sa chlásal seo) a chur i gcuntas le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D don tréimhse chuntasaíochta sin ach ina ionad sin, faoi réir chlásal (c), déanfar cuid den mhéid iomchuí a chur i gcuntas amhlaidh do gach tréimhse chuntasaíochta a bheidh go hiomlán nó go páirteach laistigh den tréimhse 5 bliana dar tosach tús na tréimhse cuntasaíochta. Is éard a bheidh sa chuid den mhéid iomchuí a bheidh le cur i gcuntas amhlaidh d’aon tréimhse chuntasaíochta den sórt sin cibé méid a mbeidh idir é agus an méid iomchuí an chomhréir chéanna atá idir fad na tréimhse cuntasaíochta, nó an chuid den tréimhse chuntasaíochta atá laistigh den tréimhse 5 bliana, agus 5 bliana.

(c) Más rud é maidir le haon tréimhse chuntasaíochta dá dtagraítear i gclásal (b), gurb í an tréimhse chuntasaíochta dheireanach í inar sheol cuideachta trádáil nó gairm, ansin déanfar cibé cuid den mhéid iomchuí a chur i gcuntas don tréimhse chuntasaíochta sin is gá chun a chinntiú go dtabharfar cuntas in iomlán an mhéid sin.”,

(III) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (5):

“(5) Maidir le caillteanas lena mbaineann an fhomhír seo (dá ngairtear an ‘caillteanas iomchuí’ san fhomhír seo) agus a chuirfí i gcuntas murach sin le linn brabúis nó gnóchain nó caillteanais cuideachta a ríomh chun críocha Chás I nó II de Sceideal D do thréimhse chuntasaíochta (dá ngairtear an ‘tréimhse chuntasaíochta iomchuí’ san fhomhír seo), ní chuirfear i gcuntas amhlaidh é, ach ina ionad sin—

(a) (i) déanfar cuid den chaillteanas iomchuí a chur i gcuntas amhlaidh do gach tréimhse chuntasaíochta a bheidh go hiomlán nó go páirteach laistigh den tréimhse 5 bliana dar tosach tús na tréimhse cuntasaíochta iomchuí, agus

(ii) is éard a bheidh sa chuid den chaillteanas iomchuí a bheidh le cur i gcuntas amhlaidh d’aon tréimhse chuntasaíochta den sórt sin lena mbaineann an clásal seo cibé méid a mbeidh idir é agus an caillteanas iomchuí an chomhréir chéanna a bheidh idir fad na tréimhse cuntasaíochta, nó an chuid den tréimhse chuntasaíochta a bheidh laistigh den tréimhse 5 bliana, agus 5 bliana,

agus

(b) d’ainneoin chlásal (a), más rud é maidir le haon tréimhse chuntasaíochta dá dtagraítear sa chlásal sin, gurb í an tréimhse chuntasaíochta dheireanach í inar sheol cuideachta trádáil nó gairm, ansin déanfar cibé cuid den mhéid dá dtagraítear sa chlásal sin a chur i gcuntas don tréimhse chuntasaíochta sin is gá chun a chinntiú go dtabharfar cuntas in iomlán an mhéid sin.”,

agus

(IV) i bhfomhír (6), trí “maidir leis an gcéad, an dara agus an tríú tréimhse chuntasaíochta” a chur in ionad “maidir leis an gcéad tréimhse chuntasaíochta”.

(2) Measfar feidhm a bheith ag an alt seo maidir le haon tréimhse chuntais dar tosach an 1 Eanáir 2005 nó dá éis.

Sócmhainní airgeadra coigríche a chomhoiriúnú le scairchaipiteal airgeadra coigríche áirithe.

62. — (1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 79A:

‘‘79B.— (1) (a) San alt seo—

ciallaíonn ‘sócmhainn airgeadra coigríche’, i ndáil le cuideachta, sócmhainn de chuid na cuideachta—

(i) nach raibh sa chomaoin i leith a fála ach méid arna ainmniú in airgeadra seachas airgeadra an Stáit, agus

(ii) a ndéanfaí aon ghnóchan ar í a dhiúscairt a chur i gcuntas le linn ioncam na cuideachta atá inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás I de Sceideal D a ríomh;

ciallaíonn ‘dliteanas airgeadra coigríche iomchuí’, i ndáil le cuideachta, dliteanas, nach ítim airgeadaíochta iomchuí (de réir bhrí alt 79) a éiríonn as suim arna suibscríobh i gcomhair scairchaipitil infhuascailte láníoctha de chuid na cuideachta atá ainmnithe in airgeadra seachas airgeadra an Stáit;

tá le ‘ráta malairte’ an bhrí a shanntar dó le halt 79.

(b) Chun críocha an ailt seo—

(i) más rud é, aon tráth, go ndiúscróidh cuideachta sócmhainn airgeadra coigríche a bheidh comhoiriúnaithe le dliteanas airgeadra coigríche iomchuí comhréire agus nach ndiúscróidh an chuideachta an dliteanas an tráth sin, measfar go n-urscaoileann an chuideachta an dliteanas, agus go dtabhaíonn sí dliteanas nua atá comhionann le méid an dliteanais, an tráth sin,

(ii) más rud é, de réir fho-alt (2), go sonróidh cuideachta go bhfuil sócmhainn airgeadra coigríche atá faighte aici aon tráth le comhoiriúnú le dliteanas airgeadra coigríche iomchuí comhréire arna thabhú aici roimh an tráth sin, measfar go n-urscaoileann an chuideachta an dliteanas airgeadra coigríche, agus go dtabhaíonn sí dliteanas nua atá comhionann le méid an dliteanais, an tráth sin, agus

(iii) is éard a bheidh i méid an ghnóchain nó an chaillteanais ar urscaoileadh dliteanas airgeadra coigríche iomchuí ná an méid arbh é an gnóchan é a d’fhabhródh chuig an gcuideachta, nó de réir mar a bheidh, arbh é an caillteanas é arna thabhú ag an gcuideachta, ar dhiúscairt sócmhainne a fuair sí an tráth ar tabhaíodh an dliteanas agus a diúscraíodh an tráth ar urscaoileadh an dliteanas más rud é—

(I) gurbh é a bhí sa mhéid a thug an chuideachta chun an dliteanas a urscaoileadh ná an méid a thug an chuideachta mar chomaoin i leith an tsócmhainn a fháil, agus

(II) gurbh é a bhí i méid an dliteanais a thabhaigh an chuideachta ná an chomaoin a fuair an chuideachta ar dhiúscairt na sócmhainne.

(2) (a) Féadfaidh cuideachta, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don chigire, a shonrú go ndéanfar sócmhainn airgeadra coigríche arna ainmniú in airgeadra seachas airgeadra an Stáit a chomhoiriúnú le cibé dliteanas airgeadra coigríche iomchuí comhréire arna ainmniú san airgeadra sin agus a shonróidh an chuideachta.

(b) Tabharfar fógra faoi mhír (a) laistigh de 3 sheachtain tar éis don chuideachta lena mbaineann an tsócmhainn airgeadra coigríche a fháil.

(3) Más rud é, i dtréimhse chuntasaíochta, go ndiúscróidh cuideachta sócmhainn airgeadra coigríche a chomhoiriúnaigh an chuideachta faoi fho-alt (2) le dliteanas airgeadra coigríche iomchuí de chuid na cuideachta, ansin déanfar aon ghnóchan nó aon chaillteanas, cibé acu réadaithe nó neamhréadaithe, ar an dliteanas airgeadra coigríche a chur i gcuntas le linn ioncam trádála na cuideachta a ríomh.”.

Leasú ar Sceideal 24 (faoiseamh ó cháin ioncaim agus ó cháin chorparáide trí bhíthin creidmheasa i leith cánach coigríche) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

63. — Leasaítear Sceideal 24 a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) i mír 4 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (2):

“(2A) Chun críocha fhomhír (2), ach faoi réir fhomhír (3), i gcás go mbeidh creidmheas le lamháil i gcoinne cánach corparáide le haghaidh cánach coigríche i leith aon ioncaim de chuid cuideachta (dá ngairtear ‘an t-ioncam sin’ san fhomhír seo), ar ioncam é a chuirtear i gcuntas le linn brabúis nó gnóchain ó thrádáil a sheolann an chuideachta i dtréimhse chuntasaíochta a ríomh, is é a bheidh san ioncam iomchuí ná an oiread sin de na brabúis nó de na gnóchain ón trádáil don tréimhse chuntasaíochta sin mar a chinnfear de réir na foirmle—

P x I

R

i gcás—

gurb é P méid na mbrabús nó na ngnóchan ón trádáil don tréimhse chuntasaíochta roimh aon mhéid a asbhaint faoi mhír 7(3)(c),

gurb é I méid an ioncaim sin don tréimhse chuntasaíochta roimh aon eisíocaíochtaí nó caiteachais de chuid na trádála a asbhaint, agus

gurb é R an méid iomlán is infhaighte ag an gcuideachta le linn an trádáil a sheoladh sa tréimhse chuntasaíochta.”,

(b) i bhfomhír (2) de mhír 9B, trí “le cuideachta iomchuí” a chur in ionad “le cuideachta Éireannach”

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 9E:

“9F (1) (a) Sa mhír seo—

ciallaíonn ‘an méid comhiomlán cánach corparáide is iníoctha ag cuideachta do thréimhse chuntasaíochta i leith úis iomchuí de chuid na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta ó chuideachtaí coigríche’ cibé méid den cháin chorparáide a bheadh, ar leith ón mír seo, iníoctha ag an gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin agus nach mbeadh iníoctha mura mbeadh an t-ús inmhuirearaithe i leith cánach;

ciallaíonn ‘cuideachta choigríche’ cuideachta a chónaíonn lasmuigh den Stát;

ciallaíonn ‘cáin choigríche’, i ndáil le hús is infhaighte ag cuideachta, cáin—

(i) a rinneadh, faoi dhlíthe aon chríche coigríche, a asbhaint as méid an úis,

(ii) a fhreagraíonn do cháin ioncaim nó do cháin chorparáide,

(iii) nár aisíocadh leis an gcuideachta;

tá le ‘cáin choigríche neamhfhaoisimh’ an bhrí a shanntar dó i bhfomhír (2).

(b) Chun críocha na míre seo—

(i) is ús iomchuí ús is infhaighte ag cuideachta (dá ngairtear ‘an chuideachta fála’ sa chlásal seo) ó chuideachta más rud é—

(I) go mbeidh an t-ús le cur i gcuntas le linn ioncam trádála ó thrádáil a sheolann an chuideachta fála a ríomh,

(II) go n-éiríonn an t-ús as foinse laistigh de chríoch a mbeidh feidhm dlí ag socruithe maidir léi, agus

(III) go bhfuil ceann amháin de na fochuideachtaí sin ina fhochuideachta 25 faoin gcéad de chuid na cuideachta eile nó go bhfuil an dá chuideachta ina bhfochuideachtaí 25 faoin gcéad de chuid tríú cuideachta,

(ii) faoi réir fhochlásal (iii), measfar cuideachta a bheith ina fochuideachta 25 faoin gcéad de chuid cuideachta eile dá mba rud é go ndéileálfaí, agus fad a dhéileálfaí, le 25 faoin gcéad ar a laghad dá gnáth-scairchaipiteal mar ghnáth-scairchaipiteal atá ar úinéireacht, go díreach nó go neamhdhíreach, ag an gcuideachta eile sin dá mbeadh feidhm ag alt 9 (seachas fo-alt (1) den alt sin) chun críocha na míre seo,

(iii) ní mheasfar cuideachta a bheith ina fochuideachta 25 faoin gcéad (dá ngairtear ‘fochuideachta’ san fhochlásal seo) de chuid cuideachta eile (dá ngairtear ‘an mháthair-chuideachta’ san fhochlásal seo) aon tráth más rud é—

(I) maidir leis an gcéatadán d’aon bhrabúis, a bheidh ar fáil lena ndáileadh ar shealbhóirí cothromais, ar brabúis de chuid na fochuideachta iad an tráth sin agus ar céatadán é a mbeidh teideal tairbhiúil ag an máthair-chuideachta chuige an tráth sin, nó

(II) maidir leis an gcéatadán d’aon sócmhainní, a bheidh ar fáil lena ndáileadh ar shealbhóirí cothromais ar fhoirceannadh, ar sócmhainní de chuid na fochuideachta iad an tráth sin agus ar céatadán é a mbeadh teideal tairbhiúil ag an máthair-chuideachta chuige ar an bhfochuideachta a fhoirceannadh,

go bhfuil sé níos lú ná 25 faoin gcéad de na brabúis sin nó de na sócmhainní sin (de réir mar a bheidh) de chuid na fochuideachta an tráth sin, agus beidh feidhm ag ailt 413, 414, 415 agus 418, fara aon mhodhnuithe is gá ach gan féachaint d’alt 411(1)(c) a mhéid a bhaineann sé leis na hailt sin, maidir le cinneadh a dhéanamh ar an gcéatadán de na brabúis sin nó de na sócmhainní sin (de réir mar a bheidh) a mbeidh teideal tairbhiúil ag cuideachta chuige mar atá feidhm acu maidir le cinneadh a dhéanamh chun críocha Chaibidil 5 de Chuid 12 ar an gcéatadán d’aon bhrabúis nó sócmhainní den sórt sin a mbeidh teideal amhlaidh ag cuideachta chuige.

(2) Más rud é, maidir le haon ús iomchuí a gheobhaidh cuideachta i dtréimhse chuntasaíochta, nach bhféadfar aon chuid den cháin choigríche, ar leith ón mír seo, a lamháil mar chreidmheas i gcoinne cánach corparáide agus, dá réir sin, go ndéileálfar, faoi mhír 7(3)(c), leis an méid ioncaim in ionannas don ús mar mhéid ioncaim arna laghdú den chuid sin den cháin choigríche, ansin maidir le méid a chinnfear de réir na foirmle—

100 - R x D

100

i gcás—

gurb é R an ráta faoin gcéad a shonraítear in alt 21(1), agus

gurb é D méid an chuid den cháin choigríche ar dá réir a dhéileálfar leis an ioncam, faoi mhír 7(3)(c), mar ioncam arna laghdú,

déileálfar leis, chun críocha fhomhír (3), mar cháin choigríche neamhfhaoisimh de chuid na tréimhse cuntasaíochta sin.

(3) Déanfar an méid comhiomlán cánach corparáide is iníoctha ag cuideachta do thréimhse chuntasaíochta i leith úis iomchuí de chuid na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta ó chuideachtaí coigríche a laghdú den cháin choigríche neamhfhaoisimh de chuid na tréimhse cuntasaíochta sin.”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 9F (a cuireadh isteach le mír (c)):

“Díbhinní arna n-íoc ag cuideachtaí a fhómhastar mar ghrúpa faoi dhlí críche lasmuigh den Stát

9G (1) Tá feidhm ag an mír seo in aon chás—

(a) ina bhfuil cáin iníoctha, faoi dhlí críche lasmuigh den Stát, ag cuideachta (dá ngairtear an ‘cuideachta fhreagrach’ sa mhír seo) a chónaíonn sa chríoch sin i leith na mbrabús comhiomlán, nó i leith na mbrabús comhiomlán agus na ngnóchan comhiomlán, de chuid na cuideachta sin agus de chuid cuideachta amháin eile nó níos mó (dá ngairtear na ‘cuideachtaí comhdhlúite’ sa mhír seo), án-áireamh le chéile mar eintiteas inchánach amháin, agus

(b) ina dtarlaíonn—

(i) go n-íocann aon cheann de na cuideachtaí comhdhlúite (dá ngairtear an ‘cuideachta íoca’ sa mhír seo) díbhinn le cuideachta nach ceann de na cuideachtaí comhdhlúite í (dá ngairtear an ‘cuideachta fála’ sa mhír seo), nó

(ii) go n-íocann cuideachta nach ceann de na cuideachtaí chomhdhlúite í (dá ngairtear an ‘tríú cuideachta’ sa mhír seo) díbhinn le haon cheann de na cuideachtaí comhdhlúite.

(2) (a) I gcás ina mbeidh feidhm ag an mír seo, ansin, chun creidmheas a lamháil faoin Sceideal seo i leith cánach coigríche maidir le brabúis is inchurtha i leith díbhinní beidh feidhm ag an Sceideal seo fara aon mhodhnuithe is gá, amhail is—

(i) dá mba chuideachta aonair (dá ngairtear an ‘cuideachta aonair’ sa mhír seo) na cuideachtaí chomhdhlúite, á n-áireamh le chéile,

(ii) dá mba í an chuideachta aonair a d’íoc aon díbhinn a d’íoc aon cheann de na cuideachtaí comhdhlúite le cuideachta fála,

(iii) dá mba leis an gcuideachta aonair a íocadh aon díbhinn a d’íoc tríú cuideachta le haon cheann de na cuideachtaí comhdhlúite,

(iv) dá mbeadh an chuideachta aonair gaolmhar leis an gcuideachta fála i gcás an chuideachta íoca a bheith gaolmhar leis an gcuideachta fála,

(v) dá mbeadh an tríú cuideachta gaolmhar leis an gcuideachta aonair i gcás an tríú cuideachta a bheith gaolmhar leis an gceann sin de na cuideachtaí comhdhlúite lenar íoc sí an díbhinn, agus

(vi) dá mbeadh cónaí ar an gcuideachta aonair sa chríoch ina bhfuil cónaí ar an gcuideachta fhreagrach,

ionas gurb é atá sna brabúis iomchuí chun críocha mhír 8 ná aon fhigiúr comhiomlán amháin i leith na cuideachta aonair agus gurb é atá sa cháin choigríche arna híoc ag an gcuideachta fhreagrach ná cáin choigríche arna híoc ag an gcuideachta aonair.

(b) Chun críocha na míre seo—

(i) maidir le cuideachta aonair a ndéileáiltear léi mar chuideachta a íocann díbhinn, déileálfar léi mar chuideachta atá bainteach le cuideachta iomchuí (de réir na brí a thugtar dó i mír 9B) i ndáil leis an díbhinn má tá an chuideachta a d’íoc an díbhinn bainteach leis an gcuideachta iomchuí sin;

(ii) maidir le díbhinn iomchuí (de réir na brí a thugtar dó i mír 9A) arna híoc ag aon cheann de na cuideachtaí chomhdhlúite le cuideachta fála, déileálfar léi mar dhíbhinn iomchuí arna híoc ag an gcuideachta aonair leis an gcuideachta fála sin;

(iii) folóidh tagairtí i mír 8 do ‘comhlacht corpraithe’ tagairtí do chuideachta aonair de réir bhrí na míre seo.”.

Leasú ar alt 626B (díolúine ó cháin i gcás gnóchan ar dhiúscairtí áirithe scaireanna) den Phríomh-Acht.

64 .— (1) Leasaítear alt 626B den Phríomh-Acht i bhfo-alt (3)—

(a) trí “d’alt 29(3),” a chur in ionad “d’alt 29(3).” i mír (d), agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(e) maidir le diúscairtí measta faoi alt 627.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí measta an 2 Feabhra 2006 nó dá éis.

Leasú ar alt 247 (faoiseamh do chuideachtaí i leith iasachtaí a caitheadh ag fáil leasa i gcuideachtaí eile) den Phríomh-Acht.

65 .— (1) Leasaítear alt 247 den Phríomh-Acht—

(a) trí “, ach amháin chun críocha fho-alt (4A),” a chur isteach i ndiaidh “alt 10 agus” i bhfo-alt (1)(b),

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) (a) Faoi réir na míreanna seo a leanas den fho-alt seo, ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le hiasacht a thugtar don chuideachta infheistíochta chun íoc as airgead a caitheadh—

(i) ag fáil aon chuid de ghnáth-scairchaipiteal, nó

(ii) ag tabhairt airgead ar iasacht do chuideachta is airgead a úsáidtear go díreach nó go neamhdhíreach chun go bhfaighfear aon chuid de chaipiteal,

cuideachta (ón gcuideachta sin nó ó chuideachta eile, ar cuideachta iad i gceachtar cás a bhí, an tráth a fhaightear an caipiteal nó díreach tar éis an trátha sin, bainteach leis an gcuideachta infheistíochta) más duine atá bainteach leis an gcuideachta infheistíochta a thugann an iasacht don chuideachta infheistíochta.

(b) Más rud é, mar chuid d’aon scéim nó socrú, nó i dtaca le haon scéim nó socrú, chun go ndéanfaidh duine (dá ngairtear an ‘duine céadluaite’ sa mhír seo) nach bhfuil bainteach leis an gcuideachta infheistíochta iasacht a thabhairt don chuideachta infheistíochta, go ndéanfaidh duine eile atá bainteach leis an gcuideachta infheistíochta go díreach nó go neamhdhíreach iasacht a thabhairt don duine céadluaite nó do dhuine atá bainteach leis an duine céadluaite, nó go ndéanfaidh sé nó sí taisce leis nó léi nó cistí a chur ar fáil dó nó di ar shlí eile, ansin déileálfar, chun críocha mhír (a), leis an iasacht a thugtar don chuideachta infheistíochta mar iasacht arna tabhairt don chuideachta infheistíochta ag duine lena bhfuil sí bainteach.

(c) Ní bheidh feidhm ag mír (a) maidir le hús ar iasacht (dá ngairtear an ‘iasacht bhunaidh’ sa mhír seo) arna tabhairt do chuideachta más rud é—

(i) go n-úsáidtear an iasacht bhunaidh chun íoc as airgead a caitheadh—

(I) ag fáil gnáth-scairchaipitil cuideachta eile, ar an gcuideachta eile d’eisiúint an scairchaipitil, nó

(II) ag tabhairt airgead ar iasacht do chuideachta is airgead a úsáidtear go díreach nó go neamhdhíreach chun go bhfaighfear gnáth-scairchaipiteal cuideachta eile, ar an gcuideachta eile d’eisiúint an scairchaipitil,

agus

(ii) go n-eisítear an scairchaipiteal d’fhonn méadú a dhéanamh ar chomhiomlán an chaipitil a bheidh ar fáil don chuideachta eile lena úsáid ag an gcuideachta eile go hiomlán agus go heisiatach chun críocha a trádála nó a gnó agus ní mar chuid d’aon socrú nó comhthuiscint a dhéanfar i dtaca leis an iasacht bhunaidh, arb é an cuspóir, nó ar ceann de na cuspóirí, atá leis nó léi airgead a sholáthar, go díreach nó go neamhdhíreach—

(I) don duine (dá ngairtear ‘an t-iasachtóir bunaidh’ i gclásal (II)) a rinne an iasacht bhunaidh agus a thabhairt i gcrích leis sin go díreach nó go neamhdhíreach go n-aisíocfar iarbhír an iasacht bhunaidh nó an chuid is mó di, nó

(II) do dhuine eile atá bainteach leis an iasachtóir bunaidh agus a thabhairt i gcrích leis sin go soláthrófar airgead atá coibhéiseach, d’ainneoin ant-airgead a bheith á sholáthar (mar chuid den socrú nó den chomhthuiscint) do dhuine seachas an t-iasachtóir bunaidh, le haisíoc iarbhír na hiasachta bunaidh, dá dtagraítear i gclásal (I), nó an chuid is mó di, a thabhairt i gcrích go díreach nó go neamhdhíreach,

tráth sular scoir ús de bheith iníoctha ag an gcuideachta infheistíochta i leith na hiasachta bunaidh nó an chuid is mó di.

(d) Más rud é maidir le húsáid iasachta (dá ngairtear an ‘iasacht bhunaidh’ sa mhír seo agus i mír (e)) a gheobhaidh cuideachta infheistíochta, cibé acu is úsáid dhíreach (dá ngairtear an ‘úsáid dhíreach’ sa mhír seo) ag an gcuideachta infheistíochta í, nó is úsáid neamhdhíreach (dá ngairtear an ‘úsáid neamhdhíreach’ sa mhír seo) ina dhiaidh sin í trí chuideachta eile mar infheistí nó mar iasachtaí, nó trí shraith de chuideachtaí ag gníomhú i ndiaidh a chéile mar infheistithe nó mar iasachtaithe, gurb í an úsáid í scaireanna a thabhairt ar iasacht nó scaireanna a fháil ionas gurb é an toradh a bheidh ar an úsáid sin—

(i) ús (nach bhfuil inasbhainte le linn don chuideachta infheistíochta nó d’aon chuideachta atá bainteach léi ioncam nó brabús a ríomh faoi aon fhoráil de na hAchtanna Cánach Corparáide) a bheith faighte le linn tréimhse cuntasaíochta, nó a bheith infhaighte i leith tréimhse cuntasaíochta, ionas gur ioncam é, nó de réir mar a bheidh, gur méid é arna chreidiúnú le linn ioncam a ríomh, ar arb inmhuirearaithe cáin chorparáide don tréimhse sin, nó

(ii) díbhinní nó dáiltí eile ar arb inmhuirearaithe cáin chorparáide a bheith faighte le linn tréimhse cuntasaíochta,

agus gurb éard atá san ús a luaitear i bhfomhír (i), nó sna díbhinní nó sna dáiltí a luaitear i bhfomhír (ii), ioncam de chuid na cuideachta infheistíochta nó de chuid cuideachta atá bainteach leis an gcuideachta infheistíochta, arb ioncam é nach n-eascródh murach an úsáid dhíreach nó an úsáid neamhdhíreach a bhaint as an iasacht bhunaidh, ansin is ioncam iomchuí an ioncam sin chun críocha mhír (e) agus gairfear ‘ioncam iomchuí’ de sa mhír sin.

(e) Dá ndéanfaí, ar leith ón mír seo, faoiseamh i leith úis arna íoc (dá ngairtear ‘an t-ús iomchuí’ sa mhír seo) ag an gcuideachta infheistíochta le linn tréimhse cuntasaíochta (dá ngairtear an ‘tréimhse chuntasaíochta iomchuí’ sa mhír seo) i leith na hiasachta bunaidh a dhiúltú de bhua mhír (a), ní dhéanfar faoiseamh a dhiúltú i leith an oiread sin den ús iomchuí nach mó é ná ioncam iomchuí na cuideachta infheistíochta don tréimhse chuntasaíochta iomchuí agus más rud é—

(i) gur mó an t-ús iomchuí ná ioncam iomchuí na cuideachta infheistíochta don tréimhse chuntasaíochta iomchuí de mhéid dá ngairtear ‘an barrachas iomchuí’ sa mhír seo,

(ii) nach bhféadfaí faoiseamh a éileamh, ar leith ó fhaoiseamh de bhua roghnú faoi fhomhír (iii), faoi na hAchtanna Cánach Corparáide i leith an úis iomchuí arb ionannas dó an barrachas iomchuí,

(iii) go roghnóidh an chuideachta infheistíochta agus cuideachta (dá ngairtear ‘an chuideachta roghnúcháin’ sa mhír seo) atá bainteach léi i gcomhpháirt déanamh amhlaidh agus go dtabharfaidh siad fógra don chigire faoin roghnú sin i cibé foirm a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim, agus

(iv) nach mó ná an barrachas iomchuí luach comhiomlán an úis iomchuí a fhéadfar a asbhaint de bhua roghnuithe faoi fhomhír (iii), ag cuideachta amháin nó níos mó seachas an chuideachta infheistíochta,

ansin féadfar an oiread sin den ús iomchuí arb ionannas dó an barrachas iomchuí a bhaint as na brabúis iomlána, arna laghdú d’aon fhaoiseamh eile ó cháin chorparáide, na cuideachta roghnúcháin, don tréimhse chuntasaíochta (dá ngairtear ‘an dara tréimhse a luaitear’ sa mhír seo) darb inmhuirearaithe i leith cánach corparáide ioncam iomchuí na cuideachta roghnúcháin, nach mó é ná an ceann is lú díobh seo a leanas—

(I) an chuid d’ioncam iomchuí na cuideachta roghnúcháin don dara tréimhse a luaitear, ar cuid í a fhéadfar a chionroinnt ar an tréimhse chuntasaíochta iomchuí (faoi threoir na comhréire atá idir fad na tréimhse is coiteann don tréimhse chuntasaíochta iomchuí agus don dara tréimhse a luaitear agus fad an dara tréimhse chuntasaíochta a luaitear), agus

(II) an méid ar mó an chuid sin den ioncam iomchuí sin de chuid na cuideachta roghnúcháin ná comhiomlán aon mhéideanna—

(A) ar méideanna iad d’aon fhaoiseamh, atá inchurtha i leith an dara tréimhse a luaitear agus ar méideanna iad a ghéillfidh an chuideachta roghnúcháin aon tráth faoi Chaibidil 5 de Chuid 12, nó

(B) ar méideanna iad, nach méideanna dá dtagraítear i gclásal (A), d’aon chaillteanais a d’fhéadfaí a fhritháireamh faoi alt 396(2) i gcoinne bhrabúis an dara tréimhse a luaitear ach nár fritháiríodh i gcoinne na mbrabús sin,

ach, maidir le faoiseamh i leith úis a bheidh íoctha ag an gcuideachta infheistíochta, ar faoiseamh é a bheidh lamháilte de bhua na míre seo, measfar, chun na gcríoch atá luaite i Mír 4(5) de Sceideal 24 a ghabhann leis an bPríomh-Acht, é a bheith leithroinnte ag an gcuideachta lena mbaineann ar ioncam iomchuí na cuideachta ar faoina threoir a lamháladh an faoiseamh i leith an úis agus, chun críocha mhír 9E agus 9F de Sceideal 24, déanfar neamhshuim den cháin choigríche i leith an ioncaim iomchuí sin.

(f) Más rud é, mar chuid d’aon scéim nó socrú, nó i dtaca le haon scéim nó socrú le haghaidh duine (dá ngairtear ‘an duine céadluaite’ sa mhír seo) nach bhfuil bainteach leis an gcuideachta infheistíochta do thabhairt iasachta d’aon chuideachta (dá ngairtear ‘an t-iasachtaí’ sa mhír seo) atá bainteach leis an gcuideachta infheistíochta, go ndéanfaidh duine eile atá bainteach leis an gcuideachta infheistíochta go díreach nó go neamhdhíreach iasacht a thabhairt don duine céadluaite nó do dhuine atá bainteach leis an duine céadluaite, taisce a dhéanamh leis nó léi, nó cistí a chur ar fáil dó nó di ar shlí eile, ansin déileálfar le hús is iníoctha ag an duine céadluaite leis an duine eile i leith na hiasachta, na taisce nó na gcistí eile, chun críocha mhír (d)(i), mar ús atá inasbhainte le linn ioncam nó brabúis faoi fhorálacha na nAchtanna Cánach Corparáide a ríomh ag an gcuideachta infheistíochta nó ag cuideachta atá bainteach léi.

(g) Chun críocha mhír (e), déanfar ‘ioncam iomchuí’ cuideachta a mhéadú nó a laghdú d’aon mhéid brabúis nó gnóchain nó, de réir mar a bheidh, caillteanais a bhaineann go díreach leis an ioncam sin nó le bunadh an ioncaim sin, ar méid é a éiríonn—

(i) de bhua athraithe ar ráta malairte (de réir bhrí alt 79), nó

(ii) as aon chonradh a rinne an chuideachta chun laghdú a dhéanamh ar phriacal caillteanas a thabhú ag an gcuideachta de bharr athraithe ar ráta malairte (de réir bhrí alt 79) nó ar ráta úis nó chun deireadh a chur leis an bpriacal sin.

(h) Chun críocha mhír (c), ní dhéileálfar le scairchaipiteal mar scairchaipiteal arna eisiúint ag cuideachta mar chuid de shocrú nó tuiscint de chineál a thuairiscítear sa mhír sin agus a rinneadh i dtaca le hiasacht bhunaidh (de réir bhrí na míre sin), ar an aon chúis amháin go n-úsáidtear an scairchaipiteal sin go díreach nó go neamhdhíreach chun iasacht, airleacan nó fiach (dá ngairtear ‘an t-iasacht eile’ sa mhír seo), seachas an t-iasacht bunaidh, a aisíoc leis an duine a thug an t-iasacht bunaidh, (de réir na brí sin) nó le duine atá bainteach leis an duine sin más rud é—

(i) gur úsáideadh an t-iasacht eile go hiomlán agus go heisiach chun críocha trádála nó gnó na cuideachta agus ní mar chuid d’aon socrú nó tuiscint a rinneadh i dtaca leis an iasacht eile, arbh é an cuspóir, nó ceann de na cuspóirí, a bhí léi airgead a sholáthar, go díreach nó go neamhdhíreach—

(I) do dhuine (dá ngairtear an ‘t-iasachtóir bunaidh’i gclásal (II)) a thug, nó a mhaoinigh go díreach nó go neamhdhíreach, an t-iasacht eile agus, dá chionn sin, chun aisíoc éifeachtach an iasachta eile nó an chuid is mó de a bhaint amach, nó

(II) do dhuine eile atá bainteach leis an iasachtóir bunaidh agus, dá chionn sin, chun soláthar airgid a bhaint amach ar soláthar é, d’ainneoin go bhfuil an t-airgead á sholáthar (mar chuid den socrú nó den tuiscint) do dhuine seachas an t-iasachtóir bunaidh, atá coibhéiseach le haisíoc éifeachtach an iasachta eile dá dtagraítear i gclásal (I) nó an chuid is mó di a bhaint amach,

tráth sular scoir ús de bheith iníoctha ag an gcuideachta i leith an iasachta eile nó an chuid is mó sin de, agus

(ii) go mbeadh ús ar an iasacht eile, dá mba rud é gur tugadh an t-iasacht eile sin an 2 Feabhra 2006 nó dá éis inasbhainte le linn brabúis, nó aon chineál brabús, a ríomh chun críocha cánach corparáide—

(I) más rud é nár aisíocadh an t-iasacht eile, agus

(II) ar an toimhde, má bhí an t-iasacht eile saor ó ús, gur iompair sé ús.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hiasacht a thugtar an 2 Feabhra 2006 nó dá éis.

Leasú ar alt 766 (creidmheas cánach i gcomhair caiteachais taighde agus forbartha) den Phríomh-Acht.

66 .— (1) Leasaítear alt 766 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a)

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “cigire cuí”:

“ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim atá údaraithe acu i scríbhinn chun críocha an ailt seo;”,

agus

(ii) sa mhíniú ar “caiteachas ar thaighde agus forbairt” trí “go hiomlán agus go heisiach” a chur isteach i ndiaidh “arna thabhú ag an gcuideachta”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) (a) I gcás go dtabhóidh cuideachta caiteachas ar innealra nó ar ghléasra a cháilíonn i gcomhair aon liúntais faoi Chuid 9 den Chaibidil seo agus nach n-úsáidfidh an chuideachta ant-innealra nó an gléasra go hiomlán agus go heisiach chun críocha taighde agus forbartha, is éard a bheidh sa mhéid caiteachais a bheidh inchurtha i leith taighde agus forbartha ná an chuid sin den chaiteachas sin is dealraitheach don chigire (nó, ar achomharc, do na Coimisinéirí Achomhairc) a bheith cóir réasúnach, agus déileálfar leis an gcuid sin den chaiteachas chun críocha fho-alt (1)(a) mar chaiteachas arna thabhú ag an gcuideachta go hiomlán nó go heisiach le linn gníomhaíochtaí taighde agus forbartha a sheoladh.

(b) Más rud é, tráth ar bith, go scoirfidh an chionroinnt arna déanamh faoi mhír (a), nó cionroinnt thairis sin arna déanamh faoin mír seo, de bheith cóir réasúnach, sa chás sin—

(i) déanfar an tráth sin cibé cionroinnt thairis sin is dealraitheach don chigire (nó, ar achomharc, do na Coimisinéirí Achomhairc) a bheith cóir réasúnach,

(ii) glacfaidh aon chionroinnt bhreise den sórt sin ionad aon chionranna roimpi sin, agus

(iii) déanfar aon choigeartuithe, measúnachtaí nó aisíocaíochtaí cánach den sórt sin is gá chun éifeacht a thabhairt d’aon chionroinnt faoin bhfo-alt seo.”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) (a) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, i ndáil le héileamh ó chuideachta faoin alt seo nó faoi alt 766A—

(i) dul i gcomhairle le haon duine is dóigh leo a d’fhéadfadh cabhrú leo le linn a fhionnadh ar le linn don chuideachta gníomhaíochtaí taighde agus forbartha a sheoladh a tabhaíodh an caiteachas a thabhaigh sí , agus

(ii) d’ainneoin aon oibleagáid maidir le rúndacht nó aon sriain eile ar nochtadh faisnéise a fhorchuirtear leis na hAchtanna Cánach, nó fúthu, nó le haon reacht nó faoi aon reacht, nó ar shlí eile, ach faoi réir mhír (b), aon mhionsonra in éileamh na cuideachta faoin alt seo, nó faoi alt 766A, a mheasfaidh siad is gá chun críocha na comhchomhairle sin a nochtadh,

(b) (i) Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim i bhfios don chuideachta, sula nochtfaidh siad faisnéis d’aon duine faoi mhír (a) —

(I) céannacht an duine a bhfuil sé ar intinn acu dul i gcomhairle leis nó léi, agus

(II) an fhaisnéis atá ar intinn acu a nochtadh don duine.

(ii) I gcás go suífidh an chuideachta chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim (nó, ar achomharc, chun sástacht na gCoimisinéirí Achomhairc) go ndéanfadh nochtadh na faisnéise sin don duine sin dochar do ghnó na cuideachta, ansin ní dhéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an nochtadh sin.

(8) Maidir le haon fheidhmeanna a údaraítear, le fo-alt (7), do na Coimisinéirí Ioncaim a dhéanamh nó a chomhlíonadh, féadfaidh oifigeach údaraithe iad a dhéanamh nó a chomhlíonadh agus déanfar aon tagairtí i bhfo-alt (7) do na Coimisinéirí Ioncaim a fhorléiriú, fara aon mhodhnuithe is gá, mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don oifigeach údaraithe.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar críoch an 2 Feabhra 2006 nó dá éis.

Cáin tonnáiste.

67 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 697A(1)—

(i) sa mhíniú ar “long cháilitheach”, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) soitheach, seachas soitheach a oibrítear chun críocha tráchtála bona fide agus ar líon nach lú ná 50 duine (gan an fhoireann a áireamh) a hacmhainn paisinéirí thar oíche, is de chineál a úsáidtear go príomha chun críocha spóirt nó áineasa,”,

agus

(ii) tríd an míniú ar “teorainn 75 faoin gcéad”, a scriosadh,

(b) in alt 697D(3), trí “alt 697F” a chur in ionad “alt 697E agus 697F”,

(c) trí alt 697E a scriosadh,

(d) in alt 697G, trí “alt 697F” a chur in ionad “alt 697E nó 697F”,

(e) in alt 697H(1), trí mhír (c) a scriosadh, agus

(f) i Sceideal 18B—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 1:

“An modh ar a ndéanfar roghnú agus ar a dtabharfar éifeacht dó

1. (1) Is trí fhógra chuig na Coimisinéirí Ioncaim a dhéanfar roghnú cánach tonnáiste agus déanfar é trí fhoirm a fhorordóidh siad chun na críche sin.

(2) (a) Déanfar cibé faisnéis, sonraí agus doiciméid (dá ngairtear ‘faisnéis’ sa mhír seo) a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha na Coda seo a thabhairt mar thaca leis an bhfógra agus ní bheidh éifeacht leis an roghnú go dtí go soláthrófar an fhaisnéis sin chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim.

(b) Gan dochar do ghinearáltacht na fomhíre seo, féadfar faisnéis a bhaineann leis na nithe a shonraítear i bhfomhír (3) a bheith san áireamh san fhaisnéis dá dtagraítear i gclásal (a).

(3) (a) Áirítear san fhaisnéis a fhéadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a iarraidh ar chuideachta is iarratasóir chun críocha fhomhír (2)—

(i) doiciméid maidir le stádas dlí, meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais, agus deimhniú corpraithe na cuideachta,

(ii) pleananna gnó agus doiciméid dá samhail de chuid na cuideachta,

(iii) ainm agus seoladh gach duine de stiúrthóirí na cuideachta,

(iv) ainm agus seoladh gach duine de scairshealbhóirí tairbhiúla na cuideachta agus an líon agus an aicme scaireanna a shealbhaíonn gach scairshealbhóir,

(v) mionsonraí i dtaobh na long cáilitheach atá ar úinéireacht nó ar léas ag an gcuideachta,

(vi) sonraí maidir leis an tslí ina seolann an chuideachta bainistiú straitéiseach agus tráchtála na long cáilitheach sa Stát,

(vii) i gcás grúproghnaithe, sonraí maidir leis na cuideachtaí go léir sa ghrúpa, lena scairshealúchais faoi seach, agus leis an sreabhadh cistí idir na cuideachtaí uile sa ghrúpa.

(b) Chun críocha na fomhíre seo, ciallaíonn ‘cuideachta is iarratasóir’ cuideachta a dhéanann roghnú trí fhógra i scríbhinn a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim de réir fhomhír (1).”,

agus

(ii) i bhfomhír (6) de mhír (3), trí “Beidh éifeacht le roghnú cánach tonnáiste” a chur in ionad “Faoi réir alt 697E(4), beidh éifeacht le roghnú cánach tonnáiste”.

(2) (a) Tagann mír (a)(i) d’fho-alt (1) i bhfeidhm an 2 Feabhra 2006.

(b) Tagann mír (f)(i) d’fho-alt (1) i bhfeidhm an 1 Iúil 2006.

(c) Tagann míreanna (a) (ii), (b), (c), (d), (e), agus (f) (ii) d’fho-alt (1) i bhfeidhm cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú nó le horduithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh le haghaidh críoch éagsúil nó forálacha éagsúla.

Leasú ar Chaibidil 4 (cáin ioncaim agus cáin chorparáide: mar a dhéileálfar le caillteanais áirithe agus liúntais chaipitiúla áirithe) de Chuid 12 den Phríomh-Acht.

68 .— (1) Leasaítear Caibidil 4 de Chuid 12 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 403—

(i) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(d) Chun críocha an ailt seo, más rud é, i ndáil le cuideachta a sheolann gnó—

(i) gurb éard atá go hiomlán nó go formhór—

(I) i ngníomhaíochtaí na cuideachta,

(II) i ngníomhaíochtaí na cuideachta agus gach cuideachta ar fochuideachta 75 faoin gcéad (de réir bhrí alt 9) dá gcuid í agus gach cuideachta arb iad a fochuideachtaí 75 faoin gcéad (de réir na brí céanna) iad, nó

(III) i ngníomhaíochtaí na cuideachta agus gach cuideachta (ar cuideachtaí iad a bhfuil, de bhua dhlí na críche ina bhfuil cónaí ar an gcuideachta chun críocha cánach, cónaí amhlaidh orthu sa chríoch sin; agus, chun na críche seo, ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le críoch den sórt sin, aon cháin a fhorchuirtear sa chríoch agus a fhreagraíonn do cháin chorparáide sa Stát) ar fochuideachta 75 faoin gcéad (de réir bhrí alt 9) dá gcuid í nó arb iad a fochuideachtaí 75 faoin gcéad (de réir na brí céanna) iad,

ná innealra nó gléasra a léasú, agus

(ii) gurb éard atá i 90 faoin gcéad, ar a laghad, de ghníomhaíochtaí na cuideachta ná ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(I) innealra nó gléasra a léasú;

(II) maoiniú agus ráthaíochtaí a sholáthar chun ceannach innealra nó gléasra a mhaoiniú ar innealra nó gléasra é de chineál atá comhchosúil leis an gcineál innealra nó gléasra arna léasú ag cuideachtaí dá dtagraítear i bhfomhír (i);

(III) saineolas léasúcháin a sholáthar i dtaca le hinnealra nó gléasra de chineál atá comhchosúil leis an gcineál innealra nó gléasra arna léasú ag cuideachtaí dá dtagraítear i bhfomhír (i);

(IV) innealra nó gléasra a dhiúscairt a fuair an chuideachta i gcúrsa a trádála léasúcháin;

(V) gníomhaíochtaí a ghabhann leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i gclásail (I) go (IV):

ansin, faoi réir 80A(2)(c), déanfar ioncam as trádáil léasúcháin na cuideachta a áireamh mar ioncam ina bhfuil—

(A) ioncam as na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bhfomhír (ii), agus

(B) gnóchain inmhuirearaithe ar dhiúscairt innealra nó gléasra a fuair an chuideachta i gcúrsa a trádála léasúcháin; agus chun na críche seo, déanfar méid gnóchain den sórt sin a ríomh gan féachaint d’aon choigeartú arna dhéanamh faoi alt 556(2).”,

agus

(ii) i bhfo-alt (7), trí “(nach claonchló scannáin ná a fhuaimrian gaolmhar, nó nach claonchló scannáin agus a fhuaimrian gaolmhar, ná nach téip scannáin ná diosca scannáin)” a chur isteach i ndiaidh “is tagairtí iad d’innealra nó do ghléasra”,

(b) in alt 404—

(i) i bhfo-alt (1)(b)—

(I) trí “agus” i ndeireadh fhomhír (iii) a scriosadh,

(II) i bhfomhír (iv), trí “déileálfar leis an dá chuid amhail is dá mba thréimhsí cuntasaíochta ar leith iad” a chur in ionad “déileálfar leis an dá chuid amhail is dá mba thréimhsí cuntasaíochta ar leith iad, agus”, agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iv):

“(v) más rud é, maidir le léas a ndéantar na híocaíochtaí léasa iomchuí i ndáil leis a ainmniú in airgeadra (dá ngairtear ‘ant-airgeadra iomchuí’ san fhomhír seo) seachas airgeadra an Stáit—

(I) gur léas iomchuí é, agus

(II) nár léas iomchuí é dá ndéanfaí fomhíreanna (i) go (iv) a chur chun feidhme faoi threoir luach nan-íocaíochtaí léasa iomchuí sin san airgeadra iomchuí,

ní dhéileálfar leis an léas mar léas iomchuí.”,

(ii) i bhfo-alt (2), trí “Faoi réir fho-alt (2A), más rud é” a chur in ionad “Más rud é”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) (a) San fho-alt seo—

ciallaíonn ‘léas fadtéarma iomchuí’ léas sócmhainne ar mó a saol úsáideach intuartha ná 8 mbliana;

tá le ‘saol úsáideach intuartha’ agus ‘tréimhse iomchuí’ na bríonna céanna, faoi seach, atá leo in alt 80A.

(b) Más rud é—

(i) go ndéanann duine, i gcúrsa trádála, sócmhainn a sholáthar lena léasú faoi léas iomchuí, agus

(ii) gur léas fadtéarma iomchuí an léas,

ansin, beidh feidhm ag an alt seo—

(I) amhail is dá ndéanfaí “agus léasú aon sócmhainne eile faoi léas fadtéarma iomchuí” a chur isteach i bhfo-alt (2)(a) i ndiaidh “faoin léas iomchuí sin”, agus

(II) amhail is dá gcuirfí an méid seo a leanas in ionad fhomhíreanna (i) agus (ii) d’alt 403(4)(a):

‘(i) le haghaidh faoisimh faoi alt 396(2), ach amháin sa mhéid gur féidir é a fhritháireamh faoin alt sin—

(I) in aghaidh ioncam na cuideachta ón trádáil léasúcháin,

(II) i gcás cuideachta dá dtagraítear i mír (d) d’alt 403(1), in aghaidh ioncaim a shonraítear i bhfomhír (A) agus (B) den mhír sin, nó

(III) in aghaidh ioncaim ó aon sócmhainn eile a léasú ag an gcuideachta faoi léas fadtéarma iomchuí,

(ii)lena ghéilleadh ar mhodh grúpfhaoisimh ach amháin sa mhéid—

(I) go bhféadfaí é a fhritháireamh faoi alt 420A in aghaidh ioncaim ó thrádáil léasúcháin arna seoladh ag an gcuideachta éilimh dá scriosfaí mír (b) den mhíniú ar chaillteanas trádála iomchuí in alt 420A, nó

(II) i gcás gur cuideachtaí dá dtagraítear i mír (d) d’alt 403(1) an chuideachta ghéillte agus an chuideachta éilimh, gur féidir é a fhritháireamh—

(A) faoi alt 420A in aghaidh ioncaim a shonraítear i bhfomhíreanna (A) agus (B) den mhír sin, nó

(B) faoi alt 420A in aghaidh ioncaim ó léasú aon sócmhainne eile ag an gcuideachta faoi léas fadtéarma iomchuí.’,”,

(iv) i bhfo-alt (4)(a), trí “Faoi réir fho-alt (4A), más rud é, tráth ar bith” a chur in ionad “Más rud é, tráth ar bith”, agus

(v) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) (a) I gcás ina ndéanfar téarmaí léasa a rinneadh roimh an 2 Feabhra 2006, ar léas é a bheadh, ar leith ó fho-alt (1)(b)(ii) nó ó fho-alt (6)(a), ina léas iomchuí, a athrú i ndiaidh an lae sin, ansin—

(i) ní dhéileálfar le léas den sórt sin mar léas iomchuí de bhua an athraithe sin, agus

(ii) mura mbeidh laghdú ar luach aon íocaíochta (nó cuid d’íocaíocht) faoin léas i gceist san athrú, nach íocaíocht (ná cuid d’íocaíocht) a ndéantar a méid a ríomh faoin léas faoi threoir aon ráta úis, déanfar neamhshuim den athrú maidir le déileáil chun críoch cánach le haon íocaíocht neamhniúcháin arna déanamh i dtaca leis an léas.

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) maidir le léas más rud é, de bhua téarmaí an léasa a athrú, go mbeidh aon mhéid is iníoctha faoin léas le híoc faoin léas tráth is déanaí ná 20 bliain tar éis an trátha a bheadh sé iníoctha thairis sin.”.

(vi) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) (a) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 23 Nollaig 1993; ach ní léas iomchuí léas ar shócmhainn más rud é—

(i) go ndearnadh conradh ceangailteach i scríbhinn a chur i gcrích roimh an lá sin chun an tsócmhainn a ligean, nó

(ii) (I) nach faide ná 5 bliana an tréimhse iomchuí,

(II) nach faide ná 8 mbliana saol úsáideach intuartha na sócmhainne,

(III) go bhfuil foráil sa léas maidir le híocaíochtaí léasa a dhéanamh ag eatraimh rialta bhliantúla nó ag eatraimh rialta níos minice i gcaitheamh na tréimhse iomchuí sa chaoi, i ndáil le haon tréimhse inmhuirearaithe (dá ngairtear an ‘tréimhse inmhuirearaithe reatha’ san fho-alt seo) atá go hiomlán nó go páirteach sa tréimhse iomchuí (seachas an tréimhse inmhuirearaithe is túisce den sórt sin), nach bhfuil comhiomlán mhéideanna nan-íocaíochtaí léasa is iníoctha faoin léas roimh dheireadh na tréimhse inmhuirearaithe reatha níos lú ná méid a chinnfear de réir na foirmle—

888888V x T

8888882920

i gcás—

gurb é V méid atá comhionann le luach cóir na sócmhainne tráth tionscanta an léasa, agus

gurb é T an líon laethanta sa tréimhse dar tosach tráth tionscanta an léasa agus dar críoch deireadh na tréimhse inmhuirearaithe reatha,

agus

(IV) go bhfuil roghnú déanta ag an léasóir i ndáil leis an léas le haghaidh na caoi déileála dá dtagraítear i mír (b).

(b) I gcás ina mbeidh roghnú déanta ag léasóir faoi mhír (a)(ii)(IV) maidir le léas, beidh feidhm ag na hAchtanna Cánach maidir le sócmhainní a léasaítear faoin léas sin mar a bheadh feidhm acu dá gcuirfí an méid seo a leanas isteach in alt 284(2):

‘(c) I gcás nach ndéantar innealra nó gléasra a úsáidtear i dtréimhse inmhuirearaithe nó ina bhonntréimhse a úsáid i gcaitheamh na tréimhse sin, déanfar méid an liúntais caithimh agus cuimilte don tréimhse inmhuirearaithe i leith an innealra nó an ghléasra, arna ríomh faoi threoir mhír (b), a laghdú go dtí cibé méid a bhfuil idir é agus an méid sin an chomhréir chéanna atá idir an chuid den tréimhse inmhuirearaithe nó a bonntréimhse a n-úsáidtear an innealra nó gléasra ar a feadh agus fad na tréimhse inmhuirearaithe nó a bonntréimhse.’.”.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), tá feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar críoch an 1 Eanáir 2006 nó dá éis.

(b) Tá feidhm ag fo-alt (1)(a)(ii) ón 2 Feabhra 2006.

Leasú ar Sceideal 4 (comhlachtaí Stát-tionscanta neamhthráchtála sonraithe a dhíolmhú ó fhorálacha cánach áirithe) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

69 .— (1) Leasaítear Sceideal 4 a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 18:

“18A. An tSeirbhís Chúirteanna.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 55:

“55A. Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann”,

(c) trí “7. An tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta.” a chur in ionad mhír 7,

(d) trí “26. Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.” a chur in ionad mhír 26, agus

(e) trí mhíreanna 46 agus 49 a scriosadh.

(2) (a) Meastar gur tháinig fo-alt (1)(c) i bhfeidhm agus go raibh éifeacht leis amhail ar an agus ón 28 Bealtaine 2003.

(b) Meastar gur tháinig fo-alt (1)(d) i bhfeidhm agus go raibh éifeacht leis amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2005.

1 OJ Uimh. L 294, 10.11.2001, lch. 1.

4 OJ Uimh. L 207, 18.8.2003, lch. 1.

5 OJ Uimh. L 294, 10.11.2001, lch. 1.

6 OJ Uimh. L 207, 18.8.2003, lch. 1.