An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil 5 Cáin Ghnóchan Caipitiúil ) Ar Aghaidh (CUID 3 Cáin Bhreisluacha )

6 2006

TODO

CUID 2

Mál

Leasú ar alt 75 (muirearú agus rátaí) den Acht Airgeadais 2003.

78 .— Leasaítear alt 75 den Acht Airgeadais 2003 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) I gcás biotáille nach bhfuil i bhfoirm leachtach, muirearófar cáin táirgí alcóil ar chion alcóil biotáille den sórt sin, arna shloinneadh i dtéarmaí an % toirte atá comhionann leis.”.

Rátaí cánach ola mianra.

79 .— Leasaítear an tAcht Airgeadais 1999—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht sin, arna leasú le halt 64 den Acht Airgeadais 2005:

“SCEIDEAL 2

Na Rátaí Cánach Ola Mianra

(Le héifeacht amhail ar an agus ón 8 Nollaig 2005)

Tuairisc na hOla Mianra

An Ráta Cánach

Ola Éadrom:

Peitreal le luaidhe

€553.04 an 1,000 lítear

Peitreal díluaidhe

€442.68 an 1,000 lítear

Sárpheitreal díluaidhe

€547.79 an 1,000 lítear

Gásailín eitlíochta

€276.52 an 1,000 lítear

Ola Throm:

A úsáidtear mar thiomántán ina bhfuil cion uasta sulfair is ionann agus 50 milleagram an cileagram

€368.05 an 1,000 lítear

Ola throm eile a úsáidtear mar thiomántán

€420.44 an 1,000 lítear

Ceirisín á úsáid seachas mar thiomántán

€16.00 an 1,000 lítear

Ola bhreosla

€14.78 an 1,000 lítear

Ola throm eile

€47.36 an 1,000 lítear

Gás Peitriliam Leachtaithe:

A úsáidtear mar thiomántán

€63.59 an 1,000 lítear

Gás peitriliam leachtaithe eile

€10.00 an 1,000 lítear

Breosla Ionaid:

A úsáidtear mar thiomántán

€368.05 an 1,000 lítear

Breosla ionaid eile

€47.36 an 1,000 lítear

Gual:

Chun úsáide gnó

€4.18 an tona

Chun úsáide eile

€8.36 an tona

”,

agus

(b) le héifeacht amhail ar agus ó cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2 (a cuireadh isteach le mír (a)) a ghabhann leis an Acht sin:

“SCEIDEAL 2

Na Rátaí Cánach Ola Mianra

Tuairisc na hOla Mianra

An Ráta Cánach

Ola Éadrom:

Peitreal le luaidhe

€553.04 an 1,000 lítear

Peitreal díluaidhe ina bhfuil cion uasta sulfair is ionann agus 10 milleagram an cileagram

€442.68 an 1,000 lítear

Peitreal díluaidhe eile

€484.00 an 1,000 lítear

Sárpheitreal díluaidhe

€547.79 an 1,000 lítear

Gásailín eitlíochta

€276.52 an 1,000 lítear

Ola Throm:

A úsáidtear mar thiomántán ina bhfuil cion uasta sulfair is ionann agus 10 milleagram an cileagram

€368.05 an 1,000 lítear

Ola throm eile a úsáidtear mar thiomántán

€420.44 an 1,000 lítear

Ceirisín á úsáid seachas mar thiomántán

€16.00 an 1,000 lítear

Ola bhreosla

€14.78 an 1,000 lítear

Ola throm eile

€47.36 an 1,000 lítear

Gás Peitriliam Leachtaithe:

A úsáidtear mar thiomántán

€63.59 an 1,000 lítear

Gás peitriliam leachtaithe eile

€10.00 an 1,000 lítear

Breosla Ionaid:

A úsáidtear mar thiomántán

€368.05 an 1,000 lítear

Breosla ionaid eile

€47.36 an 1,000 lítear

Gual:

Chun úsáide gnó

€4.18 an tona

Chun úsáide eile

€8.36 an tona

”.

Leasú ar alt 94 (léiriú) den Acht Airgeadais 1999.

80 .— Leasaítear alt 94 den Acht Airgeadais 1999 i bhfo-alt (1) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “gual” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2005):

“folaíonn ‘gual’ gual agus lignít, breoslaí soladacha arna monarú as gual agus lignít, agus aon táirge fuinnimh eile de réir bhrí Airteagal 2.1 den Treoir i bhfoirm sholadach, seachas móin nó adhmad, i gcás go n-úsáidtear an táirge sin, nó go mbeartaítear an táirge sin a úsáid, mar bhreosla teasa;”.

Faoiseamh i leith bithbhreosla.

81 .— Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 1999 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 98A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2004):

“98A.— (1) Más rud é, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha—

(a) gur deimhin leis an Aire go bhfuil aon bhithbhreosla riachtanach i ndáil le treoirthionscadal a ghabhfar de láimh sa Stát agus a bheidh ceaptha chun bithbhreosla a tháirgeadh nó chun inmharthanacht theicniúil bithbhreosla mar mhótarbhreosla a thástáil, nó

(b) go gceadaíonn an tAire aon tionscadal eile a bhaineann le bithbhreosla,

beidh feidhm ag faoiseamh ó cháin ola mianra, faoi réir cibé coinníollacha a fhorchuirfidh na Coimisinéirí, maidir leis an mbithbhreosla sin.

(2) Déanfar iarratas ar fhaoiseamh faoi fho-alt (1) i scríbhinn chun an Aire agus déanfaidh an t-iarratasóir—

(a) cibé faisnéis a thabhairt a éileoidh an tAire le réasún,

(b) a shuíomh chun sástacht an Aire gur féidir leis an iarratasóir sin áitreabh oiriúnach agus an trealamh is gá le haghaidh an tionscadail lena mbaineann a sholáthar.

(3) Féadfar faoiseamh faoi fho-alt (1) a shrianadh, de réir mar a chinnfidh an tAire—

(a) do chainníocht shonraithe bithbhreosla, agus

(b) do thréimhse shonraithe ina bhféadfar an bithbhreosla sin a tháirgeadh nó a sholáthar lena úsáid sa tionscadal,

agus féadfaidh an tAire an chainníocht nó an tréimhse sin a mhéadú nó a shíneadh tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha.

(4) Féadfar faoiseamh faoi fho-alt (1) a tharraingt siar i gcás go mbeidh aon choinníoll dá dtagraítear san fho-alt sin gan chomhlíonadh agus i gcás gur cuí leis an Aire é. Féadfaidh na Coimisinéirí aon fhaisnéis is iomchuí maidir le neamhchomhlíonadh den sórt sin a tharchur chuig an Aire.

(5) Féadfaidh na Coimisinéirí faoiseamh faoi fho-alt (1) a dheonú trí loghadh nó aisíoc.

(6) Beidh éilimh ar aisíoc faoi fho-alt (5) i cibé foirm a ordóidh na Coimisinéirí agus is i leith bithbhreosla arna tháirgeadh nó arna sholáthar, de réir mar a bheidh, laistigh de thréimhse nach giorra ná mí féilire agus nach faide ná 6 mhí féilire a bheidh siad. Ní fhéadfar aisíoc faoi fho-alt (5) a dhéanamh mura ndéanfar an t-éileamh laistigh de 4 mhí tar éis dheireadh gach tréimhse den sórt sin nó laistigh de cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh na Coimisinéirí in aon chás áirithe.

(7) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú agus, seachas i leith éilimh faoi fho-alt (6), scoirfidh sé d’éifeacht a bheith leis tar éis an 31 Nollaig 2010.”.

Leasú ar phionóis ar chiontú achomair i gcionta máil áirithe.

82 .— (1) Faoi réir fho-alt (2), i ngach foráil a shonraítear i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an alt seo cuirfear, in ionad an mhéid atá leagtha amach i gcolún (2) den Tábla sin ag an iontráil sin, an méid atá leagtha amach san iontráil chomhréireach i gcolún (3) den Tábla sin.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (1) maidir le cion a dhéanfar ar lá tar éis an tAcht seo a rith.

AN TÁBLA

An t-achtachán a leasaítear

An méid atá le hionadú

An méid atá le cur isteach

(1)

(2)

(3)

An tAcht um Gheall-Chur 1931: alt 2(2)

€1,900

€3,000

An tAcht Airgeadais 1999:

alt 102(2)

alt 102(4)(a)

€1,900

€1,900

€3,000

€3,000

An tAcht Airgeadais 2001:

alt 119(3)(a)

alt 124

€1,900

€1,900

€3,000

€3,000

An tAcht Airgeadais 2002:

alt 67(4)

alt 76

alt 77(2)

alt 78(4)

alt 78(6)(b)

alt 78(7)

€1,900

€1,900

€1,900

€1,900

€1,900

€3,000

€3,000

€3,000

€3,000

€3,000

An tAcht Airgeadais 2003:

alt 79(7)

€1,900

€3,000

An tAcht Airgeadais 2005:

alt 78(2)

alt 78(5)(a)

€1,900

€1,900

€3,000

€3,000

Leasú ar alt 153 (rialacháin) den Acht Airgeadais 2001.

83 .— Leasaítear alt 153 den Acht Airgeadais 2001 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha is dóigh leis na Coimisinéirí a bheith riachtanach chun lánéifeacht a thabhairt don Treoir a bheith i rialacháin faoin alt seo.”.

Leasú ar alt 81 (rialacháin) den Acht Airgeadais 2003.

84 .— Leasaítear alt 81 den Acht Airgeadais 2003 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha is dóigh leis na Coimisinéirí a bheith riachtanach chun lánéifeacht a thabhairt don Treoir nó do Threoir Uimh. 92/84/CEE an 19 Deireadh Fómhair 1992 ón gComhairle 8 a bheith i rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo.”.

Leasú ar alt 104 (rialacháin) den Acht Airgeadais 1999.

85 .— Leasaítear alt 104 den Acht Airgeadais 1999 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha is dóigh leis na Coimisinéirí a bheith riachtanach chun lánéifeacht a thabhairt don Treoir, do Threoir Uimh. 95/60/CE an 27 Samhain 1995 ón gComhairle 9 agus do Chinneadh Uimh. 2001/574/CE an 13 Iúil 2001 ón gCoimisiún 10 ,a bheith i rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo.”.

Leasú ar alt 8 (rialacháin) den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac) 1977.

86 .— Leasaítear alt 8 den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac) 1977 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha is dóigh leis na Coimisinéirí Ioncaim a bheith riachtanach chun lánéifeacht a thabhairt do Threoir Uimh. 92/79/CEE an 19 Deireadh Fómhair 1992 ón gComhairle 11 , Treoir Uimh. 92/80/CEE an 19 Deireadh Fómhair 1992 ón gComhairle 12 agus Treoir Uimh. 95/59/CE an 27 Samhain 1995 ón gComhairle 13 a bheith i rialacháin faoin alt seo.”.

Leasú ar alt 83 (rialacháin) den Acht Airgeadais 2005.

87 .— Leasaítear alt 83 den Acht Airgeadais 2005 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha is dóigh leis na Coimisinéirí a bheith riachtanach chun lánéifeacht a thabhairt do Threoir Uimh. 92/79/CEE an 19 Deireadh Fómhair 1992 ón gComhairle 14 , Treoir Uimh. 92/80/CEE an 19 Deireadh Fómhair 1992 ón gComhairle 15 agus Treoir Uimh. 95/59/CE an 27 Samhain 1995 ón gComhairle 16 a bheith i rialacháin faoin alt seo.”.

Loghadh nó aisíoc i leith cánach cláraithe feithiclí ar fheithiclí leictreacha hibrideacha áirithe nó ar fheithiclí breosla solúbtha áirithe.

88 .— Leasaítear Caibidil IV de Chuid II den Acht Airgeadais 1992 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 135C (arna chur isteach le halt 168 den Acht Airgeadais 2001):

“135C.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘feithicil leictreach hibrideach’ feithicil a fhaigheann a cumhacht ghluaiste ó theaglaim de mhótar leictreach agus d’inneall dócháin inmheánaigh agus is féidir a thiomáint ar ghluaiseacht leictreach amháin ar feadh cuid ábhartha dá gnáth-thimthriall tiomána;

ciallaíonn ‘feithicil breosla sholúbtha’ feithicil a fhaigheann a cumhacht ghluaiste ó inneall dócháin inmheánaigh arb acmhainn dó cumasc d’eatanól agus de pheitreal a úsáid, i gcás íosmhéid 85 faoin gcéad eatanóil a bheith sa chumasc sin.

(2) I gcás go ndéanfaidh duine feithicil d’earnáil A nó feithicil d’earnáil B a chlárú den chéad uair i rith na tréimhse ón 1 Eanáir 2006 go dtí an 31 Nollaig 2007 agus gur deimhin leis na Coimisinéirí—

(a) gur feithicil leictreach hibrideach de chuid táirgthe sraithe an fheithicil, nó

(b) gur feithicil breosla sholúbtha de chuid táirgthe sraithe an fheithicil,

féadfaidh na Coimisinéirí 50 faoin gcéad den cháin cláraithe feithiclí is iníoctha nó a íocadh de réir mhíreanna (a), (aa), (b) nó (c) d’alt 132(3) a loghadh nó a aisíoc leis an duine sin.”.

Leasú ar alt 141 (rialacháin) den Acht Airgeadais 1992.

89 .— Leasaítear alt 141 den Acht Airgeadais 1992 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha is dóigh leis an Aire a bheith riachtanach chun lánéifeacht a thabhairt do na Treoracha, Treoir Uimh. 83/182/CEE an 23 Aibreán 1983 ón gComhairle 17 agus Treoir 83/183/CEE an 23 Aibreán 1983 ón gComhairle 18 a bheith i rialacháin faoin bhfo-alt sin”.

Leasú ar alt 67 (dleacht gealltóireachta) den Acht Airgeadais 2002.

90 .— (1) Leasaítear alt 67 den Acht Airgeadais 2002 i bhfo-alt (1) trí “1 faoin gcéad” a chur in ionad “2 faoin gcéad”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Iúil 2006.

Dleacht gealltóireachta a íoc.

91 .— (1) Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 2002 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 71:

“71.— (1) Déanfaidh gach geallghlacadóir a chuirfidh nó a leagfaidh aon gheall nó a dhéanfaidh thairis sin aon gheall, an dleacht gealltóireachta is iníoctha ar mhéid an ghill sin faoi alt 67 a íoc agus ní éileoidh sé nó sí ná ní cheanglóidh sé nó sí ar shlí eile ar an duine lena gcuirfidh nó lena leagfaidh sé nó sí an geall sin, nó lena ndéanfaidh sé nó sí an geall sin thairis sin, aon íocaíocht bhreise i leith na dleachta gealltóireachta is iníoctha.

(2) Ní lamhálfar dleacht gealltóireachta a íocfaidh geallghlacadóir de bhun fho-alt (1) mar asbhaint ag aon duine le linn an méid brabús nó caillteanas ag gnó geallghlacadóireachta a ríomh chun críocha Cánach Ioncaim nó Cánach Corparáide.”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Iúil 2006.

8 OJ Uimh. L316 an 31.10.1992, lch. 29

9 OJ Uimh. L291 an 6.12.1995, lch. 46

10 OJ Uimh. L203 an 28.7.2001, lch. 20

11 OJ Uimh. L316 an 31.10.1992, lch. 8

12 OJ Uimh. L316 an 31.10.1992, lch. 10

13 OJ Uimh. L291 an 6.12.1995, lch. 40

14 OJ Uimh. L316 an 31.10.1992, lch. 8

15 OJ Uimh. L316 an 31.10.1992, lch. 10

16 OJ Uimh. L291 an 6.12.1995, lch. 40

17 OJ Uimh. L105 de 23.4.1983, lch. 59

18 OJ Uimh. L105 de 23.4.1983, lch. 64