Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

17 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 17 de 2006


AN tACHT SLÁINTE (SCÉIM AISÍOCA) 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme

2. Léiriú.

3. Féadfaidh an Fheidhmeannacht socrú a dhéanamh le duine chun seirbhísí a sholáthar chun críocha an Achta seo, etc.

4. Cumhacht riarthóra scéime chun foirmeacha a shonrú.

CUID 2

An Scéim Aisíoca

5. Iarratas ar aisíocaíocht fhorordaithe.

6. Iarratas a chinneadh.

7. Tosaíocht ag daoine iomchuí beo ar eastáit daoine iomchuí.

8. Oibriú achtachán eile, etc. ar aisíocaíochtaí forordaithe.

9. Aisíocaíochtaí forordaithe a íoc agus cuntais maoine príobháidí othar, etc., a oibriú.

10. Socraíochtaí.

11. Aisíocaíochtaí forordaithe, etc. a dheonú.

12. Taifid.

13. Cuntas speisialta.

14. Rialú.

15. Fógra i dtaobh breitheanna áirithe.

16. Achomhairc i gcoinne breitheanna áirithe, etc.

17. Íocaíocht aisíocaíochta forordaithe arna fáil trí chalaois nó trí mhífhaisnéis, etc. a ghnóthú.

18. Iniúchadh ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

CUID 3

Ilghnéitheach

19. Cionta agus pionóis.

20. Rialacháin.

21. Cumhacht chun deacrachtaí a dhíchur.

22. Rialacháin a leagan.

23. Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Ombudsman 1980.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003

2003, Uimh. 1

Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2003

2003, Uimh. 12

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003

An tAcht Airgeadais 1993

1993, Uimh. 13

An tAcht Sláinte (Leasú) 2005

2003, Uimh. 3

An tAcht Sláinte 1953

1953, Uimh. 26

An tAcht Sláinte 1970

1970, Uimh. 1

Na hAchtanna Sláinte 1947 go 2006

An tAcht um Chartlann Náisiúnta 1986

1986, Uimh. 11

An tAcht Ombudsman 1980

1980, Uimh. 26

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 17 de 2006


AN tACHT SLÁINTE (SCÉIM AISÍOCA) 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SCÉIM CHUN MUIRIR SHLÁINTE INGHNÓTHAITHE A AISÍOC AGUS CHUN CUNTAIS MAOINE PRÍOBHÁIDÍ OTHAR A RIALÁIL, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[23 Meitheamh, 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: