An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (TODO) Ar Aghaidh (CUID 2 Cionta a Imscrúdú )

26 2006

TODO

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1.— (1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil 2006 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo, seachas Codanna 11 agus 13, i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

(3) Tagann Codanna 11 agus 13 i ngníomh cibé lá nó laethanta a dhéanfaidh an tAire, tar éis comhairle a ghlacadh le Coimisinéir an Gharda Síochána, a cheapadh le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

(4) Féadfar Achtanna na nArm Tine 1925 go 2006 a ghairm d’Achtanna na nArm Tine 1925 go 2000, de Chuid 5 agus de Sceideal 1 le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(5) Féadfar na hAchtanna Pléascán 1875 agus 2006 a ghairm den Explosives Act 1875, de Chuid 6 agus de Sceideal 2 le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(6) Folóidh an comhlua “na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí 1977 go 2006” Cuid II (seachas alt 7) den Acht um Cheartas Coiriúil 1999 agus Cuid 8 (seachas alt 86 ) agus déanfar na hAchtanna sin agus na Codanna sin (seachas na hailt atá sonraithe) a fhorléiriú le chéile mar aon ní amháin.

Léiriú.

2.— (1) San Acht seo mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “Acht 1939” an tAcht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939;

ciallaíonn “Acht 1967” an tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 1967;

ciallaíonn “Acht 1984” an tAcht um Cheartas Coiriúil 1984;

tá le “cion inghabhála” an bhrí atá leis in alt 2 (arna leasú le halt 8) den Acht um an Dlí Coiriúil 1997;

ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí;

folaíonn “áit” teaghais.

(2) San Acht seo, i gcás ina n-éilíonn an comhthéacs amhlaidh—

(a) déanfar tagairt do chion a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt do chion amhrasta, agus

(b) déanfar tagairt do chion a dhéanamh a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt d’iarracht ar chion a dhéanamh.

Rialacháin.

3.— (1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun aon ní nó aon rud a fhorordú ar ní nó rud é dá dtagraítear san Acht seo mar ní nó rud atá forordaithe nó le forordú.

(2) Déanfar gach rialachán faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Caiteachais.

4.— Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.