An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta ) Ar Aghaidh ( CUID 3 Leasuithe ar an bPríomh-Acht (lena n-áirítear leasuithe de dhroim Chuid 2) )

27 2006

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006

CUID 2

Forbairtí Bonneagair Straitéisigh - Dlínse an Bhoird Pleanála faoin bPríomh-Acht chun déileáil leo

Ceadanna le haghaidh forbartha bonneagair straitéisigh.

3 .— Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 37:

“Dlínse an Bhoird i ndáil le hiarratais phleanála áirithe.

37A.— (1) Maidir le hiarratas ar chead le haghaidh aon fhorbartha a shonraítear sa Seachtú Sceideal (a cuireadh isteach leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006), i gcás go gcomhlíontar an coinníoll seo a leanas, is chuig an mBord faoi alt 37E a dhéanfar é agus ní chuig údarás pleanála.

(2) Is é an coinníoll sin go ndéanfaidh an Bord, tar éis comhchomhairliúchán faoi alt 37B, fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an iarratasóir ionchasach faoin alt sin ina luafar gurb é tuairim an Bhoird go dtiocfadh an fhorbairt bheartaithe, dá ndéanfaí í, faoi réim ceann amháin nó níos mó de na míreanna seo a leanas, eadhon—

(a) go mbeadh tábhacht straitéiseach eacnamaíoch nó shóisialach leis an bhforbairt don Stát nó don réigiún ina mbeadh sí suite,

(b) go gcuideodh an fhorbairt go suntasach le comhlíonadh aon cheann de na cuspóirí sa Straitéis Spáis Náisiúnta nó in aon treoirlínte pleanála réigiúnacha atá i bhfeidhm i leith an limistéir ina mbeadh sí suite,

(c) go mbeadh éifeacht shuntasach ag an bhforbairt ar limistéar níos mó ná údarás pleanála amháin.

(3) I bhfo-alt (2) ciallaíonn ‘iarratasóir ionchasach’ an duine dá dtagraítear in alt 37B(1).

Pléití leis an mBord sula ndéantar iarratas.

37B.— (1) Aon duine a bheartaíonn iarratas a dhéanamh ar chead le haghaidh aon fhorbartha a shonraítear sa Seachtú Sceideal, rachaidh sé nó sí i mbun comhchomhairliúchán leis an mBord i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe sula ndéanfaidh sé nó sí an t-iarratas.

(2) Gairtear ‘iarratasóir ionchasach’ de dhuine den sórt sin ina dhiaidh seo san alt seo agus in ailt 37C agus 37D.

(3) Féadfaidh an Bord, le linn aon chomhchomhairliúchán faoi fho-alt (1), comhairle a thabhairt don iarratasóir ionchasach maidir leis an iarratas beartaithe agus, go háirithe, maidir leis an méid seo a leanas—

(a) an dtiocfadh an fhorbairt bheartaithe, dá ndéanfaí í, faoi réim ceann amháin nó níos mó de mhíreanna (a) go (c) d'alt 37A(2),

(b) na nósanna imeachta a ghabhann le hiarratas pleanála a dhéanamh agus le hiarratas den sórt sin a bhreithniú, agus

(c) cad iad na cúinsí, a bhaineann le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe nó leis an gcomhshaol, a d’fhéadfadh, i dtuairim an Bhoird, baint a bheith acu lena bhreith i ndáil leis an iarratas.

(4) Más rud é gurb é tuairim an Bhoird, tar éis comhchomhairliúchán faoin alt seo, maidir leis an bhforbairt bheartaithe, dá ndéanfaí í—

(a) go dtiocfadh sí faoi réim ceann amháin nó níos mó de mhíreanna (a) go (c) d'alt 37A(2), déanfaidh sé fógra a sheirbheáil i scríbhinn ar an iarratasóir ionchasach ina luafar gurb é sin a thuairim, nó

(b) nach dtiocfadh sí faoi réim aon cheann de na míreanna sin, déanfaidh sé fógra a sheirbheáil i scríbhinn ar an iarratasóir ionchasach ina luafar gurb é sin a thuairim.

(5) Maidir le fógra faoi fho-alt (4)(b), beidh ráiteas ann á rá nach mór iarratas an iarratasóra ionchasaigh ar chead a dhéanamh, má théitear ar aghaidh leis, chuig an údarás pleanála cuí (agus, má théitear ar aghaidh le hiarratas den sórt sin, déanfar é, dá réir sin, chuig an údarás pleanála sin).

(6) Déanfaidh an Bord cóip d’fhógra faoi fho-alt (4)(a) nó (b), de réir mar a bheidh, a sheirbheáil ar an údarás pleanála cuí.

(7) Ní dhéanfar aon iarratas ar chead i leith forbartha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) chuig údarás pleanála mura bhfuil nó go dtí go bhfuil fógra faoi fho-alt (4)(b) arna sheirbheáil i ndáil leis an bhforbairt.

(8) San alt seo ciallaíonn ‘údarás pleanála cuí’ cibé údarás pleanála arbh é an t-údarás pleanála cuí é, murach achtú alt 3 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006, chun déileáil leis an iarratas dá dtagraítear san fho-alt sin.

Alt 37B: forálacha forlíontacha.

37C.— (1) Déanfaidh iarratasóir ionchasach, chun críocha comhchomhairliúchán faoi alt 37B, dóthain faisnéise i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe a sholáthar don Bhord chun a chumasú don Bhord an fhorbairt bheartaithe a mheasúnú.

(2) Ní dochar comhchomhairliúcháin a dhéanamh faoi alt 37B do chomhlíonadh aon fheidhmeanna eile dá chuid faoin Acht seo nó faoi rialacháin faoin Acht seo ag an mBord agus ní féidir brath air sa phróiseas pleanála foirmiúil ná in imeachtaí dlí.

(3) Coimeádfaidh an Bord taifead i scríbhinn ar aon chomhchomhairliúcháin faoi alt 37B i ndáil le forbairt bheartaithe, lena n-áirítear ainmneacha na ndaoine sin a bhí páirteach sna comhchomhairliúcháin, agus déanfar cóip den taifead sin a chur agus a choinneáil leis na doiciméid lena mbaineann aon iarratas pleanála i leith na forbartha beartaithe.

(4) Féadfaidh an Bord dul i gcomhairle le haon duine a bhféadfadh go mbeadh, i dtuairim an Bhoird, faisnéis aige nó aici atá iomchuí chun críocha comhchomhairliúchán faoi alt 37B i ndáil le forbairt bheartaithe.

Tuairim ón mBord maidir leis an bhfaisnéis a bheidh i ráiteas tionchair timpeallachta.

37D.— (1) I gcás go mbeidh fógra faoi alt 37B(4)(a) arna sheirbheáil i ndáil le forbairt bheartaithe, féadfaidh iarratasóir ionchasach a iarraidh ar an mBord tuairim i scríbhinn arna hullmhú ag an mBord a thabhairt dó nó di maidir leis an bhfaisnéis a cheanglófar a bheith i ráiteas tionchair timpeallachta i ndáil leis an bhforbairt.

(2) Ar iarraidh den sórt sin a fháil—

(a) rachaidh an Bord i gcomhairle leis an iarrthóir agus le cibé comhlachtaí a shonróidh an tAire chun na críche, agus

(b) déanfaidh an Bord í a chomhlíonadh a luaithe is indéanta.

(3) Déanfaidh iarratasóir ionchasach, chun go ndéanfadh an Bord de réir iarrata faoin alt seo, dóthain faisnéise i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe a sholáthar don Bhord chun a chumasú don Bhord an fhorbairt bheartaithe a mheasúnú.

(4) Ní dochar tuairim a sholáthar faoin alt seo do chomhlíonadh aon fheidhmeanna eile dá chuid faoin Acht seo nó faoi rialacháin faoin Acht seo ag an mBord agus ní féidir brath air sa phróiseas pleanála foirmiúil ná in imeachtaí dlí.

Iarratas chuig an mBord.

37E.— (1) Maidir le hiarratas ar chead forbartha a mbeidh fógra arna sheirbheáil faoi alt 37B(4)(a) ina leith, déanfar é chuig an mBord agus beidh ráiteas tionchair timpeallachta i leith na forbartha beartaithe ag gabháil leis.

(2) Féadfaidh an Bord diúltú déileáil le haon iarratas a dhéanfar chuige faoin alt seo i gcás go measann sé go bhfuil an t-iarratas ar chead nó an ráiteas tionchair timpeallachta neamhdhóthanach nó neamhiomlán, ag féachaint go háirithe do na rialacháin cheada agus d’aon rialacháin arna ndéanamh faoi alt 177 nó d’aon chomhchomhairliúcháin a rinneadh faoi alt 37B.

(3) Sula ndéanfaidh duine iarratas ar chead chuig an mBord faoin alt seo, déanfaidh sé nó sí—

(a) fógra a fhoilsiú, i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna limistéir ina mbeartaítear an fhorbairt a dhéanamh, ina gcuirfear in iúl cineál agus suíomh na forbartha beartaithe agus—

(i) ina luafar—

(I) go bhfuil beartaithe ag an duine iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar chead le haghaidh na forbartha beartaithe,

(II) gur ullmhaíodh ráiteas tionchair timpeallachta i leith na forbartha beartaithe, agus

(III) más iomchuí, gur dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó páirtí eile sa Choinbhinsiún Trasteorann,

(ii) ina sonrófar cé na tráthanna a fhéadfar agus cé na háiteanna ina bhféadfar, agus cén tréimhse (nach lú ná 6 sheachtain) ar lena linn a fhéadfar cóip den iarratas agus den ráiteas tionchair timpeallachta a iniúchadh saor in aisce nó a cheannach ar tháille shonraithe (is táille nach mó ná an costas réasúnach a bhainfidh leis an gcóip sin a dhéanamh) a íoc,

(iii) ina n-iarrfar go ndéanfaí aighneachtaí chuig an mBord agus go dtabharfaí tuairimí don Bhord, le linn na tréimhse sin, i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(I) impleachtaí na forbartha beartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe, agus

(II) na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol,

dá ndéanfaí í, agus

(iv) ina sonrófar na cineálacha breithe a fhéadfaidh an Bord a thabhairt, faoi alt 37G, i ndáil leis an iarratas,

(b) líon forordaithe cóipeanna den iarratas agus den ráiteas tionchair timpeallachta a chur chuig an údarás pleanála nó chuig na húdaráis phleanála ar ina limistéar nó ina limistéir a bheadh an fhorbairt bheartaithe suite,

(c) líon forordaithe cóipeanna den iarratas agus den ráiteas tionchair timpeallachta a chur chuig aon údaráis fhorordaithe mar aon le fógra ina luafar go bhféadfar, le linn na tréimhse dá dtagraítear i mír (a)(ii), aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt dó, i scríbhinn, i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) impleachtaí na forbartha beartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe, agus

(ii) na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol,

dá ndéanfaí í, agus

(d) i gcás gur dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, líon forordaithe cóipeanna den iarratas agus den ráiteas tionchair timpeallachta a chur chuig údarás forordaithe an stáit iomchuí nó na stát iomchuí mar aon le fógra ina luafar go bhféadfar, le linn na tréimhse dá dtagraítear i mír (a)(ii), aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt dó, i scríbhinn.

(4) Déanfaidh an t-údarás pleanála don limistéar (nó, de réir mar a bheidh, gach údarás pleanála do na limistéir) ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite, laistigh de 10 seachtain ón tráth a dhéanfar an t-iarratas chuig an mBord faoin alt seo (nó cibé tréimhse is faide ná sin a shonróidh an Bord), tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Bhoird ina leagfar amach tuairimí an údaráis i dtaobh éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol agus ar phleanáil chuí agus ar fhorbairt inchothaithe limistéar an údaráis, ag féachaint go háirithe do na nithe atá sonraithe in alt 34(2).

(5) Déanfaidh bainisteoir údaráis pleanála, sula gcuirfidh sé nó sí aon tuarascáil i ndáil le forbairt bheartaithe faoi bhráid an Bhoird faoi fho-alt (4), an tuarascáil a chur faoi bhráid chomhaltaí an údaráis agus tuairimí na gcomhaltaí maidir leis an bhforbairt bheartaithe a lorg.

(6) Féadfaidh comhaltaí an údaráis pleanála a chinneadh, le rún, moltaí a bheidh sonraithe sa rún a chur ag gabháil le tuarascáil an údaráis; i gcás go gcinnfidh na comhaltaí amhlaidh cuirfear na moltaí sin (mar aon le taifead an riarthóra cruinnithe) ag gabháil leis an tuarascáil a chuirfear faoi bhráid an Bhoird faoi fho-alt (4).

(7) I bhfo-alt (6), ciallaíonn ‘ taifead an riarthóra cruinnithe ’ taifead a ullmhóidh an riarthóir cruinnithe (de réir bhrí alt 46 den Acht Rialtais Áitiúil 2001) ar na tuairimí a nochtfaidh na comhaltaí maidir leis an bhforbairt bheartaithe.

(8) I dteannta na tuarascála dá dtagraítear i bhfo-alt (4), féadfaidh an Bord, i gcás gur dóigh leis gur gá déanamh amhlaidh, a cheangal ar an údarás pleanála nó ar na húdaráis phleanála dá dtagraítear san fho-alt sin nó ar aon údarás pleanála nó údaráis phleanála a mbeadh éifeacht shuntasach aici ar a limistéar nó ar a limistéir cibé faisnéis a shonróidh an Bord a thabhairt don Bhord i ndáil le héifeachtaí na forbartha beartaithe ar phleanáil chuí agus ar fhorbairt inchothaithe an limistéir lena mbaineann agus ar an gcomhshaol.

Alt 37E: forálacha forlíontacha.

37F.— (1) Sula gcinnfidh sé aon iarratas ar chead faoi alt 37E féadfaidh an Bord, dá lánrogha féin aon tráth—

(a) a cheangal ar an iarratasóir ar chead faisnéis bhreise a chur faoina bhráid, lena n-áirítear ráiteas tionchair timpeallachta athbhreithnithe,

(b) a chur in iúl go bhfuil breithniú á dhéanamh aige ar chead a dheonú, faoi réir an t-iarratasóir ar chead sonraí, pleananna nó líníochtaí athbhreithnithe i ndáil leis an bhforbairt a chur faoina bhráid,

(c) aighneachtaí nó tuairimí breise a iarraidh ar an iarratasóir ar chead, ar aon duine a rinne aighneachtaí chuige nó a thug tuairimí dó, nó ar aon duine eile a bhféadfadh, i dtuairim an Bhoird, faisnéis a bheith aige nó aici atá iomchuí maidir leis an iarratas a chinneadh,

(d) gan dochar d’fho-ailt (2) agus (3), aon fhaisnéis a bhainfidh leis an iarratas a chur ar fáil lena hiniúchadh, a chur in iúl d’aon duine nó don phobal go bhfuil an fhaisnéis ar fáil amhlaidh agus, más cuí leis, a iarraidh go ndéanfaí aighneachtaí breise chuige nó go dtabharfaí tuairimí breise dó laistigh de cibé tréimhse a shonróidh sé, nó

(e) cruinnithe a thionól leis an iarratasóir ar chead nó le haon duine eile—

(i) más dealraitheach don Bhord é a bheith fóirsteanach chun an t-iarratas a chinneadh, nó

(ii) más dealraitheach don Bhord é a bheith riachtanach nó fóirsteanach chun go ndéanfaí aon saincheist leis an iarratasóir ar chead nó aon easaontú idir an t-iarratasóir agus aon pháirtí eile a réiteach, lena n-áirítear aon saincheist nó aon easaontú a réiteach sula dtabharfar éisteacht ó bhéal.

(2) I gcás go ndéanfaidh iarratasóir ráiteas tionchair timpeallachta athbhreithnithe a chur faoi bhráid an Bhoird de réir fho-alt (1)(a) nó faisnéis bhreise nó sonraí, pleananna nó líníochtaí athbhreithnithe a chur faoina bhráid thairis sin de réir fho-alt (1), a bhfuil, i dtuairim an Bhoird, faisnéis bhreise shuntasach ann nó inti nó iontu ar éifeacht na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol de bhreis ar an bhfaisnéis a cuireadh faoina bhráid cheana féin, déanfaidh an Bord—

(a) an fhaisnéis, na sonraí, na pleananna nó na líníochtaí, de réir mar is cuí, a chur ar fáil lena hiniúchadh nó lena n-iniúchadh,

(b) fógra a thabhairt ina luafar go bhfuil an fhaisnéis, na sonraí, na pleananna nó na líníochtaí ar fáil amhlaidh, agus

(c) a iarraidh go ndéanfaí aighneachtaí breise chuige nó go dtabharfaí tuairimí breise dó laistigh de cibé tréimhse a shonróidh sé.

(3) I gcás go dtionólfaidh an Bord cruinniú de réir fho-alt (1)(e), coimeádfaidh sé taifead i scríbhinn ar an gcruinniú agus cuirfidh sé an taifead sin ar fáil lena iniúchadh.

(4) Féadfaidh an Bord, nó fostaí den Bhord arna údarú nó arna húdarú go cuí ag an mBord, aon duine a cheapadh chun cruinniú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(e) a thionól.

(5) Sula dtabharfaidh sé breith faoi alt 37G i leith forbartha beartaithe arb éard í gníomhaíocht nó ar chun críocha gníomhaíochta í, a bhfuil gá le ceadúnas um rialú comhtháite ar thruailliú nó le ceadúnas dramhaíola ina leith, féadfaidh an Bord a iarraidh ar an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil tuairimí a thabhairt laistigh de cibé tréimhse (ar tréimhse í nach lú in aon chás ná 3 sheachtain ó dháta na hiarrata) a shonróidh an Bord i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe.

(6) Le linn dó a bhreith a thabhairt faoi alt 37G ar an iarratas beidh aird ag an mBord ar na tuairimí, más ann, a bheidh faighte ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe faoi fho-alt (5).

(7) Féadfaidh an Bord, aon tráth tar éis dheireadh na tréimhse a bheidh sonraithe i bhfógra faoi alt 37E(3)(a) chun aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt, a bhreith a thabhairt faoi alt 37G ar an iarratas.

(8) Má thugann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil tuairimí faoin alt seo, ní dochar é sin d’aon fheidhm eile de chuid na Gníomhaireachta.

Breith ón mBord ar iarratas faoi alt 37E.

37G.— (1) Le linn dó breith a thabhairt i leith forbartha beartaithe a ndéanfar iarratas ina leith faoi alt 37E, féadfaidh an Bord breithniú a dhéanamh ar aon fhaisnéis iomchuí a bheidh os a chomhair nó ar aon ní eile ar ar féidir leis, de bhua an Achta seo, aird a thabhairt.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), breithneoidh an Bord na nithe seo a leanas—

(a) an ráiteas tionchair timpeallachta a chuirfear faoina bhráid faoi alt 37E(1), aon aighneachtaí a dhéanfar nó tuairimí a thabharfar, mar fhreagra ar an iarraidh dá dtagraítear in alt 37E(3), laistigh den tréimhse dá dtagraítear san fhoráil sin, an tuarascáil (agus na moltaí agus an taifead, más ann, atá ag gabháil léi) a chuirfidh údarás pleanála faoina bhráid de réir alt 37E(4), aon fhaisnéis a thabharfar de réir alt 37F(1) agus aon fhaisnéis iomchuí eile a bheidh os a chomhair agus a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar ina mbeartaítear an fhorbairt a shuíomh, agus

(ii) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol,

(b) aon tuarascáil nó moladh a ullmhófar i ndáil leis an iarratas de réir alt 146, lena n-áirítear tuarascáil an duine a mbeidh aon éisteacht ó bhéal maidir leis an bhforbairt bheartaithe á seoladh aige nó aici agus an taifead i scríbhinn d’aon chruinniú dá dtagraítear in alt 37F(3),

(c) forálacha an phlean forbartha nó na bpleananna forbartha don limistéar,

(d) forálacha aon ordaithe um limistéar taitneamhachta speisialta a bhaineann leis an limistéar,

(e) más láithreán Eorpach nó limistéar atá forordaithe chun críocha alt 10(2)(c) an limistéar nó cuid den limistéar, an méid sin,

(f) más rud é go mbeadh éifeacht ag an bhforbairt bheartaithe ar láithreán Eorpach nó ar limistéar atá forordaithe chun críocha alt 10(2)(c), an méid sin,

(g) na nithe dá dtagraítear in alt 143,

(h) aon fhorálacha iomchuí de chuid an Achta seo agus de chuid aon rialachán a dhéanfar faoin Acht seo.

(3) Féadfaidh an Bord, maidir le hiarratas faoi alt 37E ar chead—

(a) breith a thabhairt—

(i) go ndeonóidh sé an cead, nó

(ii) go ndéanfaidh sé cibé modhnuithe a shonróidh sé ina bhreith ar an bhforbairt bheartaithe agus go ndeonóidh sé cead maidir leis an bhforbairt bheartaithe arna modhnú amhlaidh, nó

(iii) go ndeonóidh sé cead i leith cuid den fhorbairt bheartaithe (fara modhnuithe sonraithe nó gan modhnuithe sonraithe uirthi den chineál sin roimhe seo),

(b) breith a thabhairt go ndiúltóidh sé an cead a thabhairt,

agus féadfaidh breith chun cead a dheonú faoi mhír (a)(i), (ii) nó (iii) a bheith faoi réir coinníollacha nó gan choinníollacha.

(4) I gcás go mbaineann iarratas faoi alt 37E le forbairt bheartaithe arb éard í gníomhaíocht, nó ar chun críocha gníomhaíochta í, a bhfuil gá le ceadúnas um rialú comhtháite ar thruailliú nó le ceadúnas dramhaíola ina leith, ní dhéanfaidh an Bord, i gcás go dtabharfaidh sé breith go ndeonóidh sé cead, an cead sin a chur faoi réir coinníollacha ar coinníollacha iad—

(a) chun astaíochtaí ó oibriú na gníomhaíochta a rialú, lena n-áirítear na hastaíochtaí sin a chosc, a theorannú, a mhaolú nó a laghdú, nó deireadh a chur leo, nó

(b) chun astaíochtaí a bhaineann le scor den oibriú nó den ghníomhaíocht, nó a leanfaidh an scor sin, a rialú.

(5) I gcás go mbaineann iarratas faoi alt 37E le forbairt bheartaithe arb éard í gníomhaíocht, nó ar chun críocha gníomhaíochta í, a bhfuil gá le ceadúnas um rialú comhtháite ar thruailliú nó le ceadúnas dramhaíola ina leith, féadfaidh an Bord, maidir leis an bhforbairt sin, breith a thabhairt go ndiúltóidh sé cead a dheonú faoin alt seo, i gcás go measfaidh an Bord nach féidir, d’ainneoin cheadúnú na gníomhaíochta, glacadh leis an bhforbairt ar fhorais chomhshaoil, ag féachaint do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe an limistéir ina mbeidh an fhorbairt.

(6) Féadfaidh an Bord breith a thabhairt go ndeonóidh sé cead le haghaidh forbartha, nó aon chuid d’fhorbairt, faoin alt seo fiú má dhéanann an fhorbairt bheartaithe, nó an chuid den fhorbairt bheartaithe, sárú ábhartha ar an bplean forbartha a bhaineann le haon limistéar a mbeartaítear an fhorbairt a shuíomh ann.

(7) Gan dochar do ghinearáltacht chumhachtaí an Bhoird coinníollacha a chur ag gabháil le cead faoi fho-alt (3), féadfaidh an Bord aon cheann díobh seo a leanas a chur ag gabháil le cead forbartha faoin alt seo—

(a) coinníoll maidir le haon cheann de na nithe a shonraítear in alt 34(4),

(b) coinníoll á cheangal go n-íocfar ranníoc nó ranníocaí den chineál céanna a bhféadfadh an t-údarás pleanála cuí a cheangal go n-íocfaí iad faoi alt 48 nó 49 (nó fúthu araon) dá ndeonódh an t-údarás sin an cead (agus beidh feidhm maidir leis an ranníoc nó leis na ranníocaí sin a chinneadh ag an scéim nó ag na scéimeanna dá dtagraítear in alt 48 nó 49, de réir mar is cuí, agus a bheidh déanta ag an údarás sin),

(c) coinníoll á cheangal ar an iarratasóir faisnéis bhreise a chur faoi bhráid an Bhoird nó faoi bhráid aon údaráis áitiúil nó údaráis stáit eile, de réir mar a shonróidh an Bord sula dtosófar ar an bhforbairt, nó

(d) coinníoll á cheangal—

(i) saoráid a fhoirgniú nó foirgniú saoráide a mhaoiniú, go hiomlán nó go páirteach, nó

(ii) seirbhís a sholáthar nó soláthar seirbhíse a mhaoiniú, go hiomlán nó go páirteach,

sa limistéar ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite, is saoráid nó seirbhís a bheadh, i dtuairim an Bhoird, ina gnóchan substaintiúil don phobal.

(8) Ní cheanglófar le coinníoll a bheidh ag gabháil le cead de bhun fho-alt (7)(d) go gcuirfear an oiread sin acmhainní airgeadais in árach chun an coinníoll a chomhlíonadh go mbainfí go substaintiúil den duine, ar ina fhabhar nó ina fabhar a oibríonn an cead, na sochair is dóigh a d’fhabhródh ó dheonú an cheada.

(9) I bhfo-alt (7)(b), ciallaíonn ‘ údarás pleanála cuí ’ cibé údarás pleanála arbh é an t-údarás pleanála cuí é, murach achtú alt 3 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006, chun an cead dá dtagraítear san alt seo a dheonú.

(10) Féadfar a fhoráil leis na coinníollacha a bheidh ag gabháil, faoin alt seo, le cead, go bhféadfar poncanna mionsonraí a bhaineann le deonú an cheada a chomhaontú idir an t-údarás pleanála nó na húdaráis phleanála a mbeidh an fhorbairt suite ina limistéar nó ina limistéir feidhme agus an duine a dhéanfaidh an fhorbairt; murar féidir leis an údarás nó na húdaráis sin agus an duine sin comhaontú lena chéile maidir leis an ní, féadfar an ní a tharchur chuig an mBord lena chinneadh.

(11) Gan dochar do ghinearáltacht alt 18(a) den Acht Léiriúcháin 2005, folaíonn aon tagairt, cibé slí a bheidh sí sainráite, san alt seo nó in ailt 37H go 37J don limistéar ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite, más féidir é sa chomhthéacs, tagairt don 2 limistéar nó níos mó ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite agus forléireofar tagairtí gaolmhara dá réir sin.

Alt 37G: forálacha forlíontacha.

37H.— (1) Déanfaidh an Bord cóip de bhreith faoi alt 37G a chur chuig an iarratasóir, chuig aon údarás pleanála ar ina limistéar a bheadh an fhorbairt suite agus chuig aon duine a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí maidir leis an iarratas ar chead.

(2) Luafar in aon bhreith a thabharfar faoi alt 37G agus san fhógra i dtaobh na breithe—

(a) na príomhchúiseanna agus na cúinsí ar a bhfuil an bhreith bunaithe,

(b) i gcás go bhforchuirfear coinníollacha i ndáil le haon chead a dheonú, na príomhchúiseanna a bhaineann le haon choinníollacha den sórt sin a fhorchur, agus

(c) an tsuim a dhlitear a íoc leis an mBord faoi chomhair na gcostas a bhain don Bhord as an iarratas a chinneadh faoi alt 37E agus, i cibé méid is dóigh leis an mBord a bheith réasúnach, le haon údarás pleanála a thabhaigh costais i gcúrsa an t-iarratas sin a bhreithniú agus le haon duine eile mar ranníoc faoi chomhair na gcostas a thabhaigh an duine sin i gcúrsa an t-iarratas sin a bhreithniú (ar suimeanna iad a bhféadfaidh an Bord, de bhua an fho-ailt seo, a cheangal gach ceann acu a íoc).

(3) Forléireofar aon tagairt do chostais i bhfo-alt (2)(c) mar thagairt do cibé costais a measann an Bord, dá lánrogha féin, gur costais réasúnacha iad, ach ní fholaíonn sé tagairt do cibé méid de na costais dá dtagraítear ann a bheidh gnóthaithe ag an mBord trí tháille a ghearrfar faoi alt 144.

(4) Déanfar deonú ceada faoi alt 37G a luaithe is féidir tar éis an bhreith iomchuí a dhéanamh ach ní thiocfaidh sé chun bheith i ngníomh go dtí go gcomhlíonfar aon cheanglas a dhéanfar faoi fho-alt (2)(c) i ndáil leis an iarratasóir d’íoc suime i leith costas.

(5) I gcás go mainníonn iarratasóir suim a íoc i leith costas de réir ceanglais a dhéanfar faoi fho-alt (2)(c), féadfaidh an Bord, an t-údarás nó aon duine eile lena mbaineann (de réir mar is cuí) an tsuim a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(6) Ní bheidh duine i dteideal aon fhorbairt a dhéanamh de bhíthin ceada faoi alt 37G agus dá bhíthin sin amháin.

Rialacháin.

37I.— (1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun socrú a dhéanamh maidir le cibé nithe a bhaineann le nós imeachta agus riarachán is dóigh leis an Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach i leith na nithe seo a leanas—

(a) comhchomhairliúcháin faoi alt 37B,

(b) tuairim a thabhairt faoi alt 37D,

(c) iarratais ar chead faoi alt 37E, agus

(d) breitheanna faoi alt 37G.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacháin faoin alt seo—

(a) foráil a dhéanamh maidir le nithe a bhaineann le nós imeachta i ndáil le hiarratas a dhéanamh faoi alt 37E, lena n-áirítear fógra poiblí a thabhairt agus iarratais a dhéanamh i bhfoirm leictreonach, agus

(b) foráil a dhéanamh maidir le nithe a bhaineann le nós imeachta i ndáil leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil do thabhairt tuairimí faoi alt 37F(5) agus maidir le nithe a bhaineann leis an méid sin.

Cuspóir an Bhoird i ndáil le hiarratais faoi alt 37E.

37J.— (1) Beidh sé de dhualgas ar an mBord, ag féachaint do thábhacht speisialta iarratas a bhaineann le forbairt a fhéadfaidh teacht faoi réim alt 37A(2), a chinntiú—

(a) go gcríochnófar comhchomhairliúcháin a sheolfar ar scór iarrata faoi alt 37B, agus

(b) go dtabharfar breith faoi alt 37G ar iarratas a dhéanfar faoi alt 37E,

a luaithe is féidir ach é a bheith i gcomhréir le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe agus, chun na críche sin, na bearta sin go léir atá ar fáil dó a dhéanamh chun a chinntiú nach mbeidh, a mhéid is indéanta, aon mhoill inseachanta ann ag aon chéim le linn na comhchomhairliúcháin sin a sheoladh nó an bhreith sin a thabhairt.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) agus faoi réir fho-alt (3) go (6), beidh de chuspóir ag an mBord a chinntiú go dtabharfar breith faoi alt 37G ar iarratas a dhéanfar faoi alt 37E—

(a) laistigh de thréimhse 18 seachtain dar tosach an lá deireanach chun aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt de réir an fhógra dá dtagraítear in alt 37E(3)(a), nó

(b) laistigh de cibé tréimhse eile a fhorordóidh an tAire i gcoitinne nó i leith aicme nó aicmí áirithe ní.

(3) I gcás gur dealraitheach don Bhord nárbh fhéidir nó nár chuí, mar gheall ar imthosca áirithe an ní is cúram don Bhord, an ní a chinneadh laistigh den tréimhse dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (2), de réir mar a bheidh, déanfaidh an Bord, le fógra i scríbhinn a sheirbheálfar ar an iarratasóir ar chead, ar aon údarás pleanála a bheidh bainteach agus ar aon duine eile a chuir aighneachtaí nó tuairimí faoi bhráid an Bhoird i ndáil leis an ní roimh dheireadh na tréimhse sin, na cúiseanna nárbh fhéidir nó nár chuí an ní a chinneadh laistigh den tréimhse sin a chur in iúl don údarás agus do na daoine sin agus sonróidh sé an dáta ar roimhe a bheartaíonn an Bord go gcinnfear an ní.

(4) I gcás go mbeidh fógra seirbheáilte faoi fho-alt (3), déanfaidh an Bord na bearta go léir sin atá ar fáil dó chun a chinntiú go gcinnfear an ní roimh an dáta a bheidh sonraithe san fhógra.

(5) Féadfaidh an tAire le rialacháin an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) a athrú go ginearálta nó i leith aicme nó aicmí áirithe iarratas dá dtagraítear in alt 37E, i gcás gur dealraitheach dó nó di gur gá déanamh amhlaidh, de bhua imthosca eisceachtúla, agus, fad a bheidh na rialacháin i bhfeidhm, forléireofar an t-alt seo agus beidh éifeacht leis de réir na rialachán.

(6) I gcás gur dóigh leis an Aire gur gá nó gur fóirsteanach aicme nó aicmí áirithe iarratais faoi alt 37E lena bhfuil tábhacht speisialta straitéiseach, eacnamaíoch nó shóisialach i dtaca leis an Stát a chinneadh a luaithe is féidir ach é a bheith i gcomhréir le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe, féadfaidh sé nó sí ordachán a thabhairt don Bhord go dtabharfar tosaíocht do chinneadh iarratas den aicme nó de na haicmí lena mbaineann, agus déanfaidh an Bord an t-ordachán sin a chomhlíonadh.

(7) Áireoidh an Bord i ngach tuarascáil a thabharfar faoi alt 118 ráiteas maidir le líon na nithe a mbeidh cinneadh déanta ag an mBord orthu laistigh de thréimhse dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (2) agus cibé faisnéis eile a ordóidh an tAire maidir leis an am a glacadh chun na nithe sin a chinneadh.

Suiteálacha núicléacha: gan aon fhorbairt ina leith a bheith ceadaithe.

37K.— Ní fhorléireofar aon ní san Acht seo mar ní lena gcumasaítear forbairt a údarú, is forbairt arb éard atá inti suiteáil i gcomhair leictreachas a ghiniúint trí chomhleá núicléach.”.

Bonneagar tarchurtha leictreachais agus gáis a sholáthar.

4 .— Leasaítear Cuid XI den Phríomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 182:

“Línte tarchurtha leictreachais.

182A.— (1) I gcás go mbeartóidh duine (dá ngairtear an ‘gnóthaire’ anseo ina dhiaidh seo san alt seo) forbairt a dhéanamh arb éard atá inti tarchur leictreachais nó chun críocha tarchurtha leictreachais (dá ngairtear ‘forbairt bheartaithe’ anseo ina dhiaidh seo san alt seo agus in alt 182B), ullmhóidh an gnóthaire, nó cuirfidh an gnóthaire faoi deara go n-ullmhófar, iarratas ar cheadú don fhorbairt faoi alt 182B agus déanfaidh an gnóthaire iarratas chuig an mBord ar an gceadú sin dá réir sin.

(2) I gcás forbartha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus a bhaineann le haicme forbartha a aithnítear chun críocha alt 176, ullmhóidh an gnóthaire, nó cuirfidh an gnóthaire faoi deara go n-ullmhófar, ráiteas tionchair timpeallachta i leith na forbartha.

(3) Ní dhéanfar an fhorbairt bheartaithe mura mbeidh sí ceadaithe ag an mBord fara modhnuithe nó gan mhodhnuithe.

(4) Sula ndéanfaidh gnóthaire iarratas ar cheadú faoi fho-alt (1), déanfaidh sé—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna limistéir ina mbeartaítear an fhorbairt a dhéanamh, ina gcuirfear in iúl cineál agus suíomh na forbartha beartaithe agus—

(i) ina luafar—

(I) go bhfuil beartaithe aige ceadú an Bhoird a lorg le haghaidh na forbartha beartaithe,

(II) i gcás iarratais dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a), gur ullmhaíodh ráiteas tionchair timpeallachta i leith na forbartha beartaithe, agus

(III) más iomchuí, gur dógh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó páirtí eile sa Choinbhinsiún Trasteorann,

(ii) ina sonrófar cé na tráthanna a fhéadfar agus cé na háiteanna ina bhféadfar, agus cén tréimhse (nach lú ná 6 sheachtain) ar lena linn a fhéadfar cóip den iarratas agus d’aon ráiteas tionchair timpeallachta a iniúchadh saor in aisce nó a cheannach ar tháille shonraithe (is táille nach mó ná an costas réasúnach a bhainfidh leis an gcóip sin a dhéanamh) a íoc,

(iii) ina n-iarrfar go ndéanfaí aighneachtaí chuig an mBord agus go dtabharfaí tuairimí don Bhord, le linn na tréimhse sin, i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(I) impleachtaí na forbartha beartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar nó sna limistéir lena mbaineann, agus

(II) na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol,

dá ndéanfaí í, agus

(vi) ina sonrófar na cineálacha breithe a thabharfaidh an Bord, faoi alt 182B, i ndáil leis an iarratas,

(b) cóip den iarratas agus d’aon ráiteas tionchair timpeallachta a chur chuig an údarás áitiúil nó chuig gach údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a bheadh an fhorbairt bheartaithe suite agus chuig na húdaráis fhorordaithe mar aon le fógra ina luafar go bhféadfar, le linn na tréimhse dá dtagraítear i mír (a)(ii), aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt dó, i scríbhinn, i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) impleachtaí na forbartha beartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar nó sna limistéir lena mbaineann, agus

(ii) na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol,

dá ndéanfaí í, agus

(c) i gcás gur dóigh go mbeadh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, líon forordaithe cóipeanna den iarratas agus den ráiteas tionchair timpeallachta a chur chuig údarás forordaithe an stáit nó na stát iomchuí mar aon le fógra ina luafar go bhféadfar, le linn na tréimhse dá dtagraítear i mír (a)(ii), aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt dó, i scríbhinn.

(5) Féadfaidh an Bord—

(a) má mheasann sé gur gá déanamh amhlaidh, a cheangal ar ghnóthaire a bhfuil iarratas ar fhorbairt bheartaithe a cheadú déanta aige cibé faisnéis bhreise a thabhairt don Bhord i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol, nó

(ii) iarmhairtí na forbartha sin do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar nó sna limistéir ina mbeartaítear an fhorbairt sin a shuíomh,

a shonróidh an Bord, nó

(b) má tá sé den tuairim go sealadach gur chuí an fhorbairt bheartaithe a cheadú dá ndéanfaí athruithe áirithe (a bheidh sonraithe san fhógra dá dtagraítear sa mhír seo) ar théarmaí na forbartha, fógra a thabhairt don ghnóthaire reachtúil á rá go bhfuil sé den tuairim sin agus a iarraidh ar an ngnóthaire athruithe a bheidh sonraithe san fhógra a dhéanamh ar théarmaí na forbartha beartaithe agus, má dhéanann an gnóthaire na hathruithe sin, cibé faisnéis (más ann) a shonróidh sé i ndáil leis an bhforbairt, sna téarmaí arna n-athrú amhlaidh, nó, más gá, ráiteas tionchair timpeallachta athbhreithnithe ina leith, a thabhairt dó.

(6) Má dhéanann gnóthaire na hathruithe ar théarmaí na forbartha beartaithe a bheidh sonraithe i bhfógra a thabharfar dó faoi fho-alt (5), measfar gurb iad téarmaí na forbartha arna n-athrú amhlaidh an fhorbairt bheartaithe chun críocha an ailt seo agus alt 182B.

(7) Déanfaidh an Bord—

(a) i gcás go measfaidh sé maidir le haon fhaisnéis bhreise a fuarthas de bhun ceanglais arna chur faoi fho-alt (5)(a) go bhfuil sonraí suntasacha breise inti i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol, agus

(ii) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt sin do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar nó sna limistéir ina mbeartaítear an fhorbairt sin a shuíomh,

(b) i gcás go mbeidh na hathruithe ar théarmaí na forbartha beartaithe a bheidh sonraithe i bhfógra, arna thabhairt don ghnóthaire faoi fho-alt (5)(b), déanta aige,

a cheangal ar an ngnóthaire na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (8) a dhéanamh.

(8) Is iad seo a leanas na nithe a cheanglófar ar ghnóthaire a dhéanamh mar a dúradh—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna limistéir ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite ina luafar na nithe seo a leanas, de réir mar is cuí—

(i) go bhfuil faisnéis bhreise i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe tugtha don Bhord, nó

(ii) go ndearna an gnóthaire, de bhun iarrata ón mBord, athruithe ar théarmaí na forbartha beartaithe (agus cuirfear cineál na n-athruithe sin in iúl) agus, más amhlaidh atá an cás, go bhfuil faisnéis i ndáil le téarmaí na forbartha arna n-athrú amhlaidh nó ráiteas tionchair timpeallachta athbhreithnithe i leith na forbartha tugtha don Bhord,

ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna a fhéadfar, cén tréimhse (nach lú ná 3 sheachtain) ar lena linn a fhéadfar agus cén áit nó cé na háiteanna ina bhféadfar cóip den fhaisnéis nó den ráiteas tionchair timpeallachta dá dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) a iniúchadh saor in aisce nó a cheannach ar tháille shonraithe (is táille nach mó ná an costas réasúnach a bhainfidh leis an gcóip sin a dhéanamh) a íoc agus go bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt dó, i ndáil leis an bhfaisnéis nó leis an ráiteas sin roimh dheireadh na tréimhse a chuirfear in iúl, agus

(b) na nithe seo a leanas a chur chuig gach údarás forordaithe dár tugadh fógra de bhun fho-alt (4)(b) nó (c)—

(i) fógra á rá go ndearnadh an fhaisnéis bhreise dá dtagraítear i mír (a)(i) nó, de réir mar is cuí, an fhaisnéis nó an ráiteas dá dtagraítear i mír (a)(ii) a thabhairt don Bhord, agus

(ii) cóip den fhaisnéis bhreise, den fhaisnéis nó den ráiteas sin,

agus a chur in iúl don údarás go bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt dó i ndáil leis an bhfaisnéis bhreise, leis an bhfaisnéis nó leis an ráiteas sin sula rachaidh tréimhse (nach lú ná 3 sheachtain) in éag dar tosach an lá a chuirfidh an gnóthaire an fógra chuig an údarás forordaithe.

(9) San alt seo forléireofar ‘ tarchur ’, i ndáil le leictreachas, de réir alt 2(1) den Acht um Rialáil Leictreachais 1999 ach, chun críocha an ailt seo, forléireofar an abairt roimhe seo freisin, i ndáil le leictreachas, mar abairt a chiallaíonn leictreachas a iompar—

(a) trí bhíthin líne ardvoltais i gcás gur 110 gcileavolta nó níos mó an voltas, nó

(b) trí bhíthin idirnascaire, cibé acu a bheidh úinéireacht an idirnascaire dílsithe don ghnóthaire nó nach mbeidh.

Alt 182A: critéir le haghaidh breithe, díolúintí áirithe, etc.

182B.— (1) Sula dtabharfaidh sé breith maidir le forbairt bheartaithe is ábhar d’iarratas faoi alt 182A, breithneoidh an Bord—

(a) an ráiteas tionchair timpeallachta arna chur faoina bhráid de bhun alt 182A(1) nó (5), aon aighneachtaí arna ndéanamh nó tuairimí arna dtabhairt de réir alt 182A(4) nó (8) agus aon fhaisnéis eile arna tabhairt de réir fho-alt 182A(5) i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt sin do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar ina mbeartaítear an fhorbairt bheartaithe a shuíomh, agus

(ii) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol,

agus

(b) an tuarascáil agus aon mholtaí ó dhuine a mbeidh aon éisteacht ó bhéal maidir leis an bhforbairt bheartaithe á seoladh aige nó aici.

(2) Féadfaidh an Bord, i gcás gur deimhin leis gur cóir sin de bharr imthosca eisceachtúla, díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe ó cheanglas faoi alt 182A(2) ráiteas tionchair timpeallachta a ullmhú ach amháin nach bhféadfar aon díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe i gcás go bhfuil Ballstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó stát is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann tar éis a chur in iúl gur mian leis tuairimí a thabhairt maidir le héifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol sa Bhallstát sin nó sa stát sin.

(3) Déanfaidh an Bord, le linn dó díolúine faoi fho-alt (2) a dheonú, breithniú—

(a) i dtaobh an cóir na héifeachtaí, más ann, a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol a mheasúnú ar shlí éigin eile, agus

(b) i dtaobh an cóir an fhaisnéis a eascróidh as measúnacht den sórt sin a chur ar fáil do dhaoine den phobal,

agus féadfaidh sé cibé ceanglais maidir leis na nithe seo a mheasfaidh sé is gá nó is cuí a chur chun feidhme i ndáil leis an iarratas ar cheadú.

(4) Déanfar, a luaithe is féidir, fógra i dtaobh aon díolúine arna dheonú faoi fho-alt (2), i dtaobh na gcúiseanna a bhí leis an díolúine a dheonú, agus i dtaobh aon cheanglas arna gcur chun feidhme faoi fho-alt (3)—

(a) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus i nuachtán laethúil amháin ar a laghad a fhoilsítear sa Stát, agus

(b) a thabhairt, i dteannta cóip den fhaisnéis, más ann, arna cur ar fáil do dhaoine den phobal de réir fho-alt (3), do Choimisiún na gComhphobal Eorpach.

(5) Féadfaidh an Bord, maidir le hiarratas faoi alt 182A ar fhorbairt bheartaithe a cheadú—

(a) an fhorbairt bheartaithe a cheadú,

(b) cibé modhnuithe a dhéanamh ar an bhforbairt bheartaithe a shonróidh sé sa cheadú agus an fhorbairt bheartaithe arna modhnú amhlaidh a cheadú,

(c) gan an fhorbairt bheartaithe a cheadú ach go páirteach (fara modhnuithe sonraithe uirthi den chineál sin roimhe seo nó dá n-éagmais), nó

(d) diúltú an fhorbairt bheartaithe a cheadú,

agus féadfaidh sé cibé coinníollacha is cuí leis a chur ag gabháil le ceadú faoi mhír (a), (b) nó (c).

(6) Gan dochar do ghinearáltacht na cumhachta sin roimhe seo coinníollacha a chur ag gabháil le ceadú, féadfaidh an Bord coinníoll a chur ag gabháil le ceadú faoi fho-alt (5)(a), (b) nó (c) á cheangal—

(a) saoráid a fhoirgniú nó foirgniú saoráide a mhaoiniú, go hiomlán nó go páirteach, nó

(b) seirbhís a sholáthar nó soláthar seirbhíse a mhaoiniú, go hiomlán nó go páirteach,

sa limistéar ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite, is saoráid nó seirbhís a bheadh, i dtuairim an Bhoird, ina gnóchan substaintiúil don phobal.

(7) Ní cheanglófar le coinníoll a bheidh ag gabháil le ceadú de bhun fho-alt (6) go gcuirfear an oiread sin acmhainní airgeadais in árach chun an coinníoll a chomhlíonadh go mbainfear go substaintiúil den duine, ar ina fhabhar nó ina fabhar a oibríonn an ceadú faoin alt seo, na sochair is dóigh a d’fhabhródh ó dheonú an cheadaithe.

(8) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun foráil do cibé nithe a bhaineann le nós imeachta agus riarachán is dealraitheach don Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach i leith iarratas faoi alt 182A ar cheadú.

(9) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (8), féadfar le rialacháin faoin bhfo-alt sin a cheangal ar an mBord faisnéis a thabhairt i leith a bhreithe maidir leis an bhforbairt bheartaithe a bhfuil ceadú á lorg ina leith.

(10) Le linn dó breithniú a dhéanamh faoi fho-alt (1) ar fhaisnéis arna tabhairt maidir leis na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag forbairt bheartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar ina mbeartaítear an fhorbairt sin a shuíomh, beidh aird ag an mBord ar na nithe seo a leanas—

(a) forálacha an phlean forbartha don limistéar,

(b) forálacha aon ordaithe um limistéar taitneamhachta speisialta a bhaineann leis an limistéar,

(c) más láithreán Eorpach nó limistéar atá forordaithe chun críocha alt 10(2)(c) an limistéar nó cuid den limistéar, an méid sin,

(d) más rud é go mbeadh éifeacht ag an bhforbairt bheartaithe ar láithreán Eorpach nó ar limistéar atá forordaithe chun críocha alt 10(2)(c), an méid sin,

(e) na nithe dá dtagraítear in alt 143, agus

(f) forálacha an Achta seo agus rialacháin faoin Acht seo más iomchuí.

(11) (a) Ní bheidh gá le cead faoi alt 34 nó 37G le haghaidh aon fhorbartha atá ceadaithe faoin alt seo.

(b) Beidh feidhm ag Cuid VIII maidir le haon chás ina ndéantar forbairt dá dtagraítear in alt 182A(1) ar shlí eile seachas de réir ceadaithe faoin alt seo nó de réir aon choinníll a bhfuil an ceadú faoina réir mar atá feidhm aici maidir le haon fhorbairt neamhúdaraithe maille leis an modhnú go ndéanfar tagairt sa Chuid sin do chead a fhorléiriú mar thagairt do cheadú faoin alt seo.

(12) Gan dochar do ghinearáltacht alt 18(a) den Acht Léiriúcháin 2005, aon tagairt, cibé slí a bheidh sí sainráite, san alt seo don limistéar ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite, folaíonn sí, más féidir é sa chomhthéacs, tagairt don 2 limistéar nó níos mó ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite agus forléireofar tagairtí gaolmhara dá réir sin.

Iarratas ar fhorbairt bonneagair straitéisigh gáis a cheadú.

182C.— (1) I gcás go mbeartóidh duine (dá ngairtear an ‘gnóthaire’ anseo ina dhiaidh seo san alt seo) forbairt bonneagair straitéisigh gáis a dhéanamh (dá ngairtear ‘forbairt bheartaithe’ anseo ina dhiaidh seo san alt seo agus in alt 182D), ullmhóidh an gnóthaire, nó cuirfidh an gnóthaire faoi deara go n-ullmhófar—

(a) iarratas ar cheadú don fhorbairt faoi alt 182D, agus

(b) ráiteas tionchair timpeallachta i leith na forbartha,

agus déanfaidh an gnóthaire iarratas chuig an mBord ar an gceadú sin dá réir sin, agus léireofar san iarratas an mbaineann an t-iarratas le píblíne gháis uas-srutha straitéiseach nó píblíne gháis íos-srutha straitéiseach.

(2) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (1) ar cheadú d’fhorbairt bheartaithe, beidh ag gabháil leis, más éard é píblíne nó más píblíne cuid de, deimhniú i ndáil leis an bpíblíne arna sholáthar faoi alt 26 den Acht Gáis 1976, arna leasú, nó faoi alt 20 den Acht Gáis (Leasú) 2000, ag ceann acu seo a leanas—

(a) i gcás píblíne gáis uas-srutha straitéisí, an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha, nó

(b) i gcás píblíne gáis íos-srutha straitéisí, an Coimisiún.

(3) Ní dhéanfar an fhorbairt bheartaithe mura mbeidh sí ceadaithe ag an mBord fara nó d’éagmais modhnuithe.

(4) Sula ndéanfaidh gnóthaire iarratas ar cheadú faoi fho-alt (1), déanfaidh sé—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna limistéir ina mbeartaítear an fhorbairt a dhéanamh, ina gcuirfear in iúl cineál agus suíomh na forbartha beartaithe agus—

(i) ina luafar—

(I) go bhfuil beartaithe aige ceadú an Bhoird a lorg le haghaidh na forbartha beartaithe,

(II) gur ullmhaíodh ráiteas tionchair timpeallachta i leith na forbartha beartaithe, agus

(III) más iomchuí, gur dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó páirtí eile sa Choinbhinsiún Trasteorann,

(ii) ina sonrófar cé na tráthanna a fhéadfar agus cé na háiteanna ina bhféadfar, agus cén tréimhse (nach lú ná 6 sheachtain) ar lena linn a fhéadfar cóip den iarratas agus den ráiteas tionchair timpeallachta a iniúchadh saor in aisce nó a cheannach ar tháille shonraithe (is táille nach mó ná an costas réasúnach a bhainfidh leis an gcóip sin a dhéanamh) a íoc,

(iii) ina n-iarrfar go ndéanfaí aighneachtaí chuig an mBord agus go dtabharfaí tuairimí don Bhord, le linn na tréimhse sin—

(I) i ndáil le himpleachtaí na forbartha beartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar nó sna limistéir lena mbaineann, agus

(II) i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol,

dá ndéanfaí í, agus

(iv) ina sonrófar na cineálacha cinnidh a fhéadfaidh an Bord a dhéanamh, faoi alt 182D, i ndáil leis an iarratas,

agus

(b) cóip den iarratas agus den ráiteas tionchair timpeallachta a chur—

(i) chuig an údarás áitiúil nó chuig gach údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a bheadh an fhorbairt bheartaithe,

(ii) chuig aon chomhlachtaí forordaithe,

(iii) i gcás forbartha beartaithe arb éard í píblíne íos-srutha straitéiseach, nó ar chun críocha an chéanna í, chuig an gCoimisiún, agus

(iv) i gcás gur dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, chuig comhlacht forordaithe an stáit nó na stát iomchuí,

mar aon le fógra ina luafar go bhféadfar, le linn na tréimhse dá dtagraítear i mír (a)(ii), aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt dó, i scríbhinn—

(I) i ndáil le himpleachtaí na forbartha beartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar lena mbaineann, agus

(II) i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol,

dá ndéanfaí í.

(5) Féadfaidh an Bord—

(a) má mheasann sé gur gá déanamh amhlaidh, a cheangal ar ghnóthaire a mbeidh iarratas ar cheadú le haghaidh forbartha beartaithe déanta aige, cibé faisnéis bhreise a thabhairt don Bhord i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol, nó

(ii) na hiarmhairtí a bheidh ag an bhforbairt sin do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar nó sna limistéir ina mbeartaítear an fhorbairt sin a shuíomh,

a shonróidh an Bord, nó

(b) má tá sé den tuairim go sealadach gur chuí an fhorbairt bheartaithe a cheadú dá ndéanfaí athruithe áirithe (a bheidh sonraithe san fhógra dá dtagraítear sa mhír seo) ar théarmaí na forbartha, fógra a thabhairt don ghnóthaire á rá go bhfuil sé den tuairim sin agus a iarraidh ar an ngnóthaire athruithe a bheidh sonraithe san fhógra a dhéanamh ar théarmaí na forbartha beartaithe agus, má dhéanann an gnóthaire na hathruithe sin, cibé faisnéis (más ann) a shonróidh sé i ndáil leis an bhforbairt, sna téarmaí arna n-athrú amhlaidh, nó, más gá, ráiteas tionchair timpeallachta athbhreithnithe ina leith a thabhairt dó.

(6) Má dhéanann gnóthaire na hathruithe ar théarmaí na forbartha beartaithe a bheidh sonraithe i bhfógra a thabharfar dó faoi fho-alt (5), measfar gurb iad téarmaí na forbartha arna n-athrú amhlaidh an fhorbairt bheartaithe chun críocha an ailt seo agus alt 182D.

(7) Déanfaidh an Bord—

(a) i gcás ina measfaidh sé maidir le haon fhaisnéis bhreise a fuarthas de bhun ceanglais arna dhéanamh faoi fho-alt (5)(a) go bhfuil sonraí suntasacha breise inti a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol, agus

(ii) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt sin do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar nó sna limistéir ina mbeartaítear an fhorbairt sin a shuíomh,

(b) i gcás ina ndearna an gnóthaire na hathruithe ar théarmaí na forbartha beartaithe a sonraíodh i bhfógra arna thabhairt dó faoi fho-alt (5)(b),

a cheangal ar an ngnóthaire na rudaí dá dtagraítear i bhfo-alt (8) a dhéanamh.

(8) Is iad seo a leanas na nithe a cheanglófar ar ghnóthaire a dhéanamh mar a dúradh—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna limistéir ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite ina luafar na nithe seo a leanas, de réir mar is cuí—

(i) go bhfuil faisnéis bhreise i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe tugtha don Bhord, nó

(ii) go ndearna an gnóthaire, de bhun iarrata ón mBord, athruithe ar théarmaí na forbartha beartaithe (agus cuirfear cineál na n-athruithe sin in iúl) agus, más amhlaidh atá an cás, go bhfuil faisnéis i ndáil le téarmaí na forbartha arna n-athrú amhlaidh nó ráiteas tionchair timpeallachta athbhreithnithe i leith na forbartha tugtha don Bhord,

ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna a fhéadfar, cén tréimhse (nach lú ná 3 sheachtain) ar lena linn a fhéadfar agus cén áit nó cé na háiteanna ina bhféadfar cóip den fhaisnéis nó den ráiteas tionchair timpeallachta dá dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) a iniúchadh saor in aisce nó a cheannach ar tháille shonraithe (is táille nach mó ná an costas réasúnach a bhainfidh leis an gcóip sin a dhéanamh) a íoc agus go bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt dó, i ndáil leis an bhfaisnéis nó leis an ráiteas sin roimh dheireadh na tréimhse a chuirfear in iúl, agus

(b) na nithe seo a leanas a chur chuig gach údarás forordaithe dár tugadh fógra de bhun fho-alt (4)(b)—

(i) fógra á rá go ndearnadh an fhaisnéis bhreise dá dtagraítear i mír (a)(i) nó an fhaisnéis nó an ráiteas dá dtagraítear i mír (a)(ii), de réir mar is cuí, a thabhairt don Bhord, agus

(ii) cóip den fhaisnéis bhreise, den fhaisnéis nó den ráiteas sin,

agus a chur in iúl don údarás gur féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt dó, i ndáil leis an bhfaisnéis bhreise, leis an bhfaisnéis nó leis an ráiteas sin roimh dheireadh tréimhse (nach lú ná 3 sheachtain) dar tosach an lá a chuirfidh an gnóthaire an fógra chuig an údarás forordaithe.

(9) I gcás forbartha beartaithe arb éard í píblíne íos-srutha straitéiseach, nó ar chun críocha an chéanna í, iarrfaidh an Bord ar an gCoimisiún tuairimí a thabhairt laistigh de cibé tréimhse (nach lú ná 3 sheachtain ó dháta na hiarrata) a shonróidh an Bord i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe, lena n-áirítear tuairimí i ndáil le haon nithe sábháilteachta nó oibríochta.

(10) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha rialacháin a dhéanamh chun foráil do nithe a bhaineann le nós imeachta i ndáil le hiarraidh a dhéanamh ar an gCoimisiún faoi fho-alt (9) agus i ndáil leis an gCoimisiún do thabhairt tuairimí ar scór iarrata den sórt sin.

(11) San alt seo ciallaíonn ‘Coimisiún’ an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh.

Alt 182C: critéir le haghaidh breithe, díolúintí áirithe, etc.

182D.— (1) Sula dtabharfaidh sé breith maidir le forbairt bheartaithe is ábhar d’iarratas faoi alt 182C, breithneoidh an Bord—

(a) an ráiteas tionchair timpeallachta arna chur faoina bhráid de bhun alt 182C(1) nó (5), aon aighneachtaí nó tuairimí a bheidh déanta nó tugtha de réir alt 182C(4), (8) nó (9) agus aon fhaisnéis eile a thabharfar de réir alt 182C(5) agus a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt sin do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar ina mbeartaítear an fhorbairt bheartaithe a shuíomh, agus

(ii) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol,

agus

(b) an tuarascáil agus aon mholtaí ó dhuine a mbeidh aon éisteacht ó bhéal maidir leis an bhforbairt bheartaithe á seoladh aige nó aici.

(2) Féadfaidh an Bord, i gcás inar deimhin leis gur cóir sin de bharr imthosca eisceachtúla, díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe ó cheanglas faoi alt 182C(1) ráiteas tionchair timpeallachta a ullmhú ach amháin nach bhféadfar aon díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe i gcás ina bhfuil Ballstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó stát is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann tar éis a chur in iúl gur mian leis tuairimí a thabhairt maidir le héifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol sa Bhallstát sin nó sa stát sin.

(3) Déanfaidh an Bord, le linn dó díolúine faoi fho-alt (2) a dheonú, breithniú—

(a) i dtaobh an cóir na héifeachtaí, más ann, a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol a mheasúnú ar shlí éigin eile, agus

(b) i dtaobh an cóir an fhaisnéis a éireoidh as measúnacht den sórt sin a chur ar fáil do dhaoine den phobal,

agus féadfaidh sé cibé ceanglais maidir leis na nithe seo a mheasfaidh sé is gá nó is cuí a chur chun feidhme i ndáil leis an iarratas ar cheadú.

(4) Déanfar, a luaithe is féidir, fógra i dtaobh aon díolúine a bheidh deonaithe faoi fho-alt (2), i dtaobh na gcúiseanna a bhí leis an díolúine a dheonú, agus i dtaobh aon cheanglas arna gcur chun feidhme faoi fho-alt (3)—

(a) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus i nuachtán laethúil amháin ar a laghad a fhoilsítear sa Stát, agus

(b) a thabhairt, mar aon le cóip den fhaisnéis, más ann, atá curtha ar fáil do dhaoine den phobal de réir fho-alt (3), do Choimisiún na gComhphobal Eorpach.

(5) Féadfaidh an Bord, maidir le hiarratas faoi alt 182C ar fhorbairt bheartaithe a cheadú—

(a) an fhorbairt bheartaithe a cheadú,

(b) cibé modhnuithe a dhéanamh ar an bhforbairt bheartaithe a shonróidh sé sa cheadú agus an fhorbairt bheartaithe arna modhnú amhlaidh a cheadú,

(c) an fhorbairt bheartaithe a cheadú go páirteach amháin (fara modhnuithe sonraithe uirthi den chineál sin roimhe seo nó dá n-éagmais), nó

(d) diúltú an fhorbairt bheartaithe a cheadú,

agus féadfaidh sé cibé coinníollacha is cuí leis a chur ag gabháil le ceadú faoi mhír (a), (b) nó (c).

(6) Gan dochar do ghinearáltacht na cumhachta sin roimhe seo coinníollacha a chur ag gabháil le ceadú, féadfaidh an Bord coinníoll a chur ag gabháil le ceadú faoi fho-alt (5)(a), (b) nó (c) á cheangal—

(a) saoráid a fhoirgniú nó foirgniú saoráide a mhaoiniú, go hiomlán nó go páirteach, nó

(b) seirbhís a sholáthar nó soláthar seirbhíse a mhaoiniú, go hiomlán nó go páirteach,

sa limistéar ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite, is saoráid nó seirbhís a bheadh, i dtuairim an Bhoird, ina gnóchan substaintiúil don phobal.

(7) Ní cheanglófar le coinníoll a bheidh ag gabháil le ceadú de bhun fho-alt (6) go gcuirfear an oiread sin acmhainní airgeadais in árach chun an coinníoll a chomhlíonadh go mbainfear go substaintiúil den duine, ar ina fhabhar nó ina fabhar a oibríonn an ceadú faoin alt seo, na sochair is dóigh a d’fhabhródh ó dheonú an cheadaithe.

(8) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha, rialacháin a dhéanamh chun foráil do cibé nithe a bhaineann le nós imeachta agus riarachán is dealraitheach don Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach i leith iarratas faoi alt 182C ar cheadú.

(9) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (8), féadfar le rialacháin faoin bhfo-alt sin, a cheangal ar an mBord faisnéis a thabhairt i leith a bhreithe maidir leis an bhforbairt bheartaithe dá n-iarrtar ceadú.

(10) Le linn dó breithniú a dhéanamh faoi fho-alt (1) ar fhaisnéis a bheidh tugtha maidir leis na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag forbairt bheartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar ina mbeartaítear an fhorbairt sin a shuíomh, beidh aird ag an mBord—

(a) ar fhorálacha an phlean forbartha don limistéar,

(b) ar fhorálacha aon ordaithe um limistéar taitneamhachta speisialta a bhaineann leis an limistéar,

(c) más rud é gur láithreán Eorpach nó limistéar atá forordaithe chun críocha alt 10(2)(c) an limistéar nó cuid den limistéar, air sin,

(d) más rud é go mbeadh éifeacht ag an bhforbairt bheartaithe ar láithreán Eorpach nó ar limistéar atá forordaithe chun críocha alt 10(2)(c), air sin,

(e) ar na nithe dá dtagraítear in alt 143, agus

(f) ar fhorálacha an Achta seo agus ar rialacháin faoin Acht seo más iomchuí.

(11) (a) Ní bheidh gá le cead faoi alt 34 nó 37G le haghaidh aon fhorbartha atá ceadaithe faoin alt seo.

(b) Beidh feidhm ag Cuid VIII maidir le haon chás ina ndéanfar forbairt dá dtagraítear in alt 182C(1) ar shlí seachas de réir ceadaithe faoin alt seo nó aon choinníll a mbeidh an ceadú faoina réir mar atá feidhm aici maidir le haon fhorbairt neamhúdaraithe fairis an modhnú go ndéanfar tagairt sa Chuid sin do chead a fhorléiriú mar thagairt do cheadú faoin alt seo.

(12) Gan dochar do ghinearáltacht alt 18(a) den Acht Léiriúcháin 2005, folaíonn tagairt, cibé caoi a shainítear í, san alt seo don limistéar ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite, má cheadaítear é sa chomhthéacs, tagairt don 2 limistéar nó níos mó ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite agus forléireofar tagairtí gaolmhara dá réir sin.

Na nósanna imeachta a leanfar sula lorgófar ceadú faoi alt 182B nó 182D.

182E.— (1) Rachaidh duine (‘iarratasóir ionchasach’) a bheartaíonn iarratas a dhéanamh ar cheadú faoi alt 182B nó 182D, sula ndéanfaidh sé nó sí an t-iarratas, i mbun comhchomhairliúcháin leis an mBord i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe.

(2) In aon chomhchomhairliúcháin faoi fho-alt (1), féadfaidh an Bord comhairle a thabhairt don iarratasóir ionchasach maidir leis an iarratas beartaithe agus, go háirithe—

(a) maidir leis na nósanna imeachta atá i gceist i dtaca le hiarratas den sórt sin a dhéanamh, agus

(b) maidir leis na cúinsí, is cúinsí a bhaineann le pleanáil chuí agus le forbairt inchothaithe nó leis an gcomhshaol, a bhféadfadh, i dtuairim an Bhoird, baint a bheith acu lena bhreith i ndáil leis an iarratas.

(3) Féadfaidh iarratasóir ionchasach a iarraidh ar an mBord tuairim arna hullmhú ag an mBord a thabhairt dó nó di i scríbhinn maidir leis an bhfaisnéis a bheidh ag teastáil i ráiteas tionchair timpeallachta i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe; ar iarraidh den sórt sin a fháil, déanfaidh an Bord, tar éis dul i gcomhairle leis an iarratasóir ionchasach agus le cibé comhlachtaí a shonróidh an tAire chun na críche sin, é a chomhlíonadh a luaithe is indéanta.

(4) Déanfaidh iarratasóir ionchasach—

(a) chun críocha comhchomhairliúchán faoi fho-alt (1), agus

(b) chun go gcomhlíonfaidh an Bord iarraidh faoi fho-alt (3),

dóthain faisnéise a sholáthar don Bhord i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe chun a chumasú don Bhord an fhorbairt bheartaithe a mheasúnú.

(5) Ní dochar—

(a) comhchomhairliúcháin a dhéanamh faoi fho-alt (1), ná

(b) tuairim a sholáthar faoi fho-alt (3),

do chomhlíonadh aon fheidhmeanna eile dá chuid faoin Acht seo nó faoi rialacháin faoin Acht seo, nó faoi aon achtachán eile, ag an mBord agus ní féidir brath orthu sa phróiseas pleanála foirmiúil nó in imeachtaí dlí.

(6) Coimeádfaidh an Bord taifead i scríbhinn ar aon chomhchomhairliúcháin faoin alt seo i ndáil le forbairt bheartaithe, lena n-áirítear ainmneacha na ndaoine sin a bhí páirteach sna comhchomhairliúcháin, agus déanfar cóip den taifead sin a chur agus a choinneáil leis na doiciméid lena mbaineann aon iarratas i leith na forbartha beartaithe.

(7) Féadfaidh an Bord, dá lánrogha féin, dul i gcomhairle le haon duine a bhféadfadh, i dtuairim an Bhoird, faisnéis a bheith aige nó aici is iomchuí chun críocha comchomhairliúchán faoin alt seo i ndáil le forbairt bheartaithe.”.

Seachtú Sceideal a chur leis an bPríomh-Acht.

5 .— Leasaítear an Príomh-Acht tríd an Sceideal seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an Séú Sceideal:

Alt 37A.

“AN SEACHTÚ SCEIDEAL

Forbairtí Bonneagair chun críocha ailt 37A agus 37B

Bonneagar Fuinnimh

1.— Forbairt arb éard í aon cheann de na nithe seo a leanas nó ar chun críocha aon cheann de na nithe seo a leanas í:

—Suiteáil chun peitriliam nó gás nádúrtha a asbhaint ar tír mór.

—Scaglann amhola (gan gnóthas nach monaraíonn ach bealadh ó amhola amháin a áireamh) nó suiteáil chun 500 tona guail nó scealla bhiotúmanaigh nó níos mó a ghású agus a leachtú in aghaidh an lae.

—Stáisiún cumhachta teirmí nó suiteáil dócháin eile arb é 300 meigeavata nó níos mó an t-aschur iomlán fuinnimh as nó aisti.

—Suiteáil tionscail chun leictreachas, gal nó uisce te a tháirgeadh arb é 300 meigeavata nó níos mó an t-aschur teasa aisti.

—Suiteáil tionscail chun gás, gal nó uisce te a iompar arb é 300 meigeavata nó níos mó an t-aschur teasa ionchasach aisti, nó chun fuinneamh leictreach a tharchur trí cháblaí lasnairde, i gcás inarbh é 220 cileavolta nó níos mó an voltas, ach gan aon fhorbairt bheartaithe dá dtagraítear in alt 182A(1) a áireamh.

—Píblíne ola agus aon teirminéil ghaolmhara, aon fhoirgnimh ghaolmhara agus aon suiteálacha gaolmhara, i gcás inar mhó ná 20 ciliméadar fad na píblíne (cibé acu mar a cuireadh ar fáil i dtosach í nó mar a leathnaíodh í).

—Suiteáil chun gás nádúrtha a stóráil ar an dromchla, i gcás inar mhó ná 200 tona an luchtmhaireacht.

—Suiteáil chun gáis indóite a stóráil faoi thalamh, i gcás inar mhó ná 200 tona an luchtmhaireacht.

—Suiteáil chun ola nó gual a stóráil ar an dromchla, i gcás inar mhó ná 100,000 tona an luchtmhaireacht.

—Suiteáil chun fuinneamh hidrileictreach a tháirgeadh arb é 300 meigeavata nó níos mó an t-aschur aisti, nó i gcás inarbh é 30 heicteár nó níos mó achar dromchla nua nó leathnaithe an uisce ghaibhnithe, nó i gcás ina mbeadh athrú 30 faoin gcéad sa sreabhadh uasta, íosta nó meánach i bpríomhchainéal na habhann.

—Suiteáil chun leas a bhaint as cumhacht na gaoithe chun fuinneamh a tháirgeadh (feirm ghaoithe) ag a bhfuil níos mó ná 50 tuirbín nó ag a bhfuil aschur iomlán is mó ná 100 meigeavata.

—Teirminéal, foirgneamh nó suiteáil ar tír mór, cibé acu os cionn talún nó faoi thalamh, atá bainteach le saoráid stórála gáis nádúrtha, i gcás inar mhó ná 1mscm an luchtmhaireacht.

—Teirminéal, foirgneamh nó suiteáil ar tír mór, cibé acu os cionn talún nó faoi thalamh, atá bainteach le saoráid GNL agus, chun críche na forála seo, ciallaíonn ‘saoráid GNL’ teirminéal a úsáidtear chun gás nádúrtha a leachtú nó chun gás nádúrtha leachtaithe a allmhairiú, a aslódáil agus a athghású, lena n-áirítear seirbhísí coimhdeacha.

Bonneagar Iompair

2.— Forbairt arb éard í aon cheann díobh seo a leanas nó ar chun críocha aon cheann díobh seo a leanas í:

—Saoráid trasloingsithe idirmhódúil, teirminéal idirmhodúil nó saoráid paisinéirí nó earraí ar mhó ná 5 heicteár d’achar a bheadh inti nó ann, i ngach cás.

—Teirminéal, foirgneamh nó suiteáil atá bainteach le hiarnród fadscríobach, le trambhealach, le hiarnród dromchla, ardaithe nó faoi thalamh nó le hiarnród a fhaigheann tacaíocht ó línte crochta nó línte comhchosúla de chineál áirithe, a úsáidtear go hiomlán nó go formhór chun paisinéirí a iompar, ach gan aon oibreacha iarnróid beartaithe dá dtagraítear in alt 37(3) den Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 (arna leasú leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006) a áireamh.

—Aerfort (ag a bhfuil líon nach lú ná 2 mhilliún cás d’úsáid ag paisinéirí in aghaidh na bliana) nó aon rúidbhealach, innillbhealach, piara, carrchlós, teirminéal nó saoráid nó suiteáil eile a bhaineann leis (cibé acu maidir le trácht paisinéirí nó le trácht lasta).

—Suiteáil cuain nó calafoirt—

(a) inarbh é 20 heicteár nó níos mó achar, nó achar breise, an uisce a bheadh faoi iamh, nó

(b) a mbeadh míntíriú 5 heicteár talún nó níos mó i gceist léi, nó

(c) a mbeadh foirgniú cé amháin nó níos mó, a bheadh, nó a mbeadh gach ceann acu, níos faide ná 100 méadar, nó

(d) a bhféadfadh soitheach breis agus 1350 tona teacht isteach inti.

Bonneagar Comhshaoil

3.— Forbairt arb éard í aon cheann díobh seo a leanas nó ar chun críocha aon cheann díobh seo a leanas í:

—Suiteáil diúscartha dramhaíola maidir le dramhaíl ghuaiseach lena mbaineann Treoir 91/689/CEE ón gComhairle 1 (seachas suiteáil diúscartha dramhaíola tionscail a bheidh comhtháite i saoráid tionscail is mó)—

(a) chun í a loscadh, nó

(b) chun cóireáil cheimiceach (de réir bhrí Iarscríbhinn IIA a ghabhann le Treoir 75/442/CEE ón gComhairle 2 faoi cheannteideal D9) a dhéanamh uirthi, nó

(c) chun í a úsáid mar líonadh talún.

—Suiteáil diúscartha dramhaíola—

(a) chun dramhaíl neamhghuaiseach a loscadh, nó

(b) chun cóireáil cheimiceach (de réir bhrí Iarscríbhinn IIA a ghabhann le Treoir 75/442/CEE ón gComhairle2 faoi cheannteideal D9) a dhéanamh ar dhramhaíl neamhghuaiseach,

a bhfuil cumas inti chun breis agus 100,000 tona a ghlacadh isteach go bliantúil.

—Suiteáil chun dramhaíl a dhiúscairt, a chóireáil nó a aisghabháil a bhfuil cumas inti chun breis agus 100,000 tona a ghlacadh isteach go bliantúil.

—Scéim astógála screamhuisce nó scéim athluchtaithe screamhuisce shaorga, i gcás inarb ionann agus 2 mhilliún méadar ciúbach, nó inar mó ná sin, an toirt bhliantúil uisce a astógtar nó a athluchtaítear.

—Aon oibreacha chun acmhainní uisce a aistriú idir abhantracha, i gcás inar mhó ná 2 mhilliún méadar ciúbach an toirt bhliantúil uisce a astógtar nó a athluchtaítear.

—Gléasra cóireála dramhuisce a bhfuil cumas is mó ná coibhéis daonra 10,000 ann agus, chun críche na forála seo, cinnfear coibhéis daonra de réir Airteagal 2, pointe 6, de Threoir 91/271/CEE ón gComhairle 3 .

—Láithreán sil-leagtha sloda a bhfuil cumas ann chun 50,000 tona sloda (is sloda fliuch) a shil-leagan go bliantúil.

—Aon oibreacha canálaithe nó faoisimh tuile más rud é—

(a) gur mhó ná 1000 heicteár gar-fho-dhobharcheantar craobh-aibhneach na n-oibreacha beartaithe (eadhon, an difríocht idir na dobharcheantair chraobh-aibhneacha ag pointe uachtarach agus pointe íochtarach na n-oibreacha), nó

(b) go ndéanfaí difear do níos mó ná 20 heicteár de bhogach, nó

(c) gurbh fhaide ná 2 chiliméadar fad an chainéil abhann ar a bhfuil oibreacha beartaithe.

—Damba nó suiteáil eile atá deartha chun uisce a choinneáil siar nó a stóráil go buan nó go fadtéarmach, i gcás inarbh é 30 heicteár nó níos mó, achar nua nó leathnaithe an uisce ghaibhnithe nó i gcás inar mhó ná 10 milliún méadar ciúbach méid nua nó méid breise uisce a choinneofaí siar nó a stórálfaí.

—Suiteáil d’uiscerianta os cionn talún a mbeadh trastomhas 1,000 milliméadar nó níos mó agus fad 500 méadar nó níos mó ag gach ceann díobh.

—Aon oibreacha cósta chun creimeadh a chomhrac nó oibreacha muirí a d’fhéadfadh an cósta a athrú trí chladáin, muirmhúrtha, lamairní, agus oibreacha cosanta mara eile, mar shampla, a fhoirgniú, más rud é gurbh fhaide ná 1 chiliméadar fad an chósta ar a dtarlódh na hoibreacha, i ngach cás, ach gan cothabháil ná athfhoirgniú oibreacha den sórt sin nó oibreacha is gá chun críocha éigeandála a áireamh.”.

class="0 0 0 justify 1 0"class="0 0 0 justify 1 0"

class="0 0 0 justify 1 0"class="0 0 0 justify 1 0"

class="0 0 0 justify 1 0"class="0 0 0 justify 1 0"