An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 3 Leasuithe ar an bPríomh-Acht (lena n-áirítear leasuithe de dhroim Chuid 2) )

27 2006

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006

CUID 4

Ilghnéitheach

Leasú ar an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act 1919.

48 .— (1) Déantar alt 2 den Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act 1919, mar atá sé arna leasú i gcásanna ina mbeidh aon chúiteamh a mheasúnaítear iníoctha ag údarás pleanála nó ag aon údarás áitiúil eile, a leasú tríd an Riail seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Riail (16):

“(17) The value of any land lying 10 metres or more below the surface of that land shall be taken to be nil, unless it is shown to be of a greater value by the claimant.”.

(2) I gcás go mbeidh forálacha an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act 1919 le cur chun feidhme le linn aon chúiteamh a mheasúnú a dhlífidh duine, seachas údarás pleanála nó údarás áitiúil eile, a íoc, measfar éifeacht a bheith le foráil den tsamhail sin a ghabhann leis an Riail a chuirtear isteach le fo-alt (1) i ndáil leis an gcúiteamh sin a mheasúnú.

Leasú ar an Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001.

49 .— Leasaítear an tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001—

(a) in alt 2—

(i) sa mhíniú ar “ráiteas tionchair timpeallachta”, trí “alt 37(3)(e)” a chur in ionad “alt 37(2)(d)”,

(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “údarás pleanála”:

“ciallaíonn ‘ forordaithe ’, i gCuid 3, forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil;”,

agus

(iii) sa mhíniú ar “gnóthas iarnróid”, trí “alt 43(5)” a chur in ionad “alt 43(6)”,

agus

(b) trí na hailt seo a leanas a chur in ionad ailt 37 go 47 (arna leasú leis an Acht um Shábháilteacht Iarnróid 2005):

“Iarratas ar ordú iarnróid.

37.— (1) Féadfaidh an Ghníomhaireacht, CIÉ, nó aon duine eile le toiliú na Gníomhaireachta, iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála (dá ngairtear an ‘Bord’ ina dhiaidh seo san Acht seo) ar ordú iarnróid.

(2) Sonrófar in iarratas faoi fho-alt (1) an mar iarnród éadrom, meitreo nó ar shlí eile is mian leis an iarratasóir go ndéanfar an t-iarnród lena mbaineann a ainmniú leis an ordú.

(3) Déanfar iarratas faoi fho-alt (1) i scríbhinn i cibé foirm a shonróidh an tAire agus beidh na nithe seo a leanas ag gabháil leis—

(a) dréacht den ordú beartaithe,

(b) plean de na hoibreacha iarnróid beartaithe,

(c) i gcás iarratais ag an nGníomhaireacht nó ag duine le toiliú na Gníomhaireachta, plean d’aon fhorbairt tráchtála a bheartaítear a dhéanamh ar thalamh atá tadhlach leis na hoibreacha iarnróid beartaithe,

(d) leabhar tagartha do phlean a cheanglaítear faoin bhfo-alt seo (ina léirítear céannacht úinéirí agus áititheoirí na dtailte a thuairiscítear sa phlean), agus

(e) ráiteas faoi na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag na hoibreacha iarnróid beartaithe (dá ngairtear ‘ráiteas tionchair timpeallachta’ ina dhiaidh seo sa Chuid seo) ar an gcomhshaol,

agus maidir le dréachtphlean agus leabhar tagartha is i cibé foirm a shonróidh an tAire nó i bhfoirm a mbeidh an éifeacht chéanna léi a bheidh siad.

(4) Ní dhéanfar foirgniú oibreacha iarnróid, is ábhar d’iarratas ar ordú iarnróid faoin gCuid seo, a ghabháil de láimh mura mbeidh ordú faoi alt 43 deonaithe ag an mBord.

Forbairt dhíolmhaithe.

38.— Is forbairt dhíolmhaithe chun críocha Acht 2000 gach ceann díobh seo a leanas:

(a) forbairt arb éard í oibreacha iarnróid a dhéanamh, lena n-áirítear na hoibreacha iarnróid nó aon chuid díobh a úsáid chun iarnród a oibriú, a bheidh údaraithe ag an mBord agus sonraithe in ordú iarnróid, nó aon oibreacha teagmhasacha nó sealadacha a bhaineann leis an bhforbairt sin;

(b) forbairt arb éard í oibreacha iarnróid a dhéanamh chun iarnród a bheidh tógtha de bhun ordaithe iarnróid a chothabháil, a fheabhsú nó a dheisiú.

Ráiteas tionchair timpeallachta.

39.— (1) Beidh an fhaisnéis seo a leanas i ráiteas tionchair timpeallachta:

(a) tuairisc ar na hoibreacha iarnróid beartaithe ina mbeidh faisnéis ar láithreán, dearadh agus méid na n-oibreacha iarnróid beartaithe;

(b) tuairisc ar na bearta a shamhlaítear d’fhonn droch-éifeachtaí suntasacha a sheachaint, a laghdú agus, más féidir, a leigheas;

(c) na sonraí is gá chun na príomh-éifeachtaí is dóigh a bheidh ag na hoibreacha iarnróid beartaithe ar an gcomhshaol a aithint agus a mheasúnú;

(d) sracléiriú ar na príomhroghanna a mbeidh staidéar déanta ag an iarratasóir orthu agus léiriú ar na príomhchúiseanna a bheidh lena rogha, agus na héifeachtaí comhshaoil á gcur i gcuntas; agus

(e) achoimre i bhfriotal neamhtheicniúil ar an bhfaisnéis thuas.

(2) I ráiteas tionchair timpeallachta, i dteannta na faisnéise sonraithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1), agus mar mhíniú uirthi nó chun cur léi, beidh faisnéis bhreise maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) (i) tuairisc ar airíonna fisiceacha iomlán na n-oibreacha iarnróid beartaithe agus na riachtanais ó thaobh úsáide talún de le linn na gcéimeanna foirgníochta agus oibríochta,

(ii) meastachán, de réir cineáil agus méid, ar na hiarmhair agus na hastuithe (lena n-áirítear truailliú uisce, aeir agus ithreach, torann, creathadh, solas, teas agus radaíocht) a mheastar a bheidh ann de thoradh ar oibriú na n-oibreacha iarnróid beartaithe;

(b) tuairisc ar na gnéithe den chomhshaol ar dóigh go ndéanfaidh na hoibreacha iarnróid beartaithe difear suntasach dóibh, lena n-áirítear, go háirithe—

(i) daoine, fauna agus flora,

(ii) ithir, uisce, aer, tosca aeráide agus an tírdhreach,

(iii) sócmhainní ábhartha, lena n-áirítear an oidhreacht ailtireachta agus seandálaíochta, agus an oidhreacht chultúir,

(iv) idirghaolmhaireacht na nithe dá dtagraítear sa mhír seo;

(c) tuairisc ar na héifeachtaí suntasacha (lena n-áirítear cinn dhíreacha, neamhdhíreacha, thánaisteacha, charnacha, ghearrthéarma, mheántéarma agus fadtéarma, bhuana agus shealadacha, dhearfacha agus dhiúltacha) is dóigh a bheidh ag na n-oibreacha iarnróid beartaithe ar an gcomhshaol mar thoradh ar na nithe seo a leanas—

(i) na hoibreacha iarnróid beartaithe a bheith ann,

(ii) acmhainní nádúrtha a úsáid,

(iii) truailleáin a astú, núiseanna a chruthú agus dramhaíl a dhíbirt,

agus tuairisc ar na modhanna tuartha a úsáidfear chun na héifeachtaí ar an gcomhshaol a mheasúnú;

(d) léiriú ar aon deacrachtaí (easnaimh theicniúla nó easpa fios feasa) a bhain don iarratasóir le linn dó nó di an fhaisnéis is gá a thiomsú; agus

(e) achoimre ar an bhfaisnéis thuas i bhfriotal neamhtheicniúil,

a mhéid a bheidh an fhaisnéis sin iomchuí maidir le céim áirithe den nós imeachta toilithe agus maidir le hairíonna sonracha na n-oibreacha iarnróid nó an chineáil oibreacha iarnróid lena mbaineann, agus na ngnéithe comhshaoil ar dóigh go ndéanfar difear dóibh, agus féadfar a cheangal le réasún ar an iarratasóir faisnéis den sórt sin a thiomsú ag féachaint, i measc nithe eile, d’eolas reatha agus do mhodhanna measúnachta.

(3) (a) Más rud é, sula ndéanfaidh duine iarratas chuig an mBord ar ordú iarnróid, go n-iarrfaidh sé nó sí amhlaidh, déanfaidh an Bord, tar éis dul i gcomhairle leis an duine agus le cibé comhlachtaí a bheidh sonraithe ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil chun na críche sin, tuairim scríofa a thabhairt ar an bhfaisnéis a bheidh i ráiteas tionchair timpeallachta.

(b) Ní dochar tuairim scríofa a thabhairt de réir an fho-ailt seo d’fheidhmiú a chumhachtaí de bhun an Achta seo ag an mBord chun a cheangal ar iarratasóir faisnéis bhreise a thabhairt i ndáil le héifeachtaí na n-oibreacha iarnróid beartaithe ar an gcomhshaol.

(4) Ní bheidh feidhm ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht Tionchair Timpeallachta) 1989 go 2005 ná ag Acht 2000 agus aon rialachán arna dhéanamh faoin gcéanna i ndáil le measúnacht tionchair timpeallachta maidir le haon ní a rinneadh faoi ordú arna dhéanamh faoin Acht seo.

Fógra a fhoilsiú i ndáil le hiarratas ar ordú iarnróid.

40.— (1) Sula ndéanfar iarratas ar ordú iarnróid, déanfaidh an t-iarratasóir—

(a) cóip den dréacht-ordú agus de na doiciméid go léir a bheidh ag gabháil leis an iarratas a thaisceadh agus a choimeád ar taisce, i cibé áit nó áiteanna, a cheapfaidh an Bord, is áit nó áiteanna ar a bhfuil rochtain ag an bpobal go héasca, ar feadh tréimhse nach lú ná 6 sheachtain tar éis an fógra dá dtagraítear i mír (b) a fhoilsiú,

(b) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar lena mbaineann an t-ordú—

(i) ina gcuirfear in iúl go mbeidh iarratas á dhéanamh ar ordú,

(ii) ina gcuirfear in iúl cén tráth a fhéadfar agus cén áit nó cé na háiteanna ina bhféadfar, agus cén tréimhse (is tréimhse 6 sheachtain) ar lena linn a fhéadfar cóip den dréacht-ordú agus de na doiciméid a bheidh ag gabháil leis an iarratas agus a bheidh taiscthe faoin alt seo a iniúchadh,

(iii) ina ndéarfar go mbreithneoidh an Bord aon aighneachtaí i ndáil leis an ordú beartaithe nó i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag na hoibreacha iarnróid beartaithe ar an gcomhshaol a bheidh curtha faoina bhráid i scríbhinn ag aon duine laistigh den tréimhse dá dtagraítear i bhfomhír (ii),

(iv) ina ndéarfar gur féidir cóip den dréacht-ordú nó sliocht as agus cóip de na doiciméid a bheidh ag gabháil leis nó sliocht astu a cheannach ar tháille a íoc nach mó ná an costas réasúnach a bhaineann leis an gcóip nó leis an sliocht sin a dhéanamh, agus

(v) ina ndéarfar, más amhlaidh atá an cás, gur dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag na hoibreacha iarnróid beartaithe ar an gcomhshaol i dTuaisceart Éireann,

(c) cóip den dréacht-ordú agus de na doiciméid a bheidh ag gabháil leis agus den fhógra dá dtagraítear i mír (b) a sheirbheáil ar an údarás pleanála ar ina limistéar feidhme (nó in aon chuid de) a bheartaítear na hoibreacha iarnróid beartaithe a dhéanamh, ar an Aire agus ar cibé daoine eile (más ann) a ordóidh an Bord,

(d) cóip den fhógra dá dtagraítear i mír (b) mar aon le sleachta iomchuí as na doiciméid dá dtagraítear i mír (a) a sheirbheáil ar gach áititheoir (más ann) agus ar gach úinéir (más ann) de chuid talún dá dtagraítear sa dréacht-ordú, agus

(e) i gcás —

(i) inar dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag na hoibreacha iarnróid beartaithe ar an gcomhshaol i dTuaisceart Éireann, nó

(ii) ina n-iarrfaidh an t-údarás dá dtagraítear ina dhiaidh seo sa mhír seo go gcuirfear cóip den ráiteas tionchair timpeallachta chuige, cóip den sórt sin a chur chuig an údarás forordaithe i dTuaisceart Éireann, mar aon le fógra, i cibé foirm a fhorordófar, á rá go bhfuil iarratas déanta ar na hoibreacha sin a cheadú agus go bhféadfar aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chuig an mBord (le linn na tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b)) i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag na hoibreacha sin ar an gcomhshaol.

(2) Féadfaidh daoine den phobal cóip de dhréacht-ordú iarnróid agus de dhoiciméid a bheidh ag gabháil leis arna dtaisceadh faoin alt seo a iniúchadh saor in aisce na tráthanna agus le linn na tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) agus féadfaidh siad cóipeanna d’aon cheann de na doiciméid réamhráite nó sleachta astu a cheannach ar tháille a íoc leis an iarratasóir nach mó ná an costas réasúnach a bhaineann leis na cóipeanna nó na sleachta sin a dhéanamh de réir mar a shocróidh an t-iarratasóir.

(3) Féadfaidh aon duine, le linn na tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chuig an mBord i ndáil leis an ordú iarnróid beartaithe nó i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag na hoibreacha iarnróid beartaithe ar an gcomhshaol.

(4) I gcás go mbeidh an ráiteas tionchair timpeallachta agus fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(e) curtha chuig an údarás forordaithe i dTuaisceart Éireann de bhun na forála sin, rachaidh an Ghníomhaireacht, CIÉ nó an Bord, i gcás aon iarratasóra eile, de réir mar is cuí, i gcomhairle leis an údarás sin maidir le héifeachtaí ionchasacha na n-oibreacha iarnróid beartaithe ar an gcomhshaol agus maidir leis na bearta a shamhlaítear chun na éifeachtaí sin a laghdú nó chun deireadh a chur leo.

Faisnéis bhreise don Bhord.

41.— (1) I gcás gurb é tuairim an Bhoird nach gcomhlíonann ráiteas tionchair timpeallachta arna thabhairt faoi alt 37 forálacha alt 39 nó más dóigh leis thairis sin gur gá déanamh amhlaidh, ceanglóidh sé ar an iarratasóir doiciméad a thabhairt dó ina mbeidh cibé faisnéis bhreise a shonróidh sé i ndáil leis na hoibreacha iarnróid beartaithe agus comhlíonfaidh an t-iarratasóir aon cheanglas den sórt sin laistigh de cibé tréimhse a shonróidh an Bord.

(2) (a) Más rud é go bhfuil sonraí suntasacha i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag na hoibreacha iarnróid beartaithe ar an gcomhshaol sa doiciméad a thabharfar faoi fho-alt (1), ceanglóidh an Bord ar an iarratasóir—

(i) cóip den doiciméad réamhráite a thaisceadh agus a choimeád ar taisce san áit nó i ngach ceann de na háiteanna a bheidh ceaptha ag an mBord,

(ii) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar lena mbaineann an t-ordú iarnróid bheartaithe ina luafar gur tugadh don Bhord faisnéis bhreise i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag na hoibreacha iarnróid beartaithe ar an gcomhshaol, go mbeidh cóipeanna den doiciméad ina bhfuil an fhaisnéis ar fáil lena n-iniúchadh saor in aisce agus lena gceannach ag daoine den phobal, san áit nó i ngach ceann de na háiteanna a bheidh ceaptha ag an mBord, tráthanna sonraithe le linn na tréimhse nach lú ná 3 sheachtain dar tosach an lá a fhoilseofar an fógra agus go bhféadfar aighneachtaí i ndáil leis an bhfaisnéis bhreise a dhéanamh chuig an mBord sula rachaidh an tréimhse sin in éag, agus

(iii) fógra á rá gur tugadh an fhaisnéis bhreise don Bhord, mar aon le sleachta iomchuí as an doiciméad réamhráite, a sheirbheáil ar aon duine ar seirbheáladh fógra air nó uirthi de bhun alt 40(1) agus a chur in iúl don duine lena mbaineann go bhféadfar aighneachtaí i ndáil leis an bhfaisnéis bhreise a dhéanamh chuig an mBord le linn na tréimhse nach lú ná 3 sheachtain dar tosach an lá a chuirfidh an t-iarratasóir an fógra chuig an duine lena mbaineann.

(b) Déanfar cóipeanna d’fhaisnéis bhreise a bhfoilseofar fógra ina leith de bhun ceanglais faoi fho-alt (2)(a)(ii) a chur ar fáil lena gceannach ag daoine den phobal le linn na tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra dá dtagraítear san fhoráil sin ar cibé táille a shocróidh an t-iarratasóir nach mó ná an costas réasúnach a bhainfidh leis na cóipeanna sin a dhéanamh.

(3) Féadfaidh daoine den phobal an fhaisnéis bhreise a thaiscfear faoin alt seo a iniúchadh saor in aisce na tráthanna agus le linn na tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a)(ii).

(4) Féadfaidh duine, le linn na tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra dá dtagraítear i mír (a)(ii) nó (iii), de réir mar is cuí, d’fho-alt (2), aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chuig an mBord i ndáil leis an bhfaisnéis bhreise a thaiscfear faoin alt seo.

Éisteachtaí ó bhéal.

42.— (1) Féadfaidh an Bord, dá lánrogha féin, éisteacht ó bhéal a thionól maidir le hiarratas ar ordú iarnróid.

(2) Beidh feidhm ag ailt 135, 143 agus 146 d’Acht 2000 (arna leasú leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006), agus beidh éifeacht leo, i ndáil le héisteacht ó bhéal dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus forléireofar na hailt sin dá réir sin.

Ordú iarnróid.

43.— (1) Aon uair a dhéanfar iarratas faoi alt 37, déanfaidh an Bord, sula dtabharfaidh sé breith i dtaobh an t-ordú lena mbaineann an t-iarratas a dheonú, na nithe seo a leanas a bhreithniú:

(a) an t-iarratas;

(b) an dréacht-ordú agus na doiciméid a bhí ag gabháil leis an iarratas;

(c) tuarascáil ar aon éisteacht ó bhéal a tionóladh faoi alt 42 agus na moltaí (más ann) atá inti;

(d) aon aighneacht arna déanamh chuige go cuí faoi alt 40(3) nó 41(4) agus nár tarraingíodh siar;

(e) aon aighneacht arna déanamh chuige go cuí ag údarás dá dtagraítear in alt 40(1)(c) nó (e);

(f) aon fhaisnéis bhreise arna tabhairt dó faoi alt 41;

(g) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag na n-oibreacha iarnróid do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa limistéar ina mbeartaítear na hoibreacha sin a dhéanamh agus don chomhshaol; agus

(h) na nithe dá dtagraítear in alt 143 (a cuireadh isteach leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach 2006) d’Acht 2000.

(2) Más rud é, tar éis an breithniú sin a dhéanamh, gurb é tuairim an Bhoird gur chóir an t-iarratas a dheonú, déanfaidh sé ordú á údarú don iarratasóir an t-iarnród nó na hoibreacha iarnróid a bheidh sonraithe san ordú nó in aon chuid den chéanna a fhoirgniú, a chothabháil, a fheabhsú agus, faoi réir alt 11(7) i gcás na Gníomhaireachta, a oibriú, ar cibé modh agus faoi réir cibé coinníollacha, modhnuithe, srianta agus ceanglas (agus ar cibé téarmaí eile) is cuí leis an mBord agus a shonróidh sé san ordú agus tabharfaidh an Bord cóip den ordú don iarratasóir.

(3) (a) A luaithe is féidir tar éis ordú iarnróid a dhéanamh, déanfaidh an Bord—

(i) fógra a fhoilsiú in 2 nuachtán ar a laghad a scaiptear sa limistéar lena mbaineann an t-ordú, i dtaobh an t-ordú iarnróid a dhéanamh agus i dtaobh na n-áiteanna ina bhféadfar, na tréimhse ar lena linn a fhéadfar agus na dtráthanna a fhéadfar cóipeanna den ordú iarnróid agus d’aon phlean dá dtagraítear ann a iniúchadh nó a cheannach ar chostas nach mó ná an costas réasúnach a bhaineann le cóipeanna den sórt sin a dhéanamh, agus

(ii) fógra a thabhairt don údarás forordaithe i dTuaisceart Éireann maidir lena bhreith i gcás ina mbeidh cóip den ráiteas timpeallachta curtha chuig an údarás sin de réir alt 40(1)(e).

(b) Sonrófar na nithe seo a leanas i bhfógra dá dtagraítear i mír (a)—

(i) ábhar agus cineál na breithe ón mBord lena n-áirítear aon choinníollacha a bheidh ag gabháil léi,

(ii) go raibh aird ag an mBord, le linn dó breith a thabhairt i dtaobh an ndeonódh sé ordú iarnróid, ar na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt 43(1), agus

(iii) tuairisc, más gá, ar na príomhbhearta chun aon drochéifeachtaí a bheadh ag na hoibreacha iarnróid beartaithe a sheachaint.

(4) Tiocfaidh ordú iarnróid i ngníomh—

(a) i gcás nach bhfuil iarratas déanta ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach ar an ordú, i ndeireadh tréimhse 8 seachtain, agus

(b) i gcás go bhfuil iarratas den sórt sin déanta, agus nach bhfuil sé tarraingthe siar, a mhéid nach bhfuil dearbhú tugtha ina leith gur iarratas neamhbhailí é nó nach bhfuil sé neamhnithe de bhun an athbhreithnithe sin, ar chinneadh críochnaitheach na n-imeachtaí lena mbaineann nó cibé dáta eile a chinnfear sna himeachtaí sin, agus

(c) i gcás go bhfuil iarratas den sórt sin déanta agus tarraingthe siar, ar an dáta a tharraingítear siar é.

(5) Maidir le duine dár deonaíodh ordú iarnróid, féadfaidh sé nó sí, le toiliú an Aire, socruithe a dhéanamh le duine eile chun an t-iarnród nó na hoibreacha iarnróid lena mbaineann an t-ordú a fhoirgniú, a chothabháil, a fheabhsú nó a oibriú.

(6) Féadfaidh an Bord, i gcás gur mainníodh nó gur diúltaíodh coinníoll, srian nó ceanglas atá sonraithe in ordú iarnróid a chomhlíonadh, an t-ordú a chúlghairm.

(7) (a) I gcás go mbeartaíonn an Bord ordú faoin alt seo a chúlghairm, tabharfaidh sé fógra i scríbhinn don ghnóthas iarnróid i dtaobh é a bheith beartaithe aige déanamh amhlaidh agus i dtaobh na gcúiseanna atá leis sin.

(b) Féadfaidh an gnóthas iarnróid, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain ón dáta a chuirfear an fógra, aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chuig an mBord agus—

(i) sula dtabharfaidh an Bord breith ar an ní, cuirfidh sé san áireamh aon aighneachtaí a bheidh déanta chuige go cuí faoin mír seo i ndáil lena bhfuil beartaithe agus nach bhfuil tarraingthe siar, agus

(ii) tabharfaidh an Bord fógra i scríbhinn don ghnóthas iarnróid faoina bhreith agus faoi na cúiseanna atá léi.

(8) I bhfógra i dtaobh a bhfuil beartaithe ag an mBord faoi fho-alt (7) beidh ráiteas go bhféadfaidh an gnóthas iarnróid aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord tráth nach déanaí ná 3 sheachtain ón dáta a chuirfear an fógra agus i bhfógra i dtaobh breithe ón mBord faoi fho-alt (7) beidh ráiteas go bhféadfaidh an gnóthas iarnróid achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte faoi fho-alt (9) i gcoinne na breithe tráth nach déanaí ná 3 sheachtain ón dáta a chuirfear an fógra.

(9) D’ainneoin alt 47(1), féadfaidh an gnóthas iarnróid achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte i gcoinne breithe ón mBord faoi fho-alt (6) tráth nach déanaí ná 3 sheachtain ón dáta a chuirfear an fógra faoin mbreith faoi fho-alt (7) agus féadfaidh an Chúirt sin, de réir mar is cuí léi, ar an achomharc a éisteacht, breith an Bhoird a dhaingniú nó a ordú don Bhord a bhreith a tharraingt siar agus a thoirmeasc an t-ordú beartaithe lena mbaineann a dhéanamh.

Forálacha i ndáil le hordú iarnróid.

44.— (1) Beidh in ordú iarnróid cibé forálacha a mheasfaidh an Bord is gá nó is fóirsteanach chun críche an ordaithe.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), maidir le hordú iarnróid—

(a) féadfar a shonrú ann aon talamh nó fo-stratam talún ar gá, i dtuairim an Bhoird, é a fháil chun éifeacht a thabhairt don ordú,

(b) féadfar a shonrú ann aon chearta i dtalamh nó in uisce nó faoi nó thairis nó, faoi réir thoiliú an Aire i gcás bóthair náisiúnta nó an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil i gcás aon bhóthair phoiblí eile, in aon bhóthar poiblí nó faoi nó thairis ar gá, i dtuairim an Bhoird, iad a fháil chun éifeacht a thabhairt don ordú,

(c) féadfar a shonrú ann an modh ar a mbeidh an t-iarnród nó na hoibreacha iarnróid nó aon chuid den chéanna lena mbaineann an t-ordú le foirgniú,

(d) féadfar a shocrú ann an tréimhse ar laistigh di a bheidh na hoibreacha iarnróid le críochnú,

(e) féadfaidh forálacha a bheith ann maidir leis an modh ar a mbeidh na hoibreacha iarnróid le hoibriú agus le cothabháil,

(f) gan dochar do mhír (g), féadfaidh cibé forálacha a bheith ann a mheasfaidh an Bord is cuí chun an pobal i gcoitinne, pobail áitiúla agus aon daoine dá ndéanann an t-ordú difear a chosaint,

(g) féadfaidh forálacha a bheith ann lena gceanglaítear—

(i) saoráid a fhoirgniú nó foirgniú saoráide a mhaoiniú, go hiomlán nó go páirteach, nó

(ii) seirbhís a sholáthar nó soláthar seirbhíse a mhaoiniú, go hiomlán nó go páirteach,

sa limistéar ina mbeidh na hoibreacha iarnróid le foirgniú, is saoráid nó seirbhís a bheadh, i dtuairim an Bhoird, ina gnóchan don phobal,

(h) féadfar foráil a dhéanamh ann maidir le haon cheisteanna sonraithe a eascróidh faoin ordú a chinneadh trí eadráin,

(i) féadfaidh cibé forálacha a bheith ann is forálacha coimhdeacha nó teagmhasacha i ndáil le haon cheann de na nithe réamhráite agus a mheasfaidh an Bord is gá agus is cuí.

(3) Ní cheanglófar le foráil d’ordú iarnróid dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(g) go gcuirfear an oiread sin acmhainní airgeadais in árach chun an fhoráil a chomhlíonadh go mbainfear go substaintiúil den duine, ar ina fhabhar nó ina fabhar a oibríonn an t-ordú, na sochair is dóigh a d’fhabhródh ón ordú a dhéanamh.

(4) Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire, in ordú iarnróid an t-iarnród lena mbaineann an t-ordú a ainmniú mar iarnród éadrom nó mar mheitreo.

Talamh a fháil go héigeantach.

45.— (1) Ar thosach feidhme ordaithe iarnróid, beidh an Ghníomhaireacht nó CIÉ údaraithe air sin aon talamh, nó aon chearta i dtalamh nó in aon fho-stratam talún nó faoi nó thairis, a bheidh sonraithe san ordú a fháil go héigeantach agus, chun na críche sin, beidh éifeacht leis an ordú iarnróid amhail is dá mba ordú ceannaigh éigeantaigh dá dtagraítear in alt 10(1) den Acht Rialtais Áitiúil (Uimh. 2) 1960 (arna chur isteach le halt 86 d’Acht na dTithe 1966) é, a rinneadh agus a daingníodh go cuí agus, dá réir sin, beidh feidhm ag an alt sin agus beidh éifeacht leis i ndáil leis an ordú fairis na modhnuithe—

(a) go ndéanfar tagairtí don údarás áitiúil a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don Ghníomhaireacht nó do CIÉ, de réir mar a bheidh,

(b) go ndéanfar tagairtí don Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a fhorléiriú mar thagairtí don Bhord,

(c) go ndéanfar an tagairt i bhfo-alt (4)(a) d’alt 78 d’Acht na dTithe 1966 a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt d’fho-ailt (1), (4) agus (5) den alt sin,

agus fara aon mhodhnuithe riachtanacha eile.

(2) I gcás go mbeartaíonn an Ghníomhaireacht nó CIÉ talamh a fháil de bhun fho-alt (1) agus go bhfuil sé níos éifeachtaí agus níos eacnamaíche, i dtuairim na Gníomhaireachta nó CIÉ, de réir mar a bheidh, talamh breise tadhlach leis a fháil, féadfaidh an Ghníomhaireacht nó CIÉ, de réir mar a bheidh, déanamh amhlaidh le toiliú an Aire agus toiliú aon duine ag a mbeidh leas sa talamh tadhlach nó ceart ann nó faoi nó thairis d’ainneoin nach bhfuil an talamh tadhlach sonraithe san ordú iarnróid.

(3) Comhlíonfaidh an Ghníomhaireacht nó CIÉ aon ordachán ón Aire i ndáil le talamh a bheidh faighte aici nó aige de bhun fho-alt (1).

Fógra i dtaobh ordú iarnróid a dheonú.

46.— A luaithe is féidir tar éis ordú iarnróid a dhéanamh, déanfaidh an gnóthas iarnróid—

(a) cóip den ordú agus den phlean dá dtagraítear ann a thaisceadh agus a choimeád ar taisce i bpríomh-oifig an ghnóthais iarnróid, agus i cibé áit eile a shonróidh an Bord, i rith na tréimhse 5 bliana tar éis an t-iarnród a oscailt le haghaidh tráchta, agus beidh an t-ordú agus an plean réamhráite, le linn dóibh a bheith ar taisce amhlaidh, ar fáil lena n-iniúchadh ag daoine den phobal saor in aisce, gach tráth réasúnach, agus féadfar cóipeanna d’aon cheann de na doiciméid réamhráite nó sleachta as a cheannach ar tháille a íoc leis an ngnóthas iarnróid nach mó ná an costas réasúnach a bhaineann leis na cóipeanna nó na sleachta sin a dhéanamh, agus

(b) cóip de shleachta iomchuí as an ordú iarnróid agus den phlean dá dtagraítear ann a sheirbheáil ar gach údarás pleanála don limistéar (nó aon chuid den limistéar) lena mbaineann an t-ordú agus chuig gach áititheoir (más ann) agus gach úinéir (más ann) de chuid talún dá dtagraítear san ordú iarnróid.

Athbhreithniú breithiúnach ar ordú iarnróid agus gníomhartha gaolmhara.

47.— (1) Ní cheisteoidh duine bailíocht ordaithe iarnróid ná aon ghnímh a dhéanfaidh an Bord i gcomhlíonadh nó i gcomhlíonadh airbheartaithe a fheidhmeanna faoi ailt 37 go 46 ar shlí seachas ar mhodh iarratais ar athbhreithniú breithiúnach faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986) (‘an tOrdú’).

(2) Féadfaidh an Bord, aon tráth tar éis tionscnaimh iarratais ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach ar aon ghníomh lena mbaineann fo-alt (1) agus a bhaineann le ní a bheidh de thuras na huaire faoi bhráid an Bhoird, iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte chun na himeachtaí a bhac go dtí go dtabharfaidh an Bord breith i ndáil leis an ní lena mbaineann.

(3) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas den sórt sin a bheith déanta, i gcás go measfaidh sí go bhfuil an ní a bheidh os comhair an Bhoird faoi réim dhlínse an Bhoird, ordú a dhéanamh lena mbacfar na himeachtaí lena mbaineann ar cibé téarmaí is cuí léi.

(4) Faoi réir fho-alt (5), déanfar iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach faoin Ordú i leith ordaithe nó gnímh lena mbaineann fo-alt (1) laistigh den tréimhse 8 seachtain dar tosach an dáta a rinneadh an t-ordú nó, de réir mar a bheidh, an dáta a rinne an Bord an gníomh.

(5) Féadfaidh an Ard-Chúirt an tréimhse dá bhforáiltear i bhfo-alt (4) agus a bhféadfar iarratas ar chead, dá dtagraítear san fho-alt sin, a dhéanamh lena linn, a fhadú, ach ní dhéanfaidh sí amhlaidh ach amháin más deimhin léi—

(a) go bhfuil cúis mhaith dhóthanach ann chun déanamh amhlaidh, agus

(b) maidir leis na himthosca ba chúis leis an mainneachtain an t-iarratas ar chead a dhéanamh laistigh den tréimhse dár foráladh amhlaidh, nach raibh neart orthu ag an iarratasóir ar an bhfadú.

(6) Forléireofar tagairtí san alt seo don Ordú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don Ordú arna leasú nó arna ionadú (fara modhnú nó gan mhodhnú) le rialacha cúirte.

Alt 47: forálacha forlíontacha.

47A.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Cúirt’ nuair a úsáidtear é gan cháiliú, an Ard-Chúirt (ach ní fhorléireofar an míniú seo mar mhíniú a chiallaíonn nach mbainfidh fo-ailt (2) go (6) agus (9) le feidhmiú dlínse ag an gCúirt Uachtarach ar aon achomharc a dhéanfar agus nach rialóidh siad an céanna);

déanfar ‘Ordú’ a fhorléiriú de réir alt 47;

ciallaíonn ‘cead faoi alt 47’ cead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach faoin Ordú i leith ordaithe nó gnímh lena mbaineann alt 47(1).

(2) Déanfar iarratas ar chead faoi alt 47 trí fhoriarratas iar bhfógra (a bheidh forasaithe sa tslí a shonrófar san Ordú i leith foriarratais ex parte ar chead) chuig an mBord, chuig an iarratasóir ar an ordú iarnróid, i gcás nach é nó í an t-iarratasóir ar chead, agus chuig aon duine eile a shonrófar chun na críche sin le hordú ón Ard-Chúirt, agus ní dheonóidh an Chúirt cead faoi alt 47 mura deimhin léi—

(a) go bhfuil forais shubstaintiúla ann chun a mhaíomh go bhfuil an t-ordú nó an gníomh lena mbaineann neamhbhailí nó gur ceart é a neamhniú, agus

(b) (i) go bhfuil leas substaintiúil ag an iarratasóir sa ní is ábhar don iarratas, nó

(ii) maidir leis an iarratasóir—

(I) gur comhlacht nó eagraíocht (seachas údarás Stáit, údarás poiblí nó comhlacht nó gníomhaireacht rialtasach) é nó í a mbaineann a chuid nó a cuid aidhmeanna nó cuspóirí le caomhnú an chomhshaoil a chur chun cinn,

(II) go mbeidh sé nó sí, le linn na tréimhse 12 mhí roimh dháta an iarratais, tar éis na haidhmeanna nó na cuspóirí sin a shaothrú, agus

(III) go gcomhlíonann sé nó sí cibé ceanglais (más ann) a bheadh ar chomhlacht nó eagraíocht, dá ndéanfadh sé nó sí achomharc faoi alt 37(4)(c) d’Acht 2000, a chomhlíonadh de bhua alt 37(4)(d)(iii) den Acht sin (agus, chun na críche sin, beidh feidhm ag aon cheanglas a fhorordófar faoi alt 37(4)(e)(iv) den Acht sin amhail is dá mba thagairt don aicme ní ar di an t-ordú nó an gníomh is ábhar don iarratas ar chead faoi alt 47 an tagairt san alt sin don aicme ní ar di an bhreith is ábhar don achomharc).

(3) Níl leas substaintiúil chun críocha fho-alt (2)(b)(i) teoranta do leas i dtalamh ná leas airgeadais eile.

(4) D’ainneoin iarratas a dhéanamh ar chead faoi alt 47 i leith ordaithe iarnróid, ní dhéanfaidh an t-iarratas difear do bhailíocht an ordaithe iarnróid ná dá oibriú mura rud é, ar iarratas chun na Cúirte, go ndéanfaidh an Chúirt oibriú an ordaithe iarnróid a fhionraí go dtí go gcinnfear an t-iarratas nó go dtarraingeofar siar é.

(5) Má dheonaíonn an Chúirt cead faoi alt 47, ní sheasfar ar aon fhorais san iarratas ar athbhreithniú breithiúnach faoin Ordú seachas iad sin a gcinnfidh an Chúirt gur forais shubstaintiúla iad faoi fho-alt (2)(a).

(6) Féadfaidh an Chúirt, mar choinníoll chun cead faoi alt 47 a dheonú, a cheangal ar an iarratasóir ar chead den sórt sin gealltanas a thabhairt i dtaobh damáistí.

(7) Is cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh na Cúirte maidir le hiarratas ar chead faoi alt 47 nó maidir le hiarratas ar athbhreithniú breithiúnach ar scór an cheada sin agus ní fhéadfar aon achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí i gcoinne bhreith na Cúirte i gceachtar cás ach amháin le cead na Cúirte agus ní dheonófar an cead sin ach amháin i gcás go ndeimhneoidh an Chúirt go bhfuil ponc dlí a ngabhann tábhacht phoiblí eisceachtúil leis i gceist sa bhreith uaithi agus gurb inmhianaithe ar mhaithe le leas an phobail achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí.

(8) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (7) maidir le cinneadh ón gCúirt a mhéid a bhaineann sé le ceist i dtaobh bhailíocht aon dlí ag féachaint d’fhorálacha an Bhunreachta.

(9) I gcás nach ndéanfar iarratas ar athbhreithniú breithiúnach faoin Ordú ach i leith cuid d’ordú nó de ghníomh lena mbaineann alt 47(1), féadfaidh an Chúirt, más cuí léi, a dhearbhú go bhfuil an chuid lena mbaineann nó aon fhoráil di neamhbhailí nó féadfaidh sí an chuid lena mbaineann nó aon fhoráil di a neamhniú gan a dhearbhú go bhfuil an chuid eile den ordú nó den ghníomh nó den chuid den ordú nó den ghníomh neamhbhailí nó gan an chuid eile den ordú nó den ghníomh nó den chuid den ordú nó den ghníomh a neamhniú, agus má dhéanann an Chúirt amhlaidh, féadfaidh sí aon leasuithe iarmhartacha a dhéanamh ar an gcuid eile den ordú nó den ghníomh nó den chuid den ordú nó den ghníomh is cuí léi.

(10) Le linn don Chúirt iarratas ar chead faoi alt 47 nó iarratas ar athbhreithniú breithiúnach ar scór an cheada sin a chinneadh, gníomhóidh sí a luaithe is féidir i gcomhréir le riaradh an cheartais.

(11) Ar achomharc i gcoinne cinnidh ón gCúirt i leith iarratais dá dtagraítear i bhfo-alt (10)—

(a) ní bheidh dlínse ag an gCúirt Uachtarach ach amháin chun an ponc dlí arna dheimhniú ag an gCúirt faoi fho-alt (7) a chinneadh (agus ní bheidh dlínse aici ach amháin chun an t-ordú sin a dhéanamh sna himeachtaí a bhaineann leis an gcinneadh sin), agus

(b) le linn don Chúirt Uachtarach an t-achomharc a chinneadh, gníomhóidh sí a luaithe is féidir i gcomhréir le riaradh an cheartais.

(12) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacha cúirte maidir le hiarratais ar chead faoi alt 47 agus maidir le hiarratais ar athbhreithniú breithiúnach ar scór ceada den sórt sin a éisteacht a luaithe is féidir.”.

An tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 a leasú tuilleadh.

50 .— Déantar an tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 a leasú tuilleadh trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 47A (a cuireadh isteach le halt 49):

“Pléití leis an mBord sula ndéanfar iarratas.

47B.— (1) Rachaidh an Ghníomhaireacht, CIÉ nó aon duine eile a bheartaíonn iarratas a dhéanamh ar ordú iarnróid de réir alt 37(1) i mbun comhchomhairliúchán leis an mBord i ndáil leis na hoibreacha iarnróid beartaithe sula ndéanfaidh sí nó sé an t-iarratas.

(2) Gairtear ‘iarratasóir ionchasach’ de dhuine den sórt sin ina dhiaidh seo san alt seo agus in alt 47C.

(3) Féadfaidh an Bord, in aon chomhchomhairliúcháin faoi fho-alt (1), comhairle a thabhairt don iarratasóir ionchasach maidir leis an iarratas beartaithe agus, go háirithe, maidir leis an méid seo a leanas—

(a) na nósanna imeachta a ghabhann le hiarratas a dhéanamh faoin gCuid seo agus le hiarratas den sórt sin a bhreithniú, agus

(b) cé na cúinsí, a bhaineann le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe, a d’fhéadfadh, i dtuairim an Bhoird, baint a bheith acu lena bhreith i ndáil leis an iarratas.

Alt 47B: forálacha forlíontacha.

47C.— (1) Déanfaidh iarratasóir ionchasach, chun críocha comhchomhairliúchán faoi alt 47B, dóthain faisnéise i ndáil leis na hoibreacha iarnróid beartaithe a sholáthar don Bhord chun a chumasú don Bhord na hoibreacha sin a mheasúnú.

(2) Féadfaidh an Bord, dá lánrogha féin, dul i gcomhairle le haon duine eile a bhféadfadh, i dtuairim an Bhoird, faisnéis a bheith aige nó aici atá iomchuí chun críocha comhchomhairliúchán faoi alt 47B i ndáil leis na hoibreacha iarnróid beartaithe.

(3) Ní dochar comhchomhairliúcháin a dhéanamh faoi alt 47B do chomhlíonadh aon fheidhmeanna eile dá chuid faoin Acht seo ná faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 ná faoi rialacháin faoi cheachtar de na hAchtanna sin ag an mBord agus ní féidir brath air sa phróiseas pleanála foirmiúil ná in imeachtaí dlí.

(4) Coimeádfaidh an Bord taifead i scríbhinn ar aon chomhchomhairliúcháin faoi alt 47B i ndáil le hoibreacha iarnróid beartaithe, lena n-áirítear ainmneacha na ndaoine sin a bhí páirteach sna comhchomhairliúcháin, agus déanfar cóip den taifead sin a chur agus a choinneáil leis na doiciméid lena mbaineann aon iarratas i leith na n-oibreacha iarnróid beartaithe.

Cumhachtaí forlíontacha don Bhord.

47D.— (1) Sula gcinnfidh an Bord iarratas ar ordú iarnróid, féadfaidh sé, dá lánrogha féin aon tráth—

(a) aighneachtaí nó tuairimí breise a iarraidh ar an iarratasóir, ar aon duine a rinne aighneachtaí chuige nó a thug tuairimí dó i ndáil leis an iarratas, nó ar aon duine eile a bhféadfadh, i dtuairim an Bhoird, faisnéis a bheith aige nó aici atá iomchuí maidir leis an iarratas a chinneadh,

(b) gan dochar d’alt 41, aon fhaisnéis a bhainfidh leis an iarratas a chur ar fáil lena hiniúchadh, a chur in iúl d’aon duine nó don phobal go bhfuil an fhaisnéis ar fáil amhlaidh agus, más cuí leis, a iarraidh go ndéanfaí aighneachtaí breise chuige nó go dtabharfaí tuairimí breise dó laistigh de cibé tréimhse a shonróidh sé, nó

(c) cruinnithe a thionól leis an iarratasóir nó le haon duine eile más dealraitheach don Bhord é a bheith riachtanach nó fóirsteanach déanamh amhlaidh—

(i) chun an t-iarratas a chinneadh, nó

(ii) chun go ndéanfaí aon saincheist leis an iarratasóir nó aon easaontú idir an t-iarratasóir agus aon pháirtí eile a réiteach, lena n-áirítear aon saincheist nó aon easaontú a réiteach sula dtabharfar éisteacht ó bhéal.

(2) I gcás go dtionólfaidh an Bord cruinniú de réir fho-alt (1)(c), coimeádfaidh sé taifead i scríbhinn ar an gcruinniú agus cuirfidh sé an taifead sin ar fáil lena iniúchadh.

(3) Féadfaidh an Bord, nó fostaí de chuid an Bhoird a bheidh údaraithe go cuí ag an mBord, aon duine a cheapadh chun cruinniú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c) a thionól.

(4) Féadfaidh an Bord, má tá sé den tuairim go sealadach gur chuí an t-ordú iarnróid lena mbaineann a cheadú dá ndéanfaí athruithe áirithe (a bheidh sonraithe san fhógra dá dtagraítear san fho-alt seo) ar théarmaí an iarratais ina leith nó i leith an ordaithe bheartaithe, fógra a thabhairt don iarratasóir á rá go bhfuil sé den tuairim sin agus a iarraidh ar an iarratasóir athruithe a bheidh sonraithe san fhógra a dhéanamh ar théarmaí an iarratais nó an ordaithe bheartaithe agus, má dhéanann an t-iarratasóir na hathruithe sin, cibé faisnéis (más ann) a shonróidh sé i ndáil leis an iarratas nó leis an ordú beartaithe, sna téarmaí arna n-athrú amhlaidh, nó, más gá, ráiteas tionchair timpeallachta athbhreithnithe ina leith a thabhairt dó.

(5) Má dhéanann an t-iarratasóir na hathruithe ar théarmaí an iarratais nó an ordaithe bheartaithe a bheidh sonraithe san fhógra a thabharfar don iarratasóir faoi fho-alt (4), measfar gurb iad téarmaí an iarratais nó an ordaithe arna n-athrú amhlaidh an t-iarratas nó an t-ordú chun críocha na Coda seo.

(6) I gcás go mbeidh na hathruithe déanta ag an iarratasóir ar théarmaí an iarratais nó an ordaithe bheartaithe a shonrófar i bhfógra a thabharfar don iarratasóir faoi fho-alt (4), ceanglóidh an Bord ar an iarratasóir—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán nó nuachtáin a scaiptear sa limistéar nó sna limistéir ina mbeadh na hoibreacha iarnróid beartaithe suite ina luafar go ndearna an t-iarratasóir, de bhun iarrata ón mBord, athruithe ar théarmaí an iarratais nó an ordaithe (agus cuirfear cineál na n-athruithe sin in iúl) agus, más amhlaidh atá an cás, go ndearnadh faisnéis i ndáil le téarmaí an iarratais nó an ordaithe arna n-athrú amhlaidh nó ráiteas tionchair timpeallachta athbhreithnithe maidir leis an bhforbairt a thabhairt don Bhord, ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna a fhéadfar, cén tréimhse (nach lú ná 3 sheachtain) ar lena linn a fhéadfar agus cén áit nó cé na háiteanna ina bhféadfar cóip den fhaisnéis nó den ráiteas tionchair timpeallachta a iniúchadh saor in aisce nó a cheannach ar tháille shonraithe (is táille nach mó ná an costas réasúnach a bhainfidh leis an gcóip sin a dhéanamh) a íoc agus go bhféadfar aighneachtaí nó tuairimí i ndáil leis an bhfaisnéis nó leis an ráiteas sin a chur faoi bhráid an Bhoird roimh dheireadh na tréimhse a luafar, agus

(b) na nithe seo a leanas a chur chuig an údarás pleanála agus chuig gach duine ar ar seirbheáladh fógra de bhun alt 40(1)(c) nó (e), agus chuig gach áititheoir (más ann) agus gach úinéir (más ann) talún dá dtagraítear san ordú (arb é an t-ordú arna athrú amhlaidh é, más rud é gur athraíodh a théarmaí amhlaidh)—

(i) fógra á rá go ndearnadh an fhaisnéis nó an ráiteas dá dtagraítear i mír (a) a thabhairt don Bhord, agus

(ii) cóip den fhaisnéis nó den ráiteas sin,

agus a chur in iúl don údarás sin nó don duine eile sin go bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt dó i ndáil leis an bhfaisnéis nó leis an ráiteas sin roimh dheireadh tréimhse (nach lú ná 3 sheachtain) dar tosach an lá a chuirfidh an t-iarratasóir an fógra chuig an údarás nó chuig an duine eile.

(7) Déanfaidh an Bord, le linn breith a thabhairt i dtaobh an ndeonóidh sé an t-ordú iarnróid lena mbaineann an t-iarratas, aird a thabhairt ar aon fhaisnéis a cuireadh faoina bhráid ar scór fógra faoi fho-alt (4), lena n-áirítear aon ráiteas tionchair timpeallachta athbhreithnithe, nó aon aighneachtaí a rinneadh nó tuairimí a tugadh ar scór iarrata faoi fho-alt (1) nó fógra faoi fho-alt (6).

Cuspóir an Bhoird i ndáil le horduithe iarnróid.

47E.— (1) Is é dualgas an Bhoird a chinntiú—

(a) go gcríochnaítear comhchomhairliúcháin arna seoladh faoi alt 47B, agus

(b) go dtugtar breith faoi alt 43 ar iarratas ar ordú iarnróid,

a luaithe is féidir ach é a bheith i gcomhréir le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe agus, chun na críche sin, na bearta sin go léir atá ar fáil dó a dhéanamh chun a chinntiú nach ndéanfar, a mhéid is indéanta, aon mhoill is inseachanta ag aon chéim le linn na comhchomhairliúcháin sin a sheoladh nó an bhreith sin a thabhairt.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) agus faoi réir fho-ailt (3) go (6), beidh de chuspóir ag an mBord a chinntiú go dtabharfar breith faoi alt 43 ar iarratas a dhéanfar ar ordú iarnróid—

(a) laistigh de thréimhse 18 seachtain dar tosach an lá deireanach chun aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt de réir an fhógra dá dtagraítear in alt 40(1)(b), nó

(b) laistigh de cibé tréimhse eile a fhorordóidh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, le rialacháin i gcoitinne nó i leith aicme nó aicmí áirithe ní.

(3) I gcás gur dealraitheach don Bhord nárbh fhéidir nó nár chuí, mar gheall ar imthosca áirithe an ní is cúram don Bhord, an ní a chinneadh laistigh den tréimhse dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (2), de réir mar a bheidh, déanfaidh an Bord, le fógra i scríbhinn a sheirbheálfar ar an iarratasóir, ar an Aire, ar aon údarás pleanála a bheidh bainteach agus ar aon duine eile a chuir aighneachtaí nó tuairimí faoi bhráid an Bhoird i ndáil leis an ní roimh dheireadh na tréimhse sin, na cúiseanna nárbh fhéidir nó nár chuí an ní a chinneadh laistigh den tréimhse sin a chur in iúl don Aire, don údarás agus do na daoine sin agus sonróidh sé an dáta ar roimhe a bheartaíonn an Bord go gcinnfear an ní.

(4) I gcás go mbeidh fógra seirbheáilte faoi fho-alt (3), déanfaidh an Bord na bearta go léir sin atá ar fáil dó chun a chinntiú go gcinnfear an ní roimh an dáta a bheidh sonraithe san fhógra.

(5) Féadfaidh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an Aire, le rialacháin, an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) a athrú go ginearálta nó i leith aicme nó aicmí áirithe iarratas ar orduithe iarnróid, i gcás gur dealraitheach dó nó di gur gá déanamh amhlaidh, de bhua imthosca eisceachtúla, agus, fad a bheidh na rialacháin i bhfeidhm, forléireofar an t-alt seo agus beidh éifeacht leis de réir na rialachán.

(6) I gcás gur dóigh leis an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, gur gá nó gur fóirsteanach aicme nó aicmí áirithe iarratais ar ordú iarnróid lena bhfuil tábhacht speisialta straitéiseach, eacnamaíoch nó shóisialach i dtaca leis an Stát a chinneadh a luaithe is féidir ach é a bheith i gcomhréir le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe, féadfaidh sé nó sí ordachán a thabhairt don Bhord go dtabharfar tosaíocht do chinneadh iarratas den aicme nó de na haicmí lena mbaineann, agus comhlíonfaidh an Bord ordachán den sórt sin.

(7) Áireoidh an Bord i ngach tuarascáil a thabharfar faoi alt 118 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 ráiteas maidir le líon na nithe a mbeidh cinneadh déanta ag an mBord orthu laistigh de thréimhse dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (2) agus cibé faisnéis eile a ordóidh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil maidir leis an am a glacadh chun na nithe sin a chinneadh.

Forléiriú ar thagairtí áirithe agus foráil idir-thréimhseach.

47F.— (1) Déanfar tagairtí don Aire in ordú iarnróid, ar ordú é arna dhéanamh roimh an Acht seo a leasú leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006, a fhorléiriú mar thagairtí don Bhord.

(2) D’ainneoin na leasuithe ar an Acht seo arna ndéanamh leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006, féadfar aon ní a thosófar faoin gCuid seo ach nach mbeidh curtha i gcrích roimh thosach feidhme na leasuithe sin a sheoladh agus a chríochnú tar éis thosach feidhme na leasuithe sin amhail is nach ndearnadh na leasuithe sin.

(3) Folaíonn an tagairt i bhfo-alt (2) d’aon ní a thosófar faoin gCuid seo tagairt do na nithe seo a leanas—

(a) iarratas a rinneadh faoi alt 37 (arb é an t-alt sin é sna téarmaí mar a bhí roimh thosach feidhme na leasuithe dá dtagraítear san fho-alt sin),

(b) iarratas a rinneadh faoi fho-alt (7) d’alt 43 (arb é an t-alt sin é sna téarmaí mar a bhí roimh thosach feidhme na leasuithe sin), agus

(c) aon bheart (lena n-áirítear fiosrúchán poiblí a sheoladh) arna ghlacadh le linn breith a thabhairt i ndáil le hiarratas dá dtagraítear i mír (a) nó (b) nó aon bheart arna ghlacadh ar scór an bhreith sin a thabhairt.

(4) D’fhonn amhras a sheachaint, maidir le haon cheistiú, tar éis thosach feidhme na leasuithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2), leis na nósanna imeachta a ghabhann le hathbhreithniú breithiúnach faoin Ordú (de réir bhrí alt 47) ar bhailíocht aon ní dá dtagraítear i bhfo-alt (2) agus a críochnaíodh tar éis an tosach feidhme sin, nó atá á sheoladh tar éis an tosach feidhme sin, déanfar é de réir fhorálacha na Coda seo arna leasú leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006.”.

Leasú ar Acht na mBóithre 1993.

51 .— (1) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1993” Acht na mBóithre 1993.

(2) Leasaítear alt 48 d’Acht 1993—

(a) i mír (a)(ii), trí “(nach lú ná 6 sheachtain)” a chur in ionad “(nach lú ná mí amháin)”,

(b) i mír (a)(iii), trí “le linn na tréimhse sin” a chur in ionad “roimh dháta sonraithe (nach lú ná dhá sheachtain tar éis dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh)”, agus

(c) i mír (b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iii):

“(iii) an tréimhse (arb í an tréimhse í dá dtagraítear i mír (a)(ii)) ar laistigh di a fhéadfar agóidí a dhéanamh i scríbhinn chuig an Aire i ndáil leis an scéim.”.

(3) Leasaítear alt 51(3) d’Acht 1993—

(a) i mír (a)(iii), trí “(nach lú ná 6 sheachtain)” a chur in ionad “(nach lú ná mí amháin)”,

(b) i mír (a)(iv), trí “agus” a scriosadh,

(c) i mír (a)(v), trí “le linn na tréimhse dá dtagraítear i mír (a)(iii)” a chur in ionad “roimh dháta sonraithe (nach luaithe ná dhá sheachtain tar éis dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh)”,

(d) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (v) de mhír (a):

“(vi) más iomchuí, ina ndéarfar gur dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bóthair bheartaithe ar an gcomhshaol i dTuaisceart Éireann, agus

(vii) ina sonrófar na cineálacha breithe a fhéadfaidh an tAire a thabhairt, faoi alt 51(6), i ndáil leis an iarratas;”,

agus

(e) i mír (b), trí “laistigh de thréimhse shonraithe (arb í an tréimhse í dá dtagraítear i mír (a)(iii))” a chur in ionad “roimh dháta sonraithe (nach luaithe ná dhá sheachtain tar éis dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(a) (iii))”.