Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

30 2006

/images/harp.jpg


Uimhir 30 de 2006


AN tACHT UM AN gCÚIRT CHOIRIÚIL IDIRNÁISIÚNTA 2006

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal.

2 . Léiriú (ginearálta).

3 . Cúirteanna do léiriú an Achta agus an Reachta.

4 . Iarrataí ón gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta.

5 . Caiteachais.

CUID 2

Dlínse Intíre i leith Cionta ICC

6 . Léiriú (Cuid 2).

7 . Cinedhíothú, coireanna in aghaidh na daonnachta agus coireanna cogaidh.

8 . Cionta atá coimhdeach le cinedhíothú, coireanna in aghaidh na daonnachta agus coireanna cogaidh.

9 . Imeachtaí i leith ciona ICC.

10 . Pionós mar gheall ar chion ICC.

11 . Cionta in aghaidh riaradh an cheartais.

12 . Dlínse sheach-chríochach.

13 . An dlí infheidhme.

14 . Íospartaigh agus finnéithe a chosaint.

CUID 3

Iarrataí ón gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta ar Dhaoine a Ghabháil agus a Thabhairt Suas

15 . Léiriú (Cuid 3).

16 . An éifeacht atá le duine a scaoileadh saor faoin gCuid seo.

17 . Iarraidh ar ghabháil agus ar thabhairt suas.

18 . Iarrataí codarsnacha.

19 . An tAire do dheimhniú go ndearnadh iarraidh.

20 . Barántas gabhála a eisiúint.

21 . Iarraidh ar ghabháil shealadach.

22 . Barántas gabhála sealadaí a eisiúint.

23 . Barántais ghabhála a fhorghníomhú.

24 . Imeachtaí tar éis gabhála sealadaí.

25 . Ordú tabhartha suas.

26 . Atráthú agus athchur.

27 . Imeacht aimsire roimh thabhairt suas.

28 . Aistriú chuig ospidéal nó áit eile.

29 . Toiliú le tabhairt suas.

30 . Tabhairt suas.

31 . Tabhairt suas a iarchur.

32 . Duine a scaoileadh saor le hordú ón Aire.

33 . Duine a scaoileadh saor le hordú ón Ard-Chúirt.

34 . Ní urchosc é duine a scaoileadh saor ar ghabháil nó ar thabhairt suas dá éis sin.

35 . Daoine príosúnaithe nó coinnithe a n-iarrtar iad a thabhairt suas.

36 . Riail na speisialtachta.

CUID 4

Iarrataí ar Shócmhainní a Reo agus Orduithe ón gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta a Fhorghníomhú

37 . Léiriú (Cuid 4).

38 . Reo-orduithe.

39 . Reo-orduithe a chlárú.

40 . Orduithe ICC a fhorfheidhmiú.

41 . Maoin a réadú.

42 . An Ard-Chúirt nó an glacadóir d’fheidhmiú cumhachtaí.

43 . Glacadóirí: foráil fhorlíontach.

44 . Féimheacht cosantóra, etc.

45 . Maoin a ndéileálann an Sannaí Oifigiúil léi.

46 . Cuideachta a shealbhaíonn maoin inréadaithe a fhoirceannadh.

47 . Ús ar shuimeanna neamhíoctha faoi orduithe forghníomhaithe.

48 . Airgeadra íocaíochtaí faoi orduithe forghníomhaithe.

49 . Fáltais ó réadú a úsáid.

CUID 5

Iarrataí Eile

50 . Fianaise ar chéannacht.

51 . Daoine a aimsiú agus maoin, etc. a shainaithint nó a aimsiú.

52 . Fianaise a thógáil.

53 . Ceistiú.

54 . Doiciméid a sheirbheáil.

55 . Príosúnach a aistriú go sealadach.

56 . Idirthuras.

57 . An tAcht gan teorannú a dhéanamh ar sholáthar cúnaimh eile.

CUID 6

Ilghnéitheach

58 . Suíonna de chuid na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta sa Stát.

59 . An tIonchúisitheoir do dhéanamh imscrúduithe sa Stát.

60 . Díolúintí agus pribhléidí a bhaineann leis an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta.

61 . Díolúine stáit nó taidhleoireachta, etc.

62 . Iarrataí chun na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta ar chúnamh.

63 . Fianaise in imeachtaí.

64 . Rialacháin.

65 . Leasú ar an Acht um Binsí Coireanna Idirnáisiúnta Cogaidh 1998.

66 . Leasuithe iarmhartacha.

SCEIDEAL 1

Reacht na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta, a rinneadh sa Róimh an 17 Iúil 1998

SCEIDEAL 2

Comhaontú ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta

SCEIDEAL 3

Leasuithe Iarmhartacha

SCEIDEAL 4

An Coinbhinsiún ar Chosc agus Pionósú Choir an Chinedhíothaithe. Glacadh leis ag Tionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 9 Nollaig 1948


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair 1973

1973, Uimh. 29

An tAcht um Bannaí 1997

1997, Uimh. 16

An tAcht Féimheachta 1988

1988, Uimh. 27

Acht an Bhainc Ceannais 1971

1971, Uimh. 24

Acht na Leanaí 2001

2001, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2005

An tAcht um Fhianaise Choiriúil 1992

1992, Uimh. 12

An tAcht um Dhlínse Choiriúil 1960

1960, Uimh. 15

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1994

1994, Uimh. 15

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1999

1999, Uimh. 10

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil) 1962

1962, Uimh. 12

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe) 2000

2000, Uimh. 16

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005

2005, Uimh. 2

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Céastóireachta) 2000

2000, Uimh. 11

Na hAchtanna um an Dlí Coiriúil (Banéigean) 1981 agus 1990

An tAcht um an Dlí Coiriúil 1997

1997, Uimh. 14

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 1967

1967, Uimh. 12

An tAcht Cosanta 1954

1954, Uimh. 18

Acht na bhFiaclóirí 1985

1985, Uimh. 9

An tAcht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta 1967

1967, Uimh. 8

An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach 2003

2003, Uimh. 45

An tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur) 1987

1987, Uimh. 1

An tAcht um Eiseachadadh 1965

1965, Uimh. 17

Na hAchtanna um Eiseachadadh 1965 go 2001

An tAcht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962

1962, Uimh. 11

An tAcht um Choinbhinsiúin na Ginéive (Leasú) 1998

1998, Uimh. 35

An tAcht um Chinedhíothú 1973

1973, Uimh. 28

An tAcht um Binsí Coireanna Idirnáisiúnta Cogaidh 1998

1998, Uimh. 40

Acht na Lia-Chleachtóirí 1978

1978, Uimh. 4

An tAcht Loingis Thráchtála 1955

1955, Uimh. 29

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí 1977

1977, Uimh. 12

An tAcht um Rúin Oifigiúla 1963

1963, Uimh. 1

Acht na bPríosún 1970

1970, Uimh. 11

Acht na bPríosún 1972

1972, Uimh. 7

An tAcht um Fháltais ó Choireacht 1996

1996, Uimh. 30

Registration of Deeds Act 1707

6 Anne, c. 2

An tAcht um Chlárú Teidil 1964

1964, Uimh. 16

/images/harp.jpg


Uimhir 30 de 2006


AN tACHT UM AN gCÚIRT CHOIRIÚIL IDIRNÁISIÚNTA 2006

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CÚIRTEANNA SA STÁT AGUS ARMCHÚIRTEANNA DO PHIONÓSÚ CINEDHÍOTHÚ, COIREANNA IN AGHAIDH NA DAONNACHTA, COIREANNA COGAIDH AGUS CIONTA EILE ATÁ FAOI DHLÍNSE NA CÚIRTE COIRIÚLA IDIRNÁISIÚNTA, ARNA BUNÚ FAOI REACHT NA RÓIMHE DEN CHÚIRT CHOIRIÚIL IDIRNÁISIÚNTA A RINNEADH SA RÓIMH AN 17 IÚIL 1998; DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT D’IARRATAÍ ÓN gCÚIRT SIN AR CHÚNAMH CHUN NA CIONTA SIN A IMSCRÚDÚ NÓ A IONCHÚISEAMH, LENA nÁIRÍTEAR IARRATAÍ CHUN DAOINE A GHABHÁIL AGUS A THABHAIRT SUAS, CHUN SÓCMHAINNÍ A REO AGUS CHUN AON FHÍNEÁLACHA NÓ FORGHÉILLEADH A FHORCHUIRFIDH SÍ A FHORGHNÍOMHÚ; DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE hAON SUÍONNA DEN CHÚIRT A THIONÓLFAR SA STÁT; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[31 Deireadh Fómhair, 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: