An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 5 Iarrataí Eile ) Ar Aghaidh ( SCEIDEAL 1 Reacht na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta, a rinneadh sa Róimh an 17 Iúil 1998 )

30 2006

An tAcht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2006

CUID 6

Ilghnéitheach

Suíonna de chuid na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta sa Stát.

58 .— (1) Féadfaidh an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, le linn di a bheith ag suí sa Stát, a feidhmeanna a chomhlíonadh faoin Reacht agus beidh éifeacht dá réir sin le forálacha an Reachta chuige sin, lena n-áirítear na forálacha sin a bhaineann leis an Ionchúisitheoir agus Cuid 8 de (achomharc in aghaidh breitheanna, nó athbhreithniú ar bhreitheanna, ó Dhlísheomra Trialach de chuid na Cúirte).

(2) Maidir le horduithe a dhéanfaidh an Chúirt i rith trialach a bheidh os a comhair le linn di a bheith ina suí amhlaidh (lena n-áirítear orduithe chun duine a phríosúnú nó a choinneáil), beidh éifeacht leo chun gach críche amhail is dá mba orduithe iad arna ndéanamh ag an bPríomh-Chúirt Choiriúil, agus beidh éifeacht dá réir sin le haon achtacháin agus ionstraimí reachtúla iomchuí (lena n-áirítear rialacha cúirte), fairis na modhnuithe is gá.

(3) Ní bheidh aon bhreithiúnas, ordú nó cinneadh ón gCúirt le linn di a bheith ina suí amhlaidh faoi réir athbhreithnithe ag cúirt sa Stát.

An tIonchúisitheoir do dhéanamh imscrúduithe sa Stát.

59 .— (1) Faoi réir alt 4, féadfaidh an tIonchúisitheoir—

(a) imscrúduithe a sheoladh sa Stát—

(i) de réir Chuid 9 (Comhar Idirnáisiúnta agus Cúnamh Breithiúnach) den Reacht, nó

(ii) sna himthosca a luaitear in Airteagal 57.3(d), má údaraíonn an Dlísheomra Réamhthrialach dó nó di déanamh amhlaidh,

agus

(b) iarraidh ón gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta ar chúnamh a fhorghníomhú go díreach sa Stát, ach sin faoi réir míreanna 4 agus 5 d’Airteagal 99 a chomhlíonadh.

(2) Beidh éifeacht le hAirteagal 55 (cearta daoine le linn imscrúdaithe) i ndáil le himscrúduithe den sórt sin.

Díolúintí agus pribhléidí a bhaineann leis an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta.

60 .— (1) Beidh ag an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, ag a breithiúna, ag an Ionchúisitheoir, ag an Leas-Ionchúisitheoir, ag an gCláraitheoir, ag daoine eile dá foireann agus ag na daoine eile sin a luaitear in Airteagal 48 agus sa Chomhaontú maidir le Pribhléidí agus Díolúintí na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta, d’éagmais aon tarscaoilte, na pribhléidí, na díolúintí agus saoráidí is gá chun na gcríoch a shonraítear i ndáil leo san Airteagal sin nó sa Chomhaontú.

(2) Chun críocha fho-alt (1), beidh éifeacht le hAirteagal 48 agus leis an gComhaontú i ndáil leis an Stát.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar an gComhaontú.

(4) Tá téacs an Chomhaontaithe, sa Bhéarla, leagtha amach i Sceideal 2 mar áis tagartha.

Díolúine stáit nó taidhleoireachta, etc.

61 .— (1) De réir Airteagal 27, maidir le haon díolúine taidhleoireachta nó díolúine stáit a thugtar do dhuine mar gheall ar bhaint a bheith aige nó aici le stát is páirtí sa Reacht, ní urchosc í ar imeachtaí faoin Acht seo i ndáil leis an duine.

(2) San alt seo—

ciallaíonn “díolúine taidhleoireachta” aon phribhléid nó díolúine a thugtar do dhuine le halt 6, nó faoi alt 5, den Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta 1967;

ciallaíonn “ díolúine stáit ” aon phribhléid nó díolúine a thugtar do cheann stáit nó do phríomh-aire, nó d’aire gnóthaí eachtracha, d’ionadaí, d’oifigeach nó do ghníomhaire stáit—

(a) de bhua aon achtacháin (seachas alt 5 nó 6 den Acht sin 1967), nó

(b) faoi aon riail dlí;

ciallaíonn “stát is páirtí sa Reacht” stát a ghlac le dlínse na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta de réir Airteagal 12 (réamhchoinníollacha a bhaineann le feidhmiú dlínse).

Iarrataí chun na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta ar chúnamh.

62 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás ina bhfuil imscrúdú á dhéanamh, nó i gcás ionchúiseamh a bheith tionscanta, sa Stát maidir le cion ICC nó maidir le cion tromaí eile.

(2) I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo, féadfaidh an tAire a iarraidh ar an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, de réir Airteagal 93.10, cúnamh a sholáthar i dtaca leis an imscrúdú nó leis an ionchúiseamh.

(3) San alt seo, ciallaíonn “cion tromaí” cion ar ina leith a fhéadfar duine atá láninniúil agus nár ciontaíodh roimhe sin a phionósú ina leith le téarma príosúnachta ar feadh téarma 5 bliana nó le pionós is déine ná sin.

Fianaise in imeachtaí.

63 .— (1) In aon imeachtaí—

(a) aon doiciméad a airbheartaíonn—

(i) gur iarraidh é ón gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta ar dhuine a ghabháil agus a thabhairt suas, nó a ghabháil go sealadach, nó ar aon chineál eile cúnaimh, nó

(ii) gur doiciméad é (seachas doiciméad a luaitear i mír (b)) arna sholáthar ag an gCúirt i ndáil leis an iarraidh,

agus a bheith sínithe ag oifigeach don Chúirt, beidh sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar an iarraidh nó ar an doiciméad agus ar na nithe a luaitear ann,

(b) aon doiciméad a airbheartaíonn—

(i) gur cóip é de bharántas gabhála agus tabhartha suas arna eisiúint ag an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta nó de bhreithiúnas nó d’ordú ón gCúirt, agus

(ii) a bheith deimhnithe mar chóip dhílis ag oifigeach don Chúirt,

beidh sé inghlactha i bhfianaise, gan a thuilleadh cruthúnais, mar chóip dhílis den bharántas,

(c) aon doiciméad a airbheartaíonn—

(i) gur aistriúchán é ar dhoiciméad a luaitear i mír (a)(b), agus

(ii) a bheith deimhnithe go bhfuil sé cruinn ag duine a dhealraíonn a bheith inniúil chun déanamh amhlaidh,

beidh sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar an aistriúchán,

(d) aon doiciméad a airbheartaíonn gur cóip é de na Rialacha Nós Imeachta agus Fianaise nó de na hEilimintí Coireanna, beidh sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar na Rialacha sin nó ar na hEilimintí sin,

(e) aon doiciméad a airbheartaíonn gur doiciméad é a fuarthas ón gCúirt le facs, toimhdeofar, go dtí go suífear a mhalairt, gurb é an doiciméad bunaidh é a chuir an Chúirt,

(f) aon doiciméad a airbheartaíonn gur deimhniú é ón Aire á rá gur stát is páirtí sa Reacht, nó nach stát is páirtí sa Reacht, é stát áirithe, beidh sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar an ní sin, agus

(g) aon doiciméad a airbheartaíonn gur deimhniú é ón Aire faoi alt 38(8)(b)(ii), beidh sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar na nithe a luaitear ann.

(2) In aon imeachtaí in aghaidh duine mar gheall ar chion faoin Acht seo, aon deimhniú a airbheartaíonn a bheith sínithe ag oifigeach don Roinn Gnóthaí Eachtracha agus ina luaitear—

(a) gur eisigh an Roinn pas chuig an duine ar dháta sonraithe, agus

(b) de réir mar is fearr is eol don oifigeach agus mar a chreideann sé nó sí, nár scoir an duine de bheith ina náisiúnach Éireannach,

beidh sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise go raibh an duine ina náisiúnach Éireannach ar an dáta a líomhnaítear go ndearna sé nó sí an cion.

(3) Toimhdeofar in aon imeachtaí, go dtí go suífear a mhalairt, maidir le hiarrataí ón gCúirt ar dhuine a ghabháil agus a thabhairt suas, nó a ghabháil go sealadach, nó ar aon chúnamh faoi Airteagal 93—

(a) go ndearnadh agus gur tarchuireadh go cuí iad de réir na bhforálacha iomchuí den Reacht, agus

(b) go bhfuil siad á ndéanamh i dtaca le himscrúdú nó ionchúiseamh cionta a thagann faoi réim dhlínse na Cúirte.

Rialacháin.

64 .— (1) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, cibé rialacháin a dhéanamh a mheasann sé nó sí is gá nó is fóirsteanach chun lánéifeacht a thabhairt don Acht seo nó d’aon fhoráil de.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht an méid sin roimhe seo, féadfar foráil a dhéanamh sna rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) nithe atá coimhdeach le hiarrataí ar chúnamh ón gCúirt a fhorghníomhú,

(b) (i) coimeád, caomhnú nó cosaint doiciméad nó airteagal eile a urghabhtar nó a fhaightear ar shlí eile i gcúrsa iarraidh ar chúnamh ón gCúirt a chomhlíonadh,

(ii) iad a chur chuig an gCúirt, agus

(iii) más cuí, iad a chur ar ais chuig an duine ónar urghabhadh iad nó iad a dhiúscairt ar shlí eile,

(c) nithe is gá nó is fóirsteanach chun lánéifeacht a thabhairt d’aon imscrúduithe nó d’aon suíonna de chuid na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta sa Stát, agus

(d) an téacs, de thuras na huaire, de na Rialacha Nós Imeachta agus Fianaise agus de na hEilimintí Coireanna.

(3) Déanfar rialacháin faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a ndéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis na rialacháin a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na rialachán, beidh na rialacháin ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoi na rialacháin.

Leasú ar an Acht um Binsí Coireanna Idirnáisiúnta Cogaidh 1998.

65 .— Leasaítear alt 7 (iarraidh chun an duine céanna a eiseachadadh) den Acht um Binsí Coireanna Idirnáisiúnta Cogaidh 1998 tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) thar imeachtaí a bhaineann le barántas gabhála Eorpach de réir bhrí an Achta um Barántas Gabhála Eorpach 2003, mura rud é go mbeidh ordú déanta ag an Ard-Chúirt faoi alt 15 nó faoi fho-alt (1) nó (2) d’alt 16 den Acht sin chun an duine a thabhairt suas,”.

Leasuithe iarmhartacha.

66 .— Beidh éifeacht le Sceideal 3 i ndáil leis na leasuithe ar achtacháin dá bhforáiltear ann.