An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 8 An Éifeacht atá le Leasuithe Áirithe arna nDéanamh ar an Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 ) Ar Aghaidh ( AN SCEIDEAL )

40 2006

An tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006

CUID 9

Mianaigh a Athshlánú

Léiriú (Cuid 9).

23 .— Sa Chuid seo—

ciallaíonn “údarás áitiúil” comhairle contae nó comhairle cathrach de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil 2001;

ciallaíonn “mianach” aon mhianach nó cairéal de réir bhrí fho-alt (1) nó (2), faoi seach, d’alt 3 den Acht um Mianaigh agus Cairéil 1965 agus folaíonn sé—

(a) aon áit lena mbaineann fo-alt (3) den alt sin, agus

(b) aon áit a úsáidtear chun tochlas nó dramhábhar eile a thógtar ón mianach nó ón gcairéal a fhágáil inti,

agus déanfar tagairt do láithreán iarmhianaigh a léamh dá réir sin;

tá le “plean athshlánúcháin mianaigh” an bhrí a thugtar dó in alt 24(1);

ciallaíonn “Aire” an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha;

ciallaíonn “athshlánúchán” i ndáil le mianach, an talamh a ndearna mianach difear dó a chóireáil ar shlí ina gcuirtear bail shásúil ar an talamh arís, ag féachaint go háirithe do chaighdeán na hithreach, don fhiadhúlra, do ghnáthóga nádúrtha, do chórais fhionnuisce, do thírdhreachú agus d’úsáidí tairbhiúla cuí.

Plean athshlánúcháin mianaigh.

24 .— (1) I gcás an tAire nó údarás áitiúil a bheith den tuairim i leith láithreáin iarmhianaigh—

(a) go bhfuil athshlánúchán an láithreáin riachtanach go hiomlán nó go formhór, chun críche shláinte nó shábháilteacht an phobail nó sláinte nó sábháilteachta ainmhithe nó chun an comhshaol a chaomhnú nó gur ar mhaithe le leas an phobail é ar shlí eile, agus

(b) nach féidir a bheith ag súil go ndéanfar an láithreán a athshlánú ar shlí eile laistigh de thréimhse ama réasúnach ag féachaint do mhír (a),

ansin féadfaidh an tAire, údarás áitiúil mar ghníomhaire don Aire faoi alt 26 nó údarás áitiúil ag gníomhú dó thar a cheann féin le toiliú an Aire—

(i) plean a ullmhú le haghaidh athshlánúchán fadtéarma an láithreáin (“plean athshlánúcháin mianaigh”), agus

(ii) an plean athshlánúcháin mianaigh a chur i ngníomh.

(2) Maidir le plean athshlánúcháin mianaigh, cibé acu a cuireadh nó nár cuireadh i ngníomh é, féadfar é a athbhreithniú mar a leanas ó am go ham—

(a) féadfaidh údarás áitiúil é a athbhreithniú ag gníomhú dó mar ghníomhaire don Aire faoi alt 26(1),

(b) féadfaidh an t-údarás áitiúil lena mbaineann é a athbhreithniú le toiliú an Aire,

(c) in aon chás eile, féadfaidh an tAire é a athbhreithniú.

(3) Ní léifear aon ní san alt seo mar ní a dhéanann difear d’aon oibleagáidí de chuid na ndaoine seo a leanas—

(a) an duine ag a raibh an mianach á oibriú, nó

(b) úinéir nó áititheoir láithreán an iarmhianaigh i leith an iarmhianaigh, nó

(c) aon duine eile a bhfuil oibleagáidí air nó uirthi thairis sin i leith láithreán an iarmhianaigh.

(4) Le linn plean athshlánúcháin mianaigh a ullmhú, rachaidh an tAire nó údarás áitiúil (de réir mar a bheidh) i gcomhairle le gach ceann díobh seo a leanas, más infhionnta le réasún:

(a) úinéir nó áititheoir láithreán an iarmhianaigh;

(b) úinéir nó áititheoir aon talaimh a ndéanann láithreán an iarmhianaigh difear dó nó a bhféadfadh rochtain ar an láithreán a bheith ag teastáil thairis;

(c) aon duine eile a bhféadfadh oibleagáidí a bheith air nó uirthi i leith láithreán an iarmhianaigh,

agus féadfaidh sé nó sí dul i gcomhairle le haon duine eile, lena n-áirítear aon ghrúpa nó comhlachas daoine, is cuí leis an Aire nó leis an údarás áitiúil (de réir mar a bheidh) sna himthosca.

(5) Le linn plean athshlánúcháin mianaigh a athbhreithniú, déanfaidh an tAire nó údarás áitiúil (de réir mar a bheidh), más cuí, comhairle a ghlacadh le gach duine de na daoine dá dtagraítear i bhfo-alt (4).

(6) Ní léifear aon ní sa Chuid seo mar ní a cheanglaíonn ar an Aire nó ar údarás áitiúil (de réir mar a bheidh) plean arna ullmhú faoin alt seo a chur i ngníomh.

Airleacain ón Aire le haghaidh pleananna athshlánúcháin mianaigh, etc.

25 .— (1) Chun críocha pleananna den sórt seo a leanas

(a) plean athshlánúcháin mianaigh, nó

(b) plean athshlánúcháin mianaigh is cuid de thionscadal faoi alt 46 (a bhaineann le hairleacain ón Aire chun críche tionscadal turasóireachta nó oidhreachta ar tionscadail iad atá bunaithe ar an muir nó ar acmhainní nádúrtha) den Acht Loingis Cheannaíochta (Taismí Muirí a Imscrúdú) 2000,

féadfaidh an tAire, ó am go ham, le toiliú an Aire Airgeadais, cibé suimeanna, ar mhodh deontais nó iasachta (más cuí), de réir mar a chinnfidh an tAire, a airleacan, ar cibé téarmaí agus coinníollacha a mheasfaidh sé nó sí a bheith riachtanach, chuig duine (lena n-áirítear údarás áitiúil ag gníomhú dó thar a cheann féin nó mar ghníomhaire don Aire) as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(2) Más rud é, roimh an Acht seo a rith, gur ghabh údarás áitiúil obair de láimh mar ghníomhaire don Aire i leith láithreáin iarmhianaigh, ar obair í a gabhadh de láimh de réir tionscadail den chineál céanna le plean athshlánúcháin mianaigh, ansin, chun críocha fho-alt (1), measfar maidir leis an obair sin, gur obair í faoi phlean athshlánúcháin mianaigh.

Plean athshlánúcháin mianaigh agus údarás áitiúil a cheapadh mar ghníomhaire don Aire.

26 .— (1) Féadfaidh an tAire údarás áitiúil a cheapadh mar ghníomhaire don Aire chun aon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a) plean athshlánúcháin mianaigh a ullmhú;

(b) plean athshlánúcháin mianaigh a athbhreithniú; nó

(c) plean athshlánúcháin mianaigh a chur i gcrích,

ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire.

(2) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, údarás áitiúil a cheapadh chun feidhmeanna faoin alt seo a chomhlíonadh i leith cibé méid de láithreán iarmhianaigh atá laistigh de limistéar feidhme an údaráis áitiúil.

(3) Ní léifear aon ní i bhfo-alt (2) mar ní a dhéanann difear do cheapachán aon údaráis áitiúil, arna dhéanamh ag an Aire roimh an Acht seo a rith, ar ceapachán é mar ghníomhaire don Aire chun tionscadal den chineál céanna le plean athshlánúcháin mianaigh a chur i gcrích.

Cumhacht chun dul isteach.

27 .— (1) D’fhonn a chinneadh cibé acu a dhéanfar nó nach ndéanfar plean athshlánúcháin mianaigh, i leith láithreáin iarmhianaigh, a ullmhú, a athbhreithniú nó a chur i ngníomh, nó le linn plean den sórt sin a ullmhú, a athbhreithniú nó a chur i ngníomh, beidh ag an Aire, ag údarás áitiúil ag gníomhú dó mar ghníomhaire don Aire nó ag údarás áitiúil ag gníomhú dó thar a cheann féin (de réir mar a bheidh)—

(a) ceart chun dul isteach i láithreán an iarmhianaigh, agus ceart slí go dtí láithreán an iarmhianaigh, gach tráth réasúnach, ach sin faoi réir na nithe seo a leanas—

(i) ach amháin i gcásanna práinne, réamhfhógra a thabhairt don úinéir nó don áititheoir (a mhéid is féidir le réasún an t-úinéir nó an t-áititheoir sin a fhionnadh), agus

(ii) má iarrtar é, méid a íoc mar chúiteamh i leith aon chaillteanais nó caiteachais arna thabhú ag úinéir nó áititheoir aon talaimh dá ndéanann feidhmiú an chirt chun dul isteach agus an chirt slí ag an Aire nó ag an údarás áitiúil lena mbaineann difear, ach sin a mhéid amháin atá sé cóir agus cothromasach sna himthosca tar éis aird a thabhairt—

(I) ar aon fheabhsúchán ar an talamh chun tairbhe don úinéir nó don áititheoir de dhroim an phlean athshlánúcháin mianaigh,

(II) ar aon oibleagáid atá ar úinéir nó áititheoir an talaimh lena mbaineann i leith láithreán an iarmhianaigh,

agus

(b) na cumhachtaí sin go léir a bheidh riachtanach nó fóirsteanach maidir lena fheidhmeanna i ndáil le plean athshlánúcháin mianaigh, nó a bheidh ag gabháil leis na feidhmeanna sin.

(2) Más rud é—

(a) roimh an Acht seo a rith, go ndearna údarás áitiúil, cibé acu ag gníomhú dó mar ghníomhaire don Aire nó ar shlí eile, tús a chur le tionscadal i leith láithreáin iarmhianaigh ar tionscadal é den chineál céanna le plean athshlánúcháin mianaigh, agus

(b) go leantar den tionscadal a chur i ngníomh nó, tar éis é a chur i ngníomh, gur gá faireachán a dhéanamh ar an láithreán, nó ar aon chuid de, chun na gcríoch atá leagtha amach in alt 24(1)(a),

ansin beidh feidhm ag míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1) i leith an láithreáin.

(3) (a) Féadfaidh duine amháin nó níos mó feidhmeanna an Aire, nó feidhmeanna údaráis áitiúil, faoin alt seo a fheidhmiú thar ceann an Aire nó an údaráis áitiúil.

(b) Féadfaidh úinéir nó áititheoir talaimh lena mbaineann fo-alt (1) fianaise ar chéannacht a iarraidh i leith duine a bheidh ag feidhmiú feidhmeanna de bhun mhír (a).

(c) Chun críocha mhír (b), féadfar fianaise ar chéannacht a chruthú ar cheann amháin de na slite seo a leanas:

(i) más oifigeach nó fostaí de chuid an Aire nó de chuid an údaráis áitiúil an duine, le cárta aitheantais nó cibé doiciméad eile arna eisiúint ag an Aire nó ag an údarás áitiúil nó thar ceann an Aire nó an údaráis áitiúil, ar cárta nó doiciméad é ina ndéantar an duine sin a chéannú mar oifigeach nó mar fhostaí (cibé caoi a sainítear é) de chuid an Aire nó an údaráis áitiúil, de réir mar a bheidh;

(ii) in aon chás eile—

(I) i gcás ina ndéantar fógra lena mbaineann fo-alt (1)(a)(i) a thabhairt i scríbhinn agus ina ndéantar an duine dár tugadh an chumhacht chun dul isteach a chéannú san fhógra sin, le fianaise leordhóthanach chun an duine sin a chéannú nó fianaise leordhóthanach gur oifigeach nó fostaí (cibé caoi a sainítear é) an duine lena mbaineann an fhianaise, nó go bhfuil sé nó sí ag gníomhú mar ghníomhaire, de chuid an duine dár tugadh an chumhacht chun dul isteach, nó

(II) le fianaise i scríbhinn ón Aire nó thar ceann an Aire nó ón údarás áitiúil gur tugadh an chumhacht chun dul isteach don duine, mar aon le fianaise leordhóthanach chun an duine sin a chéannú nó fianaise leordhóthanach gur oifigeach nó fostaí (cibé caoi a sainítear é) an duine lena mbaineann an fhianaise, nó go bhfuil sé nó sí ag gníomhú mar ghníomhaire, de chuid an duine dár tugadh an chumhacht chun dul isteach.

Cumhacht an Aire chun tailte, etc., a fháil.

28 .— (1) I dtaca le haon phlean athshlánúcháin mianaigh a chur i ngníomh, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, ceachtar de na nithe seo a leanas, nó iad araon, a dhéanamh:

(a) cibé tailte, nó cearta i cibé tailte nó in aon fho-stratam de chuid cibé tailte, nó cearta fúthu nó faoi nó cearta tharstu nó thairis, a mheasann an tAire is gá nó is fóirsteanach chun críocha an phlean sin, a cheannach trí chomhaontú;

(b) tailte, nó cearta i dtailte nó in aon fho-stratam de chuid tailte a shonraítear in ordú arna dhéanamh faoi fho-alt (2), nó cearta fúthu nó faoi nó cearta tharstu nó thairis, a fháil go héigeantach le hordú.

(2) (a) Más rud é, chun críocha aon phlean athshlánúcháin mianaigh, gur dóigh leis an Aire gur gá nó gur fóirsteanach aon talamh, nó cearta i dtalamh nó in aon fho-stratam talaimh, nó faoi nó thairis, a fháil go héigeantach, ansin féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, a dhearbhú le hordú go mbeartaíonn sé nó sí an talamh nó na cearta sin a fháil amhlaidh. Oibreoidh gach ordú den sórt sin chun cumhacht a tabhairt don Aire chun an talamh nó na cearta lena mbaineann a fháil go héigeantach de réir an ailt seo.

(b) Sula ndéanfaidh an tAire ordú faoin bhfo-alt seo, déanfaidh sé nó sí—

(i) cibé pleananna, sonraíochtaí agus doiciméid eile a thaispeánfaidh go hiomlán agus go soiléir an talamh nó na cearta a bheartaítear a fháil de bhua an ordaithe a thaisceadh agus a choimeád ar oscailt chun a n-iniúchta in áit oiriúnach éigin (a dtabharfar fógra poiblí ina thaobh),

(ii) fógra a thabhairt, i cibé slí is dóigh leis nó léi is oiriúnaí chun a chur in iúl do dhaoine ar dócha go ndéanfaidh an t-ordú difear dóibh go mbeartaíonn sé nó sí breithniú a dhéanamh i dtaobh an t-ordú a dhéanamh agus chun an modh ina bhféadfar uiríll agus agóidí a dhéanamh i leith an ordaithe a chur in iúl do dhaoine, agus

(iii) más dóigh leis nó léi gur fóirsteanach déanamh amhlaidh, a chur faoi deara fiosrúchán poiblí a sheoladh maidir le déanamh an ordaithe.

(3) (a) Más rud é, díreach sula ndéanfaidh an tAire ordú faoin alt seo, go bhfuil aon eastát, ceart, éasúint, teideal nó leas eile ag aon duine sa talamh, thar an talamh nó i leith an talaimh a gheofar leis an ordú, féadfaidh an duine, aon tráth tar éis an t-ordú a dhéanamh, iarratas a dhéanamh chuig an Aire ar chúiteamh i leith an leasa sin agus déanfaidh an tAire air sin, faoi réir fho-alt (4), méid atá comhionann, ar dháta an ordaithe, le luach (más aon luach é) an leasa sin maille le hús, de réir cibé ráta a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, ó am go ham, ar an méid ón dáta sin go dtí an dáta a n-íoctar é, a íoc leis an duine ar mhodh cúitimh.

(b) Déanfar an cúiteamh a bheidh le híoc faoin mír seo i leith aon eastáit, cirt, éasúna, teidil nó leasa d’aon chineál i dtalamh, thar thalamh nó i leith talaimh, a chinneadh, cheal comhaontaithe, trí eadráin faoi réim agus de réir an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act 1919.

(4) (a) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, i cibé cásanna (más ann) agus a mhéid a mheasfaidh sé nó sí is gá chun críocha fála éigeantaí faoin alt seo, forálacha uile nó aon cheann d’fhorálacha ailt 69 go 83 den Lands Clauses Consolidation Act 1845 a chur chun feidhme—

(i) amhail is dá mba airgead ceannaigh nó cúiteamh faoin Acht sin an cúiteamh sin, agus

(ii) amhail is dá mba é nó dá mba í an tAire tionscnóir an ghnóthais,

fara aon mhodhnuithe eile is gá.

(b) I gcás ina n-íoctar airgead isteach i gcúirt faoi alt 69 den Lands Clauses Consolidation Act 1845, arna chur chun feidhme ag an Aire faoin bhfo-alt seo, ní bheidh aon chostais iníoctha ag an Aire le haon duine i leith aon imeachtaí chun an t-airgead sin a infheistiú, chun ioncam uaidh a íoc nó chun a chaipiteal a íoc.

(5) Tá feidhm ag an méid seo a leanas maidir le haon fhiosrúchán poiblí a sheolfar faoin alt seo:

(a) ceapfaidh an tAire duine cuí oiriúnach chun an fiosrúchán a sheoladh;

(b) údaraítear don duine sin leis seo daoine a láithríonn mar fhinnéithe ag an bhfiosrúchán a chur faoi mhionn; agus

(c) aon duine ag a bhfuil leas in ábhar an fhiosrúcháin nó dá ndéanann an leas sin difear, beidh sé nó sí i dteideal láithriú i bpearsa nó trí abhcóide nó aturnae agus fianaise a thabhairt ar aird.

(6) Ní léifear aon ní san alt seo mar ní a shrianann cumhachtaí údaráis áitiúil chun láithreán iarmhianaigh, nó aon chuid de láithreán den sórt sin, a fháil go héigeantach faoin Acht um Láithreáin Thréigthe 1990 nó faoi aon achtachán eile.

Caiteachas ar phlean athshlánúcháin mianaigh a ghnóthú.

29 .— Aon chaiteachas arna thabhú faoin gCuid seo ag an Aire nó ag údarás áitiúil le linn láithreán iarmhianaigh a athshlánú, féadfaidh an tAire nó an t-údarás áitiúil (de réir mar a bheidh), i gcás ina gceapfar gur cuí sin sna himthosca, é a ghnóthú i gcoinne aon duine ar a bhfuil oibleagáid chonarthach nó oibleagáid infhorfheidhmithe eile chun an láithreán sin a athshlánú go feadh mhéid na hoibleagáide atá ar an duine sin chun an mianach a athshlánú.

Réim Chuid 9.

30 .— (1) Maidir leis an gCuid seo, is cuid í i dteannta, agus ní cuid í in ionad, aon cheanglais eile nó aon oibleagáide eile a fhorchuirtear le dlí, ná ní cuid í a lena gcuirtear srian le haon cheanglas nó le haon oibleagáid den sórt sin.

(2) Ní léifear aon ní i bhfo-alt (1) nó in aon acht eile nó in aon ionstraim arna déanamh faoi acht chun srian a chur le feidhmiú feidhmeanna faoin gCuid seo.