An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta ) Ar Aghaidh ( CUID 3 Sábháilteacht Gáis Nádúrtha )

40 2006

An tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006

CUID 2

Leasuithe ar Acht 1999

Feidhmeanna an Choimisiúin maidir le margadh fuinnimh uile-oileáin.

3 .— Leasaítear Acht 1999 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 9A:

“Feidhmeanna an Choimisiúin maidir le margadh fuinnimh uile-oileáin.

9B.— (1) Is feidhm de chuid an Choimisiúin, agus measfar gurbh fheidhm riamh í, páirt a ghlacadh i bhforbairt margaidh fuinnimh uile-oileáin, lena n-áirítear tograí a ullmhú agus comhairle a sholáthar don Aire maidir le haon chuid nó le haon ghné de bhunú, bainistiú nó oibriú margaidh den sórt sin.

(2) Féadfaidh an Coimisiún gach beart a mheasfaidh sé is gá a dhéanamh le linn dó a fheidhm a chomhall faoi fho-alt (1).

(3) Áirítear sna cumhachtaí a thugtar don Choimisiún le fo-alt (1) an chumhacht chun a ordú—

(a) do dhuine a shealbhaíonn ceadúnas faoi alt 14(1)(e) nó d’Eangach Náisiúnta BSL caibidlí a dhéanamh le haon duine a shealbhaíonn ceadúnas atá ar aon dul leis maidir le haon chuid de Thuaisceart Éireann agus comhaontú a dhéanamh le haon duine den sórt sin chun eintiteas a bhunú ar a dtabharfar oibritheoir margaidh aonair,

(b) do shealbhóir ceadúnais faoi alt 14(1)(e) nó d’Eangach Náisiúnta BSL cibé bearta is gá a dhéanamh chun feidhmiú agus oibriú cuí an chórais trádála i leictreachas a chinntiú is córas a bhfuil sé freagrach as ar scór ordacháin ón gCoimisiún faoin Acht seo nó faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (An Margadh Inmheánach sa Leictreachas) 2000 agus 2005, agus

(c) do shealbhóir ceadúnais a deonaíodh faoi alt 14 nó do dhuine atá arna cheadúnú nó arna ceadúnú chun leictreachas a ghiniúint de bhua fho-alt (1A) nó (1B) d’alt 14 aon ordacháin, cóid nó rialacha arna ndéanamh ag an gCoimisiún faoin Acht seo nó faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (An Margadh Inmheánach sa Leictreachas) 2000 agus 2005 a chomhlíonadh.

(4) Áirítear i gcumhacht an Choimisiúin faoi fho-alt (3) an chumhacht chun a ordú go ngabhfaidh sealbhóir ceadúnais faoi alt 14(1)(e) nó Eangach Náisiúnta BSL caiteachas riachtanach de láimh.

(5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2) féadfaidh an Coimisiún le linn dó a chumhachtaí faoin alt seo a fheidhmiú—

(a) idirchaidreamh a dhéanamh,

(b) comhoibriú, nó

(c) socruithe a dhéanamh, lena n-áirítear socruithe lena ngabhann—

(i) faisnéis a chomhroinnt, nó

(ii) caiteachas a chomhroinnt,

le duine iomchuí in aon Bhallstát eile den Aontas Eorpach agus go háirithe leis an Northern Ireland Authority for Energy Regulation.

(6) San alt seo—

ciallaíonn ‘margadh fuinnimh uile-oileáin’ margadh i bhfuinneamh d’oileán na hÉireann a thiocfaidh as na margaí coibhéiseacha in Éirinn a lánpháirtiú le margaí Thuaisceart Éireann;

folaíonn ‘oileán na hÉireann’ a oileáin agus a fharraigí;

ciallaíonn ‘Eangach Náisiúnta BSL’ Aonad Gnó na hEangaí Náisiúnta de chuid an Bhoird, a chomhlíonann feidhmeanna oibritheoir an chórais tarchurtha faoin Acht seo agus faoi Rialachán na gComhphobal Eorpach (An Margadh Inmheánach sa Leictreachas) 2000 agus 2005, go dtí go ndeonófar ceadúnas faoi alt 14(1)(e);

folaíonn ‘margadh i bhfuinneamh’ margadh i leith na nithe seo—

(a) leictreachas, lena n-áirítear leictreachas arna ghiniúint ó fhoinsí inathnuaite a ghiniúint, a sholáthar, a tharchur, a dháileadh agus a thrádáil, lena n-áirítear é a onnmhairiú nó a allmhairiú,

(b) gás nádúrtha a stóráil, a sholáthar, a tharchur, a dháileadh agus a thrádáil, lena n-áirítear é a onnmhairiú nó a allmhairiú,

(c) seirbhísí éifeachtúlachta fuinnimh,

(d) taighde agus forbairt fuinnimh, agus

(e) gníomhaíochtaí fuinnimh inmharthana eile;

ciallaíonn ‘duine iomchuí’—

(a) aon duine a fheidhmíonn feidhm i ndáil le margadh fuinnimh a chomhfhreagraíonn d’aon cheann d’fheidhmeanna an Choimisiúin nó d’fheidhmeanna an Aire—

(i) faoi na hAchtanna um Rialáil Leictreachais agus Gáis 1999 go 2002,

(ii) faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (An Margadh Inmheánach sa Leictreachas) 2000 agus 2005,

agus

(b) aon duine atá ag gabháil do na nithe seo a leanas—

(i) leictreachas a ghiniúint, a sholáthar, lena n-áirítear é a onnmhairiú nó a allmhairiú, a tharchur nó a dháileadh, nó

(ii) gás nádúrtha a stóráil, a sholáthar, lena n-áirítear é a onnmhairiú nó a allmhairiú, a tharchur nó a dháileadh;

ciallaíonn ‘oibritheoir margaidh aonair’ eintiteas arna bhunú de bhun comhaontaithe arna dhéanamh faoi fho-alt (3) d’fhonn córas conarthaí agus socruithe (lena n-áirítear cibé cearta agus oibleagáidí is dealraitheach don Choimisiún is gá) a bhunú agus a oibriú le haghaidh trádála i leictreachas ar oileán na hÉireann.”.

Feidhmeanna an Choimisiúin maidir le sábháilteacht leictreachais agus rialáil conraitheoirí leictreachais.

4 .— Leasaítear Acht 1999 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 9B (arna chur isteach le halt 3)—

“Feidhm an Choimisiúin i ndáil le sábháilteacht leictreachais.

9C.— Is feidhm de chuid an Choimisiúin é gníomhaíochtaí conraitheoirí leictreachais a rialáil maidir le sábháilteacht.

Conraitheoirí leictreachais a rialáil.

9D.— (1) (a) Féadfaidh an Coimisiún duine nó daoine a cheapadh mar chomhlacht ainmnithe chun críocha an ailt seo agus féadfar Comhlacht Maoirseachta Sábháilteachta Leictreachais a ghairm de chomhlacht den sórt sin.

(b) I gcás nach mbeidh duine nó daoine ceaptha mar chomhlacht ainmnithe ag an gCoimisiún, nó nach bhfuil comhlacht ainmnithe ábalta a thuilleadh, i dtuairim an Choimisiúin, a fheidhmeanna faoin alt seo a chomhall, féadfaidh an Coimisiún, le toiliú an Aire, fostaí de chuid an Choimisiúin a cheapadh chun na feidhmeanna sin a chomhall ar bhonn sealadach.

(2) (a) Le linn an líon daoine a cheapfar faoi fho-alt (1) a chinneadh, tabharfaidh an Coimisiún aird ar na costais is dócha a bheidh le tabhú acu seo a leanas—

(i) an Coimisiún, le linn a fheidhmeanna faoin alt seo a chomhall, agus

(ii) custaiméirí deiridh.

(b) Beidh feidhm ag mír 16 de Sceideal 1 maidir le haon chostais a thabhóidh an Coimisiún le linn dó a fheidhmeanna faoin alt seo a chomhall.

(c) I mír (b) folaíonn na focail “aon chostais a thabhóidh an Coimisiún” aon airgead a sholáthróidh an Coimisiún do chomhlacht ainmnithe, tar éis é a cheapadh faoi fho-alt (1), chun a éascú don chomhlacht sin a fheidhmeanna a bhunú agus a chomhall.

(3) Ní cheapfar duine mar chomhlacht ainmnithe, nó i gcás duine a bheith ceaptha amhlaidh, scoirfidh sé nó sí de ghníomhú mar chomhlacht ainmnithe, más rud é go bhfuil an duine sin, nó go dtiocfaidh an duine sin chun bheith, ina chomhlachas trádála nó ina comhlachas trádála nó go gcomhlíonann sé nó sí feidhmeanna ionadaíochta thar ceann daoine a oibríonn sa tionscal leictreachais.

(4) Aon duine nach bhfuil, de thuras na huaire, arna cheapadh nó arna ceapadh mar chomhlacht ainmnithe, ní thabharfaidh sé nó sí Comhlacht Maoirseachta Sábháilteachta Leictreachais de thuairisc air féin nó uirthi féin ná ní thabharfaidh sé nó sí tuairisc air féin nó uirthi féin ar shlí ar dóigh di a thabhairt le tuiscint gurb é nó í an duine sin an comhlacht ainmnithe chun críocha an ailt seo.

(5) (a) Foilseoidh an Coimisiún critéir (dá ngairtear ‘na critéir’ san alt seo) a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) maoirseacht sábháilteachta leictreachais,

(ii) na caighdeáin sábháilteachta atá le baint amach agus le coinneáil ag conraitheoirí leictreachais, agus

(iii) na nósanna imeachta atá le hoibriú ag duine a cheapfar mar chomhlacht ainmnithe.

(b) Beidh an fhaisnéis seo a leanas san áireamh sna critéir atá le foilsiú i dtaca le mír (a), ach ní gá gurb í sin amháin a bheidh ann:

(i) na nósanna imeachta atá le glacadh ag comhlacht ainmnithe chun a chomhaltaí a chlárú;

(ii) na nósanna imeachta atá le leanúint ag duine a dhéanann iarratas ar chomhaltas i gcomhlacht ainmnithe;

(iii) na seirbhísí a fhéadfaidh comhlacht ainmnithe a chomhall thar ceann a chomhaltaí chun comhlíonadh a fheidhmeanna a éascú;

(iv) na caighdeáin oiliúna agus sábháilteachta atá le baint amach agus le coinneáil ag comhaltaí de chuid comhlachta ainmnithe agus na nósanna imeachta atá le leanúint ag comhlacht ainmnithe le linn faireachán a dhéanamh ar na caighdeáin sin;

(v) na nósanna imeachta atá le leanúint ag comhlacht ainmnithe i ndáil le hiniúchadh a dhéanamh ar aon obair arna déanamh ag duine dá chomhaltaí, nó ag duine nach conraitheoir cláraithe leictreachais é nó í;

(vi) na nósanna imeachta atá le leanúint ag comhlacht ainmnithe i dtaca le comhaltas duine dá chomhaltaí a fhionraí nó a chúlghairm;

(vii) na nithe atá le cuimsiú i ndeimhniú um chríochnú i leith earnálacha éagsúla nó aicmí éagsúla oibreacha leictreachais agus na himthosca ina n-úsáidfear gach aicme deimhnithe den sórt sin;

(viii) an cineál cuntas atá le coimeád ag an gcomhlacht ainmnithe, agus an modh inar ceart iniúchóireacht a dhéanamh ar na cuntais sin;

(ix) an modh inar ceart na cuntais a choimeádtar faoi fhomhír (viii) a fhoilsiú; agus

(x) na nósanna imeachta atá le leanúint, agus na taifid atá le coinneáil, ag comhlacht ainmnithe nó ag a chomhaltaí (más cuí), i dtaca le fomhíreanna (i) go (ix).

(c) Féadfaidh an Coimisiún na critéir a athbhreithniú nó a leasú a mhinice a mheasann sé is gá.

(6) Ní cheapfaidh an Coimisiún duine mar chomhlacht ainmnithe mura deimhin leis go bhfuil an duine in ann na critéir a chomhlíonadh, agus maidir le gach duine is comhalta (dá ngairtear conraitheoir cláraithe leictreachais san alt seo) den chomhlacht ainmnithe sin go bhfuil ag an gcomhlacht sin, nó go mbeidh ag an gcomhlacht sin má cheaptar é, an cumas agus an teideal chun na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(a) aon obair arna déanamh ag conraitheoir cláraithe leictreachais a iniúchadh,

(b) faireachán a dhéanamh ar chaighdeáin oiliúna agus sábháilteachta duine is conraitheoir cláraithe leictreachais,

(c) athbhreithniú a dhéanamh ar oiliúint a fhaigheann duine atá ar fostú mar fhostaí nó mar chonraitheoir neamhspleách de chuid conraitheora chláraithe leictreachais,

(d) ordacháin a eisiúint chuig conraitheoir cláraithe leictreachais maidir leis an oiliúint atá le tabhairt d’aicme nó d’aicmí daoine, nó atá le fáil ag aicme nó aicmí daoine, atá ar fostú mar fhostaithe nó mar chonraitheoirí neamhspleácha,

(e) comhaltas conraitheora chláraithe leictreachais i gcomhlacht ainmnithe a fhionraí i gcás an conraitheoir cláraithe leictreachais sin a bheith á imscrúdú nó á himscrúdú ag an gcomhlacht sin i dtaobh na nithe seo a leanas—

(i) an bhfuil obair a rinne an conraitheoir cláraithe leictreachais neamhshábháilte nó de chaighdeán atá míshásúil ar shlí eile,

(ii) an bhfuil oiliúint fostaithe agus conraitheoirí neamhspleácha atá ar fostú ag an gconraitheoir cláraithe leictreachais lena mbaineann neamh-leordhóthanach go hábhartha, nó

(iii) ar ghníomhaigh an conraitheoir cláraithe leictreachais de shárú ar na critéir go feadh méid ábhartha,

(f) comhaltas conraitheora chláraithe leictreachais sa chomhlacht ainmnithe a fhionraí nó a chúlghairm i gcás inar deimhin leis an gcomhlacht sin go bhfuil feidhm ag aon cheann de na nithe a shonraítear i bhfomhíreanna (i) go (iii) de mhír (e) maidir leis an gconraitheoir lena mbaineann.

(7) (a) I gcás ina gcinnfidh comhlacht comhaltas conraitheora chláraithe leictreachais sa chomhlacht sin a fhionraí nó a chúlghairm, déanfaidh an comhlacht ainmnithe sin fógra a thabhairt i scríbhinn dóibh seo a leanas araon—

(i) an Coimisiún, agus

(ii) an conraitheoir cláraithe leictreachais lena mbaineann,

maidir lena chinneadh chun comhaltas conraitheora chláraithe leictreachais sa chomhlacht ainmnithe a fhionraí nó a chúlghairm.

(b) Féadfaidh conraitheoir cláraithe leictreachais, is ábhar do chinneadh faoi mhír (a), achomharc i scríbhinn i gcoinne an chinnidh a chur faoi bhráid an Choimisiúin laistigh de 28 lá ón tráth a chuirtear an cinneadh in iúl dó nó di.

(8) (a) Déanfaidh an Coimisiún duine amháin nó níos mó (“Oifigeach Achomhairc”) a cheapadh:

(i) chun breithniú cuí a dhéanamh, agus

(ii) chun tuarascáil a thabhairt don Choimisiún,

ar aon achomharc a chuireann conraitheoir cláraithe leictreachais faoi bhráid an Choimisiúin agus a bhaineann le cinneadh arna dhéanamh ag an gcomhlacht ainmnithe chun a chomhaltas nó a comhaltas sa chomhlacht ainmnithe a fhionraí nó a chúlghairm.

(b) Déanfaidh an Coimisiún aird a thabhairt ar thuarascáil an Oifigigh Achomhairc faoi mhír (a) agus tabharfaidh sé fógra don chomhlacht ainmnithe, don Oifigeach Achomhairc agus don chonraitheoir cláraithe leictreachais lena mbaineann faoina chinneadh maidir le cinneadh an chomhlachta ainmnithe lena mbaineann a dhaingniú, a athrú nó a chur ar ceal.

(c) Ní dhéanfar achomharc a bhreithniú faoin bhfo-alt seo más rud é—

(i) go mbaineann sé le haon ní is ábhar d’imeachtaí os comhair cúirte nó binse eile, go dtí go gcinnfear na himeachtaí sin, nó

(ii) nach gcuirfear faoi bhráid an Choimisiúin é laistigh de 28 lá ón tráth a chuirtear an cinneadh in iúl don chonraitheoir cláraithe leictreachais lena mbaineann.

(9) D’ainneoin ghinearáltacht fho-ailt (7) agus (8), féadfaidh an Coimisiún na nósanna imeachta a bheidh le leanúint acu seo a leanas a shonrú:

(a) an tOifigeach Achomhairc le linn an t-achomharc a bhreithniú;

(b) an tOifigeach Achomhairc le linn a thuarascáil nó a tuarascáil don Choimisiún a dhréachtú;

(c) an comhlacht ainmnithe nuair atá comhaltas conraitheora chláraithe leictreachais á fhionraí nó á chúlghairm; agus

(d) conraitheoir cláraithe leictreachais is ábhar do chinneadh ón gcomhlacht ainmnithe i dtaobh a chomhaltas nó a comhaltas sa chomhlacht ainmnithe a fhionraí nó a chúlghairm,

sna critéir a fhoilseofar faoi fho-alt (5).

(10) (a) Maidir le taraifí na dtáillí agus na muirear a fhorchuirfidh comhlacht ainmnithe i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) comhaltas conraitheora leictreachais sa chomhlacht sin,

(ii) conraitheoir leictreachais a chlárú mar chonraitheoir cláraithe leictreachais,

(iii) iniúchtaí ar oibreacha leictreachais, agus

(iv) aon seirbhís arna soláthar do chomhalta de chuid comhlachta ainmnithe ag an gcomhlacht sin nó thar a cheann,

beidh siad faoi réir a gceadaithe ag an gCoimisiún.

(b) Déanfaidh an comhlacht ainmnithe na caiteachais agus na costais go léir a thabhaíonn comhlacht ainmnithe le linn aon cheann dá fheidhmeanna a chomhall faoin alt seo a íoc as cistí atá faoina réir agus a fhaightear de réir mhír (a).

(11) Ní fhéadfaidh duine a bheith ina chomhalta nó ina comhalta de níos mó ná comhlacht ainmnithe amháin.

(12) I gcás ina ndéanfaidh conraitheoir cláraithe leictreachais oibreacha leictreachais, déanfar na hoibreacha de réir na gceanglas sábháilteachta arna gceadú ag an gCoimisiún ó am go ham.

(13) I gcás ina ndéanfaidh conraitheoir cláraithe leictreachais oibreacha leictreachais, ar oibreacha sonraithe iad mar gheall ar chinneadh ón gCoimisiún faoi fho-alt (27), déanfaidh an conraitheoir cláraithe leictreachais lena mbaineann deimhniú um chríochnú a eisiúint chuig an duine a d’iarr go ndéanfaí na hoibreacha.

(14) I gcás ina ndéanfaidh conraitheoir leictreachais nach comhalta de chomhlacht ainmnithe oibreacha sonraithe, déanfaidh an duine ar thar a cheann nó thar a ceann atá na hoibreacha sonraithe á ndéanamh a iarraidh ar chomhlacht ainmnithe socrú a dhéanamh go ndéanfar iniúchadh ar na hoibreacha agus, má chomhlíonann na hoibreacha na ceanglais sábháilteachta arna gceadú ag an gCoimisiún, go n-eiseofar deimhniú um chríochnú.

(15) Déanfaidh comhlacht ainmnithe a fhaigheann iarraidh faoi fho-alt (14) socrú go ndéanfar an t-iniúchadh a luaithe is indéanta agus, más cuí, go n-eiseofar deimhniú um chríochnú.

(16) Faoi réir fho-alt (17), beidh comhlacht ainmnithe i dteideal íocaíocht táillí agus muirear a fháil i leith iniúchadh a dhéanamh ar na hoibreacha, agus ní bheidh na táillí agus na muirir sin níos mó ná mar atá leagtha amach i dtaraif na dtáillí agus na muirear arna foilsiú ag an gcomhlacht ainmnithe lena mbaineann.

(17) Ní bheidh éifeacht le taraif na dtáillí agus na muirear dá dtagraítear i bhfo-alt (16) go dtí go ndéanfaidh an Coimisiún í a cheadú agus ní thabharfar an ceadú sin mura rud é gur deimhin leis an gCoimisiún go ndéantar na táillí agus na muirir a ríomh ar bhonn na gcostas réasúnach atá inchurtha i leith iniúchtaí a dhéanamh faoin alt seo.

(18) Sonróidh an Coimisiún foirm an deimhnithe um chríochnú ar foirm í a bheidh le húsáid chun críocha an ailt seo agus féadfaidh sé foirmeacha éagsúla a shonrú le haghaidh imthosca éagsúla nó aicmí éagsúla oibre leictreachais agus féadfaidh sé foráil a dhéanamh maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) na nósanna imeachta atá le leanúint, agus

(b) na taifid atá le coimeád,

ag conraitheoirí cláraithe leictreachais agus ag comhlacht ainmnithe i dtaca le deimhnithe den sórt sin a eisiúint.

(19) (a) Féadfaidh an Coimisiún cigireacht nó iniúchóireacht a dhéanamh ar chomhlacht ainmnithe chun a fhíorú go bhfuil ceanglais an ailt seo, na téarmaí agus coinníollacha ceapacháin agus critéir an Choimisiúin á gcomhlíonadh ag an gcomhlacht ainmnithe.

(b) Féadfaidh an Coimisiún duine a cheapadh chun cúnamh a thabhairt dó le linn cigireachtaí nó iniúchóireachtaí dá dtagraítear i mír (a) a dhéanamh.

(20) Féadfaidh an Coimisiún ceapachán comhlachta ainmnithe a fhoirceannadh—

(a) de réir théarmaí agus choinníollacha an cheapacháin,

(b) le héifeacht láithreach, i gcás an Coimisiún a bheith den tuairim gur cúis contúirte tromaí don phobal é aon ghníomh nó mainneachtain de chuid an chomhlachta ainmnithe, nó

(c) más rud é, i dtuairim an Choimisiúin, gur ar mhaithe le leasanna tomhaltóirí atá sé an ceapachán a fhoirceannadh, agus níl feidhm ag mír (b) má thugtar fhógra 3 mhí ar a laghad, nó cibé fógra is giorra ná sin, a bheidh sonraithe sna téarmaí agus sna coinníollacha ceapacháin ina leith sin.

(21) Féadfaidh an Coimisiún duine a cheapadh, lena n-áirítear duine is fostaí de chuid comhlachta ainmnithe, mar oifigeach údaraithe chun iniúchadh a dhéanamh ar obair leictreachais—

(a) ar oibreacha de chuid conraitheoirí cláraithe leictreachais iad, ar aon talamh a gcreideann an t-oifigeach údaraithe ina leith go bhfuil obair den sórt sin á déanamh nó déanta air ag conraitheoir den sórt sin, nó

(b) ar oibreacha iad ab ábhar do dheimhniú um chríochnú,

ach ní dhéanfaidh oifigeach údaraithe is fostaí de chuid comhlachta ainmnithe na cumhachtaí a thugtar faoin alt seo a fheidhmiú maidir le hobair de chuid duine is comhalta de chomhlacht ainmnithe seachas an comhlacht ainmnithe ag a bhfuil an t-oifigeach údaraithe lena mbaineann ar fostú.

(22) Tráth a cheaptha nó a ceaptha, tabharfar deimhniú a cheapacháin nó a ceapacháin do dhuine a cheapfar mar oifigeach údaraithe faoi fho-alt (21), agus le linn dó nó di cumhacht a thugtar leis an alt seo a fheidhmiú déanfaidh sé nó sí, má iarrann aon duine a ndéanann an feidhmiú sin difear dó nó di é, an deimhniú sin a thabhairt ar aird don duine sin lena iniúchadh.

(23) Déanfaidh conraitheoir cláraithe leictreachais agus gach fostaí nó conraitheoir neamhspleách de chuid conraitheora chláraithe leictreachais gach cúnamh réasúnach a thabhairt dóibh seo a leanas—

(a) oifigeach údaraithe i bhfeidhmiú a chumhachtaí nó a cumhachtaí faoin alt seo, agus

(b) an Coimisiún le linn dó a chumhachtaí a fheidhmiú faoi fho-alt (19) lena n-áirítear duine a bhfuil cúnamh á thabhairt aige nó aici don Choimisiún de bhun fho-alt (19).

(24) Ní dhéanfaidh duine—

(a) bac a chur ar oifigeach údaraithe atá ag comhlíonadh aon fheidhme a n-údaraítear dó nó di í a fheidhmiú nó a chomhlíonadh faoin alt seo,

(b) bac a chur ar an gCoimisiún le linn dó a chumhachtaí a fheidhmiú faoin alt seo, nó

(c) bac a chur ar dhuine a bhfuil cúnamh á thabhairt aige nó aici don Choimisiún de bhun fho-alt (19).

(25) Ní dhéanfaidh duine conraitheoir cláraithe leictreachais a thabhairt de thuairisc air féin nó uirthi féin ná ní thabharfaidh sé nó sí tuairisc air féin nó uirthi féin ar shlí ar dóigh di a thabhairt le tuiscint gur conraitheoir cláraithe leictreachais an duine sin mura rud é gur comhalta de chomhlacht ainmnithe an duine sin de thuras na huaire.

(26) Tá duine a sháraíonn fo-alt (4), (24) nó (25) ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó téarma príosúnachta nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €15,000 nó téarma príosúnachta nach faide ná 3 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(27) Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le cibé daoine is cuí leis, a chinneadh gur oibreacha sonraithe iad aicme nó aicmí oibreacha leictreachais.

(28) San alt seo—

ciallaíonn ‘deimhniú um chríochnú’ deimhniú a mbeidh an fhoirm ina leith sonraithe ag an gCoimisiún faoi fho-alt (18);

ciallaíonn ‘comhlacht ainmnithe’ duine a cheapfar faoi fho-alt (1) mar chomhlacht ainmnithe chun críocha an ailt seo;

ciallaíonn ‘oibreacha sonraithe’ cibé aicme nó aicmí oibreacha a mbeidh cinneadh déanta ag an gCoimisiún ina leith de réir fho-alt (27) á rá gur oibreacha sonraithe iad.

Oibreacha ainmnithe leictreachais.

9E.— (1) Féadfaidh an Coimisiún le rialacháin, tar éis dul i gcomhairle le cibé daoine is cuí leis, agus le toiliú an Aire, aicme nó aicmí oibreacha leictreachais a ainmniú mar oibreacha ainmnithe leictreachais.

(2) I gcás ina mbeartaíonn an Coimisiún rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (1) déanfaidh an tAire, i gcás an dréacht de na rialacháin sin a bheith ceadaithe aige nó aici, a chur faoi deara go leagfar dréacht de na rialacháin faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar na rialacháin go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.

(3) Ní dhéanfaidh duine oibreacha leictreachais ar oibreacha ainmnithe leictreachais iad mura rud é gur conraitheoir cláraithe leictreachais an duine sin.

(4) Tá duine a sháraíonn fo-alt (3) ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó téarma príosúnachta nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €15,000 nó téarma príosúnachta nach faide ná 3 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.”.

Ceadúnais faoi Acht 1999.

5 .— Leasaítear Acht 1999 in alt 14(1) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (c) agus (d):

“(c) chun leictreachas a sholáthar do chustaiméirí deiridh ar leictreachas é a ghineann an soláthróir sin agus ar leictreachas é a ghintear, go hiomlán nó go páirteach, trí chineálacha inathnuaite, inmharthana nó malartacha fuinnimh a úsáid, de réir aon socruithe trádála dá bhforáiltear i rialacháin arna ndéanamh faoi alt 9(1)(d),

(d) chun leictreachas a sholáthar do chustaiméirí deiridh ar leictreachas é a ghineann an soláthróir sin nó a cheannaíonn an soláthróir sin agus ar leictreachas é a ghintear, go hiomlán nó go páirteach, trí theas is cumhacht in éineacht a úsáid, de réir aon socruithe trádála dá bhforáiltear i rialacháin arna ndéanamh faoi alt 9(1)(d).”.

Teas is cumhacht in éineacht.

6 .— Leasaítear Acht 1999—

(a) i bhfo-alt (1) d’alt 2—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “teas is cumhacht in éineacht”:

“ciallaíonn ‘teas is cumhacht in éineacht’ na nithe seo a leanas a ghiniúint go comhuaineach in aon phróiseas amháin—

(a) fuinneamh teirmeach agus fuinneamh leictreach,

(b) fuinneamh teirmeach agus fuinneamh meicniúil, nó

(c) fuinneamh teirmeach, leictreach agus meicniúil;”,

agus

(ii) trí na mínithe nua seo a leanas a chur isteach de réir ord aibítre an leagain Béarla:

“ciallaíonn ‘éileamh atá inchosanta go heacnamaíoch’ an t-éileamh nach mó ná na riachtanais le haghaidh teasa nó le haghaidh fuarú agus a shásófaí thairis sin, faoi dhálaí margaidh, trí phróisis ghiniúna fuinnimh seachas comhghiniúint;

ciallaíonn ‘táirgeadh leictreachais ó theas is cumhacht in éineacht’ leictreachas a tháirgtear ó theas is cumhacht in éineacht arna ríomh de réir alt 7;

ciallaíonn ‘teas is cumhacht in éineacht ard-éifeachtúlachta’ táirgeadh trí theas is cumhacht in éineacht lena ndéantar, ar bhonn bliantúil—

(a) i gcás teas is cumhacht in éineacht ar mhionscála agus teas is cumhacht in éineacht ar mhicreascála, coigiltis fuinnimh phríomhúil arna ríomh de réir mhíreanna 3 agus 4 de Sceideal 3 a bhaint amach, agus

(b) i gcás gach teas is cumhacht in éineacht eile, coigiltis fuinnimh phríomhúil arna ríomh de réir mhíreanna 3 agus 4 de Sceideal 3 a bhaint amach is coigiltis 10 faoin gcéad ar a laghad i gcomparáid leis na tagairtí i leith teas agus leictreachas a tháirgeadh ar leithligh óna chéile;

ciallaíonn ‘aonad teas is cumhacht in éineacht ar mhicreascála’ aonad teas is cumhacht in éineacht a bhfuil toilleadh uasta is lú ná 50 kWe aige;

ciallaíonn ‘teas is cumhacht in éineacht ar mhionscála’ aonaid teas is cumhacht in éineacht a bhfuil toilleadh suiteáilte is mó ná 50 kWe agus is lú ná 1MWe acu;

ciallaíonn ‘teas úsáideach’ teas a tháirgtear i bpróiseas comhghiniúna chun éileamh ar theas nó ar fhuarú atá inchosanta go heacnamaíoch a shásamh.”,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 7—

“Teas is cumhacht in éineacht.

7.— (1) Déanfar táirgeadh leictreachais ó theas is cumhacht in éineacht a ríomh de réir mhíreanna 1 agus 2 de Sceideal 3.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, duine a cheapadh chun coibhnis iarbhír cumhacht go teas na n-aicmí sin d’aonaid teas is cumhacht in éineacht a shonraítear san ordú a ríomh agus a dheimhniú agus beidh ag an duine sin cibé cumhachtaí agus dualgais a shonraítear san ordú.

(3) Déanfaidh duine arna cheapadh nó arna ceapadh faoi fho-alt (2) coibhnis iarbhír cumhacht go teas aonad teas is cumhacht in éineacht a ríomh de réir an Achta seo agus de réir na Treorach.

(4) Féadfaidh an tAire, le hordú, luachanna réamhshocraithe a shonrú don choibhneas cumhacht go teas d’aon teicneolaíocht nó d’aon teicneolaíochtaí a chomhlíonann an sainmhíniú ar chumhacht is teas in éineacht, ar choinníoll—

(a) maidir leis na teicneolaíochtaí dá dtagraítear i míreanna (a), (b), (c), (d) agus (e) d’Iarscríbhinn I den Treoir, go mbeidh na luachanna réamhshocraithe sin i gcomhréir leo siúd atá sonraithe i mír (b) d’Iarscríbhinn II den Treoir,

(b) maidir le teicneolaíochtaí seachas iad sin dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt seo, go gcuirfear na luachanna réamhshocraithe sin in iúl don Choimisiún Eorpach.

(5) Déanfar méid coibhneasta coigiltis fuinnimh phríomhúil arna sholáthar le táirgeadh teas is cumhacht in éineacht a ríomh de réir mhíreanna 3 agus 4 de Sceideal 3.

(6) Faoi réir fho-alt (7), féadfaidh an tAire luachanna tagartha éifeachtúlachta a chinneadh, le hordú, le haghaidh leictreachas agus teas a tháirgeadh ar leithligh óna chéile, ar luachanna iad a chinnfear de réir na bprionsabal a shonraítear i mír 5 de Sceideal 3, agus féadfaidh an tAire ordú arna dhéanamh faoin bhfo-alt seo a leasú nó a chúlghairm.

(7) I gcás ina mbeidh, de réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 14(2) den Treoir, treoirlínte mionsonraithe bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach maidir le cur i ngníomh agus cur chun feidhme Iarscríbhinn II den Treoir—

(a) ní dhéanfaidh an tAire ordú faoi fho-alt (6) i ndáil le nithe is ábhar do threoirlínte den sórt sin,

(b) scoirfidh na luachanna tagartha éifeachtúlachta a bheidh cinnte ag an Aire in ordú arna dhéanamh faoin bhfo-alt seo d’éifeacht a bheith leo, agus

(c) beidh feidhm ag na treoirlínte sin chun an cóimheas cumhacht go teas a bhaineann le leictreachas arna tháirgeadh ó theas is cumhacht in éineacht a chinneadh.

(8) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú arna dhéanamh faoin alt seo, lena n-áirítear ordú arna dhéanamh faoin bhfo-alt seo, a leasú nó a chúlghairm.

(9) Beidh feidhm ag forálacha an ailt seo agus Sceideal 3 maidir le suiteálacha nó stáisiúin ghiniúna cibé acu a ceadúnaíodh den chéad uair iad sular tháinig alt 6 den Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006 i ngníomh nó dá éis sin.

(10) San alt seo ciallaíonn “Treoir” Treoir 2004/8/CE an 11 Feabhra 2004 1 .”,

(c) in alt 14(1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (d) (arna chur isteach le halt 5):

“(d) chun leictreachas a sholáthar do chustaiméirí deiridh ar leictreachas é a ghineann an soláthróir sin nó a cheannaíonn an soláthróir sin agus ar leictreachas é a ghintear, go hiomlán nó go páirteach, trí theas is cumhacht ard-éifeachtúlachta in éineacht a úsáid de réir na socruithe trádála dá bhforáiltear i rialacháin arna ndéanamh ag an gCoimisiún faoi alt 9(1)(d),”,

agus

(d) tríd an ábhar atá sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a chur isteach i ndiaidh Sceideal 2 (a cuireadh isteach leis an Acht um Fhuinneamh Inmharthana 2002) mar Sceideal 3 a ghabhann le hAcht 1999.

Ordacháin bheartais don Choimisiún.

7 .— Leasaítear Acht 1999 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 10:

Ordacháin bheartais don Choimisiún.

10A.— (1) (a) Féadfaidh an tAire, ar mhaithe le rialáil chuí éifeachtach an mhargaidh leictreachais agus an mhargaidh gáis nádúrtha agus ar mhaithe le beartas atá infheidhmithe maidir le rialáil chuí éifeachtach den sórt sin a fhoirmliú, cibé ordacháin ghinearálta bheartais a thabhairt don Choimisiún, de réir mar a mheasann sé nó sí is cuí, ar ordacháin iad a bheidh le comhlíonadh ag an gCoimisiún i bhfeidhmiú a fheidhmeanna.

(b) D’ainneoin ghinearáltacht mhír (a), féadfar aird a thabhairt ar na saincheisteanna seo a leanas in ordacháin ghinearálta bheartais den sórt sin—

(i) slándáil an tsoláthair fuinnimh,

(ii) inchothaitheacht an tsoláthair fhuinnimh,

(iii) iomaíochas an tsoláthair fhuinnimh, nó

(iv) cibé ní eile a mheasann an tAire is cuí.

(2) Comhlíonfaidh an Coimisiún aon ordachán a thabharfar faoi fho-alt (1), agus tabharfaidh sé tuairisc don Aire i dtaobh aon ordacháin a chur i ngníomh (lena n-áirítear costais an chur i ngníomh sin) a thabharfar faoi fho-alt (1) sa tuarascáil a ullmhófar de réir mhír 25(b) de Sceideal 1 a ghabhann leis Acht seo.

(3) Sula dtabharfaidh an tAire ordachán faoi fho-alt (1), déanfaidh sé nó sí—

(a) dréacht den ordachán atá beartaithe a sholáthar dóibh seo a leanas—

(i) an Coimisiún,

(ii) an Comhchoiste dá dtagraítear i mír 26 de Sceideal 1 den Acht seo, agus

(iii) aon duine eile mheasann an tAire is cuí,

á iarraidh orthu uiríll a dhéanamh i scríbhinn ar an togra agus sonróidh sé nó sí an tréimhse (nach giorra ná 30 lá ón tráth a thabharfar an dréacht don Choimisiún nó ón tráth foilsithe sin, cibé acu is déanaí) ar laistigh di a fhéadfaidh siad uiríll a dhéanamh i ndáil leis an togra, agus

(b) dréacht den ordachán beartais atá beartaithe don Choimisiún a fhoilsiú, ar dréacht é—

(i) ina n-áireofar sonraí faoin ordachán beartais atá beartaithe, lena n-áirítear na cúiseanna leis an ordachán a thabhairt, agus

(ii) ina sonrófar an tréimhse (nach giorra ná 30 lá ón tráth a thabharfar an dréacht don Choimisiún nó ón tráth foilsithe sin, cibé acu is déanaí) ar laistigh di a fhéadfaidh páirtithe leasmhara uiríll a dhéanamh i ndáil leis an togra.

(4) Féadfaidh an tAire, tar éis dó nó di aon uiríll arna ndéanamh faoi fho-alt (3) a bhreithniú, an t-ordachán a thabhairt faoi fho-alt (1), fara leasú nó gan leasú.

(5) Más rud é, i dtuairim an Aire, maidir le hordachán a bheartaíonn an tAire a thabhairt don Choimisiún faoi fho-alt (1), go mbaineann sé, nó go bhféadfadh baint a bheith aige, le feidhmeanna Aire eile den Rialtas, rachaidh an tAire i gcomhairle leis an Aire sin den Rialtas roimh aon oibleagáid a fhorchuirtear air nó uirthi le fo-alt (3) a chomhall.

(6) Ní thabharfaidh an tAire ordachán faoi fho-alt (1)—

(a) i leith duine a bhfuil ceadúnas, údarú nó toiliú iarrtha nó ar seilbh aige nó aici, ná

(b) i leith duine dá bhféadfaidh an Coimisiún, ceadúnas, údarú nó toiliú a dheonú, ná

(c) i leith chomhlíonadh fheidhmeanna an Choimisiúin i ndáil le gnóthais fhuinnimh aonair nó i ndáil le daoine aonair.

(7) I gcás ina dtabharfaidh an tAire ordachán faoi fho-alt (1), déanfar fógra i dtaobh an ordacháin sin agus i dtaobh mionsonraí faoi, lena n-áirítear cúiseanna ar tugadh an t-ordachán, a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.”.

Idirnascairí.

8 .— (1) Leasaítear fo-alt (1) d’alt 2 d’Acht 1999 trí “faoi réir alt 2A,” a chur isteach roimh “i ndáil le leictreachas” sa mhíniú ar “tarchur”.

(2) Leasaítear Acht 1999 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 2:

“Ionad idirnascairí i leith córais tarchurtha.

2A.— (1) Is cuid den chóras tarchurtha idirnascaire atá ar úinéireacht ag an mBord.

(2) Faoi réir fho-alt (3) ní cuid den chóras tarchurtha idirnascaire atá ar úinéireacht ag duine seachas an Bord.

(3) D’ainneoin fho-alt (2), measfar chun muirir a ríomh agus muirir a fhorchur as an gcóras tarchurtha a úsáid gur cuid den chóras tarchurtha idirnascaire atá ar úinéireacht ag duine seachas an Bord.”.

(3) Leasaítear fo-alt (1) d’alt 14 d’Acht 1999—

(a) i mír (g) trí “oibritheoir an chórais dáilte,” a chur in ionad “oibritheoir an chórais dáilte, nó”,

(b) i mír (h) trí “soláthróir leictreachais poiblí, nó” a chur in ionad “soláthróir leictreachais poiblí”, agus

(c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (h):

“(i) chun leictreachas a iompar trasna idirnascaire agus chun idirnascaire a chothabháil,”.

(4) Leasaítear alt 16 d’Acht 1999—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Ní dhéanfaidh aon duine—

(a) stáisiún giniúna a fhoirgniú nó a athfhoirgniú, chun leictreachas a sholáthar do chustaiméirí deiridh, ná

(b) idirnascaire a fhoirgniú,

mura mbeidh údarú cuí deonaithe don duine ag an gCoimisiún.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Faoi réir alt 17, féadfaidh an Coimisiún údarú a dheonú nó diúltú údarú a dheonú d'aon duine—

(a) chun stáisiún giniúna a fhoirgniú nó a athfhoirgniú, nó,

(b) chun idirnascaire a fhoirgniú,

agus i gcás ina ndeonóidh an Coimisiún údarú den sórt sin, beidh an t-údarú sin faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha a shonrófar san údarú, lena n-áirítear, maidir le stáisiún giniúna, cumas giniúna an stáisiúin sin.”.

(5) Leasaítear Acht 1999 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 16:

“Idirnascaire a fhoirgniú.

16A.— Féadfaidh an Coimisiún, le toiliú an Aire, foirgniú idirnascaire nó idirnascairí a áirithiú ar mhodh amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) trí thairiscint iomaíoch;

(b) trí údarú arna dheonú do dhuine gan tairiscint iomaíoch roimh ré a bheith faighte i gcás ina léireoidh an duine, chun sástacht an Choimisiúin, gur le leas fadtéarmach custaiméirí deiridh údarú a dheonú, faoi réir cibé coinníollacha a mheasfaidh an Coimisiún is gá agus is cuí; nó

(c) trí iarraidh a dhéanamh ar oibritheoir an chórais tarchurtha foráil a dhéanamh ina phlean forbartha maidir le hidirnascaire a fhoirgniú.”.

(6) Leasaítear alt 18 d’Acht 1999 i bhfo-alt (1) trí “chun stáisiún giniúna a fhoirgniú nó a athfhoirgniú” a chur isteach i ndiaidh “údarú”.

(7) Leasaítear Acht 1999 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 34:

“Téarmaí maidir le rochtain ar idirnascaire.

34A.— (1) Faoi réir fho-alt (3) déanfaidh sealbhóir ceadúnais faoi alt 14(1)(i) (dá ngairtear ‘an t-oibritheoir idirnascaire’ san alt seo) rochtain ar an idirnascaire lena mbaineann a thairiscint ar bhonn téarmaí neamh-idirdhealaitheacha foilsithe a bheidh faoi réir a gceadaithe ag an gCoimisiún agus faoi réir ordachán a thabharfaidh an Coimisiún.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) féadfaidh an Coimisiún ordacháin a thabhairt don oibritheoir idirnascaire lena ndéanfar foráil maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) na nithe a bheidh le sonrú i gcomhaontú maidir le húsáid an idirnascaire,

(b) na téarmaí agus na coinníollacha ar a ndéanfar tairiscint maidir le rochtain ar an idirnascaire,

(c) an bonn ar a bhféadfar muirir a ghearradh as rochtain ar an idirnascaire,

(d) na téarmaí agus na coinníollacha ar a ndéanfar iarratais ar rochtain agus an tréimhse ama ar laistigh di a dhéanfaidh an t-oibritheoir idirnascaire tairiscint nó diúltú de bhun iarratais, agus

(e) aon nithe eile a mheasfaidh an Coimisiún is gá nó is fóirsteanach chun tairiscint a dhéanamh maidir le rochtain ar an idirnascaire,

agus déanfaidh an t-oibritheoir idirnascaire de réir ordachán a thabharfaidh an Coimisiún faoin alt seo laistigh de cibé tréimhse ama a shonróidh an Coimisiún.

(3) Ní cheanglófar ar an oibritheoir idirnascaire faoi fho-alt (1) comhaontú a dhéanamh más rud é —

(a) go mbeidh léirithe aige nó aici chun sástacht an Choimisiúin nach é leas an phobail é déanamh amhlaidh,

(b) gur dhóigh don oibritheoir idirnascaire, dá ndéanfadh sé nó sí comhaontú faoin alt seo, a bheith páirteach—

(i) i sárú ar an Acht seo,

(ii) i sárú ar rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo,

(iii) i sárú ar an gcód eangaí nó ar an gcód dáilte, nó

(iv) i sárú ar choinníollacha aon cheadúnais nó údaraithe a deonaíodh don oibritheoir idirnascaire faoin Acht seo.

(4) I gcás ina ndiúltóidh an t-oibritheoir idirnascaire comhaontú a dhéanamh faoin alt seo, tabharfaidh an t-oibritheoir idirnascaire fógra don iarratasóir faoi na cúiseanna a bhí leis an diúltú sin.

(5) Aon díospóid idir an t-oibritheoir idirnascaire agus aon duine ar duine é nó í, nó a éileoidh gur duine é nó í, a bhfuil d'oibleagáid ar an oibritheoir idirnascaire tairiscint rochtana ar an idirnascaire a dhéanamh dó nó di (agus cibé acu is díospóid í i ndáil le déanamh tairisceana, leis na téarmaí a thairgtear, leis an muirear atá beartaithe nó le haon ní eile)—

(a) i gcás ina ndéanfaidh an t-oibritheoir idirnascaire an tairiscint, nó

(b) i gcás ina ndiúltóidh an t-oibritheoir idirnascaire tairiscint a dhéanamh,

féadfaidh an Coimisiún, ar iarratas ón duine sin, í a chinneadh agus déanfaidh an t-oibritheoir idirnascaire de réir aon chinnidh den sórt sin agus beidh sé nó sí faoi cheangal ag aon chinneadh den sórt sin.”.

Bearta éigeandála.

9 .— Leasaítear Acht 1999 tríd an gcuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid VI:

“CUID VIA

Bearta Éigeandála i gCás Géarchéime Tobainne

Bearta éigeandála.

40A.— (1) Má tharlaíonn géarchéim thobann sa mhargadh fuinnimh agus i gcás ina mbeidh sábháilteacht nó slándáil fhisiciúil daoine, gairis nó suiteálacha, nó sláine an chórais tarchurtha gáis nádúrtha nó leictreachais nó an chórais dáilte gáis nádúrtha nó leictreachais faoi bhagairt, féadfaidh an tAire a ordú le hordú—

(a) don Choimisiún,

(b) do shealbhóir ceadúnais faoi alt 14,

(c) do dhuine dá dtagraítear in alt 10A(2)(b)(i), (ii), (iii) nó (iv) den Acht Gáis, 1976,

cibé bearta cosanta a dhéanamh is dóigh leis an Aire is gá, agus déanfaidh an duine ar a ndírítear an t-ordú an t-ordachán a chomhlíonadh.

(2) Le linn ordú a dhéanamh faoin alt seo, beidh aird ag an Aire ar an gcuspóir, maidir leis na bearta a bheidh faoi réir ordacháin faoin ordú—

(a) go gcuirfidís isteach a laghad is féidir ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh i ngás nó i leictreachas, agus

(b) nach leithne a raon ná mar is fíor-riachtanach chun na deacrachtaí tobanna a leigheas.

(3) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú arna dhéanamh faoin alt seo, lena n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo, a leasú nó a chúlghairm.”.

Leasú ar an Sceideal a ghabhann le hAcht 1999.

10 .— (1) Leasaítear Acht 1999—

(a) tríd an Sceideal a ghabhann leis an Acht sin a athuimhriú mar Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin, agus

(b) in alt 8(3), trí “Sceideal 1” a chur in ionad “An Sceideal”.

(2) Leasaítear Sceideal 1 a ghabhann le hAcht 1999 (arna athuimhriú le fo-alt (1))—

(a) i mír 2, trí “, chun bheith i seilbh oifige i gcáil lánaimseartha ar feadh tréimhse nach lú ná trí bliana agus nach mó ná cúig bliana” a scriosadh,

(b) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 2:

“2A. I gcás nach mbeidh an cathaoirleach a cheapfar de bhun mhír 2 ar fáil lena dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh, féadfaidh an tAire comhalta eile den Choimisiún a cheapadh chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach gníomhach ar an gCoimisiún ar feadh tréimhse sonraithe nach mó ná 6 mhí, agus comhlíonfaidh duine a cheapfar amhlaidh dualgais agus feidhmeanna an chathaoirligh.

2B. I gcás ina mbeidh níos mó ná comhalta amháin ar an gCoimisiún, beidh vóta ag gach comhalta den Choimisiún, lena n-áirítear an cathaoirleach, agus is le tromlach vótaí na gcomhaltaí den Choimisiún a bheidh i láthair nuair a thionólfar an vóta agus a vótálfaidh ar an gceist a chinnfear aon ní a mbeidh cinneadh le déanamh air ag an gCoimisiún agus, i gcás comhionannais, beidh an dara vóta, is vóta réitigh, ag cathaoirleach an Choimisiúin a cheapfar de bhun mhír 2 nó 2A, má tá sé nó sí i láthair agus má vótálann sé nó sí.”,

(c) i mír 3, trí “Beidh comhalta den Choimisiún a rachaidh a théarma oifige nó a téarma oifige in éag” a chur in ionad “Beidh comhalta den Choimisiún, lena n-áirítear an cathaoirleach, a rachaidh a théarma oifige nó a téarma oifige in éag”,

(d) i mír 4, trí “dhá théarma oifige mar chomhalta” a chur in ionad “dhá théarma oifige”,

agus

(e) i mír 25—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (b):

“(b) cuntais a choimeádfar faoi fhomhír (a) i leith gach bliana a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh agus, nuair a bheidh na cuntais sin iniúchta amhlaidh, tíolacfar iad don Aire, maille le—

(i) tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste orthu, agus

(ii) tuarascáil ón gCoimisiún don Aire i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna sa bhliain roimhe sin,

laistigh de 6 mhí ó dheireadh na bliana airgeadais, agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de na cuntais, de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, agus den tuarascáil ón gCoimisiún i ndáil lena fheidhmeanna a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas, agus”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (c):

“(c) tráth nach déanaí ná an 30 Samhain gach bliain, tuarascáil a thabhairt don Aire i ndáil lena chlár oibre beartaithe don bhliain dár gcionn agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is indéanta.”.

class="0 6 0 justify 1 0"class="0 6 0 justify 1 0"