An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 4 Leasú ar an Acht Gáis 1976 ) Ar Aghaidh ( CUID 6 Leasú ar an Acht Forbartha Móna 1998 )

40 2006

An tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006

CUID 5

Leasú ar an Acht Gáis (Eatramhach) (Rialáil) 2002

Leasú ar an Acht Gáis (Eatramhach) (Rialáil) 2002.

19 .— Leasaítear an tAcht Gáis (Eatramhach) (Rialáil) 2002 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 21:

“Soláthróir Dála Deiridh

21A.— (1) (a) Féadfaidh an Coimisiún cuireadh a thabhairt do dhaoine ar soláthróirí ceadúnaithe iad spéis a nochtadh i dtaca le gníomhú mar sholáthróir dála deiridh, is é sin, gás a sholáthar de réir an ailt seo.

(b) Tar éis comhchomhairle poiblí agus faoi réir mhír (c), ainmneoidh an Coimisiún soláthróir ceadúnaithe chun gníomhú mar sholáthróir dála deiridh.

(c) Féadfaidh an Coimisiún ainmniú arna dhéanamh faoin bhfo-alt seo a athdhaingniú, a leasú nó a chúlghairm de réir mar is cuí leis.

(2) Déanfaidh soláthróir dála deiridh gás a sholáthar do chustaiméirí deiridh de chuid soláthróra cheadúnaithe eile más rud é—

(a) go scoirfidh nó go mainneoidh soláthróir ceadúnaithe a bhfuil conradh soláthair ag custaiméirí deiridh leis de ghás a sholáthar do na custaiméirí deiridh sin de réir a oibleagáidí conarthacha, nó

(b) tar éis don Choimisiún uiríll a fháil ó sholáthróir ceadúnaithe, go bhfuil an Coimisiún den tuairim go bhfuil imthosca ann a fhágann gur ceart ordachán a thabhairt don soláthróir dála deiridh sin gás a sholáthar do chustaiméir deiridh.

(3) Déanfaidh an Coimisiún aon téarmaí, coinníollacha nó ceanglais a mheasfaidh an Coimisiún is gá i leith fheidhmeanna an tsoláthróra dála deiridh sin a chur san áireamh in ainmniú faoi fho-alt (1).

(4) Sonróidh an Coimisiún na nithe seo a leanas in ainmniú—

(a) na téarmaí agus na coinníollacha faoina ndéanfaidh an soláthróir dála deiridh sin gás a sholáthar do custaiméir deiridh lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) ré an tsoláthair,

(ii) foirceannadh an tsoláthair, agus

(iii) praghas,

(b) an modh chun na muirir chun ar ghás a sholáthar do chustaiméir deiridh a ríomh,

(c) aon nithe eile a mheasfaidh an Coimisiún is gá chun go ndéanfaidh an soláthróir dála deiridh sin gás a sholáthar do chustaiméir deiridh,

agus comhlíonfaidh an soláthróir dála deiridh sin na nithe a shonrófar amhlaidh.

(5) I gcás ina ndéanfaidh soláthróir dála deiridh gás a sholáthar do chustaiméir deiridh, measfar conradh chun gás a sholáthar a bheith ann idir an custaiméir deiridh agus an soláthróir dála deiridh lena mbaineann ón dáta a thosaíonn an soláthróir dála deiridh sin ag soláthar gáis don chustaiméir deiridh sin agus beidh an conradh sin faoi réir téarmaí agus coinníollacha a shonróidh an Coimisiún le linn an soláthróir dála deiridh sin a ainmniú.

Loingseoir Dála Deiridh.

21B.— (1) (a) Féadfaidh an Coimisiún cuireadh a thabhairt do dhaoine ar loingseoirí ceadúnaithe iad spéis a nochtadh i dtaca le gníomhú mar loingseoir dála deiridh, is é sin, gás a loingsiú de réir an ailt seo.

(b) Tar éis comhchomhairle poiblí agus faoi réir mhír (c), féadfaidh an Coimisiún loingseoir ceadúnaithe a ainmniú chun gníomhú mar loingseoir dála deiridh.

(c) D’ainneoin ghinearáltacht mhíreanna (a) agus (b), i gcás an Coimisiún a bheith den tuairim gur duine cuí Bord Gáis Éireann chun feidhmeanna loingseora dála deiridh a chomhall faoin alt seo, féadfaidh sé, de réir mhír (b), Bord Gáis Éireann a ainmniú chun gníomhú mar loingseoir dála deiridh.

(d) Féadfaidh an Coimisiún ainmniú arna dhéanamh faoi mhír (b) a athdhaingniú, a leasú nó a chúlghairm de réir mar is cuí leis.

(2) Déanfaidh loingseoir dála deiridh gás a loingsiú chuig custaiméirí de chuid loingseora cheadúnaithe eile más rud é—

(a) go scoirfidh nó go mainneoidh loingseoir ceadúnaithe a bhfuil conradh loingseoireachta ag custaiméirí leis de ghás a loingsiú chuig na custaiméirí sin de réir a oibleagáidí conarthacha, nó

(b) tar éis don Choimisiún uiríll a fháil ó loingseoir ceadúnaithe, go mbeidh an Coimisiún den tuairim go bhfuil imthosca ann a fhágann gur ceart ordachán a thabhairt don loingseoir dála deiridh sin gás a loingsiú chuig custaiméir loingseora cheadúnaithe.

(3) Déanfaidh an Coimisiún aon téarmaí, coinníollacha nó ceanglais a mheasfaidh an Coimisiún is gá i leith fheidhmeanna an loingseora dála deiridh sin a chur san áireamh in ainmniú faoi fho-alt (1).

(4) Sonróidh an Coimisiún na nithe seo a leanas in ainmniú—

(a) na téarmaí agus na coinníollacha faoina ndéanfaidh an loingseoir dála deiridh sin gás a loingsiú chuig custaiméir loingseora cheadúnaithe, lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) ré na hoibleagáide,

(ii) foirceannadh na hoibleagáide, agus

(iii) muirir,

(b) an modh chun na muirir ar loingsiú gáis de dhroim an ainmnithe a ríomh,

(c) aon nithe eile a mheasfaidh an Coimisiún is gá,

agus comhlíonfaidh an loingseoir dála deiridh sin na nithe a shonrófar amhlaidh.

(5) I gcás ina ndéanfaidh loingseoir dála deiridh gás a loingsiú chuig custaiméir de chuid loingseora cheadúnaithe, nó thar ceann custaiméara de chuid loingseora cheadúnaithe, de réir an ailt seo, measfar conradh chun an gás sin a loingsiú a bheith ann idir an custaiméir sin agus an loingseoir dála deiridh lena mbaineann ón dáta a thosaíonn an loingseoir dála deiridh sin ag loingsiú gáis chuig an gcustaiméir, agus beidh an conradh sin faoi réir téarmaí agus choinníollacha a shonróidh an Coimisiún le linn an loingseoir dála deiridh a ainmniú.

(6) Féadfaidh an Coimisiún duine is loingseoir ceadúnaithe agus soláthróir ceadúnaithe araon a ainmniú chun bheith ina loingseoir dála deiridh faoin alt seo agus chun bheith ina sholáthróir dála deiridh faoi alt 21A.”.