Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

7 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 7 de 2007


AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT CHÚLTACA OLA NÁISIÚNTA 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Léiriú.

3 . Caiteachais.

CUID 2

Aistriú Scaire

4 . An scair atá ar úinéireacht ag Corparáid Náisiúnta Pheitriliam na hÉireann Teoranta sa Ghníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta Teoranta a aistriú chuig an Aire.

5 . Lá aistrithe na scaire.

6 . Costais an aistrithe agus dleacht stampa.

CUID 3

An Ghníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta

7 . An Ghníomhaireacht do leanúint ar marthain.

8 . Cuspóir agus feidhmeanna na Gníomhaireachta.

9 . Feidhmeanna breise.

10 . Scairchaipiteal na Gníomhaireachta.

11 . Scaireanna a eisiúint.

12 . An tAire d’fheidhmiú feidhmeanna is infheidhme ag scairshealbhóirí.

13 . Meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais.

14 . An bord stiúrthóirí.

15 . Ráiteas straitéise.

16 . Cumhacht chun fochuideachtaí a bhunú.

17 . Cumhacht chun táillí a mhuirearú agus a ghnóthú,

18 . Cumhacht chun sainchomhairleoirí agus comhairleoirí a fhostú.

19 . An príomhfheidhmeannach (ceapadh agus téarma oifige).

20 . Feidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh.

21 . Foireann na Gníomhaireachta.

22 . Aoisliúntas.

23 . Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas, de Pharlaimint na hEorpa nó d’údarás áitiúil.

24 . Nochtadh neamhúdaraithe faisnéise rúnda.

25 . Cód iompair.

26 . Cumhacht airgead a fháil ar iasacht.

27 . Airgead a fháil ar iasacht go sealadach.

28 . Tuarascáil bhliantúil.

29 . Cuntais agus iniúchadh.

30 . Faisnéis don Aire maidir le comhlíonadh feidhmeanna.

31 . Faisnéis don Oireachtas maidir le comhlíonadh feidhmeanna.

CUID 4

Stoic Ola a Choimeád

32 . Dualgas na Gníomhaireachta.

33 . Conarthaí sealbhaithe.

34 . Dualgais an Aire.

35 . Stoic ola a scaoileadh i gcásanna práinne ar leith.

CUID 5

Tobhach ar Dhiúscairtí Iomchuí Táirgí Peitriliam

36 . Mínithe do Chuid 5.

37 . Dliteanas cuideachtaí ola agus tomhaltóirí ola tobhach a íoc.

38 . Díolúintí ó thobhach.

39 . Measúnacht toirte.

40 . Tobhach a ríomh.

41 . Fógra measúnachta tobhaigh.

42 . Ús ar mhéid measúnachta neamhíoctha.

43 . Tobhach nár íocadh agus ús a ghnóthú.

44 . Rialacháin a bhaineann le tobhach.

CUID 6

Forálacha Forfheidhmithe

45 . Mínithe do Chuid 6.

46 . Oifigigh údaraithe.

47 . Cumhachtaí oifigeach údaraithe.

48 . Barántais chuardaigh.

49 . Dualgas oifigeach údaraithe nithe áirithe a thuairisciú.

50 . Cionta.

51 . Slánú.

CUID 7

Leasuithe agus Cúlghairm

52 . Leasú ar alt 7 d’Acht 2001.

53 . Leasú ar alt 8 d’Acht 2001.

54 . Leasú ar alt 9 d’Acht 2001.

55 . Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997.

56 . Cúlghairm.

CUID 8

Forálacha Ilghnéitheacha

57 . Rialacháin chun éifeacht a thabhairt d’ionstraimí de chuid na gComhphobal Eorpach.

58 . Rialacháin agus orduithe.

59 . Cumhacht an Aire chun rialacháin a dhéanamh a bhaineann le tuairisceáin.

60 . Rialacháin agus orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

61 . Cumhacht an Aire chun iarratas a dhéanamh ar ordú comhlíonta agus ordacháin a eisiúint.

62 . Is gá ceadú a fháil roimh ré ón Aire i leith conarthaí áirithe, oibleagáidí faoi chonarthaí sealbhaithe etc.

63 . Dualgas cruthúnais in imeachtaí áirithe.

64 . Cionta a ionchúiseamh.

65 . Cionta ag comhlachtaí corpraithe.

66 . Pionóis.

67 . Fógraí a thabhairt.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995

1995, Uimh. 22

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht Airgeadais 1999

1999, Uimh. 2

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997

1997, Uimh. 13

An tAcht um Chorparáid Náisiúnta Pheitriliam na hÉireann Teoranta 2001

2001, Uimh. 26

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

Petty Sessions (Ireland) Act 1851

14 & 15 Vic., c. 50

/images/harp.jpg


Uimhir 7 de 2007


AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT CHÚLTACA OLA NÁISIÚNTA 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hAISTRIÚ NA SCAIRE ARNA SEALBHÚ AG CORPARÁID NÁISIÚNTA PHEITRILIAM NA hÉIREANN TEORANTA SA GHNÍOMHAIREACHT CHÚLTACA OLA NÁISIÚNTA TEORANTA CHUIG AN AIRE CUMARSÁIDE, MARA AGUS ACMHAINNÍ NÁDÚRTHA; DO CHOIMEÁD NA GNÍOMHAIREACHTA CÚLTACA OLA NÁISIÚNTA TEORANTA AR MARTHAIN MAR AN GHNÍOMHAIREACHT CHÚLTACA OLA NÁISIÚNTA NÓ THE NATIONAL OIL RESERVES AGENCY; DO MHÍNIÚ A FEIDHMEANNA, LENA nÁIRÍTEAR FEIDHMEANNA A BHAINEANN LE hOIBLEAGÁIDÍ MAIDIR LE SEALBHÚ STOC OLA; D’FHORCHUR TOBHAIGH AR DHIÚSCAIRTÍ IOMCHUÍ TÁIRGÍ PEITRILIAM; DO LEASÚ AN ACHTA UM CHORPARÁID NÁISIÚNTA PHEITRILIAM NA hÉIREANN TEORANTA 2001; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[13 Márta, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: