18 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 18 de 2007


ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH 2007

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

Alt

1 . Mínithe.

2 . Leasú ar alt 3 d’Acht 1972.

3 . Rialacháin lena mbaineann alt 3(3) d’Acht 1972.

4 . Cumhacht chun éifeacht a thabhairt d’ionstraimí Eorpacha faoi reachtanna seachas Acht 1972.

5 . Ionstraimí reachtúla áirithe a dhéanamh bailí.

6 . Gearrtheideal agus comhlua.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gComhphobal Eorpach 1972

1972, Uimh. 27

Achtanna na gComhphobal Eorpach 1972 go 2006

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú) (Uimh. 2) 1977

1977, Uimh. 28

/images/harp.jpg


Uimhir 18 de 2007


ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH 2007

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH 1972 CHUN GO gCEADÓFAR CIONTA FAOI RIALACHÁIN FAOIN ACHT SIN A IONCHÚISEAMH AR DÍOTÁIL; DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE FORÁLACHA DE CHUID NA gCONARTHAÍ LENA RIALAÍTEAR NA COMHPHOBAIL EORPACHA, AGUS IONSTRAIMÍ DE CHUID INSTITIÚIDÍ NA gCOMHPHOBAL EORPACH, A THRASUÍ FAOI ACHTANNA AN OIREACHTAIS SEACHAS AN tACHT SIN; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[21 Aibreán, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Mínithe.

1 .— San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1972” Acht na gComhphobal Eorpach 1972;

ciallaíonn “ionstraim Eorpach”

(a) foráil de chuid na gconarthaí a rialaíonn na Comhphobail Eorpacha, nó

(b) ionstraim, nó foráil de chuid ionstraime, a ghlac institiúid de na Comhphobail Eorpacha nó aon chomhlacht eile atá inniúil chuige sin faoi na conarthaí sin;

tá le “Comhphobail Eorpacha” an bhrí chéanna atá leis in Acht 1972;

ciallaíonn “reacht”—

(a) Acht den Oireachtas, nó

(b) reacht a bhí i bhfeidhm i Saorstát Éireann díreach roimh an dáta a tháinig an Bunreacht i ngníomh agus a leanann de lánfheidhm a bheith aige agus lánéifeacht a bheith leis de bhua Airteagal 50 den Bhunreacht;

ciallaíonn “ionstraim reachtúil” ordú, rialachán, riail, scéim nó fodhlí arna dhéanamh nó arna déanamh i bhfeidhmiú cumhachta a thugtar le reacht;

tá le “conarthaí a rialaíonn na Comhphobail Eorpacha” an bhrí chéanna atá leis in Acht 1972.

Leasú ar alt 3 d’Acht 1972.

2 .— Leasaítear alt 3 d’Acht 1972—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Féadfar, le rialacháin faoin alt seo—

(a) foráil a dhéanamh maidir le cionta faoi na rialacháin a ionchúiseamh ar díotáil i gcás ina measann an tAire den Rialtas a dhéanann na rialacháin gur gá sin chun lánéifeacht a thabhairt—

(i) d’fhoráil de chuid na gconarthaí a rialaíonn na Comhphobail Eorpacha, nó

(i) d’ionstraim, nó d’fhoráil de chuid ionstraime, a ghlac institiúid de na Comhphobail Eorpacha nó aon chomhlacht eile atá inniúil chuige sin faoi na conarthaí sin;

agus

(b) cibé foráil a dhéanamh a mheasann an tAire sin den Rialtas is gá chun a chinntiú go bhfuil pionóis i leith ciona a dhéantar a ionchúiseamh ar an modh sin éifeachtach agus comhréireach, agus go bhfuil éifeacht choisctheach leo, ag féachaint do na gníomhartha nó na neamhghníomhartha arb iad an cion iad, ar choinníoll nach mó an fhíneáil uasta (más ann) ná €500,000 agus nach faide an téarma uasta príosúnachta (más ann) ná 3 bliana.”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach:

“(5) San alt seo—

ciallaíonn ‘fíneáil uasta’ an fhíneáil uasta a dhlífear a chur ar dhuine ar é nó í a chiontú ar díotáil i gcion;

ciallaíonn ‘téarma uasta príosúnachta’ an téarma uasta príosúnachta a dhlífear a chur ar dhuine ar é nó í a chiontú ar díotáil i gcion.”.

Rialacháin lena mbaineann alt 3(3) d’Acht 1972.

3 .— Leasaítear Acht 1972 tríd an alt seo a leanas a chur isteach:

“3A.— Déanfar gach rialachán lena mbaineann fo-alt (3) (arna chur isteach le halt 2(a) d’Acht na gComhphobal Eorpach 2007) d’alt 3 den Acht seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.”.

Cumhacht chun éifeacht a thabhairt d’ionstraimí Eorpacha faoi reachtanna seachas Acht 1972.

4 .— (1) Féadfar cumhacht chun ionstraim reachtúil a dhéanamh, ar cumhacht í a thugtar d’Aire den Rialtas le foráil dechuid reachta, a fheidhmiú chun éifeacht a thabhairt d’ionstraim Eorpach más rud é go mbaineann na hoibleagáidí a fhorchuirtear ar an Stát faoin ionstraim Eorpach áirithe go hiomlán le nithe lena mbaineann an fhoráil sin.

(2) Maidir le hionstraim reachtúil arna déanamh chun críche dá dtagraítear i bhfo-alt (1), féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith inti is dóigh leis an Aire den Rialtas a dhéanann an ionstraim reachtúil a bheith riachtanach chun críocha na hionstraime reachtúla (lena n-áirítear forálacha d’aisghairm, do leasú nó d’fheidhmiú, fara modhnú nó gan mhodhnú, dlí eile, ar leith ón Acht seo, ó Acht 1972 agus ón bhforáil den reacht faoina ndéantar an ionstraim reachtúil).

(3) I gcás ina ndéantar ionstraim reachtúil chun críche dá dtagraítear i bhfo-alt (1), déanfar an ionstraim Eorpach dá dtugtar éifeacht leis an ionstraim reachtúil a shonrú san ionstraim reachtúil, nó sa bhrollach nó sa réamhaithris a ghabhann leis an ionstraim reachtúil.

(4) Ní bheidh feidhm ag alt 2 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) (Uimh. 2) 1977 maidir le cumhacht chun ionstraim reachtúil a dhéanamh chun críche dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(5) Tá feidhm ag an alt seo maidir le cumhacht nach mbeadh infheidhmithe, murach an t-alt seo, chun éifeacht a thabhairt d’ionstraim Eorpach.

Ionstraimí reachtúla áirithe a dhéanamh bailí.

5 .— (1) Maidir le gach ionstraim reachtúil a rinneadh roimh an Acht seo a rith—

(a) faoi fhoráil de chuid reachta nach raibh foráil ann maidir le feidhmiú na cumhachta a thugtar leis an bhforáil sin chun éifeacht a thabhairt d’ionstraim Eorpach, agus

(b) a d’airbheartaigh éifeacht a thabhairt d’ionstraim Eorpach,

beidh éifeacht reachtúil léi, a mhéid a d’airbheartaigh sí an éifeacht sin a thabhairt, amhail is dá mba Acht den Oireachtas í.

(2) Dá mba rud é, murach an fo-alt seo, go mbeadh fo-alt (1) ar neamhréir le ceart bunreachtúil aon duine, beidh oibriú an fho-ailt sin faoi réir cibé teorannú is gá chun a áirithiú nach bhfuil sé ar neamhréir amhlaidh ach beidh lánfheidhm aige agus lánéifeacht leis thairis sin.

Gearrtheideal agus comhlua.

6 .— (1) Féadfar Acht na gComhphobal Eorpach 2007 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na gComhphobal Eorpach 1972 go 2007 a ghairm d’Achtanna na gComhphobal Eorpach 1972 go 2006 agus den Acht seo le chéile.