Ar Aghaidh ( CUID 1 Nithe Réamhráiteacha )

23 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 23 de 2007


AN tACHT SLÁINTE 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Nithe Réamhráiteacha

Alt

1 . Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2 . Léiriú.

3 . Tosach feidhme.

4 . An lá bunaithe.

5 . Caiteachais.

CUID 2

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte

6 . An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte a bhunú.

7 . Cuspóir an Údaráis.

8 . Feidhmeanna an Údaráis.

9 . Imscrúduithe ag an Údarás.

10 . Caighdeáin arna leagan síos ag an Údarás.

11 . Inghlacthacht caighdeán in imeachtaí cúirte.

12 . Faisnéis a chur ar fáil don Údarás.

CUID 3

Bord an Údaráis

13 . Comhaltas an Bhoird.

14 . Ról an Bhoird.

15 . Coinníollacha oifige.

16 . Éirí as agus corrfholúntais.

17 . Comhaltaí a chur as oifig.

18 . Cruinnithe agus nósanna imeachta an Bhoird.

19 . Coistí de chuid an Bhoird.

20 . Luach saothair agus caiteachais comhaltaí den Bhord agus de choistí.

CUID 4

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin an Údaráis

21 . Príomhoifigeach feidhmiúcháin an Údaráis.

22 . Feidhmeanna an phríomhoifigigh feidhmiúcháin.

23 . Feidhmeanna an phríomhoifigigh feidhmiúcháin a tharmligean.

24 . Cuntasacht an phríomhoifigigh feidhmiúcháin don Choiste um Chuntais Phoiblí.

25 . Cuntasacht an phríomhoifigigh feidhmiúcháin do Choistí Oireachtais eile.

CUID 5

Fostaithe agus Comhairleoirí

26 . Fostaithe an Údaráis.

27 . Aoisliúntas.

28 . Comhairleoirí.

CUID 6

Cuntasacht agus Maoiniú an Údaráis

29 . Ordacháin don Údarás.

30 . Plean corparáideach an Údaráis.

31 . An tAire do chinneadh teorainneacha glanchaiteachais don Údarás.

32 . Deontais don Údarás.

33 . Plean gnó a chur faoi bhráid an Aire.

34 . Cód rialachais.

35 . Cuntais an Údaráis.

36 . Bronntanais.

37 . Tuarascáil bhliantúil.

38 . Cúnamh do chomhlachtaí eile.

39 . Muirir as seirbhísí.

Cuid 7

Oifig an Phríomh-Chigire Seirbhísí Sóisialacha

40 . Oifig an Phríomh-Chigire Seirbhísí Sóisialacha.

41 . Feidhmeanna an phríomhchigire.

42 . Cuntasacht an phríomhchigire do Choistí Oireachtais.

43 . Cigirí Seirbhísí Sóisialacha.

44 . Pleananna agus tuarascálacha Oifig an Phríomh-Chigire.

45 . Socruithe leis an bhFeidhmeannacht.

CUID 8

Lárionaid Ainmnithe a Rialáil

46 . Toirmeasc ar lárionad ainmnithe neamhchláraithe a sheoladh.

47 . Toirmeasc ar iarratais ar chlárú atá bréagach nó míthreorach.

48 . Iarratais ar chlárú.

49 . Clár na lárionad ainmnithe.

50 . Clárú a dheonú nó a dhiúltú.

51 . Clárú a chealú, coinníollacha clárúcháin a athrú nó coinníollacha nua a fhorchur, ar chúis.

52 . Iarratais ó sholáthraithe cláraithe.

53 . Fógra maidir le breitheanna beartaithe áirithe ón bpríomhchigire.

54 . Ceart chun freagra a thabhairt ar fhógra maidir le breith bheartaithe.

55 . Fógra maidir le breitheanna ón bpríomhchigire.

56 . Iompar a cheanglaítear nó a thoirmisctear i ndáil le lárionad ainmnithe.

57 . Achomharc chun na Cúirte Dúiche in aghaidh bhreith an phríomhchigire maidir le clárú.

58 . Féadfaidh an príomhchigire ordú Cúirte Dúiche a iarraidh chun breitheanna áirithe a fhorfheidhmiú.

59 . Féadfaidh an príomhchigire ordú Cúirte Dúiche a lorg chun clárú a chealú nó a athrú.

60 . Ordú eatramhach ex parte in imeachtaí faoi alt 59.

61 . Cinneadh críochnaitheach ábhar a ndéileálfar leo in ordú eatramhach ex parte faoi alt 59.

62 . Achomhairc chun na Cúirte Cuarda i gcoinne breitheanna ón gCúirt Dúiche.

63 . Stádas an phríomhchigire in imeachtaí cúirte.

64 . Cúram a thabhairt do chónaitheoirí ar chlárú a chealú.

65 . Faisnéis a chur faoi bhráid an phríomhchigire.

66 . Toirmeasc ar lárionad ainmnithe a dhúnadh gan fógra a thabhairt.

67 . Clárú a chealú ar lárionad ainmnithe a dhúnadh.

68 . Fógra maidir le duine a cheapadh faoi dhlí chun dul i bhfeighil lárionaid ainmnithe.

69 . Foráil idirthréimhseach chun lárionaid ainmnithe láithreacha a chlárú.

CUID 9

Iniúchtaí agus Imscrúduithe

70 . An tÚdarás do cheapadh daoine údaraithe.

71 . An Fheidhmeannacht do cheapadh daoine chun lárionaid ainmnithe a scrúdú.

72 . Daoine cáilithe a cheapadh chun cúnamh a thabhairt don phríomhchigire agus do chigirí in iniúchadh.

73 . Ceart dul isteach agus iniúchta ag duine údaraithe nó ag an bpríomhchigire.

74 . Ceanglas maidir le toiliú an áititheora nó barántas Cúirte Dúiche chun dul isteach i dteaghais.

75 . Imthosca breise ina bhféadfaidh an Chúirt Dúiche barántas a eisiúint.

76 . Féadfaidh Garda a bheith i dteannta duine údaraithe nó príomhchigire.

77 . Toirmeasc ar iompar áirithe i ndáil le hiniúchtaí faoi alt 73.

78 . Tuarascálacha ó dhaoine údaraithe, ón bpríomhchigire agus ó chigirí.

CUID 10

Cionta

79 . Cionta.

80 . Imeachtaí i leith cionta.

CUID 11

Caighdeáin, Dícháiliúcháin, etc.

81 . Caighdeáin ionracais.

82 . Cóid iompair.

83 . Cóid iompair a bheith ar fáil.

84 . Toirmeasc ar nochtadh neamhúdaraithe faisnéise rúnda.

85 . Dícháiliú de thoradh comhaltais de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa nó d’údarás áitiúil.

CUID 12

Comhlachtaí Sonraithe a Dhíscaoileadh, Fostaithe, Maoin agus Dliteanais a Aistriú chuig an Údarás

86 . Comhlachtaí Sonraithe.

87 . Comhlachtaí sonraithe a dhíscaoileadh.

88 . Fostaithe comhlachtaí sonraithe a aistriú chuig an Údarás.

89 . Foireann an Aire a aistriú chuig an Údarás.

90 . Fostaithe na Feidhmeannachta a aistriú chuig an Údaráis.

91 . Dliteanais pinsin a bhaineann le hiarfhostaithe de chuid comhlachtaí sonraithe a aistriú.

92 . Maoin agus dliteanais a aistriú chuig an Údarás.

93 . Conarthaí, etc., a choimeád ar marthain agus tagairtí a oiriúnú.

94 . Taifid comhlachtaí sonraithe.

95 . Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

96 . Cuntais chríochnaitheacha comhlachtaí sonraithe.

97 . Tuarascálacha críochnaitheacha comhlachtaí sonraithe.

CUID 13

Rialacháin

98 . Rialacháin agus orduithe.

99 . Rialacháin lena rialaítear clárú faoin Acht seo.

100 . Rialacháin maidir le nósanna imeachta chun caighdeáin a leagan síos.

101 . Rialacháin maidir le lárionaid ainmnithe.

102 . Rialacháin agus orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

CUID 14

Nochtadh Faisnéise a Chosaint

103 . Nochtadh faisnéise a chosaint

CUID 15

Leasuithe Iarmhartacha agus Mionleasuithe ar Achtanna Eile

104 . Aisghairm agus cúlghairm.

105 . Leasú ar Achtanna eile.

SCEIDEAL 1

Aisghairm agus Cúlghairm

CUID 1

Achtanna a Aisghairtear

CUID 2

Orduithe a Chúlghairtear

SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Achtanna Eile

CUID 1

Leasuithe ar an Acht um Chúram Leanaí 1991

CUID 2

Leasú ar an Acht um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993

CUID 3

Leasuithe ar an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997

CUID 4

Leasuithe ar an Acht Sláinte 2004

CUID 5

Leasú ar an Acht um Chlárú Sibhialta 2004

CUID 6

Leasú ar an Acht um Míchumas 2005

CUID 7

Leasú ar an Acht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005

An tAcht um Shaoire Cúramóra 2001

2001, Uimh. 19

Acht an Bhainc Cheannais 1942

1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2003

2003, Uimh. 12

An tAcht um Chúram Leanaí 1991

1991, Uimh. 17

Na hAchtanna um Chúram Leanaí 1991 agus 2001

Acht na Leanaí 2001

2001, Uimh. 24

An tAcht um Chlárú Sibhialta 2004

2004, Uimh. 3

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 33

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993

1993, Uimh. 8

Acht na gCúirteanna 1981

1981, Uimh. 11

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006

2006, Uimh. 26

Cruelty to Animals Act 1876

39 & 40 Vic., c. 77

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003

Acht na bhFiaclóirí 1985

1985, Uimh. 9

An tAcht um Míchumas 2005

2005, Uimh. 14

An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu 2004

2004, Uimh. 30

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995

1995, Uimh. 22

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann 1998

1998, Uimh. 29

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997

1997, Uimh. 13

Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003

An tAcht Cuanta 1946

1946, Uimh. 9

An tAcht Sláinte, 1947

1947, Uimh. 28

An tAcht Sláinte 2004

2004, Uimh. 42

Na hAchtanna Sláinte 1947 go 2006

An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 27

An tAcht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe) 1961

1961, Uimh. 27

An tAcht Árachais Sláinte 1994

1994, Uimh. 16

An tAcht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990

1990, Uimh. 23

An tAcht Sláinte (Tithe Banaltrais) (Leasú) 2007

2007, Uimh. 1

An tAcht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006

2006, Uimh. 17

An tAcht um Chónaidhmeadh agus Cónascadh Ospidéal 1961

1961, Uimh. 21

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

An tAcht um Chosaint Mháithreachais 1994

1994, Uimh. 34

Acht na Lia-Chleachtóirí 1978

1978, Uimh. 4

An tAcht Meabhair-Shláinte 2001

2001, Uimh. 25

Na hAchtanna Meabhair-Shláinte 1945 go 2001

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2005

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 1990

1990, Uimh. 18

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú) 2000

2000, Uimh. 39

Acht na nAltraí 1985

1985, Uimh. 18

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997

1997, Uimh. 20

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus 2006

Petty Sessions (Ireland) Act 1851

14 & 15 Vic., c. 93

Pharmacy Act (Ireland) 1875

38 & 39 Vic., c. 57

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

2003, Uimh. 29

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

2001, Uimh. 45

An tAcht um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí, 1998

2003, Uimh. 49

An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac) 2002

2002, Uimh. 6

An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004

2004, Uimh. 33

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2003

An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001

2001, Uimh. 31

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2005

/images/harp.jpg


Uimhir 23 de 2007


AN tACHT SLÁINTE 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO BHUNÚ COMHLACHTA AR A dTABHARFAR AN tÚDARÁS UM FHAISNÉIS AGUS CÁILÍOCHT SLÁINTE NÓ, SA BHÉARLA, THE HEALTH INFORMATION AND QUALITY AUTHORITY AGUS OIFIG AN PHRÍOMH-CHIGIRE SEIRBHÍSÍ SÓISIALACHA NÓ, SA BHÉARLA, THE OFFICE OF THE CHIEF INSPECTOR OF SOCIAL SERVICES AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE DÍSCAOILEADH COMHLACHTAÍ ÁIRITHE; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FEIDHMEANNA NA gCOMHLACHTAÍ DÍSCAOILTE A AISTRIÚ CHUIG AN ÚDARÁS UM FHAISNÉIS AGUS CÁILÍOCHT SLÁINTE; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SCÉIM CHLÁRAITHE AGUS INIÚCHTA SEIRBHÍSÍ CÓNAITHE DO DHAOINE SCOTHAOSTA, DO DHAOINE FAOI MHÍCHUMAS AGUS DO LEANAÍ A bhFUIL GÁ ACU LE CÚRAM AGUS COSAINT; DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ACHTANNA ÁIRITHE EILE A AISGHAIRM AGUS A LEASÚ; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[21 Aibreán, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: