Ar Aghaidh (CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

25 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 25 de 2007


ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Léiriú.

3 . Aisghairm agus cúlghairm.

CUID 2

An Chomhairle a choimeád ar marthain agus cuspóir agus feidhmeanna na Comhairle, etc.

4 . An Chomhairle a choimeád ar marthain.

5 . Séala na Comhairle.

6 . Cuspóir na Comhairle.

7 . Feidhmeanna na Comhairle.

8 . Feidhmeanna breise a thabhairt don Chomhairle.

9 . Ordacháin ón Aire don Chomhairle.

10 . Díolúine.

11 . Cumhachtaí na Comhairle chun rialacha a dhéanamh.

12 . Cumhacht na Comhairle treoirlínte a eisiúint.

CUID 3

Ráiteas Straitéise, Plean Gnó agus Tuarascáil Bhliantúil na Comhairle

13 . An Chomhairle do dhéanamh ráiteas straitéise a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

14 . Ráiteas straitéise a fhoilsiú agus a chur i ngníomh.

15 . An Chomhairle do dhéanamh plean gnó a ullmhú agus a chur ar aghaidh chuig an Aire.

16 . An Chomhairle do chur tuarascáil bhliantúil faoi bhráid an Aire.

CUID 4

Comhaltaí, Coistí agus Foireann na Comhairle

17 . Comhaltaí na Comhairle.

18 . Toghcháin.

19 . An chéad chruinniú den Chomhairle faoin Acht seo.

20 . Coistí de chuid na Comhairle.

21 . Caiteachais comhaltaí den Chomhairle agus de choistí.

22 . Liúntais a íoc.

23 . Comhaltaí den Chomhairle a chur as oifig.

24 . Príomhoifigeach feidhmiúcháin.

25 . Foireann na Comhairle.

26 . Teorainneacha aoise.

27 . Aoisliúntas.

28 . Comhaltas de ceachtar Teach den Oireachtas ag comhalta d’fhoireann na Comhairle.

29 . Comhaltas d’údarás áitiúil nó de Pharlaimint na hEorpa ag comhalta d’fhoireann na Comhairle.

30 . Comhaltaí den Chomhairle nó de choiste do nochtadh leasanna.

31 . Comhaltaí foirne na Comhairle do nochtadh leasanna.

CUID 5

Cuntais agus Airgeadas na Comhairle

32 . Cuntais na Comhairle.

33 . Cumhacht na Comhairle airgead a fháil ar iasacht.

34 . An Chomhairle do ghlacadh bronntanas.

35 . Caiteachais na Comhairle agus an Aire.

36 . Táillí a fhéadfaidh an Chomhairle a ghearradh.

CUID 6

Lia-Chleachtóirí a Chlárú

37 . Ní dhéanfaidh lia-chleachtóirí neamhchláraithe míochaine a chleachtadh.

38 . Imthosca ina bhféadfaidh lia-chleachtóirí neamhchláraithe míochaine a chleachtadh.

39 . Teidil ainmnithe.

40 . Teidil ainmnithe a úsáid.

41 . Cionta agus pionóis.

42 . Táillí, etc., a ghnóthú.

43 . An clár.

44 . Forálacha idirthréimhseacha is infheidhme maidir leis an gclár.

45 . Lia-chleachtóirí a chlárú — ginearálta.

46 . Lia-chleachtóirí a chlárú sa Rannán Ginearálta.

47 . Lia-chleachtóirí a chlárú sa Rannán Speisialtóirí.

48 . Lia-chleachtóirí a chlárú sa Rannán Speisialtóirí faoi Oiliúint.

49 . Clárú inteirneachta sa Rannán Speisialtóirí faoi Oiliúint.

50 . Cleachtóirí LEE ar cuairt do sholáthar seirbhísí ar bhonn sealadach ócáideach.

51 . Cáilíochtaí breise a chlárú.

52 . Iarratas chun clárú a bhaint den chlár, etc.

53 . Coinníollacha atá ag gabháil leis an gcéad chlárú.

54 . Clárú a dhiúltú, etc., agus achomharc chun na Cúirte in aghaidh bhreith na Comhairle.

55 . An clár a cheartú.

56 . An clár a fhoilsiú.

CUID 7

Gearáin chun an Choiste Réamhimeachtaí maidir le lia-chleachtóirí cláraithe

57 . Gearáin maidir le lia-chleachtóirí cláraithe.

58 . Daoine a chabhróidh leis an gCoiste Réamhimeachtaí.

59 . An Coiste Réamhimeachtaí do bhreithniú gearán.

60 . Más gá clárú a fhionraí láithreach chun an pobal a chosaint.

61 . Gan beart eile a dhéanamh nó gearán a tharchur chuig comhlacht nó údarás eile nó chuig scéim inniúlachta gairmiúla.

62 . Gearáin a réiteach trí idirghabháil nó ar mhodh neamhfhoirmiúil eile.

63 . Gearán a tharchur chuig an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh.

CUID 8

Gearáin a tharchuirtear chun an Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh

64 . Dualgas tarchur chun an Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh agus éisteacht aige a chur in iúl don lia-chleachtóir cláraithe agus don ghearánach nó d’fhinnéithe eile.

65 . Seoladh na héisteachta.

66 . Cumhachtaí agus cosaintí maidir le finnéithe agus fianaise.

67 . Má thoilíonn an lia-chleachtóir cláraithe le cáineadh nó gníomh leigheasta, etc.

68 . Má tharraingítear siar gearán le linn don Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh é a bhreithniú.

69 . Tuarascáil chun na Comhairle ón gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh.

70 . Bearta atá le déanamh ag an gComhairle tar éis an tuarascáil a fháil.

CUID 9

Smachtbhannaí a fhorchur ar lia-chleachtóirí cláraithe tar éis tuarascálacha ón gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh

71 . Dualgas na Comhairle chun smachtbhanna cuí a chinneadh.

72 . Forálacha d’fhorlíonadh alt 71.

73 . Dualgas fógra a thabhairt don lia-chleachtóir cláraithe maidir le smachtbhanna na Comhairle.

74 . Is gá daingniú ón gCúirt sula dtiocfaidh breitheanna áirithe in éifeacht.

75 . Achomharc chun na Cúirte in aghaidh bhreith na Comhairle faoi alt 71.

76 . Iarratas chun na Cúirte chun breith ón gComhairle a dhaingniú.

77 . Fianaise a bhaineann le hachomharc faoi alt 75(1) nó le hiarratas faoi alt 76(1) chun na Cúirte.

78 . Dualgas fógra a thabhairt don lia-chleachtóir cláraithe maidir le comhlíonadh breitheanna arna ndaingniú nó arna dtabhairt ag an gCúirt.

79 . Clárú a bhaint den chlár mar gheall ar mhainneachtain táille a íoc.

80 . Clárú a chur ar ais, etc., tar éis táillí áirithe a íoc.

81 . Clárú a cealaíodh a chur ar ais.

82 . Coinníollacha atá ag gabháil le clárú a bhaint.

83 . Achomharc chun na Cúirte in aghaidh bhreith na Comhairle faoi alt 8182.

84 . Fógra a thabhairt don Aire, d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus don fhostóir i dtaobh nithe áirithe a bhaineann le smachtbhannaí.

85 . Faisnéis a fhéadfaidh an Chomhairle a fhoilsiú ar mhaithe le leas an phobail.

CUID 10

Oideachas agus Oiliúint.

86 . Dualgais Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i ndáil le hoideachas agus oiliúint liachta agus fiaclóireachta.

87 . Feidhmeanna na Comhairle i ndáil le Treoracha ón Aontas Eorpach a bhaineann le hoideachas agus oiliúint liachta.

88 . Dualgais na Comhairle i ndáil le hoideachas agus oiliúint liachta.

89 . Comhlachtaí oiliúna agus cáilíochtaí chun críocha Rannáin na Speisialtóirí agus na Speisialtóirí faoi Oiliúint.

90 . Achomharc chun na Cúirte in aghaidh bhreith na Comhairle faoi alt 88(2)(a)(i)(II)(ii) 89(3)(a)(ii)(b).

CUID 11

Inniúlacht Ghairmiúil a Chothabháil

91 . Dualgas na Comhairle i ndáil le hinniúlacht ghairmiúil lia-chleachtóirí cláraithe a chothabháil.

92 . Achomharc chun na Cúirte in aghaidh bhreith na Comhairle faoi alt 91(4)(a)(b).

93 . Dualgas Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus fostóirí eile i ndáil le hinniúlacht ghairmiúil lia-chleachtóirí cláraithe a chothabháil.

94 . Dualgas lia-chleachtóirí cláraithe inniúlacht ghairmiúil a chothabháil.

95 . Rúndacht.

CUID 12

An Bord Míochaine agus Déidliachta Iarchéime a Dhíscaoileadh

96 . Léiriú ar Chuid 12.

97 . Lá an aistrithe agus díscaoileadh an Bhoird.

98 . Féadfaidh an tAire a cheangal ar an mBord faisnéis a thabhairt dó nó di.

99 . Foireann a aistriú.

100 . Maoin agus dliteanais a aistriú chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

101 . Conarthaí áirithe a choimeád ar marthain agus tagairtí a oiriúnú.

102 . Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

103 . Cuntais a ullmhú.

CUID 13

Ilghnéitheach

104 . Pribhléid.

105 . Imscrúdú.

106 . An Chomhairle le bheith ina húdarás ceadúnúcháin, etc., faoin Anatomy Act 1832.

107 . Cumhacht chun foirmeacha a shonrú.

108 . Tagairtí do lia-chleachtóir cláraithe agus do Chomhairle na nDochtúirí Leighis, etc., a fhorléiriú.

109 . Daoine atá i dteideal deimhnithe liachta a shíniú.

SCEIDEAL 1

Aisghairm agus Cúlghairm

CUID 1

Na hAchtanna a Aisghairtear

CUID 2

Na hIonstraimí Reachtúla a Chúlghairtear

SCEIDEAL 2

An Chomhairle: Comhaltas agus Cruinnithe


Na hAchtanna dá dTagraítear

Anatomy Act 1832

2 & 3 Will. IV c. 75

An tAcht um Shaoire Cúramóra 2001

2001, Uimh. 19

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 27

Acht na bhFiaclóirí 1985

1985, Uimh. 9

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995

1995, Uimh. 22

Acht na gComhphobal Eorpach 1972

1972, Uimh. 27

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997

1997, Uimh. 2

Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003

Na hAchtanna Sláinte 1947 go 2007

An tAcht Sláinte 2004

2004, Uimh. 42

An tAcht Sláinte 2007

2007, Uimh. 23

An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 27

Acht an Údaráis um Ard-Oideachas 1971

1971, Uimh. 22

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas) 1980

1980, Uimh. 8

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

Acht na Lia-Chleachtóirí (Leasú) 1993

1993, Uimh. 17

Acht na Lia-Chleachtóirí (Leasú) 2000

2000, Uimh. 24

Acht na Lia-Chleachtóirí (Leasú) 2002

2002, Uimh. 17

Achtanna na Lia-Chleachtóirí 1978 go 2002

Acht na nDochtúirí Leighis 1927

1927, Uimh. 25

Acht na Lia-Chleachtóirí 1978

1978, Uimh. 4

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2005

Acht na nAltraí 1985

1985, Uimh. 18

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997

1997, Uimh. 20

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus 2006

Na hAchtanna Cógaisíochta 1875 go 1977

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

2001, Uimh. 45

An tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004

2004, Uimh. 7

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2003

An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001

2001, Uimh. 31

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2005

/images/harp.jpg


Uimhir 25 de 2007


ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT CHUN COSAINT AGUS EOLAS NÍOS FEARR A THABHAIRT DON PHOBAL INA CHUID DÉILEÁLACHA LE LIA-CHLEACHTÓIRÍ AGUS, CHUN NA CRÍCHE SIN, DO THABHAIRT BEART ISTEACH, I dTEANNTA BEART LENA nDÉANTAR SOCRÚ MAIDIR LE CLÁRÚ AGUS RIALÚ LIA-CHLEACHTÓIRÍ, CHUN ÁIRITHIÚ NÍOS FEARR A DHÉANAMH MAIDIR LE hOIDEACHAS, OILIÚINT AGUS INNIÚLACHT LIA-CHLEACHTÓIRÍ, DO LEASÚ CHOMHALTAS AGUS FHEIDHMEANNA CHOMHAIRLE NA nDOCHTÚIRÍ LEIGHIS, D’IMSCRÚDÚ GEARÁN IN AGHAIDH LIA-CHLEACHTÓIRÍ AGUS DO MHÉADÚ CHUNTASACHT PHOIBLÍ CHOMHAIRLE NA nDOCHTÚIRÍ LEIGHIS; DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DO THREOIR 2005/36/CE; AGUS, CHUN NA CRÍCHE SIN, D’AISGHAIRM AGUS D’IONADÚ ACHTANNA NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ 1978 GO 2002 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[7 Bealtaine 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: