An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 2 Leasú ar an Acht um Chúram Leanaí 1991 ) Ar Aghaidh ( AN SCEIDEAL Leasú ar Achtanna agus ar Ionstraimí Reachtúla chun ainm an Bhoird Seirbhísí Cónaithe Speisialta a athrú go dtí an Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí )

26 2007

An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú) 2007

CUID 3

Leasuithe Iarmhartacha agus Leasuithe Eile ar Acht na Leanaí 2001

Míniú ar “Acht 2001”.

14 .— Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 2001” Acht na Leanaí 2001.

Leasú ar alt 16 d’Acht 2001.

15 .— Leasaítear alt 16 d’Acht 2001 tríd an alt sin a aisghairm go feadh cibé méid a dhéantar foráil leis maidir le halt 23D a chur isteach, mar atá leagtha amach san alt sin 16, san Acht um Chúram Leanaí 1991, agus go feadh an méid sin amháin.

Leasú ar alt 76A d’Acht 2001.

16 .— Leasaítear alt 76A(1)(c) (a cuireadh isteach le halt 132 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006) d’Acht 2001 trí “agus, fad a bheifear ag fanacht le toradh na comhdhála sin, chun ordú cúraim éigeandála nó ordú maoirseachta a dhéanamh faoi Acht 1991 i leith an linbh” a scriosadh.

Leasú ar alt 77 d’Acht 2001.

17 .— Leasaítear alt 77(1) (a cuireadh isteach le hítim 13 de Chuid 11 de Sceideal 7 a ghabhann leis an Acht Sláinte 2004) d’Acht 2001—

(a) i mír (a), trí “, agus” a scriosadh agus “más rud é, i dtuairim na cúirte, go bhfuil sé indéanta ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte comhdháil den sórt sin a sheoladh ag féachaint d’aois an linbh agus d’imthosca eile a theaghlaigh nó a teaghlaigh” a chur ina ionad, agus

(b) trí mhír (b) a scriosadh.

Leasú ar alt 225 d’Acht 2001.

18 .— Leasaítear alt 225(1) d’Acht 2001, sa mhíniú ar “Bord”, trí “agus ar a dtabharfar, tar éis thosach feidhme alt 226A, an Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí” a chur isteach i ndiaidh “alt 226”.

Alt nua 226A in Acht 2001.

19 .— Déantar an t-alt seo a leanas a chur isteach in Acht 2001 i ndiaidh alt 226:

“Athrú ar ainm an Bhoird.

226A.— Ar thosach feidhme an ailt seo, is é an t-ainm a thabharfar ar an mBord ná the Children Acts Advisory Board nó, sa Ghaeilge, an Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí.”.

Alt nua a chur in ionad alt 227 d’Acht 2001.

20 .— Aisghairtear alt 227 (arna leasú le hítim 17 de Chuid 11 de Sceideal 7 a ghabhann leis an Acht Sláinte 2004 agus le halt 156 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006) d’Acht 2001 agus cuirtear an t-alt seo a leanas ina ionad:

“Feidhmeanna an Bhoird.

227.— (1) Déanfaidh an Bord na nithe seo a leanas—

(a) ar iarratas a fháil, comhairle a thabhairt do na hAirí maidir le saincheisteanna beartais a bhaineann le soláthar comhordaithe seirbhísí faoin Acht seo agus faoi Acht 1991 (lena n-áirítear cóiríocht chónaithe agus seirbhísí tacaíochta do leanaí atá á gcoinneáil i scoileanna coinneála leanaí agus in aonaid chúraim speisialta),

(b) treoracha a fhoilsiú maidir le cáilíochtaí, critéir i gcomhair ceapachán, oiliúint agus ról aon chaomhnóra ad litem a cheaptar in imeachtaí faoi Acht 1991,

(c) i gcomhairle le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, critéir a ullmhú agus a fhoilsiú i gcomhair leanaí is ábhar d’orduithe cúraim speisialta agus d’orduithe sealadacha cúraim speisialta a ghlacadh isteach in aonaid chúraim speisialta agus i gcomhair leanaí a urscaoileadh ó na haonaid sin,

(d) faoi réir fho-alt (6) d’alt 29 (arna leasú le halt 3 den Acht um Chúram Leanaí (Leasú) 2007) d’Acht 1991, údarú a thabhairt i scríbhinn d’aicme nó d’aicmí daoine a fheidhmíonn thar ceann an Bhoird chun tuarascálacha dá dtagraítear i bhfo-alt (5) den alt sin 29 a ullmhú agus chun tuarascálacha den sórt sin a ullmhú chun críocha an fho-ailt sin,

(e) a thuairimí a thabhairt faoi aon tograí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, de bhun alt 23A(2)(b) (arna chur isteach le halt 16 den Acht seo), ar tograí iad maidir le hiarratas a dhéanamh ar ordú cúraim speisialta faoi Chuid IVA d’Acht 1991,

(f) trí úsáid a bhaint as foinsí foilsithe, tuarascáil a thabhairt ar leibhéal agus cineál na cóiríochta cónaithí agus na seirbhísí tacaíochta do leanaí a choinnítear i scoileanna coinneála agus in aonaid chúraim speisialta,

(g) comhoibriú feabhsaithe idirghníomhaireachta a chur chun cinn (lena n-áirítear faisnéis a chomhroinnt) faoin Acht seo agus faoi Acht 1991,

(h) cruinnithe, seimineáir, comhdhálacha, léachtaí nó taispeántais a chur chun cinn nó a eagrú, nó páirt a ghlacadh iontu (cibé acu sa Stát nó in áiteanna eile) ar cruinnithe, seimineáir, comhdhálacha, léachtaí nó taispeántais iad a bhaineann lena fheidhmeanna mar atá leagtha amach i míreanna (a) go (g), agus

(i) taighde a sheoladh nó a choimisiúnú, agus staitisticí agus sonraí eile a bhailiú, a choimeád agus a mheasúnú, agus taighde a dhéanamh ina leith, ar staitisticí agus sonraí iad a bhaineann lena fheidhmeanna mar atá leagtha amach i míreanna (a) go (h).

(2) Déanfaidh an Bord, le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh, aird a thabhairt ar bheartais agus ar chuspóirí an Rialtais nó aon Aire den Rialtas a mhéid a fhearann na beartais agus na cuspóirí sin ar fheidhmeanna an Bhoird nó a mhéid a bhaineann siad leo.

(3) Beidh ag an mBord na cumhachtaí sin go léir is gá nó is fóirsteanach chun a fheidhmeanna a fheidhmiú.”.

Leasú ar Achtanna eile agus ar ionstraimí reachtúla chun ainm an Bhoird Seirbhísí Cónaithe Speisialta a athrú go dtí an Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí.

21 .— (1) Déantar na hAchtanna a shonraítear i gCuid 1 den Sceideal a leasú de réir mar a thaispeántar sa Chuid sin.

(2) Déantar na hionstraimí reachtúla a shonraítear i gCuid 2 den Sceideal a leasú de réir mar a thaispeántar sa Chuid sin.