Ar Aghaidh (CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

30 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 30 de 2007


AN tACHT UM SHEIRBHÍSÍ UISCE 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2 . Léiriú.

3 . Tosach feidhme.

4 . Aisghairm agus cúlghairm.

5 . Treoracha.

6 . Faisnéis a sholáthar.

7 . Oibleagáid faisnéis a thabhairt maidir le húinéireacht.

8 . Cionta agus pionóis.

9 . Cionta a ionchúiseamh.

10 . Costas ionchúiseamh.

11 . Fíneálacha áirithe a íoc le húdaráis ionchúisimh.

12 . Cosc.

13 . Dualgas cruthúnais.

14 . Cionta ag comhlachtaí corpraithe.

15 . Caiteachais an Aire.

16 . Deontais ón Aire.

17 . Scéimeanna cúnaimh airgeadais.

18 . Rialacháin, orduithe agus ordacháin.

19 . Fógraí a sheirbheáil.

20 . Úinéirí, áititheoirí, etc.

21 . Cumhachtaí maidir le scrúdú, imscrúdú agus suirbhéireacht.

22 . Cumhachtaí daoine údaraithe.

23 . Teorainneacha ama.

24 . Taifid.

25 . An Clár.

26 . Seirbhísí a sholáthar.

27 . Feidhmeanna a aistriú nó a leathnú.

28 . Faoiseamh urghaire.

29 . Díolúine.

CUID 2

Feidhmeanna Ginearálta

30 . Feidhmeanna ginearálta an Aire.

31 . Cumhachtaí údaráis seirbhísí uisce.

32 . Feidhmeanna ginearálta de chuid údarás seirbhísí uisce i ndáil le seirbhísí uisce a sholáthar.

33 . Ceangail le hoibreacha uisce nó le hoibreacha dramhuisce.

34 . Treoirlínte agus cóid chleachtais.

35 . Treoirlínte agus cóid chleachtais in imeachtaí coiriúla.

36 . Plean straitéiseach um sheirbhísí uisce.

37 . Feidhmeanna an Aire i ndáil le pleananna straitéiseacha seirbhísí uisce.

38 . Plean straitéiseach seirbhísí uisce nó aon athbhreithniú air a chur i ngníomh.

39 . Feidhmeanna a aistriú ó údaráis sláintíochta.

40 . Seirbhísí uisce a sholáthar i gcomhpháirt.

41 . Píopaí a shuiteáil.

42 . Ceanglas oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce a cheangal.

43 . Ceangail.

44 . Ceangail seirbhíse a dheisiú.

45 . Damáiste do phíopaí.

46 . Oibleagáidí faoi achtacháin eile.

47 . Faireachán agus iniúchadh.

48 . Comhairle a ghlacadh.

49 . Léarscáil d’oibreacha.

50 . Comhaontú chun dul i mbun oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce atá beartaithe.

51 . Briseadh sealadach ar sheirbhísí uisce.

52 . Suimeanna atá dlite a ghnóthú.

CUID 3

Soláthar Uisce

53 . Mí-úsáid soláthairtí uisce.

54 . Dualgais ghinearálta úinéara.

55 . Ceangal le soláthar uisce.

56 . Uisce a chaomhnú.

57 . Truailliú uisce.

58 . Samplaí uisce a ghlacadh.

59 . An chumhacht chun a ordú go ndúnfar foinse uisce thruaillithe.

CUID 4

Dramhuisce

60 . Oibreacha dramhuisce a chothabháil.

61 . Ceangail dramhuisce.

62 . Núiseanna i séaraigh, siltean áitribh, etc.

63 . Scardadh chuig séaraigh a cheadúnú.

64 . Socruithe idirthréimhseacha.

65 . Athbhreithniú ar cheadúnas faoi alt 63.

66 . Achomhairc i ndáil le hailt 63 agus 65.

67 . Rialacháin chun críche ailt 63 agus 66.

68 . Saoráidí séarachta le haghaidh soitheach, etc.

69 . Cumhacht chun a dhearbhú gur séaraigh iad draenacha chun críocha áirithe.

70 . Dualgais ghinearálta úinéara nó áititheora.

CUID 5

Méadair

71 . Forléiriú (Cuid 5).

72 . Méadair a sholáthar.

73 . Feidhmíocht méadar.

74 . Cur isteach ar mhéadair.

CUID 6

Seirbhísí Uisce Tuathúil

Caibidil 1

Forálacha Riaracháin Ginearálta

75 . An Coiste Náisiúnta Seirbhísí Uisce Tuathúil.

76 . Coistí seirbhísí uisce tuathúil contae.

77 . Pleananna straitéiseacha seirbhísí uisce tuathúil.

Caibidil 2

Seirbhísí uisce a mhaoirsiú

78 . Freagracht údarás seirbhísí uisce.

79 . Ceadúnais seirbhísí uisce.

80 . Cinneadh gur gníomhaíocht incheadúnaithe seirbhísí uisce gníomhaíocht.

81 . Ceadúnas seirbhísí uisce a dheonú.

82 . Beidh údarás seirbhísí uisce ina údarás ceadúnúcháin.

83 . Coinníollacha a ghabhann le ceadúnas seirbhísí uisce.

84 . Athbhreithniú ar cheadúnas seirbhísí uisce.

85 . Ceadúnas seirbhísí uisce a chúlghairm.

86 . Cinneadh ó údarás seirbhísí uisce i ndáil le ceadúnais nó iarratais ar cheadúnais.

87 . Achomhairc i ndáil le hailt 81, 83, 84 agus 85.

88 . Rialacháin chun críocha na Caibidle seo.

89 . Coinníoll i gceadúnas seirbhísí uisce a shárú.

90 . Ceadúnais ghaolmhara.

91 . Oibriú nó bainistiú oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce a ghlacadh ar láimh ar bhonn sealadach.

92 . Trécheangal le seirbhísí etc.

CUID 7

Forálacha Fála

93 . Cumhacht chun talamh a fháil, etc.

94 . Cumhachtaí fála a leathnú.

95 . Údarás seirbhísí uisce do dhéanamh oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce a thabhairt faoina chúram nó a fháil le comhaontú.

96 . Údarás seirbhísí uisce d’fháil oibreacha uisce nó oibreacha dramhuisce go héigeantach.

CUID 8

Ilghnéitheach

Caibidil 1

Forálacha ilghnéitheacha maidir le seirbhísí uisce a sholáthar

97 . Príomhphíopaí uisce, séaraigh, ceangail seirbhíse, agus cáblaí agus sreanga gaolmhara a leagan.

98 . Daoine eile d’athrú séarach agus píblínte.

99 . Ordacháin bheartais ón Aire.

100 . Orduithe éigeandála.

101 . Gan feidhm a bheith ag reachtanna áirithe.

102 . Cumhacht cumasúcháin.

103 . An Bord do chinneadh táillí le haghaidh achomhairc áirithe.

104 . Tógáil os cionn píopaí.

105 . Cumhacht chun muirir a ghearradh agus a shocrú i leith seirbhísí uisce nach seirbhísí uisce tí.

106 . Rialacháin chun críche alt 105.

Caibidil 2

Leasuithe ilghnéitheacha

107 . Leasú ar Acht 1992.

108 . Leasú ar an Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe 1981.

109 . Leasú ar Acht 1977.

110 . Méadú ar phionóis faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977 agus 1990.

111 . Pionóis a mhéadú faoi ailt 171 agus 172 den Acht Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959.

112 . Leasú ar an Acht um Sholáthairtí Uisce 1942.

113 . Leasú ar an Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh. 2) 1983.

114 . Leasú ar Acht 2000.

115 . Leasú ar Acht 2001.

116 . Leasú ar an Housing of the Working Classes Act 1885.

SCEIDEAL 1

Na hAchtacháin a Aisghairtear

SCEIDEAL 2

Cuspóirí Réamhchóireála Scardaidh


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na Seamlas 1988

1988, Uimh. 8

An tAcht um Thruailliú Aeir 1987

1987, Uimh. 6

Na hAchta um Réamhchúram in Aghaidh Aer-Ruathar 1939 agus 1946

Acht na nAinmhithe 1985

1985, Uimh. 11

Na hAchtanna Eadrána 1954 go 1980

Na hAchtanna Siltin Artairigh 1945 agus 1995

An tAcht Ealaíon 2003

2003, Uimh. 24

Bray Township Act 1866

29 & 30 Vic., c. 261

An tAcht um Rialú Foirgníochta 1990

1990, Uimh. 3

Achtanna na gCanálacha 1986 agus 2005

An tAcht Corr-Thrádála 1995

1995, Uimh.19

Na hAchtanna um Chosaint Shibhialta 1939 go 2002

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta 1961

1961, Uimh. 41

An tAcht um Chaomhnú an Chósta 1963

1963. Uimh. 12

An tAcht um Rialáil Cumarsáide 2002

2002, Uimh. 20

Na hAchtanna um Rialú Madraí 1986 agus 1992

An tAcht um Rialú Capall 1996

1996, Uimh. 37

Na hAchtanna Cróinéirí 1962 agus 2005

Na hAchtanna um Shubstaintí Contúirteacha 1972 agus 1979

An tAcht um Láithreáin Thréigthe 1990

1990, Uimh. 14

Dublin Corporation Waterworks Act 1861

24 & 25 Vic., c. 172

Dublin Corporation Waterworks Act 1874

37 & 38 Vic., c. 142

An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath 1997

1997, Uimh. 7

An tAcht um Iompras Bhaile Átha Cliath (Díscaoileadh) 1987

1987, Uimh. 34

Na hAchtanna Toghcháin 1992 go 2004

An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 1992

1992, Uimh. 7

Na nAchtanna fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 1992 agus 2003

An tAcht um Stádas Comhionann 2000

2000, Uimh. 8

Acht na gComhphobal Eorpach 1972

1972, Uimh. 27

Na hAchtanna Airgeadais (Dleachtanna Máil) (Feithiclí) 1952 agus 1960

Na hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin 1981 agus 2003

Na hAchtanna Iascaigh 1959 go 2006

An tAcht Iascaigh (Leasú) 1997

1997, Uimh. 23

An tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú) 1959

1959, Uimh. 14

An tAcht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann 1998

1998, Uimh. 29

Na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2005

Na hAchtanna um Chearrbhachas agus Crannchuir 1956 go 2003

Na hAchtanna Cuanta 1946 go 2005

Na hAchtanna Cuanta 1996 go 2005

Na hAchtanna Sláinte 1947 go 2006

An tAcht Sláinte (Soláthairtí Uisce a Fhluairídiú) 1960

1960, Uimh. 46

Achtanna na dTithe 1966 go 2004

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe 1981

1981, Uimh. 37

Na hAchtanna um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe 1981 go 1992

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2002

2002, Uimh. 9

Housing of the Working Classes Act 1885

53 & 54 Vic., c. 70

Achtanna na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) 1982 agus 1983

An tAcht Deochanna Meisciúla 2003

2003, Uimh. 31

An tAcht um Cheadúnú Ócáidí Laistigh 2003

2003, Uimh. 15

Na hAchtanna um Thruailliú ó Bhruscar 1997 go 2003

Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais) 1968 go 1992

Acht na nÚdarás nÁitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1936

1936, Uimh. 55

Achtanna na nÚdarás nÁitiúil (Comhar-Árachas) 1926 go 1935

Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe) 1926 go 1983

Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Maoir Thráchta) 1975 agus 1987

Acht na nÚdarás Áitiúla (Oibreacha) 1949

1949, Uimh. 17

Na hAchtanna um Thoghcháin Áitiúla 1974 go 2004

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil 1925 go 2006

An tAcht Rialtais Áitiúla (Bailiú Rátaí) 1924

1924, Uimh. 11

An tAcht Rialtais Áitiúil (Baile Átha Cliath) 1993

1993, Uimh. 31

An tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) 2000

2000, Uimh. 6

An tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh. 2) 1983

1983, Uimh. 21

An tAcht Rialtais Áitiúil (Foirgnimh Ilstóracha) 1988

1988, Uimh. 29

An tAcht Rialtais Áitiúil (Rátaí) 1970

1970, Uimh. 2

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) 1948

1948, Uimh. 3

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) 1962

1962, Uimh. 26

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) 1878 go 2001

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas) 1980

1980, Uimh. 8

An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977

1977, Uimh. 1

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977 agus 1990

An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) (Leasú) 1990

1990, Uimh. 21

Na hAchtanna Díobhálacha Mailíseacha 1981 agus 1986

Na hAchtanna Méadreolaíochta 1980 go 1998

An tAcht um an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta (Cumhachtaí agus Feidhmeanna) 2003

2003, Uimh. 39

Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta 1930 go 2004

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997

1997, Uimh. 20

Petty Sessions (Ireland) Act 1851

14 & 15 Vic., c. 93

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000

2000, Uimh. 30

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2006

An tAcht Pónaí (Soláthar agus Cothabháil) 1935

1935, Uimh. 17

Achtanna Toghchán an Uachtaráin 1992 go 2004

An tAcht um Chaomhnú an Chomhshaoil 2003

2003, Uimh. 27

Public Health Acts Amendment Act 1890

53 & 54 Vic., c. 59

Public Health Acts Amendment Act 1907

7 Edw. 7, c. 53

Public Health (Ireland) Act 1878

41 & 42 Vic., c. 52

Public Health (Ireland) Act 1896

59 & 60 Vic., c. 54

Acht na mBóithre 1993

1993, Uimh. 14

Achtanna na mBóithre 1993 go 2001

Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre 1961 go 2006

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005

2005, Uimh. 10

Achtanna Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí) 1947 go 2001

An tAcht um Údaráis Stáit (Socruithe le hAghaidh Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha)

2002, Uimh. 1

An tAcht um Athnuachan Baile 2000

2000, Uimh. 18

Na hAchtanna um Údarás na Gaeltachta 1979 go 1999

Achtanna na nOllscoileanna 1997 agus 1999

An tAcht um Athnuachan Uirbeach 1998

1998, Uimh. 27

Na hAchtanna um Athnuachan Uirbeach 1986 agus 1987

An tAcht Luachála 2001

2001, Uimh. 13

Na hAchtanna Gairmoideachais 1930 go 2001

An tAcht um Bainistiú Dramhaíola 1996

1996, Uimh. 10

Na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996 go 2003

Water Rate Definition Act 1885

48 & 49 Vic., c. 34

An tAcht Soláthairtí Uisce 1942

1942, Uimh. 1

Waterworks Clauses Act 1847

10 & 11 Vic., c. 17

Waterworks Clauses Act 1863

26 & 27 Vic., c. 93

/images/harp.jpg


Uimhir 30 de 2007


AN tACHT UM SHEIRBHÍSÍ UISCE 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ, AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL, MAIDIR LE SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ UISCE; DO THABHAIRT ÉIFEACHT D’IONSTRAIMÍ ÁIRITHE ARNA nGLACADH AG INSTITIÚIDÍ DE CHUID NA gCOMHPHOBAL EORPACH I LEITH NA SEIRBHÍSÍ SIN AGUS, INA THEANNTA SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE LEASUITHE ILGHNÉITHEACHA AR NA hACHTANNA RIALTAIS ÁITIÚIL (TRUAILLIÚ UISCE) 1977 AGUS 1990 AGUS AR AN ACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ) 1959 AGUS AR AN ACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT UM CHAOMHNÚ COMHSHAOIL 1992 AGUS AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE EILE A BHAINEANN GO GINEARÁLTA LE SEIRBHÍSÍ UISCE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[14 Bealtaine, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: