Ar Aghaidh (CUID 1 Margaí in Ionstraimí Airgeadais )

37 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 37 de 2007


AN tACHT UM MARGAÍ IN IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Margaí in Ionstraimí Airgeadais

Alt

1 . Gearrtheideal agus comhlua.

2 . Tosach feidhme.

3 . Léiriú.

4 . Caiteachais.

5 . Pionóis mar gheall ar chiontú ar díotáil i ndáil le dlí seirbhísí infheistíochta na hÉireann.

6 . Táillí is iníoctha faoi alt 33K d’Acht an Bhainc Cheannais 1942.

7 . Leasuithe ar Acht an Bhainc Cheannais 1942.

8 . An tAcht Stocmhalartáin 1995 a aisghairm.

CUID 2

Ilghnéitheach

9 . Pionóis mar gheall ar chiontú ar díotáil i ndáil le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Athárachú).

10 . Leasú ar alt 1 den Acht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais 1995.

11 . Leasuithe ar an Acht um Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995.

12 . Leasuithe ar an Acht Árachais (Forálacha Ilghnéitheacha) 1985.

13 . Leasuithe ar Acht an Bhainc Cheannais 1942.

14 . Leasuithe ar an Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú) 2000.

15 . Leasuithe ar an Acht Airgeadais 1993.

16 . Leasuithe ar an Acht um Oifigí Aireachta agus Páirliminte 1938.

17 . Leasú ar alt 35 den Acht um Chomhar Creidmheasa 1997.

18 . Leasú ar an Acht Árachais 1936 agus ar rialacháin reachtúla áirithe.

19 . Leasú ar Acht an Bhainc Ceannais 1997.

20 . Leasú ar an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997.

21 . Na Rialacháin fán Acht um Chomhar Creidmheasa 1997 (Teorainneacha Airgeadais a Athrú) 2007 a chúlghairm.

22 . Leasú ar an Acht um Chúiteamh d'Infheisteoirí 1998.

23 . An tAcht um Chúiteamh d'Infheisteoirí 1998 a leasú tuilleadh.

24 . Leasú ar alt 2(1) den Acht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000.

25 . Leasú ar an Acht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Féimheachta 1988

1988, Uimh. 27

Acht an Bhainc Ceannais 1971

1971, Uimh. 24

Acht an Bhainc Cheannais 1942

1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais 1997

1997, Uimh. 8

Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2006

An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995

1995, Uimh. 24

An tAcht um Chomhar Creidmheasa 1997

1997, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais 1993

1993, Uimh. 13

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997

1997, Uimh. 13

An tAcht Sláinte 2004

2004, Uimh. 42

An tAcht Árachais 1936

1936, Uimh. 45

An tAcht Árachais (Forálacha Ilghnéitheacha) 1985

1985, Uimh. 8

An tAcht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005

2005, Uimh. 12

An tAcht um Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995

1995, Uimh. 11

An tAcht um Chúiteamh d'Infheisteoirí 1998

1998, Uimh. 37

An tAcht um Oifigí Aireachta agus Páirliminte 1938

1998, Uimh. 38

An tAcht um Oifigí Aireachta, Parlaiminte agus Breithiúnacha agus um Chomhaltaí den Oireachtas (Forálacha Ilghnéitheacha) 2001

2001, Uimh. 33

An tAcht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000

2000, Uimh. 33

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú) 2000

2000, Uimh. 39

An tAcht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais 1995

1995, Uimh. 25

An tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú) 1992

1992, Uimh. 3

An tAcht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001

2001, Uimh. 43

Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha 1992

1992, Uimh. 16

Na hAchtanna Aturnaetha 1954 go 1994

An tAcht um Stocmhalartáin 1995

1995, Uimh. 9

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

Acht na nOllscoileanna 1997

1997, Uimh. 24

/images/harp.jpg


Uimhir 37 de 2007


AN tACHT UM MARGAÍ IN IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE MARGAÍ IN IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS AGUS DO DHÉANAMH LEASUITHE ILGHNÉITHEACHA AR AN REACHTAÍOCHT A BHAINEANN LE SEIRBHÍSÍ AIRGEADAIS AGUS AR AN ACHT UM OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PÁIRLIMINTE 1938, AR AN ACHT UM CHÚLCHISTE NÁISIÚNTA PINSEAN 2000, AR AN ACHT UM SHUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN 2001, AGUS AR AN ACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE 1997.

[31 Deireadh Fómhair, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: