An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (TODO) Ar Aghaidh (CUID 2 Ilghnéitheach )

37 2007

TODO

CUID 1

Margaí in Ionstraimí Airgeadais

Gearrtheideal agus comhlua.

1 .— Féadfar an tAcht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha 2007 a ghairm den Acht seo.

Tosach feidhme.

2 .— (1) Tagann an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú.

(2) Féadfar laethanta éagsúla a cheapadh faoin alt seo chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla den Acht seo.

Léiriú.

3 .— (1) San Acht seo:

ciallaíonn “Banc” an Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann;

ciallaíonn “dlí seirbhísí infheistíochta na hÉireann”—

(a) na bearta arna nglacadh ag an Stát de thuras na huaire chun an Treoir um Margaí in Ionstraimí Airgeadais agus an Treoir Fhorlíontach a chur i ngníomh, lena n-áirítear, ach ní hiad amháin a áirítear, bearta den sórt sin, a achtaítear—

(i) le hAcht,

(ii) le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais) 2007 (I.R. Uimh. 60 de 2007), nó

(iii) nó le haon achtachán eile,

(b) aon bhearta is infheidhme go díreach sa Stát de dhroim na Treorach um Margaí in Ionstraimí Airgeadais, lena n-áirítear, ach ní hé amháin a áirítear, Rialachán MiFID, agus

(c) aon bhearta forlíontacha nó iarmhartacha, nó iad araon, atá arna nglacadh ag an Stát de thuras na huaire maidir le Rialachán MiFID;

ciallaíonn “Treoir um Margaí in Ionstraimí Airgeadais” Treoir 2004/39/CE an 21 Aibreán 2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le margaí in ionstraimí airgeadais arna leasú nó arna hionadú ó am go ham le treoir nó le rialachán—

(a)arna déanamh nó arna dhéanamh ag orgán inniúil den Aontas Eorpach, agus

(b)arna cur i ngníomh nó arna chur i ngníomh faoi dhlíthe an Stáit;

ciallaíonn “Rialachán MiFID” Rialachán (CE) Uimh. 1287/2006 an 10 Lúnasa 2006 ón gCoimisiún lena gcuirtear i ngníomh Treoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hoibleagáidí gnólachtaí infheistíochta maidir le coimeád taifead, idirbhearta a thuairisciú, trédhearcacht margaidh, ionstraimí airgeadais a ghlacadh chun trádála, agus téarmaí a mhínítear chun críocha na Treorach sin;

ciallaíonn “ Aire ” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn “ Treoir Fhorlíontach ” Treoir Uimh. 2006/73/CE an 10 Lúnasa 2006 ón gCoimisiún lena gcuirtear i ngníomh Treoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais eagrúcháin agus dálaí oibríochta i gcomhair gnólachtaí infheistíochta agus téarmaí mínithe chun críocha na Treorach sin;

(2) Aon fhocal nó abairt a úsáidtear san Acht seo agus a úsáidtear freisin sa Treoir um Margaí in Ionstraimí Airgeadais nó sa Treoir Fhorlíontach, tá an bhrí chéanna leis nó léi san Acht seo agus atá sa Treoir um Margaí in Ionstraimí Airgeadais nó sa Treoir Fhorlíontach mura rud é—

(a) gur léir a mhalairt d'intinn, nó

(b) go bhforáiltear a mhalairt le dlí seirbhísí infheistíochta na hÉireann.

Caiteachais.

4 .— Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Pionóis mar gheall ar chiontú ar díotáil i ndáil le dlí seirbhísí infheistíochta na hÉireann.

5 .— (1) San alt seo, ciallaíonn “ na Rialacháin ” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais) 2007 (I.R. Uimh. 60 de 2007).

(2) Tá duine ciontach i gcion—

(a) má mhainníonn an duine dualgas a urscaoileadh ar dualgas é a bhfuil an duine faoina réir faoi Rialachán 40(1), 109(6) nó 112(1) de na Rialacháin, nó

(b) má sháraíonn an duine Rialacháin 7(1), 19, 52, 152(1), 159, 165(15), 165(16), 165(17) nó 185(2) de na Rialacháin.

(3) Aon duine atá ciontach i gcion faoi fho-alt (2) dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €10,000,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 10 mbliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(4) Ní dochar an t-alt seo—

(a) d’aon phionós dá bhforáiltear le dlí seirbhísí infheistíochta na hÉireann i leith ciontú achomair mar gheall ar chion, ná

(b) don chumas imeachtaí achoimre a thionscnamh agus a ionchúiseamh mar gheall ar aon chion faoi dhlí seirbhísí infheistíochta na hÉireann.

(5) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Samhain 2007.

Táillí is iníoctha faoi alt 33K d’Acht an Bhainc Cheannais 1942.

6 .— Beidh táillí iníoctha de bhun alt 33K d’Acht an Bhainc Cheannais 1942 i leith chomhlíonadh a fheidhmeanna ag an mBanc—

(a) faoi dhlí seirbhísí infheistíochta na hÉireann, agus

(b) faoi dhlí drochúsáide margaidh na hÉireann mar a mhínítear san Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005.

Leasuithe ar Acht an Bhainc Cheannais 1942.

7 .— Leasaítear Acht an Bhainc Cheannais 1942—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Treoracha Maoirseachta” in alt 33AK(10):

“ciallaíonn ‘ Treoracha Maoirseachta’ —

(a) Treoir 2000/12/CE an 20 Márta 2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle,

(b) Treoir 93/22/CEE an 10 Bealtaine 1993 ón gComhairle,

(c) Treoir 85/611/CEE an 20 Nollaig 1985 ón gComhairle,

(d) Treoir 92/49/CEE an 18 Meitheamh 1992 ón gComhairle,

(e) Treoir 92/96/CEE an 10 Samhain 1992 ón gComhairle,

(f) Treoir 2003 um Dhrochúsáid Margaidh (de réir bhrí Chuid 4 den Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005),

(g) na Treoracha forlíontacha (de réir bhrí na Coda sin 4),

(h) Treoir Réamheolaire 2003 (de réir bhrí Chuid 5 den Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005),

(i) Treoir 2005/68/CE an 16 Samhain 2005,

(j) an Treoir um Thrédhearcacht (Margaí Rialáilte) (de réir bhrí Chuid 3 den Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2006),

(k) Treoir 2006/48/CE an 14 Meitheamh 2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a bhaineann le dul i mbun gnó foras creidmheasa agus an gnó sin a shaothrú,

(l) Treoir 2006/49CE an 14 Meitheamh 2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leordhóthanacht caipitil gnólachtaí infheistíochta agus foras creidmheasa,

(m) Treoir 2002/92/CE an 9 Nollaig 2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hidirghabháil árachais,

(n) Treoir 2004/39/CE an 21 Aibreán 2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le margaí in ionstraimí airgeadais, agus

(o) an Treoir Fhorlíontach agus Rialachán MiFID arna mhíniú in alt 3(1) den Acht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha 2007.”,

(b) i Sceideal 2, tríd an ítim seo a leanas a chur isteach i gCuid 1 i ndiaidh na hítime a bhaineann leis an Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2006:

2007

An tAcht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha 2007

Cuid 1 agus ailt 9 go 11, 13 agus 17

”,

agus

(c) i Sceideal 2, trí na hítimí seo a leanas a chur isteach i gCuid 2 i ndiaidh na hítime a bhaineann le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Athárachú) 2006:

I.R. Uimh. 660 de 2006

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Leordhóthanacht Caipitil Gnólachtaí Infheistíochta) 2006

An ionstraim iomlán

I.R. Uimh. 661 de 2006

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Leordhóthanacht Caipitil Foras Creidmheasa) 2006

An ionstraim iomlán

”.

An tAcht Stocmhalartáin 1995 a aisghairm.

8 .— Aisghairtear an tAcht um Stocmhalartáin 1995 an 1 Samhain 2007.