Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

6 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 2009


AN tACHT CARTHANAS 2009

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Léiriú.

3 . Cuspóir carthanúil.

4 . Orduithe agus rialacháin.

5 . Caiteachais.

6 . Athbhreithniú ar oibriú an Achta.

7 . Díolúine ón dliteanas cáin a íoc.

8 . Gan feidhm maidir le hiontaobhais áirithe le bheith ag an Acht.

9 . Doiciméid a sheirbheáil.

10 . Cionta.

11 . Aisghairm.

CUID 2

An tÚdarás Rialála Carthanas

12 . An Lá Bunaithe.

13 . An tÚdarás Rialála Carthanas a bhunú.

14 . Feidhmeanna an Údaráis.

15 . Ordacháin ón Aire.

16 . Deontais don Údarás.

17 . An tÚdarás d'fháil iasachtaí.

18 . Caiteachais an Údaráis a ghnóthú.

19 . An príomhfheidhmeannach.

20 . Feidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh.

21 . Feidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh a tharmligean.

22 . Cuntasacht an phríomhfheidhmeannaigh don Choiste um Chuntais Phoiblí.

23 . Cuntasacht an phríomhfheidhmeannaigh do Choistí Oireachtais eile.

24 . Foireann.

25 . Foireann a aistriú chuig an Údarás.

26 . Aoisliúntas.

27 . Nochtadh faisnéise maidir le cionta faoin Acht.

28 . An tÚdarás do nochtadh faisnéise i gcás drochamhras a bheith air go bhfuil cion déanta.

29 . Ráiteas straitéise.

30 . Cuntais an Údaráis.

31 . Tuarascáil bhliantúil.

32 . Faisnéis a sholáthar do pháirtithe leasmhara.

33 . Comhar riaracháin maidir le nithe a bhaineann le rialáil.

34 . Comhar riaracháin le comhlachtaí reachtúla coigríche maidir le nithe a bhaineann le forfheidhmiú an dlí.

35 . Dul i gcomhairle le leas-sealbhóirí.

36 . Painéil chomhairleacha.

37 . Ordacháin ón Aire maidir le painéil chomhairleacha.

38 . Feidhmeanna an Ard-Aighne a aistriú chuig an Údarás.

CUID 3

Eagraíochtaí Carthanúla a Rialáil

39 . Clár eagraíochtaí carthanúla.

40 . Measfar eagraíochtaí carthanúla áirithe a bheith cláraithe chun críocha an Achta.

41 . Is cion é eagraíocht charthanúil neamhchláraithe do sheoladh gníomhaíochtaí sa Stát.

42 . Ainm eagraíochta carthanúla.

43 . Eagraíocht charthanúil a bhaint den chlár.

44 . Cinneadh nach measfar feasta eagraíocht charthanúil lena mbaineann alt 40 a bheith cláraithe.

45 . Achomharc a dhéanamh chun an Bhinse in aghaidh breithe ón Údarás.

46 . Tagairtí do stádas carthanúil.

47 . An dualgas leabhair chuntais chuí a choimeád.

48 . Ráiteas cuntas bliantúil.

49 . Tuairisceáin bhliantúla faoi Achtanna na gCuideachtaí.

50 . Iniúchadh nó scrúdú bliantúil ar chuntais.

51 . Rialacháin i ndáil le hiniúchtaí, etc.

52 . Tuarascálacha bliantúla.

53 . Ceanglas faisnéis a sholáthar.

54 . An pobal d’iniúchadh tuarascálacha bliantúla, etc.

55 . Daoine atá dícháilithe chun bheith ina n-iontaobhaithe de chuid eagraíochta carthanúla.

56 . Duine ag gníomhú mar iontaobhaí carthanais le linn a bheith dícháilithe.

57 . Gníomhú faoi ordacháin ó dhuine nach bhfuil cáilithe chun bheith ina iontaobhaí carthanais nó ina hiontaobhaí carthanais.

58 . Iarmhairtí mar gheall ar ghníomhú faoi ordachán ó dhuine nach bhfuil cáilithe chun bheith ina iontaobhaí carthanais nó ina hiontaobhaí carthanais.

59 . Oibleagáid chun déanamh ciona a nochtadh don Údarás.

60 . Cosaint i gcoinne imeachtaí mar gheall ar chlúmhilleadh maidir leis an Údarás d’fhoilsiú tuarascálacha áirithe.

61 . Cosaint ar dhliteanas sibhialta do dhaoine a thuairisceoidh sáruithe ar an Acht, etc. don Údarás.

62 . Fostaithe a chosaint ar phionósú mar gheall ar sháruithe ar an Acht, etc., a thuairisciú.

63 . Ráitis bhréagacha.

CUID 4

Eagraíochtaí Carthanúla a Chosaint

64 . Gnóthaí eagraíochta carthanúla a imscrúdú.

65 . Doiciméid agus fianaise a thabhairt ar aird, tráth imscrúdaithe.

66 . Tuarascálacha cigire.

67 . Caiteachais imscrúdaithe ar ghnóthaí eagraíochta carthanúla.

68 . Cumhacht an Údaráis chun a cheangal doiciméid a thabhairt ar aird.

69 . Dul isteach in áitreabh agus é a chuardach.

70 . Foráil d’fhonn faisnéis a shlánchoimeád.

71 . Tuarascálacha cigire a bheith ina bhfianaise.

72 . Cosaint d'fhaisnéis faoi phribhléid.

73 . Smachtbhannaí idirmheánacha.

74 . Eagraíochtaí carthanúla a chosaint.

CUID 5

An Binse Achomhairc do Charthanais

75 . An Binse Achomhairc do Charthanais.

76 . Rúnaíocht agus áitreabh an Bhinse.

77 . An Binse do chinneadh achomharc.

78 . Seolfar imeachtaí go poiblí.

79 . Cumhacht an Bhinse rialacha nóis imeachta a dhéanamh.

80 . Achomharc i gcoinne an Bhinse.

CUID 6

Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn a Dhíscaoileadh

81 . Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d'Éirinn a dhíscaoileadh.

82 . Feidhmeanna a aistriú chuig an Údarás.

83 . Talamh agus maoin eile a aistriú.

84 . Cearta agus dliteanais a aistriú, agus léasanna, ceadúnais agus ceadanna arna ndeonú ag an gcomhlacht díscaoilte do leanúint i bhfeidhm.

85 . Dliteanas i leith caillteanais a tharlaíonn roimh an lá bunaithe.

86 . Forálacha de dhroim feidhmeanna, sócmhainní, agus dliteanais a aistriú chuig an Údarás.

87 . Cuntais chríochnaitheacha agus tuarascáil bhliantúil chríochnaitheach an chomhlachta dhíscaoilte.

88 . Cosaint maidir le scéimeanna áirithe.

CUID 7

Ilghnéitheach

89 . Cead comhaontuithe áirithe a dhéanamh le hiontaobhaithe carthanais nó le daoine bainteacha.

90 . Cumhacht na cúirte faoiseamh ó dhliteanas i leith sáraithe iontaoibhe a dheonú.

91 . Árachas slánaíochta i leith iontaobhaí carthanais.

92 . Eagraíocht charthanúil a dhíscaoileadh.

93 . Foráil maidir le bailiúcháin nach bailiúcháin airgid agus maidir le nithe gaolmhara faoi Acht 1962.

94. Dualgais bailitheoirí.

95 . Doiciméadacht bailiúcháin nach bailiúchán airgid a urghabháil, etc.

96 . Cionta faoi Acht 1962.

97 . Cumhacht chun rialacháin a dhéanamh i ndáil le cruinniú airgid carthanúil.

98 . Leasú ar Acht an Bhainc Ceannais 1997.

99. Cártaí Aifrinn a dhíol.

SCEIDEAL 1

An tÚdarás Rialála Carthanas

SCEIDEAL 2

Aisghairm


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003

2003, Uimh. 1

Acht an Bhainc Ceannais 1971

1971, Uimh. 24

Acht an Bhainc Ceannais 1997

1997, Uimh. 8

An tAcht Carthanas 1961

1961, Uimh. 17

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993

1993, Uimh. 8

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001

2001, Uimh. 50

An tAcht Oideachais 1998

1998, Uimh. 51

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995

1995, Uimh. 22

Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1993

1993, Uimh. 25

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht um Chearrbhachas agus Crannchuir 1956

1956, Uimh. 2

Acht an Údaráis um Ard-Oideachas 1971

1971, Uimh. 22

An tAcht um Institiúidí Teicneolaíochta 2006

2006, Uimh. 25

An tAcht um Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995

1995, Uimh. 11

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

An tAcht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha 2007

2007, Uimh. 37

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2001

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997

1997, Uimh. 20

Na hAchtanna Pinsean 1990 go 2002

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

2001, Uimh. 45

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 2001

An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999

1999, Uimh. 31

An tAcht um Bailiúcháin Sráide agus ó Theach go Teach 1962

1962, Uimh. 13

An tAcht Trádála Sráide 1926

1926, Uimh. 15

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

An tAcht um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994

1994, Uimh. 5

An tAcht um Dhífhostú Éagórach 1977

1977, Uimh. 10

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2001

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha 1930

1930, Uimh. 29

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 2009


AN tACHT CARTHANAS 2009

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE RIALÁIL NÍOS FEARR A DHÉANAMH AR EAGRAÍOCHTAÍ CARTHANÚLA, AGUS, CHUN NA CRÍCHE SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN tÚDARÁS RIALÁLA CARTHANAS NÓ, SA BHÉARLA, THE CHARITIES REGULATORY AUTHORITY; DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COIMISINÉIRÍ NA dTABHARTAS AGUS NA dTIOMNACHTAÍ CARTHANÚLA D'ÉIRINN A DHÍSCAOILEADH; DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE RIALÁIL AGUS COSAINT EAGRAÍOCHTAÍ CARTHANÚLA AGUS IONTAOBHAS CARTHANÚIL; DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN EAGRAÍOCHTAÍ CARTHANÚLA A CHLÁRÚ; DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN BINSE ACHOMHAIRC DO CHARTHANAIS D'FHONN ACHOMHAIRC I gCOINNE CINNTÍ ÓN ÚDARÁS RIALÁLA CARTHANAS A ÉISTEACHT; DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE CRUINNIÚ AIRGID AG EAGRAÍOCHTAÍ CARTHANÚLA CLÁRAITHE, NÓ THAR A gCEANN; DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN FORÁLACHA ÁIRITHE DEN ACHT CARTHANAS 1961 A AISGHAIRM; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[28 Feabhra, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: