Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

8 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 8 de 2009


AN tACHT FÁN OMBUDSMAN UM SHEIRBHÍSÍ DLÍ 2009

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Léiriú.

3 . Caiteachais.

CUID 2

Bunú, Ról agus Cuntasacht Oifig an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí

4 . Bunú oifig an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí.

5 . Ombudsman um Sheirbhísí Dlí a Cheapadh.

6 . Tréimhse oifige, éirí as agus cur as oifig.

7 . Tuarastal agus aoisliúntas.

8 . Srian le gabháil d’fhostaíocht eile.

9 . Feidhmeanna agus cumhachtaí.

10 . Neamhspleáchas an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí.

11 . Foireann.

12 . Airleacain ón Aire chuig an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí.

13 . Cuntais agus iniúchadh.

14 . Tuarascálacha éagsúla ón Ombudsman um Sheirbhísí Dlí.

15 . Tuarascáil bhliantúil maidir le beartais iontrála gairmeacha dlí.

16 . Láithriú os comhair Coiste de Dháil Éireann arna bhunú chun cuntais leithreasa, etc. a scrúdú, etc.

17 . Láithriú os comhair coistí eile de Thithe an Oireachtais.

18 . Pribhléid i leith nithe áirithe.

CUID 3

Tobhach a Fhorchur ar Chomhlachtaí Gairmiúla le haghaidh Caiteachas Ceadaithe an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí

19 . An tobhach a bheidh le híoc ag Comhairle an Bharra agus ag an Dlí-Chumann.

20 . Rialacháin a bhaineann le tobhach.

CUID 4

Gearáin agus Athbhreithnithe

21 . Gearáin a dhéanamh.

22 . Imscrúduithe ar ghearáin.

23 . Nósanna imeachta chun plé le gearáin leis an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí.

24 . Deis chun aighneachtaí a dhéanamh.

25 . Seolfar imscrúduithe go príobháideach.

26 . Cumhacht chun a cheangal go soláthrófar faisnéis.

27 . Bac a chur ar an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí.

28 . Cumhacht ordacháin a eisiúint nó moltaí a dhéanamh tar éis imscrúdaithe.

29 . Dualgas torthaí, ordacháin agus moltaí a chur in iúl do ghearánach agus do dhaoine eile.

30 . Ordacháin ón Ombudsman um Sheirbhísí Dlí a fhorfheidhmiú.

31 . Féadfaidh an tOmbudsman um Sheirbhísí Dlí ceist dlí a tharchur chuig an Ard-Chúirt.

32 . Athbhreithniú ar nósanna imeachta Chomhairle an Bharra agus an Dlí-Chumainn chun plé le gearáin.

33 . Dualgais Chomhairle an Bharra agus an Dlí-Chumainn taifid a choimeád agus a thabhairt ar aird.

34 . Imeachtaí dlí i gcoinne an Ombudsman um Sheirbhísí Dlí.

35 . Rúndacht faisnéise.

CUID 5

Leasuithe Iarmhartacha agus Forálacha Idirthréimhseacha

36 . Leasú ar an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997.

37 . Alt 15 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994 a aisghairm.

38 . Na Rialacháin Aturnaetha (Breithneoir) 1997 agus na Rialacháin Aturnaetha (Breithneoir) (Leasú) 2005 agus forálacha idirthréimhseacha i ndáil leo a chúlghairm.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993

1993, Uimh. 8

An tAcht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008

2008, Uimh. 14

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997

1997, Uimh. 13

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

Acht na bPinsean 1990

1990, Uimh. 25

Petty Sessions (Ireland) Act 1851

14 & 15 Vic., c. 93

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha 2003

2003, Uimh. 4

Na hAchtanna Aturnaetha 1954 go 2008

An tAcht Aturnaetha (Leasú) 1960

1960, Uimh. 37

An tAcht Aturnaetha (Leasú) 1994

1994, Uimh. 27

An tAcht Aturnaetha (Leasú) 2002

2002, Uimh. 19

/images/harp.jpg


Uimhir 8 de 2009


AN tACHT FÁN OMBUDSMAN UM SHEIRBHÍSÍ DLÍ 2009

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CEAPADH AGUS LE FEIDHMEANNA OMBUDSMAN UM SHEIRBHÍSÍ DLÍ; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[10 Márta, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: