Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

10 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 2009


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN 2009

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus forléiriú.

2 . Mínithe.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3 . Ranníocaí fostaíochta—leasú ar an uasteorainn ioncaim.

4 . Ranníocaí roghnacha — leasú ar an uasteorainn ioncaim.

5 . Sochar cuardaitheora poist — leasuithe.

6 . Liúntas cuardaitheora poist — leasuithe.

7 . Liúntas leasa forlíontach — leasuithe.

8 . Forlíonadh luathchúraim leanaí — leasú.

9 . Éilimh — leasú.

10 . Liúntas cúraim baile — éilimh dhéanacha.

11 . Rátaí íocaíochta athbhreithnithe.

CUID 3

Leasú ar an Acht um Ranníocaí Sláinte 1979

12 . Leasuithe ar Acht 1979.

CUID 4

Leasú ar an Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2009

13 . Leasú ar an Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail 2009.

CUID 5

Forálacha i nDáil le Scéimeanna Pinsean

14 . Míniú.

15 . Leasú ar alt 41 den Phríomh-Acht.

16 . Tosaíochtaí ar fhoirceannadh scéime iomchuí.

17 . Leasú ar alt 50 den Phríomh-Acht.

18 . An chumhacht chun scéim iomchuí a leasú.

19 . Cumhacht na cúirte chun faoiseamh a thabhairt ó dhliteanas mar gheall ar shárú iontaoibhe.

20 . Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht.

21 . Fianaise in imeachtaí mar gheall ar chion.

22 . Scéim um Íocaíochtaí Dócmhainneachta Pinsean.

23 . Comhlua.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Chúram Leanaí 1991

1991, Uimh. 17

Acht na Leanaí 2001

2001, Uimh. 24

Achtanna na gCuideachtaí

An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2009

2009, Uimh. 5

An tAcht Sláinte 2004

2004, Uimh. 42

An tAcht um Ranníocaí Sláinte 1979

1979, Uimh. 4

Acht na dTithe 1988

1988, Uimh. 28

Na hAchtanna Cánach Ioncaim

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 1990

1990, Uimh. 18

Acht na bPinsean 1990

1990, Uimh. 25

Acht na bPinsean (Leasú) 1996

1996, Uimh. 18

Acht na bPinsean (Leasú) 2002

2002, Uimh. 18

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí) 1984

1984, Uimh. 21

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin 2006

2006, Uimh. 5

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008

2008, Uimh. 22

Na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2005

2005, Uimh. 4

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007

2007, Uimh. 8

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008

2008, Uimh. 2

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 2009


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN 2009

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, AN ACHTA UM BEARTA AIRGEADAIS ÉIGEANDÁLA AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL 2009 AGUS AN ACHTA RANNÍOCAÍ SLÁINTE 1979; DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS NA TOSAÍOCHTAÍ AR SCÉIM PINSEAN A FHOIRCEANNADH AGUS I nDÁIL LEIS AN LAGHDÚ AR NA SOCHAIR IS INÍOCTHA FAOI SCÉIMEANNA ÁIRITHE PINSEAN; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hINGHLACTHACHT DOICIMÉAD ÁIRITHE I bhFIANAISE IN IMEACHTAÍ MAR GHEALL AR CHIONTA ÁIRITHE; CHUN NA gCRÍOCH SIN DO LEASÚ ACHT NA bPINSEAN 1990; DÁ CHUMASÚ DON AIRE AIRGEADAIS SCÉIM A DHÉANAMH LENA nDÉANTAR FORÁIL MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE A DHÉANAMH I LEITH SCÉIMEANNA DÓCMHAINNEACHA ÁIRITHE; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[29 Aibreán, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: