Ar Aghaidh (CUID 1 Tobhach Ioncaim, Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil )

12 2009

/images/harp.jpg


Uimh. 12 de 2009


AN tACHT AIRGEADAIS 2009

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Tobhach Ioncaim, Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Alt

1 . Léiriú (Cuid 1).

Caibidil 2

Tobhach Ioncaim

2 . Tobhach Ioncaim.

Caibidil 3

Cáin Ioncaim

3 . Leasú ar alt 244 (faoiseamh i leith úis a íocadh ar iasachtaí áirithe tí cónaithe) den Phríomh-Acht.

4 . Leasú ar alt 244A (feidhm alt 244) den Phríomh-Acht.

5 . Leasú ar alt 97 (rialacha ríomha agus asbhaintí inlamhála) den Phríomh-Acht.

6 . Cáin ioncaim: mar a dhéileálfar le brabúis nó gnóchain agus caillteanais ó dhéileáil i dtalamh forbraíochta chónaitheach.

Caibidil 4

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

7 . Leasú ar alt 372AW (léiriú, iarratais ar cheadú agus ar dheimhniú) den Phríomh-Acht.

8 . Liúntais chaipitiúla i leith saoráidí áirithe a bhaineann le sláinte.

9 . Leasú ar Chuid 8 (íocaíochtaí bliantúla, muirir agus ús) den Phríomh-Acht.

10 . Polasaithe árachais saoil agus cistí infheistíochta.

Caibidil 5

Cáin Chorparáide

11 . Cáin chorparáide: mar a dhéileálfar le brabúis nó gnóchain agus caillteanais ó dhéileáil i dtalamh forbraíochta chónaitheach.

12 . Leasú ar alt 626B (díolúine ó cháin i gcás gnóchan ar dhiúscairtí áirithe scaireanna) den Phríomh-Acht.

13 . Sócmhainní do-láimhsithe, etc.

Caibidil 6

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

14 . Gnóchain chaipitiúla: an ráta muirir.

CUID 2

Mál

15 . Rátaí cánach ola mianra.

16 . Rátaí cánach táirgí tobac.

17 . Dleacht gealltóireachta.

18 . Cáin aerthaistil.

19 . Leasú ar alt 135B (méideanna a aisíoc i leith cánach cláraithe feithiclí i gcásanna áirithe) den Acht Airgeadais 1992.

CUID 3

Cáin Bhreisluacha

20 . Léiriú (Cuid 3).

21 . Leasú ar alt 7 (díolúine a tharscaoileadh) den Phríomh-Acht.

22 . Leasú ar alt 7B (bearta idirthréimhseacha: díolúine a tharscaoileadh) den Phríomh-Acht.

CUID 4

Dleachtanna Stampa

23 . Léiriú (Cuid 4).

24 . Malartú tithe.

25 . Leasú ar alt 101 (maoin intleachtúil) den Phríomh-Acht.

26 . Leasú ar Chuid 9 (tobhaigh) den Phríomh-Acht.

CUID 5

Cáin Fháltas Caipitiúil

27 . Leasú ar Sceideal 2 (cáin a ríomh) a ghabhann leis an Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003.

CUID 6

Ilghnéitheach

28 . Léiriú (Cuid 6).

29 . Ús ar cháin áirithe thar téarma.

30 . Leasuithe teicniúla ilghnéitheacha i ndáil le cáin.

31 . Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.

32 . Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Leasú) 1998

1998, Uimh. 24

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003

2003, Uimh. 1

An tAcht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000

2000, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais 1992

1992, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais 1999

1999, Uimh. 2

An tAcht Airgeadais 2001

2001, Uimh. 7

An tAcht Airgeadais 2002

2002, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais 2005

2005, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais 2008

2008, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2) 2008

2008, Uimh. 25

Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1993

1993, Uimh. 25

An tAcht Árachais 1936

1936, Uimh. 45

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000

2000, Uimh. 30

An tAcht um Chineálacha Plandaí (Cearta Dílseánaigh) 1980

1980, Uimh. 24

An tAcht um Chineálacha Plandaí (Cearta Dílseánaigh) (Leasú) 1998

1998, Uimh. 41

An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999

1999, Uimh. 31

Succession Duty Act 1853

16 & 17 Vict., c. 39

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

An tAcht Cánach Breisluacha 1972

1972, Uimh. 22

Na hAchtanna Cánach Breisluacha

/images/harp.jpg


Uimh. 12 de 2009


AN tACHT AIRGEADAIS 2009

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORCHUR, AISGHAIRM, LOGHADH, ATHRÚ AGUS RIALÁIL CÁNACHAIS, DLEACHTANNA STAMPA AGUS DLEACHTANNA A BHAINEANN LE MÁL AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ EILE THAIRIS SIN I dTAOBH AIRGEADAIS LENA nÁIRÍTEAR RIALÁIL CUSTAM.

[3 Meitheamh, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: