Ar Aghaidh ( AN SCEIDEAL Leasuithe ar Acht an Bhainc Cheannais 1942 )

13 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 13 de 2009


AN tACHT SEIRBHÍSÍ AIRGEADAIS (SCÉIM RÁTHAÍOCHTA TAISCÍ) 2009

[An tiontú oifigiúil]


Riar na nAlt

Alt

1 . Mínithe.

2 . Méid an chumhdaigh i leith taiscí cáilithe.

3 . Cuntas cosanta taiscí.

4 . An méid a bheidh le coinneáil i gcuntas cosanta taiscí.

5 . Méid taisce a athríomh go bliantúil.

6 . Muirir, etc. ar chuntas cosanta taiscí.

7 . Íocaíocht chomhiomlán le cuntas cosanta taiscí ag comhair chreidmheasa.

8 . Íocaíochtaí áirithe ag an mBanc a aisíoc as an bPríomh-Chiste.

9 . Cion agus pionós.

10 . Rialacháin.

11 . Leasuithe ar Acht an Bhainc Cheannais 1942.

12 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

AN SCEIDEAL

Leasuithe ar Acht an Bhainc Cheannais 1942


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Cumann Foirgníochta 1989

1989, Uimh. 17

Acht an Bhainc Cheannais 1942

1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais 1971

1971, Uimh. 24

Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2003

2003, Uimh. 12

An tAcht um Chomhar Creidmheasa 1997

1997, Uimh. 15

Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1993

1993, Uimh. 25

An tAcht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha 2007

2007, Uimh. 37

/images/harp.jpg


Uimhir 13 de 2009


AN tACHT SEIRBHÍSÍ AIRGEADAIS (SCÉIM RÁTHAÍOCHTA TAISCÍ) 2009

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN RIALACHÁIN A DHÉANAMH MAIDIR LEIS AN MÉID IS INÍOCTHA LE DUINE A CHOINNÍONN TAISCÍ CÁILITHE I bhFORAS CREIDMHEASA; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN mBANC CEANNAIS AGUS ÚDARÁS SEIRBHÍSÍ AIRGEADAIS NA hÉIREANN DO CHOTHABHÁIL AN CHUNTAIS COSANTA TAISCÍ; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORAIS CHREIDMHEASA DO CHOINNEÁIL TAISCÍ SA CHUNTAS COSANTA TAISCÍ; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE MÉID NA TAISCE AGUS MAIDIR LEIS AN MÉID SIN A ATHRÚ; DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DO THREOIR 94/19/CE AN 30 BEALTAINE 1994 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LE SCÉIMEANNA RÁTHAÍOCHTA TAISCÍ; DO LEASÚ ACHT AN BHAINC CHEANNAIS 1942 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[18 Meitheamh, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Mínithe.

1 .— San Acht seo—

ciallaíonn “ Banc ” an Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann;

ciallaíonn “ foras creidmheasa ”—

(a) comhar creidmheasa,

(b) cumann foirgníochta arna chorprú faoin Acht Cumann Foirgníochta 1989 (Uimh. 17 de 1989), nó a mheastar le halt 124(2) den Acht sin a bheith corpraithe amhlaidh, atá údaraithe chun taiscí a ghlacadh faoi alt 27 den Acht sin, nó

(c) banc atá ceadúnaithe faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971 (Uimh. 24 de 1971);

ciallaíonn “comhar creidmheasa” cumann atá cláraithe sa cháil sin faoin Acht um Chomhar Creidmheasa 1997 agus folaíonn sé cumann a mheastar a bheith cláraithe amhlaidh de bhua alt 5(3) den Acht sin;

ciallaíonn “Rialacháin Ráthaíochta Taiscí” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Scéimeanna Ráthaíochta Taiscí) 1995 (I.R. Uimh. 168 de 1995) nó aon rialacháin a chuirtear in ionad na rialachán sin;

ciallaíonn “Treoir” Treoir 94/19/CE an 30 Bealtaine 1994 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scéimeanna ráthaíochta taiscí 1 nó aon treoir lena leasaítear an Treoir sin nó a chuirtear in ionad na Treorach sin;

tá le “taisce cháilithe” an bhrí chéanna atá leis sna Rialacháin Ráthaíochta Taiscí;

ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais.

Méid an chumhdaigh i leith taiscí cáilithe.

2 .— I gcás—

(a) go ndéanfaidh an tAire rialacháin chun éifeacht a thabhairt don Treoir, agus

(b) go measfaidh an tAire gur gá, tar éis dul i gcomhairle leis an mBanc, ar mhaithe le leas an phobail agus ar mhaithe le rialáil chuí ordúil foras creidmheasa, na rialacháin sin a dhéanamh de réir an ailt seo,

féadfaidh an tAire, go dtí an 31 Nollaig 2010, méid a fhorordú leis na rialacháin sin mar mhéid an chumhdaigh a bheidh le cur ar fáil do thaiscí comhiomlána de chuid duine a choinníonn taisce le foras creidmheasa, ar méid é is mó ná an t-íosmhéid is gá a fhorordú ó am go ham chun éifeacht a thabhairt don Treoir arna choigeartú faoi Airteagal 7(7) den Treoir.

Cuntas cosanta taiscí.

3 .— Maidir leis an gcuntas arna bhunú agus arna chothabháil ag an mBanc díreach roimh theacht i ngníomh don alt seo agus ar a dtugtar an cuntas cosanta taiscí, leanfaidh sé de bheith á chothabháil ag an mBanc agus leanfar den ainm sin a thabhairt air.

An méid a bheidh le coinneáil i gcuntas cosanta taiscí.

4 .— (1) Ní sheolfaidh foras creidmheasa gnó forais creidmheasa mura mbeidh na méideanna seo a leanas ar taisce aige leis an mBanc i gcuntas cosanta taiscí—

(a) cibé méid a fhorordóidh an tAire ó am go ham le rialacháin arna ndéanamh de réir fho-alt (3), nó

(b) i gcás go mbeidh fógra faighte ag foras creidmheasa faoi fho-alt (6) maidir le hathrú faoi fho-alt (2), an méid a bheidh sonraithe san fhógra sin.

(2) (a) Féadfaidh an tAire, de réir fho-alt (3), le hionstraim scríofa, an méid a fhorordaítear faoi fho-alt (1) i leith forais creidmheasa nó foras creidmheasa nó i leith aicme nó aicmí foras creidmheasa a athrú.

(b) Féadfaidh an tAire athrú a dhéanfar faoin bhfo-alt seo a leasú nó a chúlghairm.

(3) I gcás go mbeartaíonn an tAire rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (1) nó athrú a dhéanamh faoi fho-alt (2)

(a) rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis an mBanc,

(b) beidh aird aige nó aici ar cibé comhairle a thabharfaidh an Banc maidir leis na nithe a shonraítear i bhfo-alt (4), agus

(c) féadfaidh sé nó sí aird a thabhairt ar cibé nithe eile is cuí leis nó léi nó leis an mBanc.

(4) Áireofar ar na nithe a bhféadfaidh an Banc comhairle a thabhairt don Aire ina leith chun críocha fho-alt (3), ar nithe iad a bhaineann le foras creidmheasa nó le forais chreidmheasa nó le haicme nó le haicmí foras creidmheasa, na nithe seo a leanas:

(a) cineál, scála agus castacht an ghnó agus leibhéal an phriacail a ghabhann leis;

(b) an leibhéal caipitil agus leachtaíochta;

(c) leordhóthanacht rialuithe inmheánacha, lena n-áirítear nósanna imeachta a bhaineann le bainistiú agus maolú priacail agus socruithe maidir le cobhsaíocht airgeadais;

(d) an cumas chun an taisce bheartaithe a mhaoiniú.

(5) Tabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn don Bhanc maidir le hathrú faoi fho-alt (2).

(6) Tabharfaidh an Banc fógra i scríbhinn don fhoras creidmheasa nó do na forais chreidmheasa lena mbaineann maidir le hathrú faoi fho-alt (2) a luaithe is indéanta tar éis fógra faoi fho-alt (5) a fháil.

(7) Beidh éifeacht le hathrú faoi fho-alt (2) ón dáta a shonrófar san ionstraim iomchuí.

(8) Féadfaidh an Banc méid taisce ag foras creidmheasa sa chuntas cosanta taiscí a shocrú ag an tslánuimhir is gaire is iolrú ar chéad euro.

(9) Cinnfidh an Banc ó am go ham—

(a) an ráta ar dá réir a bhéarfaidh taiscí ag forais chreidmheasa sa chuntas cosanta taiscí ús, agus

(b) an modh ar a mbeidh, agus an tráth nó na tráthanna a bheidh, an t-ús sin iníoctha.

Méid taisce a athríomh go bliantúil.

5 .— (1) Déanfaidh an Banc, tar éis an ríomha tosaigh, méid na taisce ag foras creidmheasa sa chuntas cosanta taiscí faoi alt 4 a athríomh go bliantúil do gach foras creidmheasa nó aicme foras creidmheasa faoi threoir na dtuairisceán arna ndéanamh ag forais chreidmheasa ar threoir ón mBanc.

(2) Déanfaidh an foras creidmheasa lena mbaineann, i gcás gur gá sin, méid na taisce a leasú go dtí an méid cuí arna athríomh faoi fho-alt (1), tráth nach déanaí ná 7 lá nó cibé tréimhse is faide ná sin ar a gcomhaontóidh an Banc i scríbhinn tar éis an dáta a gheobhaidh sé fógra i scríbhinn ón mBanc faoin méid is gá chun an leasú a dhéanamh.

Muirir, etc. ar chuntas cosanta taiscí.

6 .— (1) Beidh aon mhuirear a airbheartaítear a bheith bunaithe, ar shlí seachas ag an mBanc, ar thaisce ag foras creidmheasa sa chuntas cosanta taiscí, ar neamhní.

(2) Ní bheidh taisce ag foras creidmheasa sa chuntas cosanta taiscí faoi réir forfheidhmiú d’aon chineál chun aon éileamh, nó aon bhreithiúnas, ordú nó foraithne ó aon chúirt sa Stát i bhfabhar aon chreidiúnaí a shásamh, ar shlí seachas faoi réim agus de réir fhorálacha na Rialachán Ráthaíochta Taiscí.

Íocaíocht chomhiomlán le cuntas cosanta taiscí ag comhair chreidmheasa.

7 .— Féadfaidh grúpa nó grúpaí comhar creidmheasa, faoi réir cheadú roimh ré ón Aire, íocaíocht chomhiomlán nó íocaíochtaí comhiomlána a dhéanamh thar ceann gach comhair creidmheasa is comhalta de ghrúpa den sórt sin chun méid taisce sa chuntas cosanta taiscí a shásamh.

Íocaíochtaí áirithe ag an mBanc a aisíoc as an bPríomh-Chiste.

8 .— (1) Má mhuirearaíonn an Banc ar an gcuntas cosanta taiscí aon íocaíocht as cistí an Bhainc féin de réir na Rialachán Ráthaíochta Taiscí, déanfar méid na híocaíochta, le ceadú ón Aire, a aisíoc leis an mBanc as an bPríomh-Chiste nó as toradh fáis an Chiste sin faoi cheann 3 mhí.

(2) Déanfar aon mhéid a íocfar as an bPríomh-Chiste leis an mBanc faoi fho-alt (1) a aisíoc leis an bPríomh-Chiste as an gcuntas cosanta taiscí (mar aon le hús de réir an ráta nó na rátaí a chinnfidh an tAire, nó gan ús).

(3) Cinnfidh an tAire an tréimhse ar thairsti a dhéanfar an íocaíocht a cheanglaítear le fo-alt (2), agus an méid a bheidh dlite agus cumas an chuntais cosanta taiscí an t-aisíoc sin a dhéanamh á gcur i gcuntas.

Cion agus pionós.

9 .— (1) Aon duine a sháróidh alt 4(1), déanfaidh sé nó sí cion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €250,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(2) I gcás go ndéanann comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo agus go gcruthaítear go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe nó duine a airbheartaíonn a bheith ag gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an duine sin, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

(3) Féadfaidh an Banc imeachtaí i leith ciona achomair faoin Acht seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

Rialacháin.

10 .— (1) Gach rialachán a dhéanfar faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

(2) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith i rialacháin faoin Acht seo is dóigh leis an Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach chun críocha na rialachán.

(3) Féadfar na Rialacháin Ráthaíochta Taiscí a leasú amhail is dá mba faoin Acht seo a rinneadh iad.

Leasuithe ar Acht an Bhainc Cheannais 1942.

11 .— Leasaítear Acht an Bhainc Cheannais 1942 mar atá leagtha amach sa Sceideal.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

12 .— (1) Féadfar an tAcht Seirbhísí Airgeadais (Scéim Ráthaíochta Taiscí) 2009 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh alt 4, a mhéid a bhaineann sé le comhair chreidmheasa, i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

1 IO Uimh. L135, 31.5.1994, lch. 1