Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

14 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 14 de 2009


AN tACHT UM BEARTA AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal.

CUID 2

Treoracha agus Sainorduithe Dochair Dhírigh

2 . Treoracha dochair dhírigh áirithe do leanúint i bhfeidhm.

CUID 3

Sócmhainní Cistí Áirithe Pinsean a Aistriú go dtí an Cúlchiste Náisiúnta Pinsean

3 . Léiriú (Cuid 3).

4 . Tagairtí do “scéim pinsean iomchuí”.

5 . Orduithe aistrithe.

6 . Éifeacht ordaithe aistrithe ar shócmhainní cistí.

7 . Leanfaidh scéim pinsean iomchuí i bhfeidhm tar éis ordú aistrithe a dhéanamh.

8 . Sócmhainní a aistriú faoi ordú aistrithe.

9 . Feidhm Achtanna áirithe eile.

10 . Luach sócmhainní arna n-aistriú le fritháireamh i gcoinne ranníocaí leis an gCúlchiste.

11 . Discréidí a fheidhmiú faoi scéim pinsean iomchuí tar éis ordú aistrithe a dhéanamh.

12 . Scéim maidir le hoibleagáidí agus sochair do leanúint i bhfeidhm.

13 . Athruithe ar rialacha scéimeanna pinsean cumhdaithe.

14 . Gearáin agus díospóidí.

CUID 4

Ráthaíochtaí ón Aire Airgeadais

15 . Forléiriú ar fhorálacha áirithe nuair a ráthaíonn an tAire Airgeadais urrúis neamhchothromais, etc.

CUID 5

Leasuithe ar Achtanna eile

16 . Leasú ar Acht an Bhainc Ceannais 1989.

17 . Leasú ar an Acht um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008.

18 . Leasú ar an Acht Árachais (Uimh. 2) 1983.

19 . Leasú ar an Acht Árachais 1989.

20 . Leasú ar an Acht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais 1995.

21 . Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

SCEIDEAL 1

Cistí Pinsean Cumhdaithe

CUID 1

Cistí Pinsean Ollscoile

CUID 2

Cistí Pinsean eile

SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Achtanna Eile

CUID 1

Leasú ar Acht an Bhainc Ceannais 1989

CUID 2

Leasú ar an Acht um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008

CUID 3

Leasú ar an Acht Árachais (Uimh. 2) 1983

CUID 4

Leasú ar an Acht Árachais 1989

CUID 5

Leasú ar an Acht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais 1995

CUID 6

Leasú ar an an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht an Bhainc Ceannais 1989

1989, Uimh. 16

An tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008

2008, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht Árachais (Uimh. 2) 1983

1983, Uimh. 29

An tAcht Árachais 1989

1989, Uimh. 3

Na hAchtanna Árachais 1909 go 2000

An tAcht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005

2005, Uimh. 12

An tAcht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta 1994

1994, Uimh. 24

An tAcht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009

2009, Uimh. 7

Limited Partnerships Act 1907

7 Edw. 7, c.24

An tAcht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000

2000, Uimh. 33

An tAcht um Líonrúchán Conarthaí Airgeadais 1995

1995, Uimh. 25

Acht na bPinsean 1990

1990, Uimh. 25

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

Acht na nOllscoileanna 1997

1997, Uimh. 24

/images/harp.jpg


Uimhir 14 de 2009


AN tACHT UM BEARTA AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALTACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE LEANÚNACHAS SAINORDUITHE ÁIRITHE DOCHAIR DHÍRIGH TAR ÉIS DO SCÉIM DOCHAIR DHÍRIGH AN LIMISTÉIR ÍOCAÍOCHTAÍ EORPAIGH AONAIR TEACHT I nGNÍOMH, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SÓCMHAINNÍ CISTÍ ÁIRITHE PINSEAN A AISTRIÚ GO DTÍ AN CÚLCHISTE NÁISIÚNTA PINSEAN, AGUS MAIDIR LE LEANÚINT DE SHOCHAIR A ÍOC AB INÍOCTHA ROIMHE SEO AS NA CISTÍ SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN AIRE AIRGEADAIS DO THABHAIRT RÁTHAÍOCHTAÍ ÁIRITHE, DO LEASÚ ACHT AN BHAINC CEANNAIS 1989 CHUN AN FHEIDHM A BHEIDH AIGE MAIDIR LE hIDIRBHEARTA FÁLA ÁIRITHE A SHOILÉIRIÚ, DO LEASÚ AN ACHTA UM FHORAIS CHREIDMHEASA (TACAÍOCHT AIRGEADAIS) 2008 CHUN FADÚ NA TRÉIMHSE A CHEADÚ AR LENA LINN A FHÉADFAR TACAÍOCHT AIRGEADAIS FAOIN ACHT SIN A SHOLÁTHAR, DO LEASÚ AN ACHTA ÁRACHAIS (UIMH. 2) 1983 AGUS AN ACHTA ÁRACHAIS 1989 I nDÁIL LE hÁRACHAS SAOIL AGUS LE hATHÁRACHAS, DO LEASÚ AN ACHTA UM LÍONRÚCHÁN CONARTHAÍ AIRGEADAIS 1995 CHUN A SHOILÉIRIÚ AN PÁIRTITHE I gCOMHAONTÚ LÍONRÚCHÁIN DAOINE ÁIRITHE, DO LEASÚ AN ACHTA COMHDHLÚITE CÁNACHA 1997 I nDÁIL LE SEASAMH CÁNACHAIS CHOIMISIÚN AN CHÚLCHISTE NÁISIÚNTA PINSEAN I nDÁIL LE SÓCMHAINNÍ ÁIRITHE ARNA nAISTRIÚ AS CISTÍ PINSEAN GO DTÍ AN CÚLCHISTE NÁISIÚNTA PINSEAN, AGUSDO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH CRÍOCH GAOLMHAR.

[26 Meitheamh, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: