Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

15 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 15 de 2009


AN tACHT FÁN SCÉIM UM THACAÍOCHT TITHE BANALTRAIS 2009

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal.

2 . Tosach feidhme.

3 . Léiriú.

4 . Lánúineacha.

CUID 2

Scéim a Bhunú agus Iarratas ar Thacaíocht Stáit

5 . Scéim a Bhunú.

6 . Daoine a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh ar thacaíocht Stáit faoin Scéim.

7 . Measúnacht ar riachtanais chúraim.

8 . Athbhreithniú ar mheasúnacht ar riachtanais chúraim.

9 . Iarratas ar thacaíocht Stáit.

10 . Measúnacht airgeadais ar acmhainn.

11 . Iarratas ar thacaíocht Stáit a chinneadh.

12 . Tacaíocht Stáit agus tacaíocht Stáit choimhdeach a sholáthar.

13 . Tacaíocht Stáit (seirbhísí cúraim idirthréimhsigh) a sholáthar.

14 . An méid tacaíochta Stáit a ríomh.

CUID 3

Tacaíocht Stáit Choimhdeach

15 . Léiriú (Cuid 3).

16 . Tacaíocht Stáit choimhdeach.

17 . Tacaíocht Stáit choimhdeach le muirearú in aghaidh talún.

18 . Tacaíocht Stáit choimhdeach a íoc.

19 . Airgead arna airleacan mar thacaíocht Stáit choimhdeach a aisíoc.

20 . Airgead arna airleacan mar thacaíocht Stáit choimhdeach a aisíoc i gcás go bhfuil feidhm ag tarlú teagmhais iomchuí a iarchur.

CUID 4

Ionadaí Cúraim

21 . Ionadaí cúraim a cheapadh i gcás nach bhfuil duine lánchumasach.

22 . Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995.

CUID 5

Fógra maidir le nithe sonraithe

23 . Fógra maidir le bás nó le hurscaoileadh duine a soláthraítear tacaíocht airgeadais dó nó di faoin Scéim.

24 . Fógra faoi athrú ábhartha ar dhálaí duine a soláthraítear tacaíocht airgeadais dó nó di.

25 . Fógra faoi athrú ar dhálaí daoine bainteacha, etc.

26 . Airgead arna airleacan mar thacaíocht Stáit choimhdeach a bhailiú.

27 . Sceideal sócmhainní a chur faoi bhráid na Feidhmeannachta i gcás go bhfuair duine éagtha tacaíocht airgeadais faoin Scéim.

28 . Orduithe a urscaoileadh arna ndéanamh faoi alt 17.

CUID 6

Comhúinéireacht

29 . Comhúinéireacht.

CUID 7

Athbhreithnithe agus Achomhairc

30 . Athbhreithnithe.

31 . Achomhairc i ndáil le cruatan i gcásanna áirithe.

32 . Achomhairc in aghaidh breitheanna áirithe ón bhFeidhmeannacht.

CUID 8

Muirir i Leith Seirbhísí Cúraim

33 . Muirir i leith seirbhísí cúraim.

34 . Leasú ar an Acht Sláinte 1970.

CUID 9

Ilghnéitheach

35 . Treoirlínte.

36 . Rialacháin.

37 . Leasú ar an Acht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995.

38 . Leasú ar alt 7A den Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990.

39 . Forálacha idirthréimhseacha.

40 . An tAire d’ainmniú duine oiriúnaigh chun comhaontuithe a chaibidil.

41 . Leasú ar an Ordú fá Bhord an Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (Bunú) 2004.

42 . Neamhnochtadh agus ráiteas mícheart maidir le measúnachtaí airgeadais.

43 . Conarthaí le haghaidh riachtanas.

44 . Cumhacht na Feidhmeannachta foirmeacha a shonrú.

45 . Taifid.

46 . Fóirithint ar chruatan míchuí.

47 . Údarás duine chun gníomhú thar ceann duine eile.

48 . Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

SCEIDEAL 1

Measúnacht ar Acmhainn

SCEIDEAL 2

Coigeartú agus Modh Ríofa na Méideanna is Iníoctha i Leith Tacaíochta Stáit Coimhdí


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003

2003, Uimh. 1

An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995

1995, Uimh. 24

Conveyancing Acts 1881 to 1911

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995

1995, Uimh. 31

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003

An tAcht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh 1976

1976, Uimh. 27

An tAcht Airgeadais 2002

2002, Uimh. 5

An tAcht Sláinte (Leasú) 1996

1996, Uimh. 15

An tAcht Sláinte (Leasú) 2005

2005, Uimh. 3

An tAcht Sláinte (Tithe Banaltrais) (Leasú) 2007

2007, Uimh. 1

An tAcht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990

1990, Uimh. 23

An tAcht Sláinte 1947

1947, Uimh. 28

An tAcht Sláinte 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht Sláinte 2004

2004, Uimh. 42

An tAcht Sláinte 2007

2007, Uimh. 23

Acht na Lia-Chleachtóirí 2007

2007, Uimh. 25

Na hAchtanna Meabhair-Shláinte 1945 go 2001

An tAcht um Chartlann Náisiúnta 1986

1986, Uimh. 11

Acht na nAltraí 1985

1985, Uimh. 18

An tAcht um Chlárú Teidil 1964

1964, Uimh. 16

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 15 de 2009


AN tACHT FÁN SCÉIM UM THACAÍOCHT TITHE BANALTRAIS 2009

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SCÉIM A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN SCÉIM UM THACAÍOCHT TITHE BANALTRAIS FAOINA bhFÉADFAR TACAÍOCHT AIRGEADAIS A CHUR AR FÁIL DO DHAOINE I LEITH SEIRBHÍSÍ CÚRAIM CÓNAITHE FHADTÉARMAIGH AS ACMHAINNÍ ARNA LEITHROINNT AR FHEIDHMEANNACHT NA SEIRBHÍSE SLÁINTE CHUN CRÍOCHA NA SCÉIME, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN ACHT SLÁINTE 1970 A LEASÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN ACHT SLÁINTE (TITHE BANALTRAIS) 1990 A LEASÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hACHT NA gCÚIRTEANNA AGUS NA nOIFIGEACH CÚIRTE 1995 A LEASÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN ORDÚ FÁ BHORD AN CHISTE NÁISIÚNTA UM CHEANNACH CÓIREÁLA (BUNÚ) 2004 A LEASÚ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[1 Iúil, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: