Ar Aghaidh (CUID 1 Nithe Réamhráiteacha agus Ginearálta )

18 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 18 de 2009


AN tACHT CRAOLACHÁIN 2009

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Nithe Réamhráiteacha agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal.

2 . Mínithe.

3 . Aisghairm.

4 . Caiteachais.

CUID 2

Údarás Craolacháin na hÉireann

5 . An lá bunaithe.

6 . An tÚdarás, an Coiste um Dheonú Conarthaí agus an Coiste um Chomhlíonadh a bhunú.

7 . Comhlacht corpraithe agus séala.

8 . An tÚdarás, an Coiste um Dheonú Conarthaí agus an Coiste um Chomhlíonadh a cheapadh.

9 . Critéir le haghaidh comhaltais.

10 . Téarmaí agus cur as oifig.

11 . Cathaoirleach an Údaráis nó cathaoirleach coiste reachtúil.

12 . Eisiamh ó chomhaltas an Údaráis nó coiste reachtúil.

13 . Cruinnithe den Údarás nó de choiste reachtúil.

14 . Príomhoifigeach feidhmiúcháin an Údaráis.

15 . Foireann.

16 . Aoisliúntas.

17 . Coistí comhairleacha.

18 . Sainchomhairleoirí agus comhairleoirí.

19 . Cuntasacht an phríomhfheidhmeannaigh don Choiste um Chuntais Phoiblí.

20 . Cuntasacht phríomhfheidhmeannach agus chathaoirleach an Údaráis agus cathaoirleach coistí reachtúla do Choistí Oireachtais eile.

21 . Comhaltaí den Údarás agus de choiste reachtúil do nochtadh leasanna áirithe.

22 . Foireann an Údaráis do nochtadh leasanna áirithe.

23 . Cód iompair.

24 . Neamhspleáchas.

25 . Cuspóirí an Údaráis.

26 . Feidhmeanna an Údaráis.

27 . Feidhmeanna an Choiste um Dheonú Conarthaí.

28 . Feidhmeanna an Choiste um Chomhlíonadh.

29 . Ráitis straitéise.

30 . Cumarsáidí beartais.

31 . Cumhachtaí.

32 . Dualgais an Údaráis agus coistí reachtúla.

33 . Tobhach.

34 . Maoiniú ón Státchiste.

35 . Iasachtaí.

36 . Éarlaisí agus muirir i leith seirbhísí.

37 . Cuntais agus iniúchtaí.

38 . Tuarascálacha don Aire.

CUID 3

Craoltóirí — Dualgais, Cóid agus Rialacha

39 . Dualgais craoltóirí.

40 . Craoltaí a thaifeadadh.

41 . Fógraíocht.

42 . Cóid chraolacháin.

43 . Rialacha craolacháin.

44 . Dréachtchóid chraolacháin agus dréachtrialacha craolacháin a iniúchadh.

45 . Cóid chraolacháin agus rialacha craolacháin a thíolacadh don Aire.

46 . Comhoibriú le páirtithe eile — caighdeáin agus féinrialáil.

CUID 4

Sásamh

47 . Cód cleachtais — déileáil le gearáin.

48 . Próiseas gearán.

49 . Ceart freagartha.

CUID 5

Forfheidhmiú

Caibidil 1

Comhlíonadh téarmaí conartha

50 . Gnóthaí conraitheora a imscrúdú.

51 . Conradh faoi Chuid 68 a fhoirceannadh nó a fhionraí.

Caibidil 2

Smachtbhannaí Airgeadais

52 . Mínithe (Caibidil 2).

53 . Imscrúdú ar ghnóthaí craoltóra.

54 . Tuarascáil, fionnachtana, moltaí agus nósanna imeachta a bhaineann le toradh imscrúdaithe.

55 . Smachtbhannaí airgeadais.

56 . Nithe atá le breithniú le linn méid smachtbhanna airgeadais a chinneadh.

Caibidil 3

Fógraí

57 . Fógraí.

CUID 6

Conarthaí Craolacháin agus Conarthaí Soláthair Lánais — Craoltóirí Tráchtála agus Pobail.

58 . Léiriú (Cuid 6).

59 . Ceadúnas craolacháin.

60 . Ceadúnas craolacháin a athrú.

61 . Staideanna práinne.

62 . Srian ar chonradh craolacháin fuaime a dheonú.

63 . Conarthaí craolacháin fuaime.

64 . Conarthaí craolacháin fuaime pobail.

65 . Iarratais ar chonarthaí craolacháin fuaime.

66 . Iarratais go ndeonófaí conarthaí craolacháin fuaime agus conradh seirbhíse clár teilifíse a chinneadh.

67 . Mear-phróiseas iarratais chun conarthaí craolacháin fuaime a dheonú.

68 . Conarthaí craolacháin fuaime i gcomhair seirbhísí craolacháin fuaime sealadacha nó institiúideacha.

69 . Téarmaí agus coinníollacha conartha craolacháin.

70 . Conradh seirbhíse clár teilifíse.

71 . Conarthaí soláthair lánais.

72 . Conarthaí soláthair lánais pobail.

73 . Riachtanais phobail i leith craolacháin a mheasúnú.

74 . Eolaithe clár leictreonacha.

75 . Rialacha maidir le conarthaí um eolaí clár.

76 . Seirbhísí craolacháin a tharchur trí chóras MMD.

77 . Oibleagáidí iompair éigeantaigh agus tairisceana éigeantaí.

78 . Cionta (Cuid 6).

CUID 7

Craolachán Seirbhíse Poiblí

Caibidil 1

Corparáidí Craolacháin Seirbhíse Poiblí — Forálacha Comhchoiteanna

79 . Comhlachtaí corpraithe.

80 . Séalaí corparáidí.

81 . An bord a cheapadh.

82 . Critéir le haghaidh comhaltais boird.

83 . Comhalta foirne a cheapadh.

84 . Téarmaí agus cur as oifig.

85 . Cathaoirleach.

86 . Eisiamh ó chomhaltas boird.

87 . Dualgais comhaltaí boird.

88 . Cruinnithe.

89 . Ardstiúrthóir.

90 . Foireann.

91 . Aoisliúntas.

92 . Cuntasacht an ardstiúrthóra agus an chathaoirligh do Choistí Oireachtais.

93 . Comhaltaí corparáide do nochtadh leasanna áirithe.

94 . Foireann agus conraitheoirí le haghaidh seirbhísí do nochtadh leasanna áirithe.

95 . Cód iompair.

96 . Comhairle lucht féachana agus éisteachta.

97 . Coistí comhairleacha.

98 . Neamhspleáchas.

99 . Ráiteas straitéise.

100 . Measúnachtaí tionchair rannaigh ag an Údarás.

101 . Ráiteas seirbhíse poiblí.

102 . Ráiteas bliantúil i dtaobh gealltanas feidhmíochta.

103 . Toiliú an Aire le seirbhísí nua agus le hathruithe ar bhealaí.

104 . Fochuideachtaí agus comhfhiontair a bhunú.

105 . Dualgas corparáide maidir lena hioncam.

106 . Fógráin.

107 . Iasachtaí.

108 . Idirbhearta idir an tseirbhís phoiblí agus deiseanna tráchtála.

109 . Cuntais agus iniúchadh.

110 . Tuarascálacha agus faisnéis.

111 . Rochtain ar chartlanna.

112 . Cód cleachtais cóirthrádála.

Caibidil 2

Forálacha a bhaineann go sonrach le RTÉ

113 . Raidió Teilifís Éireann.

114 . Príomhchuspóirí agus cumhachtaí gaolmhara RTÉ.

115 . Bonneagar craolacháin.

116 . Cuntas clár neamhspleách.

Caibidil 3

Forálacha a bhaineann go sonrach le TG4

117 . Teilifís na Gaeilge a bhuanú.

118 . Príomhchuspóirí agus cumhachtaí gaolmhara TG4.

119 . Cuntasacht ardstiúrthóir TG4 don Choiste um Chuntais Phoiblí.

Caibidil 4

Bunábhar Clár a Mhalartú agus Ceadúnú Speictrim

120 . Dualgas bunábhar clár a sholáthar.

121 . Ceadúnas craolacháin seirbhíse poiblí.

122 . Staideanna Práinne.

Caibidil 5

Maoiniú Poiblí a Leithroinnt ar RTÉ agus ar TG4

123 . Maoiniú poiblí a leithroinnt.

124 . Moltaí maidir le hathruithe ar mhaoiniú poiblí.

Caibidil 6

Bealach Thithe an Oireachtais agus Bealach Scannán na hÉireann

125 . Bealach Thithe an Oireachtais (Houses of the Oireachtas Channel).

126 . Leasú ar an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais 2003.

127 . Bealach Scannán na hÉireann (Irish Film Channel).

128 . Formhaoirsiú ar mhaoiniú poiblí Bhealach Thithe an Oireachtais agus Bhealach Scannán na hÉireann.

CUID 8

Craolachán Digiteach agus an Craolachán Analóige a Mhúchadh

129 . Mínithe (Cuid 8).

130 . Feidhmeanna breise RTÉ.

131 . Feidhmeanna breise an Údaráis.

132 . Dualgas an Rialálaí Cumarsáide maidir le hilphléacsanna teilifíse trastíre digití.

133 . Dualgas an Rialálaí Cumarsáide maidir le hilphléacsanna craolacháin fuaime trastíre dhigitigh.

134 . Leasú ar chonarthaí craolacháin fuaime i gcomhair seirbhísí comhchraolacháin liostaithe.

135 . Rialacháin lena bhforordaítear táillí.

136 . Iarratais ar chonarthaí ilphléacs.

137 . Iarratais go ndeonófaí conarthaí ilphléacs a chinneadh.

138 . Téarmaí agus coinníollacha conarthaí ilphléacs.

139 . Craolachán analóige a mhúchadh.

CUID 9

An Ceadúnas Teilifíse

140 . Mínithe (Cuid 9) — ordú — “áit shonraithe”.

141 . Rialacháin agus orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais — Cuid 9.

142 . Srianta ar ghléas teilifíse a shealbhú.

143 . Ceadúnais teilifíse a dheonú.

144 . Rialacháin maidir le ceadúnais teilifíse.

145 . Gníomhaire d’eisiúint ceadúnais teilifíse.

146 . Iarraidh ceadúnas teilifíse a thaispeáint.

147 . Dearbhú reachtúil.

148 . Cionta i dtaobh gan ceadúnas teilifíse a bheith ag duine.

149 . Fógra meabhrúcháin agus fógra i dtaobh íocaíochta seasta.

150 . Fógra meabhrúcháin — dáta éifeachtach ceadúnais teilifíse agus táillí ceadúnais a ghnóthú.

151 . Cionta a ionchúiseamh.

152 . Leasuithe ilghnéitheacha.

CUID 10

An Ciste Craolacháin

153 . Mínithe (Cuid 10).

154 . An scéim um maoiniú craolacháin.

155 . Cuspóirí scéime.

156 . Méideanna a bheidh le híoc ag an Aire le scéim.

157 . Ciste craolacháin.

158 . Athbhreithnithe ar scéim.

159 . Scéim a fhoirceannadh agus a dhíscaoileadh.

CUID 11

Tuairisciú Teilifíse Mórócáidí

160 . Mínithe (Cuid 11).

161 . Feidhm.

162 . Mórócáidí a ainmniú.

163 . Comhchomhairle.

164 . Dualgais chraoltóirí maidir le mórócáidí ainmnithe.

165 . Dualgais chraoltóirí maidir le hócáidí Ballstát.

166 . Leigheasanna sibhialta.

167 . Rátaí margaidh réasúnacha.

168 . Féadfaidh craoltóir cáilitheach iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte chun cearta a fháil ó eagraí ócáide chun tuairisciú ar an ócáid ainmnithe a sholáthar ar sheirbhísí teilifíse in aisce sa Stát, etc.

169 . Eadráin i leith rátaí margaidh réasúnacha i gcás go mbeidh eagraí ócáide toilteanach cearta craolacháin chun ócáide ainmnithe a dhíol le craoltóir cáilitheach.

170 . Critéir chun rátaí margaidh réasúnacha a chinneadh.

171 . Oibleagáid cóip de chomhaontú nó de shocrú maidir le cearta craolacháin a thabhairt don Aire.

172 . Ordacháin agus fógra a sheirbheáil.

173 . Athbhreithniú ar ócáidí ainmnithe.

CUID 12

Forálacha Idirthréimhseacha

174 . CCÉ a dhíscaoileadh agus cosaint.

175 . CGC a dhíscaoileadh agus cosaint.

176 . Forálacha idirthréimhseacha — CCÉ.

177 . Forálacha idirthréimhseacha — CGC.

178 . Cuntais chríochnaitheacha CCÉ.

179 . Toilithe Aire a tugadh i leith craoltóirí seirbhíse poiblí do leanúint i bhfeidhm.

CUID 13

Raidió-Theileagrafaíocht

180 . Comhlua — Na hAchtanna Raidió-Theileagrafaíochta.

181 . Leasú ar na hAchtanna Craolacháin agus Raidió-Theileagrafaíochta (fíneálacha a mhéadú, etc.)

182 . Nithe a bhaineann le raidió-theileagrafaíocht.

CUID 14

Ilghnéitheach

183 . Leasú ar mhínithe san Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000.

184 . Feidhmeanna an Aire i ndáil le líonraí cumarsáide leictreonaí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí.

185 . Leasú ar alt 5 d’Acht 1998 (fógrán, etc., ag an gCoimisiún Reifrinn).

SCEIDEAL 1

Achtacháin a Aisghairtear

SCEIDEAL 2

Ailt 5 go 9 den Acht Radio-Thelegrafaíochta 1926


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999

1999, Uimh. 1

An tAcht Craolacháin (Leasú) 2007

2007, Uimh. 15

An tAcht Craolacháin (Maoiniú) 2003

2003, Uimh. 43

An tAcht Craolacháin (Tuairisciú Teilifíse Mórócáidí) (Leasú) 2003

2003, Uimh. 13

An tAcht Craolacháin (Tuairisciú Teilifíse Mórócáidí) 1999

1999, Uimh. 28

An tAcht Craolacháin (Cionta) 1968

1968, Uimh. 35

Na hAchtanna Craolacháin (Cionta) 1968 agus 1988

An tAcht Craolacháin 1990

1990, Uimh. 24

An tAcht Craolacháin 2001

2001, Uimh. 4

An tAcht Craolacháin agus Raidió-Theileagrafaíochta 1988

1988, Uimh. 19

An tAcht um Údarás Craolacháin (Leasú) 1964

1964, Uimh. 4

An tAcht um Údarás Craolacháin (Leasú) 1966

1966, Uimh. 7

An tAcht um Údarás Craolacháin (Leasú) 1971

1971, Uimh. 2

An tAcht um Údarás Craolacháin (Leasú) 1973

1973, Uimh. 1

An tAcht um Údarás Craolacháin (Leasú) 1974

1974, Uimh. 33

An tAcht um Údarás Craolacháin (Leasú) 1976

1976, Uimh. 37

An tAcht um Údarás Craolacháin (Leasú) 1979

1979, Uimh. 36

An tAcht um Údarás Craolacháin (Leasú) 1993

1993, Uimh. 15

An tAcht um Údarás Craolacháin 1960

1960, Uimh. 10

An tAcht um Rialáil Cumarsáide 2002

2002, Uimh. 20

An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Leasú) 2007

2007, Uimh. 22

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 33

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993

1993, Uimh. 8

An tAcht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000

2000, Uimh. 28

An tAcht um Míchumas 2005

2005, Uimh. 14

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995

1995, Uimh. 22

Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1993

1993, Uimh. 25

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais 2003

2003, Uimh. 28

An tAcht Deochanna Meisciúla 2003

2003, Uimh. 31

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

An tAcht um Shábháilteacht Mhuirí 2005

2005, Uimh. 11

An tAcht Loingis Thráchtála 1955

1955, Uimh. 29

Police (Property) Act 1897

60 & 61Vic. c. 30.

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide 1983

1983, Uimh. 24

An tAcht um Thoirmeasc ar Ghríosú chun Fuatha 1989

1989, Uimh. 19

An tAcht Raidió agus Teilifíse 1988

1988, Uimh. 20

Acht an Reifrinn 1998.

Registration of Clubs (Ireland) Act 1904

4 Edw. 7, c. 9

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 1961

1961, Uimh. 24

An tAcht Radio-Thelegrafaíochta 1926

1926, Uimh. 45

An tAcht Radio-Thelegrafaíochta 1956

1956, Uimh. 4

An tAcht Raidio-Theileagrafaíochta 1972

1972, Uimh. 5

Na hAchtanna Raidió-Theileagrafaíochta 1926 go 1988

/images/harp.jpg


Uimhir 18 de 2009


AN tACHT CRAOLACHÁIN 2009

[An tiontú oifigiúil]

ACHT D'ATHMHEAS AN DLÍ A BHAINEANN LE SEIRBHÍSÍ CRAOLACHÁIN AGUS LE hÁBHAR CRAOLACHÁIN AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO BHUNÚ ÚDARÁIS AR A dTABHARFAR, SA BHÉARLA, THE BROADCASTING AUTHORITY OF IRELAND NÓ, SA GHAEILGE, ÚDARÁS CRAOLACHÁIN NA hÉIREANN, DO DHÍSCAOILEADH CHOIMISIÚN CRAOLACHÁIN NA hÉIREANN AGUS AN CHOIMISIÚIN UM GHEARÁIN CHRAOLACHÁIN, DO LEASÚ AGUS D’AISGHAIRM ACHTACHÁN ÁIRITHE A BHAINEANN LE CRAOLACHÁN, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LE CEADÚNAIS TEILIFÍSE, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE RIALÁIL AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ TEILEACHUMARSÁIDE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE COMHGHAOLMHARA.

[12 Iúil, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: