Ar Aghaidh (CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

22 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 22 de 2009


ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2 . Léiriú.

3 . Rialacháin.

4 . Ordacháin ón Aire.

5 . Treoirlínte.

6 . Teorainn le cumhacht an Aire.

7 . Aisghairm.

8 . Leasuithe iarmhartacha.

9 . Caiteachais.

CUID 2

Feidhmeanna Údarás Tithíochta

Caibidil 1

Seirbhísí Tithíochta

10 . Seirbhísí tithíochta a sholáthar.

11 . Seirbhísí coimhdeacha a sholáthar.

12 . Maoiniú le haghaidh seirbhísí tithíochta.

13 . Acmhainní údaráis tithíochta.

Caibidil 2

Plean Seirbhísí Tithíochta

14 . Oibleagáid chun plean seirbhísí tithíochta a dhéanamh.

15 . An t-ábhar a bheidh i bplean seirbhísí tithíochta.

16 . Dréachtphlean a ullmhú agus plean a dhéanamh.

17 . Plean seirbhísí tithíochta a athrú.

18 . Clár gníomhaíochta tithíochta.

Caibidil 3

Tacaíocht do Thithíocht Shóisialta

19 . Tacaíocht do thithíocht shóisialta a sholáthar.

20 . Measúnacht ar thithíocht shóisialta.

21 . Achoimre ar mheasúnachtaí tithíochta sóisialta.

22 . Teaghaisí a leithroinnt.

Caibidil 4

Socruithe le haghaidh Cóiríochta ar Cíos

23 . Léiriú (Caibidil 4).

24 . Comhaontú infhaighteachta cóiríochta cíosa.

25 . Comhaontú tionóntachta Chaibidil 4.

26 . Caiteachais arna dtabhú ag údarás tithíochta.

27 . Gan feidhm a bheith ag forálacha áirithe maidir le diúscairtí chun críocha na Caibidle seo.

Caibidil 5

Feidhmeanna Bainistíochta agus Rialaithe

28 . Feidhmeanna bainistíochta agus rialaithe.

29 . Comhaontuithe tionóntachta.

30 . Feidhmeanna bainistíochta agus rialaithe a tharmligean.

31 . Scéimeanna cíosa agus muirir.

32 . Ceanglais maidir le faisnéis.

33 . Airgead atá ag dul d’údarás tithíochta.

34 . Socruithe le teaghlaigh chun airgead atá dlite agus ag dul d’údarás tithíochta a íoc.

35 . Straitéis maidir le hiompar frithshóisialta.

Caibidil 6

Pleananna Gníomhaíochta Easpa Dídine

36 . Léiriú (Caibidil 6).

37 . Plean gníomhaíochta easpa dídine.

38 . Fóram comhairleach easpa dídine.

39 . Grúpa bainistíochta.

40 . Dréachtphlean a ullmhú agus plean a dhéanamh.

41 . Ordacháin ón Aire.

42 . Cumhacht an Aire chun comhlacht a fhorordú mar chomhlacht sonraithe.

CUID 3

Socruithe Ceannaigh Imcrimintigh

43 . Léiriú (Cuid 3).

44 . Feidhm Chuid 3 maidir le teaghaisí áirithe.

45 . Teaghais a dhíol trí shocrú ceannaigh incrimintigh.

46 . Ordú muirir.

47 . Laghdú ar sciar muirearaithe a fhionraí.

48 . Rialú ar athdhíol teaghaise arna díol faoi shocrú ceannaigh incrimintigh.

49 . Rialacháin (Cuid 3).

CUID 4

Ceannach Árasán ag Tionóntaí

50 . Léiriú (Cuid 4).

51 . Breithniú i dtaobh mórláthair árasán a ainmniú.

52 . Dréacht-togra a ullmhú chun mórláthair árasán a ainmniú.

53 . Togra chun mórláthair árasán a ainmniú.

54 . Pobalbhreith tionóntaí.

55 . Mórláthair árasán a ainmniú.

56 . Tréimhse díola tosaigh.

57 . Bunú agus cuspóirí cuideachta bainistíochta.

58 . Cruinnithe bliantúla agus tuarascálacha de chuid cuideachta bainistíochta.

59 . Úinéireacht ar mhórláthair árasán ainmnithe a aistriú chuig cuideachta bainistíochta.

60 . Árasán a léasú le húdarás tithíochta.

61 . Iarmhairtí de dhroim ainmniú do dhul as feidhm faoi alt 55.

62 . Costais a thabhóidh cuideachta bainistíochta.

63 . Mórláthair árasán ainmnithe a bhainistiú, a rialú agus a chothabháil.

64 . Údarás tithíochta do dhíol árasán le tionóntaí.

65 . Forálacha a bhaineann le cuideachta bainistíochta.

66 . Comhaltas de chuideachta bainistíochta d’aistriú go huathoibríoch ar an árasán a dhíol.

67 . Muirear seirbhíse mórláithreach árasán.

68 . Ciste fiachmhúchta.

69 . Muirir bhliantúla cuideachta bainistíochta.

70 . Ciste tacaíochta mórláithreach árasán.

71 . Díospóid idir údarás tithíochta agus cuideachta bainistíochta a eascraíonn faoi alt 70(10).

72 . Cuntais cuideachta bainistíochta.

73 . Comhaontú seirbhísí maoine.

74 . Ordú muirir.

75 . Laghdú ar sciar muirearaithe a fhionraí.

76 . Rialú ar athdhíol árasáin atá faoi réir ordaithe muirir.

77 . Rialacháin (Cuid 4).

CUID 5

Socruithe Ceannaigh Teaghaise Incheannaithe

78 . Léiriú (Cuid 5).

79 . Teaghaisí a sholáthar.

80 . Comhaontú díola dhírigh.

81 . Teaghais mhargaidh oscailte.

82 . Feidhm Chuid 5.

83 . Socruithe ceannaigh teaghaise incheannaithe.

84 . Measúnacht ar incháilitheacht teaghlaigh le haghaidh socrú ceannaigh teaghaise incheannaithe.

85 . Scéim tosaíochta i gcomhair socruithe ceannaigh teaghaise incheannaithe.

86 . Ordú muirir.

87 . Íocaíochtaí ag ceannaitheoir le linn tréimhse muirearaithe.

88 . Orduithe muirir agus comhaontuithe le forais airgeadais a chlárú.

89 . Aisíoc ar dhul in éag do thréimhse mhuirearaithe.

90 . Rialú ar athdhíol teaghaise arna ceannach faoi shocrú ceannaigh teaghaise incheannaithe.

91 . Méideanna a bheidh dlite d’údarás tithíochta a ghnóthú.

92 . Teaghais a luacháil chun críocha áirithe.

93 . Ordú muirir a urscaoileadh.

94 . Ciste Teaghaisí Incheannaithe.

95 . Rialacháin (Cuid 5).

96 . Socruithe idirthréimhseacha agus forálacha cosantacha.

CUID 6

Forálacha i leith Deontas Áirithe

97 . Deontais i leith láithreáin a sholáthar faoi alt 57 den Phríomh-Acht.

98 . Rialú ar athdhíol láithreán áirithe nó teaghaisí ar na láithreáin sin.

99 . Deontas oiriúnaithe a aisíoc.

CUID 7

Leasuithe ar an Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004

100 . Leasuithe ar an Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004.

SCEIDEAL 1

Aisghairm

SCEIDEAL 2

Leasuithe Iarmhartacha

CUID 1

Leasuithe ar Acht na dTithe 1966

CUID 2

Leasuithe ar an Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe 1981

CUID 3

Leasuithe ar Acht na dTithe 1988

CUID 4

Leasuithe ar Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992

CUID 5

Leasuithe ar Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1997

CUID 6

Leasuithe ar Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil) 1998

CUID 7

Leasuithe ar an Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000

CUID 8

Leasú ar an Acht um Chlárú Sibhialta 2004

CUID 9

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

SCEIDEAL 3

Téarmaí agus Coinníollacha Comhaontaithe Tionóntachta

SCEIDEAL 4

Faisnéis a bheidh le hÁireamh i gComhaontú Seirbhísí Maoine


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Eadrána 1954 go 1998

Acht an Bhainc Ceannais 1971

1971, Uimh. 24

An tAcht um Chlárú Sibhialta 2004

2004, Uimh. 3

Achtanna na gCuideachtaí

Conveyancing Acts 1881 to 1911

An tAcht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh 1976

1976, Uimh. 27

Acht an Gharda Síochána 2005

2005, Uimh. 20

Na hAchtanna Sláinte 1947 go 2008

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe 1981

1981, Uimh. 37

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1979

1979, Uimh. 27

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992

1992, Uimh. 18

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1997

1997, Uimh. 21

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2002

2002, Uimh. 9

Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil) 1998

1998, Uimh. 33

Acht na dTithe 1966

1966, Uimh. 21

Acht na dTithe 1988

1988, Uimh. 28

Achtanna na dTithe 1966 go 2004

Land Law (Ireland) Act 1881

1881, c. 49

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000

2000, Uimh. 30

An tAcht um Chlárú Teidil 1964

1964, Uimh. 16

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004

2004, Uimh. 27

Na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

An tAcht um Údaráis Stáit (Socruithe le haghaidh Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha) 2002

2002, Uimh. 1

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha 1930

1930 Uimh. 29

/images/harp.jpg


Uimhir 22 de 2009


ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE FEIDHMEANNA ÚDARÁS TITHÍOCHTA; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE PLEANANNA SEIRBHÍSÍ TITHÍOCHTA A DHÉANAMH; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE MEASÚNUITHE A DHÉANAMH AR THITHÍOCHT SHÓISIALTA CHUN CRÍOCHA TACAÍOCHTA DO THITHÍOCHT SHÓISIALTA AGUS CHUN TEAGHAISÍ A LEITHROINNT; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SOCRUITHE LE hAGHAIDH CÓIRÍOCHTA CÍOSA; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FEIDHMEANNA BAINISTÍOCHTA AGUS RIALAITHE ÚDARÁS TITHÍOCHTA; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE PLEANANNA GNÍOMHAÍOCHTA A DHÉANAMH I nDÁIL LE hEASPA DÍDINE; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE STRAITÉIS IOMPAIR FHRITHSHÓISIALTA A DHÉANAMH; DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE TIONÓNTAÍ DO CHEANNACH TEAGHAISÍ FAOI SHOCRUITHE CEANNAIGH INCRIMINTIGH; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE TIONÓNTAÍ DO CHEANNACH ÁRASÁN; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE TEAGHAISÍ ÁIRITHE A DHÍOL FAOI SHOCRUITHE CEANNAIGH INCHEANNAITHE; DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE CAIGHDEÁIN LE hAGHAIDH TITHE AR CÍOS AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FÓGRAÍ FEABHSÚCHÁIN AGUS FÓGRAÍ TOIRMISC A THABHAIRT DO THIARNAÍ TALÚN; CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA dTITHE 1966 GO 2004, DO LEASÚ AN ACHTA UM GHNÍOMHAIREACHT AIRGEADAIS DO THITHE 1981, AN ACHTA UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000, AN ACHTA UM CHLÁRÚ SIBHIALTA 2004, AN ACHTA UM THIONÓNTACHTAÍ CÓNAITHE 2004 AGUS AN ACHTA CHOMHDHLÚITE LEASA SHÓISIALAIGH 2005 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[15 Iúil, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: