Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

25 2009

/images/harp.jpg


Uimhir 25 de 2009


AN tACHT SLÁINTE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, lua, forléiriú agus tosach feidhme.

2 . Mínithe.

3 . Caiteachais.

CUID 2

An Chomhairle Náisiúnta um Dhul in Aois agus Daoine Scothaosta a Dhíscaoileadh

4 . Míniú.

5 . An Chomhairle a dhíscaoileadh.

6 . Cearta agus dliteanais a aistriú.

7 . Maoin áirithe a aistriú.

8 . Cuntais chríochnaitheacha.

9 . Tuarascáil chríochnaitheach.

10 . Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

11 . Conarthaí áirithe a choimeád ar marthain agus tagairtí áirithe don iarChomhairle a oiriúnú.

12 . Fostaithe a aistriú.

13 . Taifid na Comhairle.

14 . Cúlghairm.

CUID 3

Comhairle Sláinte na mBan a Dhíscaoileadh

15 . Míniú.

16 . An Chomhairle a dhíscaoileadh.

17 . Cearta agus dliteanais a aistriú.

18 . Maoin áirithe a aistriú.

19 . Cuntais chríochnaitheacha.

20 . Tuarascáil chríochnaitheach.

21 . Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

22 . Conarthaí áirithe a choimeád ar marthain agus tagairtí áirithe don iarChomhairle a oiriúnú.

23 . Oifigigh a aistriú.

24 . Taifid na Comhairle.

25 . Cúlghairm.

CUID 4

An Bord Náisiúnta um Sheirbhís Scagtha Ailse a Dhíscaoileadh

26 . Míniú.

27 . An Bord a dhíscaoileadh.

28 . Cearta agus dliteanais a aistriú.

29 . Maoin áirithe a aistriú.

30 . Cuntais chríochnaitheacha.

31 . Tuarascáil chríochnaitheach.

32 . Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

33 . Conarthaí áirithe a choimeád ar marthain agus tagairtí áirithe don iarBhord a oiriúnú.

34 . Foireann a aistriú.

35 . Taifid an Bhoird.

36 . Cúlghairm.

CUID 5

Bord an Lárionaid Cóireála Drugaí a Dhíscaoileadh

37 . Míniú.

38 . An Bord a dhíscaoileadh.

39 . Cearta agus dliteanais a aistriú.

40 . Maoin áirithe a aistriú.

41 . Cuntais chríochnaitheacha.

42 . Tuarascáil chríochnaitheach.

43 . Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

44 . Conarthaí áirithe a choimeád ar marthain agus tagairtí áirithe don iarBhord a oiriúnú.

45 . Fostaithe a aistriú.

46 . Taifid an Bhoird.

47 . Cúlghairm

CUID 6

An Ghníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime a Dhíscaoileadh

48 . Mínithe.

49 . An Ghníomhaireacht a dhíscaoileadh.

50 . Feidhmeanna a aistriú.

51 . Cearta agus dliteanais a aistriú.

52 . Maoin áirithe a aistriú.

53 . Cuntais chríochnaitheacha.

54 . Tuarascáil chríochnaitheach.

55 . Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

56 . Conarthaí áirithe a choimeád ar marthain agus tagairtí áirithe don iarGhníomhaireacht a oiriúnú.

57 . Oifigigh a aistriú.

58 . Taifid na Gníomhaireachta.

59 . Cúlghairm.

CUID 7

An tAire d’Fheidhmiú Feidhmeanna Áirithe a Bhaineann le hAoisliúntas

60 . An tAire d’fheidhmiú feidhmeanna áirithe a bhaineann le haoisliúntas.

CUID 8

Leasuithe Ilghnéitheacha

61 . Leasú ar alt 53 den Acht Sláinte 1970.

62 . Leasú ar an Acht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C 1997.

63 . Leasú ar an Acht Meabhair-Shláinte 2001.

64 . Leasú ar an Acht Sláinte 2007.

65 . Leasú ar an Ordú fán mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse (Bunú) 1991.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005

An tAcht um Shaoire Cúramóra 2001

2001, Uimh. 19

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 go 2005

An tAcht Sláinte 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht Sláinte 2004

2004, Uimh. 42

An tAcht Sláinte 2007

2007, Uimh. 23

Na hAchtanna Sláinte 1947 go 2008

An tAcht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C (Leasú) 2006

2006, Uimh. 22

An tAcht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C 1997

1997, Uimh. 34

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas) 1980

1980, Uimh. 8

Na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus 2004

An tAcht Meabhair-Shláinte 2001

2001, Uimh. 25

Na hAchtanna Meabhair-Shláinte 2001 agus 2008

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2005

An tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009

2009, Uimh. 15

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997

1997, Uimh. 20

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus 2006

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

2003, Uimh. 29

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

2001, Uimh. 45

An t Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004

2004, Uimh. 33

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2007

Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994 agus 2001

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 25 de 2009


AN tACHT SLÁINTE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN AN CHOMHAIRLE NÁISIÚNTA UM DHUL IN AOIS AGUS DAOINE SCOTHAOSTA, COMHAIRLE SLÁINTE NA mBAN, AN BORD NÁISIÚNTA UM SHEIRBHÍS SCAGTHA AILSE, BORD AN LÁRIONAID CÓIREÁLA DRUGAÍ AGUS AN GHNÍOMHAIREACHT UM THOIRCHIS GHÉARCHÉIME A DHÍSCAOILEADH, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN AIRE SLÁINTE AGUS LEANAÍ D’FHEIDHMIÚ FEIDHMEANNA ÁIRITHE A BHAINEANN LE hAOISLIÚNTAS, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN AN tACHT SLÁINTE 1970, AN tACHT UM BINSE CÚITIMH I nDÁIL LE HEIPITÍTEAS C 1997, AN tACHT MEABHAIR-SHLÁINTE 2001, AN tACHT SLÁINTE 2007 AGUS AN tORDÚ FÁN mBORD UM AN gCLÁRLANN NÁISIÚNTA AILSE (BUNÚ) 1991 A LEASÚ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[21 Iúil, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: