Ar Aghaidh (CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

27 2009

/images/harp.jpg


Uimh. 27 de 2009


AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ TALÚN AGUS TÍOLACTHA 2009

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal.

2. Tosach feidhme.

3. Léiriú i gcoitinne.

4. Fógraí a sheirbheáil.

5. Rialacháin.

6. Cionta.

7. Caiteachais.

8. Leasuithe agus aisghairm.

CUID 2

Úinéireacht Talún

9. Úinéireacht agus deireadh a chur le tionacht fheodach.

10. Eastáit agus leasanna i dtalamh.

11. Srianta ar eastáit dhlíthiúla agus ar leasanna.

12. Toirmeasc ar dheontais feofheirme.

13. An feo sainoidhrithe a dhíothú.

14. Léasanna ar feadh saolta a thoirmeasc.

CUID 3

Leasanna Todhchaí

15. Leasanna todhchaí i dtalamh a oibriú.

16. Deireadh a chur le rialacha éagsúla.

17. Raon alt 16.

CUID 4

Iontaobhais Talún

18. Iontaobhais talún.

19. Iontaobhaithe talún.

20. Cumhachtaí iontaobhaithe talún.

21. Tarshroicheadh chun ceannaitheoirí a chosaint.

22. Díospóidí a réiteach.

CUID 5

Iontaobhais a athrú

23. Léiriú ar Chuid 5.

24. Dlínse na cúirte chun iontaobhais a athrú, etc.

CUID 6

Cumhachtaí

25. Feidhm Chuid 6.

26. Cumhachtaí ceapacháin neamhthiomnacha a fhorghníomhú.

27. Cumhachtaí a scaoileadh.

28. Cumhachtaí a shéanadh.

29. Ceapacháin a dhéanamh bailí.

CUID 7

Comhúinéireacht

30. Téarbhadh aontaobhach nascthionóntachta.

31. Orduithe cúirte.

32. Comhlachtaí corpraithe.

CUID 8

Cearta Comhghabhálacha

Caibidil 1

Éasúintí agus profits á prendre

33. Léiriú ar Chaibidil 1.

34. Deireadh a chur le modhanna áirithe forordaithe.

35. Éasúintí agus profits [html] prendre a fháil le forordú.

36. Tionóntachtaí.

37. Éagumas.

38. Feidhm ailt 34 go 37.

39. Múchadh.

40. Deontas intuigthe.

Caibidil 2

Cíosmhuirir

41. Cíosmhuirir áirithe a thoirmeasc.

42. Cíosmhuirir a fhorfheidhmiú.

Caibidil 3

Idirdhéanmhais

43. Léiriú ar Chaibidil 3.

44. Cearta úinéara foirgnimh.

45. Orduithe oibreacha.

46. Téarmaí agus coinníollacha orduithe oibreacha.

47. Orduithe oibreacha a urscaoileadh nó a mhodhnú.

Caibidil 4

Cúnaint ruílse

48. Léiriú ar Chaibidil 4.

49. Cúnaint ruílse a bheith infhorfheidhmithe.

50. Urscaoileadh agus modhnú.

CUID 9

Conarthaí agus Tíolacais

Caibidil 1

Conarthaí a bhaineann le talamh

51. Fianaise i scríbhinn.

52. Leas tairbhiúil a aistriú.

53. An Riail in Bain v. Fothergill a chealú.

54. Ordú chun éarlais a thabhairt ar ais.

55. Toghairm díoltóra agus ceannaitheora.

Caibidil 2

Teideal

56. Fréamh theidil.

57. Tionóntachtaí.

58. Coinníollacha eile teidil.

59. Ceannaitheoirí a chosaint.

60. Ceilt chalaoiseach agus falsú.

61. Fógra maidir le cearta ar chomhtheideal.

Caibidil 3

Gníomhais agus a n-oibriú

62. Ní dhéanfar tíolacais ach amháin trí ghníomhas.

63. Eisceachtaí ó ghníomhais.

64. Foirmiúlachtaí le haghaidh gníomhas.

65. Eascrónna ag comhlachtaí corpraithe.

66. Tíolacadh don duine féin.

67. Focail chinnteachta.

68. Leasanna áirithe a mhúchadh.

69. Forchoimeádais.

70. Sochar gníomhas.

71. Airíonna agus cearta a thíolactar i dteannta talún.

72. Ionstraimí forlíontacha.

73. Scaoileadh páirteach.

74. Diúscairtí calaoiseacha.

Caibidil 4

Ábhair ghníomhas

75. Forléiriú ionstraimí.

76. Clásal maidir leis an eastát uile.

77. Admhálacha i ngníomhais.

78. Coinníollacha agus cúnaint nach intuigthe.

79. Raon ailt 80 agus 81.

80. Cúnaint le haghaidh teidil.

81. Cúnaint bhreise le haghaidh talún a chuimsítear i léas.

82. Cúnaint ag beirt duine nó níos mó, nó leo.

83. Cúnaint ag duine i gcomhpháirt le daoine eile.

84. Doiciméid a thabhairt ar aird agus a choimeád slán.

85. Fógraí.

Caibidil 5

Forálacha ginearálta

86. Srianta ar fhógra inchiallaithe.

87. Orduithe cúirte.

88. Rialacháin do Chuid 9.

CUID 10

Morgáistí

Caibidil 1

Morgáistí a chruthú

89. Morgáistí dlíthiúla.

90. Staid an mhorgáisteora agus an mhorgáistí.

Caibidil 2

Cumhachtaí agus cearta morgáisteora

91. Doiciméid teidil.

92. Srian le morgáistí áirithe a chomhdhlúthú.

93. Aistriú in ionad urscaoileadh.

94. Ordú cúirte le haghaidh díola.

95. Airleacain ar chomhchuntas.

Caibidil 3

Oibleagáidí, cumhachtaí agus cearta morgáistí

96. Cumhachtaí agus cearta i gcoitinne.

97. Seilbh a ghlacadh.

98. Maoin thréigthe.

99. Morgáistí i seilbh.

100. Cumhacht díola.

101. Iarratais faoi ailt 97 agus 100.

102. Cumhachtaí teagmhasacha.

103. Oibleagáidí ar dhíol.

104. Tíolacas ar dhíol.

105. Ceannaitheoirí a chosaint.

106. Admhálacha morgáistí.

107. Fáltas ó dhíol a chur chun feidhme.

108. Glacadóir a cheapadh.

109. Airgead a fhaightear a chur chun feidhme.

110. Árachas.

111. Airleacain todhchaí.

Caibidil 4

Léasanna agus géilleadh léasanna

112. Cumhachtaí léasaithe.

113. Cumhachtaí léasaithe a fheidhmiú.

114. Géilleadh.

CUID 11

Morgáistí Breithiúnais

115. Léiriú ar Chuid 11.

116. Morgáistí breithiúnais a chlárú.

117. Éifeacht cláraithe.

118. Morgáistí breithiúnais a mhúchadh.

119. Leasú ar alt 32 d’Acht 1957.

CUID 12

LIS PENDENS

120. Léiriú ar Chuid 12.

121. Clár de lis pendens.

122. Taifead sa chlár a chealú.

123. Ordú cúirte chun lis pendens a dhíchur.

124. Idirthréimhseach.

125. Ceannaitheoirí a chosaint.

126. Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995.

CUID 13

Leasuithe ar an Acht um Chlárú Teidil 1964

127. Leasú ar alt 3.

128. Alt nua a chur in ionad alt 25.

129. Leasú ar alt 69.

130. Leasú ar alt 71.

CUID 14

Ilghnéitheach

131. Leiriú (Cuid 14).

132. Athbhreithniú ar chíos i gcásanna áirithe.

133. Deireadh a chur le cumhacht tionóntacht a urghabháil.

SCEIDEAL 1

Leasuithe

SCEIDEAL 2

Aisghairm

CUID 1

Reachtanna Éireannacha Réamh-Aontachta

CUID 2

Reachtanna Shasana

CUID 3

Reachtanna na Breataine Móire 1707 go 1800

CUID 4

Reachtanna Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus na hÉireann 1801 go 1922

CUID 5

Achtanna an Oireachtais

SCEIDEAL 3

Cúnaint is Intuigthe i dTíolacais

CUID 1

Méid Ualaigh Cúnant

CUID 2

Cúnaint Intuigthe

CUID 3

Cúnaint is Intuigthe i dTíolacais


Na hAchtanna dá dTagraítear

Accumulations Act 1892

55 & 56 Vic. c. 58

Administration of Justice Act 1707

6 Anne c. 10

An tAcht Féimheachta 1988

1988, Uimh. 27

Bodies Corporate (Joint Tenancy) Act 1899

62 & 63 Vic. c. 20

Boundaries Act 1721

8 Geo. 1 c. 5

An tAcht Cumann Foirgníochta 1989

1989, Uimh. 17

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003

2003, Uimh. 1

Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2004

2004, Uimh. 21

An tAcht Carthanas 1961

1961, Uimh. 17

An tAcht Carthanas 1973

1973, Uimh. 13

An tAcht Carthanas 2009

2009, Uimh. 6

Chief Rents Redemption (Ireland) Act 1864

27 & 28 Vic. c. 38

An tAcht Cúirte Cuarda (Breithiúntaisí do Chlárú) 1937

1937, Uimh. 3

Clandestine Mortgages Act 1697

9 Will. 3 c. 11

Commons Act 1789

29 Geo. 3 c. 30

Commons Act 1791

31 Geo. 3 c. 38

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995

1995, Uimh. 24

Contingent Remainders Act 1877

40 & 41 Vic. c. 33

Conveyancing Act 1634

10 Chas. 1 sess. 2 c. 3

Conveyancing Act 1881

44 & 45 Vic. c. 41

Conveyancing Act 1882

45 & 46 Vic. c. 39

Conveyancing Act 1911

1 & 2 Geo. 5 c. 37

Conveyancing Acts 1881 to 1911

Copyhold Act 1843

6 & 7 Vic. c. 23

Copyhold Act 1844

7 & 8 Vic. c. 55

Copyhold Act 1852

15 & 16 Vic. c. 51

Copyhold Act 1858

21 & 22 Vic. c. 94

Copyhold Act 1887

50 & 51 Vic. c. 73

County Hospitals (Amendment) Act 1767

7 Geo. 3 c. 8

County Hospitals Act 1765

5 Geo. 3 c. 20

County Hospitals Act 1777

17 & 18 Geo. 3 c. 15

Acht na gCúirteanna 1981

1981, Uimh. 11

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995

1995, Uimh. 31

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961

1961, Uimh. 39

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001

2001, Uimh. 50

Crown Land Act 1819

59 Geo. 3 c. 94

Crown Land Revenues Act 1854

17 & 18 Vic. c. 68

Crown Lands Acts 1823

4 Geo. 4 c. 18

Crown Lands Act 1825

6 Geo. 4 c. 17

Crown Lands Act 1841

5 Vic. c. 1

Crown Lands Act 1845

8 & 9 Vic. c. 99

Crown Lands Act 1848

11 & 12 Vic. c. 102

Crown Lands Act 1851

14 & 15 Vic. c. 42

Crown Lands Act 1852

15 & 16 Vic. c. 62

Crown Lands Act 1853

16 & 17 Vic. c. 56

Crown Lands Act 1866

29 & 30 Vic. c. 62

Crown Lands Act 1873

36 & 37 Vic. c. 36

Crown Lands Act 1885

48 & 49 Vic. c. 79

Crown Lands Act 1894

57 & 58 Vic. c. 43

Crown Lands Act 1906

6 Edw. 7 c. 28

Crown Lands Act 1913

3 & 4 Geo. 5 c. 8

Crown Lands (Ireland) Act 1822

3 Geo. 4 c. 63

Crown Private Estate Act 1800

39 & 40 Geo. 3 c. 88

Crown Private Estates Act 1862

25 & 26 Vic. c. 37

Crown Private Estates Act 1873

36 & 37 Vic. c. 61

Drainage (Ireland) Act 1842

5 & 6 Vic. c. 89

Drainage (Ireland) Act 1845

8 & 9 Vic. c. 69

Drainage (Ireland) Act 1846

9 & 10 Vic. c. 4

Drainage (Ireland) Act 1847

10 & 11 Vic. c. 79

Drainage (Ireland) Act 1856

19 & 20 Vic. c. 62

Drainage and Improvement of Land (Ireland) Act 1866

29 & 30 Vic. c. 40

Drainage and Improvement of Land (Ireland) Act 1892

55 & 56 Vic. c. 65

Drainage and Improvement of Lands (Ireland) Act 1853

16 & 17 Vic. c. 130

Drainage and Improvement of Lands (Ireland) Act 1855

18 & 19 Vic. c. 110

Drainage and Improvement of Lands (Ireland) Act 1864

27 & 28 Vic. c. 72

Drainage and Improvement of Lands (Ireland) Act 1878

41 & 42 Vic. c. 59

Drainage and Improvement of Lands Act (Ireland) 1863

26 & 27 Vic. c. 88

Drainage and Improvement of Lands Amendment Act (Ireland) 1865

28 & 29 Vic. c. 52

Drainage and Improvement of Lands Amendment Act, Ireland 1869

32 & 33 Vic. c. 72

Drainage and Improvement of Lands Amendment Act (Ireland) 1872

35 & 36 Vic. c. 31

Drainage and Improvement of Lands Amendment Act (Ireland) 1874

37 & 38 Vic. c. 32

Drainage and Improvement of Lands Supplemental Act Ireland 1864

27 & 28 Vic. c. 107

Drainage and Improvement of Lands Supplemental Act (No. 2 Ireland) 1865

28 & 29 Vic. c. 53

Drainage and Improvement of Lands Supplemental Act (Ireland) 1866

29 & 30 Vic. c. 61

Drainage and Improvement of Lands Supplemental Act (Ireland) 1867

30 & 31 Vic. c. 43

Drainage and Improvement of Lands Supplemental Act (Ireland) (No. 2) 1867

30 & 31 Vic. c. 139

Drainage and Improvement of Lands Supplemental Act (Ireland) (No. 3) 1867

31 & 32 Vic. c. 3

Drainage Maintenance Act 1866

29 & 30 Vic. c. 49

Ecclesiastical Lands Act 1634

10 & 11 Chas. 1 c. 3

Ecclesiastical Lands Act 1795

35 Geo. 3 c. 23

An tAcht um Thráchtáil Leictreonach 2000

2000, Uimh. 27

An tAcht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh 1976

1976, Uimh. 27

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh 1995

1995, Uimh. 26

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996

1996, Uimh. 33

Fee-Farm Rents (Ireland) Act 1851

14 & 15 Vic. c. 20

Fines and Recoveries (Ireland) Act 1834

4 & 5 Will. 4 c. 92

Fines and Recoveries Act 1833

3 & 4 Will. 4 c. 86

Forfeiture Act 1639

15 Chas. 1 c. 3

An tAcht Cuanta 1946

1946, Uimh. 9

Hospitals Act 1761

1 Geo. 3 c. 8

Acht na dTithe 1966

1966, Uimh 21

Acht na dTithe (Gaeltacht) 1929

1929, Uimh. 41

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992

1992, Uimh. 18

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2002

2002, Uimh. 9

Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) 1982

1982, Uimh. 6

Illusory Appointments Act 1830

11 Geo. 4 & 1 Will. 4c. 46

Improvement of Land Act 1864

27 & 28 Vic. c. 114

Improvement of Land Act 1899

62 & 63 Vic. c. 46

Inheritance Act 1833

3 & 4 Will. 4 c. 106

An tAcht Léiriúcháin 2005

2005, Uimh. 23

Judgment Mortgage (Ireland) Act 1850

13 & 14 Vic. c. 29

Judgment Mortgage (Ireland) Act 1858

21 & 22 Vic. c. 105

Judgments (Ireland) Act 1844

7 & 8 Vic. c.90

Judgments Registry (Ireland) Act 1871

34 & 35 Vic. c. 72

Land Debentures (Ireland) Act 1865

28 & 29 Vic. c. 101

Land Drainage Act 1845

8 & 9 Vic. c. 56

Land Drainage Act (Ireland) 1863

26 & 27 Vic. c. 26

Landed Estates Court (Ireland) Act 1858

21 & 22 Vic. c. 72

Landed Estates Court (Ireland) Act 1861

24 & 25 Vic. c. 123

Landed Estates Court Act 1866

29 & 30 Vic. c. 99

Landed Property (Ireland) Improvement Act 1860

23 & 24 Vic. c. 153

Landed Property Improvement (Ireland) Act 1847

10 & 11 Vic. c. 32

Landed Property Improvement (Ireland) Act 1849

12 & 13 Vic. c. 59

Landed Property Improvement (Ireland) Act 1852

15 & 16 Vic. c. 34

Landed Property Improvement (Ireland) Act 1862

25 & 26 Vic. c. 29

Landed Property Improvement (Ireland) Act 1866

29 & 30 Vic. c. 26

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1980

1980, Uimh. 10

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna) 1967

1967, Uimh. 3

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Leasú) 1980

1980, Uimh. 10

Law of Property Amendment Act 1859

22 & 23 Vic. c. 35

Law of Property Amendment Act 1860

23 & 24 Vic. c. 38

Leases Act 1849

12 & 13 Vic. c. 26

Leases by Schools Act 1781

21 & 22 Geo. 3 c. 27

Leases by Schools Act 1785

25 Geo. 3 c. 55

Leases for Corn Mills Act 1785

25 Geo. 3 c. 62

Leases for Cotton Manufacture Act 1800

40 Geo. 3 c. 90

Leases for Lives Act 1777

17 & 18 Geo. 3 c. 49

Leases for Mills (Ireland) Act 1851

14 & 15 Vic. c. 7

Leases for Schools (Ireland) Act 1881

44 & 45 Vic. c. 65

Leasing Powers Act for Religious Worship in Ireland 1855

18 & 19 Vic. c. 39

Leasing Powers Amendment Act for Religious Purposes in Ireland Act 1875

38 & 39 Vic. c. 11

Life Estates Act 1695

7 Will. 3 c. 8

Limited Owners Reservoirs and Water Supply Further Facilities Act 1877

40 & 41 Vic. c. 31

Lis Pendens Act 1867

30 & 31 Vic. c. 47

Maintenance and Embracery Act 1634

10 Chas. 1 sess. 3 c. 15

An tAcht um Stádas Ban Pósta 1957

1957, Uimh. 5

An tAcht Forbairte Minearál 1940

1940, Uimh. 31

Mines (Ireland) Act 1806

46 Geo. 3 c. 71

Mining Leases Act 1723

10 Geo. 1 c. 5

Mining Leases Act 1741

15 Geo. 2 c. 10

Mining Leases Act 1749

23 Geo. 2 c. 9

Mining Leases (Ireland) Act 1848

11 & 12 Vic. c. 13

Mortgage Debenture Act 1865

28 & 29 Vic. c. 78

Mortgagees Legal Costs Act 1895

58 & 59 Vic. c. 25

Partition Act 1868

31 & 32 Vic. c. 40

Partition Act 1876

39 & 40 Vic. c. 17

Acht na bPinsean 1990

1990, Uimh. 25

An tAcht Síor-Chistí (Clárú) 1933

1933, Uimh. 22

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000

2000, Uimh. 30

Plus Lands Act 1703

2 Anne c. 8

Powers of Appointment Act 1874

37 & 38 Vic. c. 37

An tAcht um Chumhachtaí Aturnae 1996

1996, Uimh. 12

Prescription Act 1832

2 & 3 Will. 4 c. 71

Prescription (Ireland) Act 1858

21 & 22 Vic. c. 42

Public Money Drainage Act 1850

13 & 14 Vic. c. 31

Public Money Drainage Act 1856

19 & 20 Vic. c. 9

Real Property Act 1845

8 & 9 Vic. c. 106

An tAcht um Chlárú Gníomhas agus Teidil 2006

2006, Uimh. 12

An tAcht um Chlárú Teidil 1964

1964, Uimh. 16

Renewable Leasehold Conversion Act 1849

12 & 13 Vic. c. 105

Renewable Leaseholds Conversion (Ireland) Act 1868

31 & 32 Vic. c. 62

Renewal of Leases (Ireland) Act 1838

1 & 2 Vic. c. 62

Sales of Reversions Act 1867

31 & 32 Vic. c. 4

Satisfied Terms Act 1845

8 & 9 Vic. c. 112

School Sites (Ireland) Act 1810

50 Geo. 3 c. 33

Settled Estates Act 1877

40 & 41 Vic. c. 18

Settled Land Act 1882

45 & 46 Vic. c. 38

Settled Land Act 1884

47 & 48 Vic. c. 18

Settled Land Act 1889

52 & 53 Vic. c. 36

Settled Land Act 1890

53 & 54 Vic. c. 69

Settled Land Acts (Amendment) Act 1887

50 & 51 Vic. c. 30

Settled Land Acts 1882 to 1890

Settled Land (Ireland) Act 1847

10 & 11 Vic. c. 46

Sites for Schoolrooms Act 1836

6 & 7 Will,4 c. 70

An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999

1999, Uimh. 31

An tAcht Maoine Stáit 1954

1954, Uimh. 25

Statute De Donis Conditionalibus 1285

13 Edw. 1 Stat. Westmin. sec.c. 1

Statute of Frauds 1695

7 Will. 3 c. 12

Reacht na dTréimhsí 1957

1957, Uimh. 6

Statute of Uses 1634

10 Chas. 1 sess. 2 c. 1

Statute Quia Emptores 1290

18 Edw. 1 Stat. d’ni R. de t’ris, & c.

An tAcht Comharbais 1965

1965, Uimh. 27

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

Tenantry Act 1779

19 & 20 Geo. 3 c. 30

Tenures Abolition Act 1662

14 & 15 Chas. 2 sess. 4 c. 19

Timber Act 1735

9 Geo. 2 c. 7

Timber Act 1765

5 Geo. 3 c. 17

Timber Act 1767

7 Geo. 3 c. 20

Timber Act 1775

15 & 16 Geo. 3 c. 26

Timber Act 1777

17 & 18 Geo. 3 c. 35

Timber Act 1783

23 & 24 Geo. 3 c. 39

Timber (Ireland) Act 1888

51 & 52 Vic. c. 37

Tithe Arrears (Ireland) Act 1839

2 & 3 Vic. c. 3

Tithe Rentcharge (Ireland) Act 1838

1 & 2 Vic. c. 109

Tithe Rentcharge (Ireland) Act 1848

11 & 12 Vic. c. 80

Tithes Act 1835

5 & 6 Will. 4 c. 74

Tithing of Turnips Act 1835

5 & 6 Will. 4 c. 75

Trustee Act 1893

56 & 57 Vic. c. 53

An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais 1989

1989, Uimh. 21

Vendor and Purchaser Act 1874

37 & 38 Vic. c. 78

Voluntary Conveyances Act 1893

56 & 57 Vic. c. 21

Giorruithe Imill

AJA 1707

Administration of Justice Act 1707

6 Anne c. 10

BC(JT) A 1899

Bodies Corporate (Joint Tenancy) Act 1899

62 & 63 Vic. c. 20

CA 1634

Conveyancing Act 1634

10 Chas. 1 sess. 2 c. 3

CA 1881

Conveyancing Act 1881

44 & 45 Vic. c. 41

CA 1882

Conveyancing Act 1882

45 & 46 Vic. c. 39

CA 1911

Conveyancing Act 1911

1 & 2 Geo. 5 c. 37

IAA 1830

Illusory Appointments Act 1830

11 Geo. 4 & 1 Will. 4 c. 46

JA 1844

Judgments (Ireland) Act 1844

7 & 8 Vic. c. 90

JMA 1850

Judgment Mortgage (Ireland) Act 1850

13 & 14 Vic. c. 29

JMA 1858

Judgment Mortgage (Ireland) Act 1858

21 & 22 Vic. c. 105

JRA 1871

Judgments Registry (Ireland) Act 1871

34 & 35 Vic c. 72

LEA 1695

Life Estates Act 1695

7 Will. 3 c. 8

LPA 1867

Lis Pendens Act 1867

30 & 31 Vic c. 47

LPAA 1859

Law of Property Amendment Act 1859

22 & 23 Vic. c. 35

LPAA 1860

Law of Property Amendment Act 1860

23 & 24 Vic. c. 38

PA 1868

Partition Act 1868

31 & 32 Vic. c. 40

PA 1876

Partition Act 1876

39 & 40 Vic. c. 17

PA 1832

Prescription Act 1832

2 & 3 Will. 4 c. 71

PA 1858

Prescription (Ireland) Act 1858

21 & 22 Vic. c. 42

PAA 1874

Powers of Appointment Act 1874

37 & 38 Vic. c. 37

RPA 1845

Real Property Act 1845

8 & 9 Vic. c. 106

SF 1695

Statute of Frauds 1695

7 Will. 3 c. 12

SQE 1290

Statute Quia Emptores 1290

18 Edw. 1 Stat. d’ni R. de t’ris, & c.

SLA 1882

Settled Land Act 1882

45 & 46 Vic. c. 38

SU 1634

Statute of Uses 1634

10 Chas. 1 sess. 2 c. 1

VCA 1893

Voluntary Conveyances Act 1893

56 & 57 Vic. c. 21

VPA 1874

Vendor and Purchaser Act 1874

37 & 38 Vic. c. 78

/images/harp.jpg


Uimhir 27 de 2009


AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ TALÚN AGUS TÍOLACTHA 2009

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN DLÍ TALÚN AGUS MAIDIR LE TÍOLACADH A ATHCHÓIRIÚ AGUS A NUACHÓIRIÚ, D’AISGHAIRM ACHTACHÁN ATÁ TITE AS FEIDHM, NEAMHRIACHTANACH NÓ GAN TAIRBHE IN IMTHOSCA NUA-AIMSEARTHA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hIONTAOBHAIS A ATHRÚ, DO NUACHÓIRIÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE LIS PENDENS, DO LEASÚ NA nACHTANNA UM CHLÁRÚ GNÍOMHAS AGUS TEIDIL 1964 AGUS 2006 AGUS ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE AGUS LE hAGHAIDH NITHE GAOLMHARA.

[21 Iúil, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: