Ar Aghaidh (CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

28 2009

/images/harp.jpg


Uimh. 28 de 2009


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Léiriú.

3 . Caiteachais.

CUID 2

Leasuithe ar an Acht um Barántas Gabhála Eorpach 2003

4 . Leasú ar alt 2 d’Acht 2003.

5 . Leasuithe ar alt 4 d’Acht 2003.

6 . Leasuithe ar alt 10 d’Acht 2003.

7 . Leasuithe ar alt 11 d’Acht 2003.

8 . Leasuithe ar alt 12 d’Acht 2003.

9 . Leasuithe ar alt 13 d’Acht 2003.

10 . Leasú ar alt 14 d’Acht 2003.

11 . Leasuithe ar alt 15 d’Acht 2003.

12 . Leasuithe ar alt 16 d’Acht 2003.

13 . Leasuithe ar alt 18 d’Acht 2003.

14 . Leasú ar alt 20 d’Acht 2003.

15 . Leasú ar alt 29 d’Acht 2003.

16 . Leasuithe ar alt 33 d’Acht 2003.

17 . Leasú ar alt 38 d’Acht 2003.

18 . Leasú ar alt 34 d’Acht 2003.

19 . Alt 40 d’Acht 2003 a scriosadh.

20 . Ailt nua 45 go 45C d’Acht 2003.

CUID 3

Córas Faisnéise Schengen

21 . Léiriú.

22 . Faisnéis a mhalartú chun críocha an Chinnidh ón gComhairle agus Choinbhinsiún Schengen.

23 . Cosaint Sonraí.

24 . Leasuithe ar alt 27 den Acht um Eiseachadadh 1965.

CUID 4

Leasú ar Achtanna na nArm Tine

25 . Leasú ar alt 1 den Phríomh-Acht.

26 . Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

27 . Alt 2C nua den Phríomh-Acht.

28 . Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht.

29 . Leasú ar alt 3A den Phríomh-Acht.

30 . Ailt nua 3B, 3C agus 3D den Phríomh-Acht.

31 . An Coimisinéir do sheoladh athbhreithniú bliantúil.

32 . Leasú ar alt 4B den Phríomh-Acht.

33 . Alt 4C nua den Phríomh-Acht.

34 . Cailleadh airm tine nó armlóin a thuairisciú.

35 . Alt 9A nua den Phríomh-Acht.

36 . Alt 17 nua den Phríomh-Acht.

37 . Leasú ar alt 9 d’Acht 1964.

38 . Alt 21 d’Acht 1964 a aisghairm.

39 . Leasú ar alt 9 d’Acht 1990.

40 . Ailt nua 9A go 9I d’Acht 1990.

41 . Leasú ar alt 16 d’Acht 1990.

42 . Leasú ar alt 2 d’Acht 2000.

43 . Leasú ar alt 30 d’Acht 2006.

44 . Aisghairm alt 40 d’Acht 2006.

CUID 5

Ilghnéitheach

45 . Leasú ar alt 2 d’Acht 1857.

46 . Alt nua 2A d’Acht 1857.

47 . Leasú ar alt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil 1984.

48 . Leasú ar an Acht um Bannaí 1997.

49 . Leasú ar alt 15 d’Acht 2001.

50 . Leasú ar alt 39 d’Acht 2001.

51 . Leasú ar alt 99 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006.

52 . Leasú ar Rialachán 12 de na Rialacháin fán Acht um Cheartas Coiriúil 1984 (An Bhail a Chuirfear ar Dhaoine Faoi Choimeád i Stáisiúin an Gharda Síochána) 1987.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Bannaí 1997

1997, Uimh. 16

Acht na Leanaí 2001

2001, Uimh. 24

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961

1961, Uimh. 39

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1984

1984, Uimh. 22

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1990

1990, Uimh. 16

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1999

1999, Uimh. 10

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006

2006, Uimh. 26

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007

2007, Uimh. 29

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1997

1997, Uimh. 4

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005

2005, Uimh. 2

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001

2001, Uimh. 50

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003

An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach 2003

2003, Uimh. 49

An tAcht um Eiseachadadh 1965

1965, Uimh. 17

An tAcht um Eiseachadadh (Leasú) 1994

1994, Uimh. 6

An tAcht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh) 2001

2001, Uimh. 49

An tAcht Airgeadais 2002

2002, Uimh. 5

Acht na nArm Teine 1925

1925, Uimh. 17

Acht na nArm Tine 1964

1964, Uimh. 1

Acht na nArm Tine 1971

1971, Uimh. 13

Achtanna na nArm Tine 1925 go 2007

Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach 1990

1990, Uimh. 12

Acht na nArm Tine (Deimhnithe Airm Tine do Neamhchónaitheoirí) 2000

2000, Uimh. 20

Acht na nArm Tine (Promhadh) 1968

1968, Uimh. 20

Na hAchtanna um Chiontaí in aghaidh an Stáit 1939 go 1998

Acht na bPríosún 2007

2007, Uimh. 10

Summary Jurisdiction Act 1857

20 & 21 Vic. c. 43

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

An tAcht um Fhiadhúlra 1976

1976, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimh. 28 de 2009


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DO CHREATCHINNEADH AN 13 MEITHEAMH 2002 ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LEIS AN mBARÁNTAS GABHÁLA EORPACH AGUS LEIS NA NÓSANNA IMEACHTA TABHARTHA SUAS IDIR BALLSTÁIT, AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHT DO CHINNEADH 2207/533/JHA AN 12 MEITHEAMH 2007 ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LE BUNÚ, OIBRIÚ AGUS ÚSÁID AN DARA GLÚIN DE CHÓRAS FAISNÉISE SCHENGEN, AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO LEASÚ AN ACHTA UM BARÁNTAS GABHÁLA EORPACH 2003, DO LEATHNÚ FHEIDHM NA nACHTANNA UM CHOSAINT SONRAÍ 1988 AGUS 2003 AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM EISEACHADADH 1965, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE RIALÁIL AGUS RIALÚ ARM TINE AGUS ARMLÓIN AGUS, CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE, DO LEASÚ ACHTANNA NA nARM TINE 1925 GO 2007, DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[21 Iúil, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: