11 1957


Uimhir 11 de 1957.


AN tACHT UM THITHE BEAGA CÓNAITHE d'FHÁIL, 1957.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHT UM THITHE BEAGA CÓNAITHE d'FHÁIL, 1899 GO 1956. [26 Meitheamh, 1957.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Alt 32 d'Acht na Tithe (Leasú), 1950, a leasú.

1. —(1) Leasaítear leis seo alt 32 d'Acht na dTithe (Leasú), 1950 ( Uimh. 25 de 1950 ), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad míre (a):

“(a) i gcás tí atá ar áitiú nó le háitiú den chéad uair, an tsuim is dóigh leis an údarás áitiúil is comhionann le costas réasúnach tógála an tí (lena n-áirítear na caiteachais theagmhasacha réasúnacha go léir) agus luach an leasa a bheas ag an duine dá dtabharfar an t-airleacan i láithreán an tí sin, agus ina theannta sin, i gcás ina bhfaighidh an duine dá dtabharfar an t-airleacan sin únaeracht an tí, na caiteachais réasúnacha go léir a ghabhas leis an bhfáil sin.”

(2) Aon ní a rinne údarás áitiúil tar éis an 24ú lá de Nollaig, 1956, agus roimh dháta an Achta seo a rith agus a rinneadh in oirchill ar fho-alt (1) den alt seo d'achtú, beidh sé bailí chun gach críche amhail is dá mbeadh an fo-alt sin i ngníomh nuair a rinneadh é.

Iarratas chun an Choimisinéara Luachála i gcásanna áirithe.

2. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an Coimisinéir” an Coimisinéir Luachála;

ciallaíonn “an táille forordaithe” pé táille is cuí do réir scála táillí arna fhorordú chun críocha an ailt seo le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire Airgeadais tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Rialtais Áitiúil.

(2) I gcás ina mbeidh údarás áitiúil tar éis suim a chur in iúl do dhuine faoi mhír (a) d'alt 32 d'Acht na dTithe (Leasú), 1950 ( Uimh. 25 de 1950 ), arna leasú le halt 1 den Acht seo, agus go gcuirfidh an duine sin i gcointinn go bhféadfaí go cuí suim is mó ná sin a chur in iúl, féadfaidh an duine sin, ar an táille forordaithe d'íoc, a chointinn a chur chun an Choimisinéara lena bhreithniú.

(3) Tar éis don Choimisinéir cointinn a cuirfear chuige faoi fho-alt (2) den alt seo a bhreithniú agus tar éis dó pé fiosruithe a dhéanamh is dóigh leis is gá, déarfaidh sé cé acu a mheasas sé nó nach measann sé go bhfuil bunús maith leis an gcointinn sin agus, má mheasann sé go bhfuil bunús maith léi, an tsuim is dóigh leis d'fhéadfadh an t-údarás áitiúil a chur in iúl go cuí.

(4) Ní dhéanfaidh aon ráiteas ón gCoimisinéir faoi fho-alt (3) den alt seo difir do dhiscréid an údaráis áitiúil maidir leis an airleacan ná le méid an airleacain.

(5) Ní bheidh feidhm ag an Public Offices Fees Act, 1879, maidir le táillí faoin alt seo agus déanfar na táillí sin uile a bhailiú nó a thógaint i pé slí a ordós an tAire Airgeadais ó am go ham agus íocfar isteach sa Stát-Chiste nó cuirfear chun tairbhe don Stát-Chiste iad do réir mar ordós an tAire sin.

(6) Íocfar as airgead a sholáthrós an tOireachtas aon chaiteachais faoina raghaidh an tAire Airgeadais ag tabhairt éifeachta don alt seo.

(7) Gach rialachán a déanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá agus fiche a shuífeas an Teach sin tar éis an rialachán sin a leagadh faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar d'aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán sin.

Gearrtheideal, forl iriú agus comhlua.

3. —(1) Féadfar an tAcht um Thithe Beaga Cónaithe d'Fháil, 1957 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar an tAcht seo agus na hAchta um Thithe Beaga Cónaithe d'Fháil, 1899 go 1956, a léamh agus d'fhorléiriú mar aon ní amháin agus féadfar na hAchta um Thithe Beaga Cónaithe d'Fháil, 1899 go 1957, a ghairm díobh le chéile.