15 1957


Uimhir 15 de 1957.


AN tACHT LEITHREASA, 1957.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO CHUR SUIM ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CHRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRÍOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD CAOGA A SEACHT AGUS NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRÍOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD CAOGA A hOCHT, DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA A DEONADH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE, 1957 , AGUS A DEONTAR LEIS AN ACHT SEO, CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUÍ, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE ÁIRITHE MAIDIR LE hIASACHT D'FHÁIL. [18 Iúil, 1957.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Deontais as an bPríomh-Chiste.

£2,480,109 d'eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1956-57.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim dhá mhilliún, ceithre chéad agus ochtó míle, céad agus naoi bpuint d'eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánuithe an tsoláthair a deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar chríoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle naoi gcéad caoga a seacht.

£69,422,620 d'eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1957-58.

2. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim seasca a naoi milliún, ceithre chéad fiche agus dhá mhíle, sé chéad agus fiche punt d'eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánuithe an tsoláthair a deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle naoi gcéad caoga a hocht.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó ná £71,902,729 a thógaint ar iasacht.

3. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim nó suimeanna nach mó san iomlán ná seachtó a haon milliún, naoi gcéad agus dhá mhíle, seacht gcéad fiche agus naoi bpuint a thógaint ar iasacht ó dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna d'airleacan chun an Aire Airgeadais, agus chun an céanna a thógaint ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith a chruthú agus d'eisiúint agus iad faoi pé ráta úis, agus fós faoi réir pé coinníoll i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheas muirear príomhshuime agus úis aon urrús a heiseofar faoin Acht seo agus muirear na gcostas faoina raghfar i dtaobh na hurrúis sin d'eisiúint.

(3) Déanfar aon airgead a cruinneofar trí urrúis arna n-eisiúint faoin Acht seo a chur i gcreidiúnas do chuntas an Stát-Chiste agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Deontais a Leithreasú.

Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £110,212,729, a leithreasú.

4. —(1) Na suimeanna uile a deontar as an bPríomh-Chiste, leis an Acht seo agus leis an Acht eile a luaitear i Sceideal A a ghabhas leis an Acht seo, chun slánuithe an tsoláthair a deonadh agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim céad agus deich milliún dhá chéad agus dhá mhíle dhéag seacht gcéad fiche agus naoi bpuint, déantar iad a leithreasú agus measfar iad a bheith arna leithreasú, amhail ó dháta na nAcht a luaitear sa Sceideal sin A a rith, chun na seirbhísí agus na críocha a luaitear i Sceideal B a ghabhas leis sin. An achomaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhas léi sin, maraon leis an nóta (más ann), a ghabhas leis na sceidil sin, measfar gur cuid den Acht seo iad amhail is dá mbeidís i gcorp an Achta seo.

(2) I dteannta na suimeanna a deontar as an bPríomh-Chiste agus dá dtagartar sa bhfo-alt sin roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a taispeántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal B a ghabhas leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim sé mhilliún, sé chéad agus dhá mhíle dhéag trí chéad agus tríocha a haon puint d'úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é d'úsáid mar leithreasa-í-gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na gcríocha a sonraítear sa Sceideal sin.

Gearrtheideal.

5. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1957 , a ghairm den Acht seo.

An Achomaireacht ar Sceidil A agus B dá dTagartar san Acht seo.

Sceideal A.

DEONTAIS.

Deontais as an bPríomh-Chiste

..

..

..

..

..

£110,212,729

Sceideal B.

DEONTAIS A LEITHREASU.

An Bhliain

Suimeanna nach mó ná

Deontais Soláthair

Leithreasai-gCabhair

£

s.

d.

£

s.

d.

1956-57 (Forlíontach)

..

..

3,490,109

0

0

* 360,590

0

0

1957-58

..

..

..

..

106,722,620

0

0

6,972,921

0

0

An tIomlán

..

..

..

110,212,729

0

0

6,612,331

0

0

Sceideal A.

DEONTAIS AS AN bPRÍOMH-CHISTE.

£

s.

d.

Chun Seirbhíse na bliana dar chríoch 31 Márta, 1932:

Faoi Acht Uimh. 2 de 1957

..

..

..

..

1,010,000

0

0

Faoin Acht seo

..

..

..

..

..

..

2,480,109

0

0

Chun Seirbhíse na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1958:

Faoi Acht Uimh. 2 de 1957

..

..

..

..

37,300,000

0

0

Faoin Acht seo

..

..

..

..

..

..

69,422,620

0

0

An tIomlán

..

..

..

..

..

..

£110,212,729

0

0

Sceideal B.

DEONTAIS A LEITHREASU.

Cuid I.

Sceideal de shuimeanna Forlíontacha a deonadh, agus de shuimeanna a féadfar d'úsáid mar Leithreasa-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí ar leithligh a luaitear anseo go sonrach, don bhliain dar chríoch an 31ú de Mhárta, 1957.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasa-igCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

9

Chun Caiteachais i leith Foirgintí Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a Chothabháil; chun Oibreacha Siltin agus Oibreacha Innealltóireachta eile a Dhéanamh agus a Chothabháil; agus chun Deontais-i-gCabhair d'Uiscebhealach na Sionainne     ...

25,500

--

17

Chun Rátaí agus Ranníoc in ionad Rátaí, etc., i leith Maoine Rialtais, agus chun Ranníoc i leith Rátaí ar Aitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha     ...

23,000

700

22

Chun Deontas d'Ollscoileanna agus do Choláistí, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ...     ...     ...     ...

20,000

--

25

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na Luachála Ginearálta agus na Suirbhéireachta Tórann, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...     ...

10

805

27

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thalmhaíochta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun íoctha Cúnamh Airgid áirithe agus Ildeontas-i-gCabhair     ...

490,000

* 362,0

38

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais agus Costais eile i dtaobh Tógáil Tithe agus Deontais Ilghnéitheacha     ...     ...     ...     ...

40,000

--

51

Chun Seirbhísí áirithe Iompair; chun Deontas i leith Cuanta; chun Tuarastal agus Costas na Muir-Sheirbhíse [na hAchta Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1952, agus an tAcht Imeall Trá, 1933 (Uimh. 12 de 1933) ]; chun Trealaimh áirithe Chosanta do Longa; chun íocaíochtaí áirithe i leith Cúitimh, lena n-áirítear costas cóireála leighis ( Uimh. 19 de 1946 ); agus chun na Seirbhíse Tarrthála Cósta     ...     ...     ...     ...

1,300,000

--

58

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Ghnóthaí Eachtracha, agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin ( Uimh. 16 de 1924 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...

10

--

59

Chun ranníoc do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar Eacnamaíochta san Eoraip agus do na Náisiúin Aontaithe; agus chun costas eile ina dtaobh sin     ...     ...     ...     ...

10

--

61

Chun íocaíochtaí leis an gCiste Arachais Shóisialaigh ( Uimh. 14 de 1950 agus Uimh. 11 de 1952 )     ...     ...     ...

1,581,000

--

63

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Shláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais Ilghnéitheacha agus Deontais-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

10

--

68

Chun Tuarastal agus Costas Roinn na Gaeltachta     ...     ...     ...     ...

10,000

--

69

Chun Airleacain Ilghnéitheacha áirithe d'aisíoc leis an gCiste Teagmhais     ...

569

--

£

3,490,109

* 360,590

Sceideal B.

Cuid II.

Sceideal de shuimeanna a deonadh, agus de shuimeanna a féadfar d'úsáid mar Leithreasa-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfas chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1958.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasa-i gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Chun Tuarastal agus Costas Oifig Rúnaí an Uachtaráin agus chun Costas áirithe eile a bhaineas le Teaghlachas an Uachtaráin ( Uimh. 24 de 1938 )     ...

8,240

--

2

Chun Tuarastal agus Costas Tithe an Oireachtais, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

232,330

--

3

Chun Tuarastal agus Costas Roinn an Taoisigh ( Uimh. 16 de 1924 ; Uimh. 40 de 1937 ; Uimh. 38 de 1938 ; agus Uimh. 24 de 1947 )     ...     ...     ...

29,180

--

4

Chun Tuarastal agus Costas na Príomh-Oifige Staidrimh     ...     ...     ...

145,820

500

5

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ( Uimh. 1 de 1923 )     ...     ...     ...     ...     ...

35,530

5,980

6

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Pháighmháistir Ghinearálta     ...

167,500

1,510

7

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

1,950,700

83,000

8

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na nOibreacha Poiblí (1 & 2 Will. 4, c. 33, ailt 5 agus 6; 5 & 6 Vict., c. 89, ailt 1 agus 2; 9 & 10 Vict., c. 86, ailt 2, 7 agus 9; etc.)     ...     ...     ...     ...

424,100

103,700

9

Chun Caiteachais i leith Foirgintí Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a Chothabháil; chun Oibreacha Siltin agus Oibreacha Innealltóireachta eile a Dhéanamh agus a Chothabháil; agus chun Deontais-i-gCabhair d'Uiscebhealach na Sionainne     ...     ...     ...

3,766,200

190,817

10

Chun Scéimeanna Fostaíochta agus Eigeandála (lena n-áirítear Fóirthint ar Ghátar)     ...     ...     ...     ...     ...

658,450

20,000

11

Chun Luach Saothair i leith Stoic Rialtais a Bhainistí     ...     ...     ...     ...

51,220

--

12

Chun Tuarastal agus Costas na Saotharlainne Stáit     ...     ...     ...     ...

24,280

1,430

13

Chun Tuarastal agus Costas Choimisiún na Stát-Sheirbhíse ( Uimh. 45 de 1956 ), agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla ( Uimh. 39 de 1926 , Uimh. 15 de 1940 agus Uimh. 9 de 1946 )     ...     ...

39,800

17,960

14

Chun Deontais don Chomhairle Ealaíon ( Uimh. 9 de 1951 )     ...     ...     ...

20,000

--

15

Chun Tuarastal agus Costas Coimisiún, Coistí agus Fiosrúchán Speisialta     ...

10,880

--

16

Chun Pinsean, Aoisliúntas, Cúitimh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre), agus Liúntas agus Aiscí, Breise agus eile, faoi na hAchta Aoisliúntas, 1834 go 1956, agus faoi Reachta iolartha eile; Pinsean, Liúntas agus Aiscí Eisreachtúla arna ndámhadh ag an Aire Airgeadais; táillí do Lia-Réiteoirí agus corr-tháillí do Dhochtúirí; Cúitimh agus Iocaíocht eile i leith Díobhála Pearsanta; etc.

980,200

126,510

17

Chun Rátaí agus Ranníoc in ionad Rátaí, etc., i leith Maoine Rialtais, agus chun Ranníoc i leith Rátaí ar Aitribh i seilbh ionadaithe do Rialtais Eachtracha     ...

388,000

11,100

18

Chun Seirbhíse Sicréidí     ...     ...     ...

7,000

--

19

Chun Costas faoin Acht Timpeall Toghchán, 1923, agus faoi Acht na nGiúirithe, 1927 ( Uimh. 12 de 1923 agus Uimh. 23 de 1927 )     ...     ...     ...     ...     ...

18,000

--

20

Chun an Deontas d'Údaráis Áitiúla i gcóir Faoisimh maídir le Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta a mhéadú ( Uimh. 35 de 1925 ; Uimh. 28 de 1931 ; Uimh. 23 de 1939 ; Uimh. 36 de 1946 ; Uimh. 36 de 1953 ; agus Uimh. 18 de 1956 )     ...

5,160,000

--

21

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Ard-Aighne, etc., agus chun Costas Inchúiseamh Coiriúla agus Dlí-mhuirear eile, lena n-áirítear Deontas Faoisimh maidir le Costas áirithe is iníoctha as Rátaí Áitiúla do réir Reachta     ...     ...

118,760

5,000

22

Chun Deontas d'Ollscoileanna agus do Choláistí, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ...     ...     ...     ...

671,640

--

23

Chun Costas Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe, Cúiteamh agus Iocaíochtaí eile i ndáil le Díobhála do Mhaoin ( Uimh. 24 de 1941 ), agus íocaíochtaí Cúitimh mar gheall ar Bhás nó Díobhála Pearsanta     ...     ...

50,000

--

24

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an tSoláthair; chun Clódóireachta agus Ceangailteoireachta, agus chun Scríobhábhair, Páipéar, Leabhair, Inneallra Oifige agus Soláthairtí eile Oifige a sholáthar i gcóir na Seirbhíse Poiblí; agus chun Ilchuspóirí Ilghnéitheacha, lena n-áirítear Tuairiscí Díospóireacht an Oireachtais, Billí, Achta agus Foilseacháin eile Rialtais d'fhoilsiú agus a dhíol     ...     ...     ...     ...     ...

427,300

105,405

25

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na Luachála Ginearálta agus na Suirbhéircachta Tórann, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...     ...

78,100

8,140

26

Chun Tuarastal agus Costas Suirbhéireachta an Ordanáis agus Mion-Seirbhísí, lena n-áirítear Macasamhla de Lámhscríbhinní Seanda a dhéanamh     ...

73,800

7,010

27

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Talmhaíochta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun íoctha Cúnamh Airgid áirithe agus Ildeontas-i-gCabhair     ...

6,837,950

1,702,255

28

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Iascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear Ildeontais-i-gCabhair     ...     ...     ...

132,200

26,720

29

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Dhlí agus Cirt, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...     ...

91,700

--

30

Chun Tuarastal agus Costas an Gharda Shíochána, lena n-áirítear Pinsin, etc. (9 & 10 Geo. 5, c. 68; Uimh. 25 de 1924 ; Uimh. 7 de 1925 ; Uimh. 10 de 1926 ; Uimh. 32 de 1933 ; Uimh. 5 de 1937 ; Uimh. 19 de 1941 ; Uimh. 1 agus 17 de 1945; agus Uimh. 41 de 1947 ) agus chun íocaíochtaí cúitimh agus costas eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla ( Uimh. 19 de 1946 agus Uimh. 15 de 1949 )     ...     ...     ...     ...

4,666,080

113,053

31

Chun Costas Príosún, Forais Naomh Pádraig, agus Cothabhála Príosúnach a coinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair (17 & 18 Vict., c. 76; 34 & 35 Vict., c. 112, alt 6; 40 & 41 Vict., c. 49; 47 & 48 Vict., c. 36; 61 & 62 Vict., c. 60; 1 Edw. 7, c. 17, alt 3; 8 Edw. 7, c. 59; 4 & 5 Geo. 5, c. 58; agus Uimh. 9 de 1956 )     ...     ...     ...

174,940

27,467

32

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste (7 Edw. 7, c. 17, alt 3; Uimh. 27 de 1926 , ailt 49, 50 agus 66; Uimh. 15 de 1928 , alt 13; Uimh. 48 de 1936 , ailt 51 agus 77; Uimh. 4 de 1946 , ailt 35 agus 36; Uimh. 21 de 1946 ; Uimh. 8 de 1951 ; agus Uimh. 32 de 1953 ) agus chun deontais Cheanntsraithe     ...     ...

90,790

--

33

Chun Tuarastal, Liúntas agus Costas Oifigeach Cúirte Cuarda, Breithiún Cuarda Sealadacha sa Bhreis agus Sirriam; Costas Taistil Breithiún Cuarda; agus na gCostas a bhaineas le Liostaí Vótálaithe agus Giúroirí d'Athscrúdú ( Uimh. 27 de 1926 , etc.)     ...     ...     ...     ...

120,460

37,729

34

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte Breithiúnais nach muirear ar an bPríomh-Chiste ( Uimh. 27 de 1926 , Uimh. 48 de 1936 , Uimh. 25 de 1945 agus Uimh. 32 de 1953 )     ...     ...

102,670

1,500

35

Chun Tuarastal agus Costas Chlárlann na Talún (40 & 41 Vict., c. 57; 54 & 55 Vict., c. 66; Uimh. 10 de 1924 , alt 102; agus Uimh. 26 de 1942 , alt 22); agus Chlárlann na nDintiúirí (2 & 3 Will. 4, c. 87; 27 & 28 Vict., c. 76; 38 & 39 Vict., c. 5; agus 46 & 47 Vict., c. 20)     ...

109,670

--

36

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na nAnnálacha Poiblí agus Choimeádaí na Stát-Pháipéar, Baile Atha Cliath (30 & 31 Vict., c. 70; 38 & 39 Vict., c. 59; agus 39 & 40 Vict., c. 58), agus chun Doiciméid Stairiúla, etc., a cheannach

9,290

--

37

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na dTabhartas agus na dTiomnacht Carthanúla (7 & 8 Vict., c. 97, ailt 7 agus 8; 30 & 31 Vict., c. 54, alt 24; 34 & 35 Vict., c. 102; agus Uimh. 18 de 1955 )

5,940

38

38

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais agus Costas eile i dtaobh Tógáil Tithe agus Deontais Ilghnéitheacha     ...     ...     ...     ...

4,728,700

58,548

39

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Oideachais agus chun Costas a bhaineas leis an gComhairle Oideachais     ...     ...

366,740

88

40

Chun Bun-Oideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múin oirí Scoile Náisiúnta     ...

9,138,350

120,150

41

Chun Meán-Oideachais, lena n-áirítear Deontas Tuarastal na Múinteoirí, Deontas Ceanntsraithe, Breis-Thuarastal do Mhúinteoirí Meán-Scoile agus Deontas do Chiste Pinsin na Meán-Mhúinteoirí

2,308,700

59,020

42

Chun Iocaíochtaí faoi na hAchta Gairm-Oideachais, 1930 go 1953 ( Uimh. 29 de 1930 ; Uimh. 50 de 1936 ; Uimh. 9 de 1944 ; Uimh. 1 de 1947 ; Uimh. 33 de 1950 ; agus Uimh. 37 de 1953 ), agus chun críocha eile i dtaobh Ceard-Oideachais agus Oideachais Leanúnaigh     ...

1,135,620

38,772

43

Chun Tuarastal agus Costas na bhForas Eolaíochta agus Ealaíon, chun Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, agus Ildeontas-i-gCabhair     ...

151,650

10,812

44

Chun Costas i dtaobh Scoileanna Ceartúcháin agus Saothair, lena n-áirítear Aiteanna Coinneála (8 Edw. 7, c. 67; Uimh. 17 de 1926 ; Uimh. 12 de 1941 ; agus Uimh. 6 de 1949 )     ...     ...     ...

184,110

4,705

45

Chun Deontas d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Atha Cliath ( Uimh. 13 de 1940 )     ...

64,300

--

46

Chun Tuarastal agus Costas na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

11,020

--

47

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann (44 & 45 Vict., c. 49, alt 46, agus c., 71, alt 4; 48 & 49 Vict., c. 73 ailt 17, 18 agus 20; 54 & 55 Vict., c. 48; 3 Edw. 7, c. 37; 7 Edw. 7, c. 38 agus c. 56; 9 Edw., 7. c. 42; Uimh. 27 agus 42 de 1923; Uimh. 25 de 1925 ; Uimh. 11 de 1926 ; Uimh. 19 de 1927 ; Uimh. 31 de 1929 ; Uimh. 11 de 1931 ; Uimh. 33 agus 38 de 1933; Uimh. 11 de 1934 ; Uimh. 41 de 1936 ; Uimh. 26 de 1939 ; Uimh. 12 de 1946 ; Uimh. 25 de 1949 ; Uimh. 16 de 1950 ; Uimh. 18 de 1953 ; agus Uimh. 21 de 1954 )     ...     ...

2,036,270

166,785

48

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Foraoiseachta ( Uimh. 13 de 1946 agus Uimh. 6 de 1956 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair chun Talamh a Thógáint     ...     ...     ...     ...     ...

1,941,000

313,205

49

Le haghaidh Tuarastal agus Costas Roinn na Gaeltachta, maille le Deontais le haghaidh Tithe agus Ildeontais-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

505,440

403,820

50

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus chun íoctha Cúnamh Airgid áirithe agus Ildeontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

3,437,360

75,957

51

Chun Seirbhísí áirithe Iompair; chun Deontas i leith Cuanta; chun Tuarastal agus Costas na Muir-Sheirbhíse [na hAchta Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1952, agus an tAcht Imeall Trá, 1933 (Uimh. 12 de 1933) ]; chun Trealaimh áirithe Chosanta do Longa; chun íocaíochtaí áirithe i leith Cúitimh, lena n-áirítear costas cóireála leighis ( Uimh. 19 de 1946 ); agus chun na Seirbhísc Tarrthála Cósta     ...     ...     ...

3,819,390

93,100

52

Chun Seirbhísí Eitlíochta agus Meitéarlaíochta     ...     ...     ...     ...     ...

316,360

580,340

53

Chun Tuarastal agus Costas na hOifige Cláraitheachta Maoine Tionscail agus Tráchtála ( Uimh. 16 de 1927 , Uimh. 13 de 1929 , Uimh. 45 de 1947 agus Uimh. 32 de 1949 )     ...     ...     ...     ...

26,850

--

54

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Phoist agus Telegrafa (45 & 46 Vict., c. 74; S Edw. 7, c. 48; 1 & 2 Geo. 5 c. 26; na hAchta Telegrafa, 1863 go 1953; Uimh. 45 de 1926 ; Uimh. 14 de 1940 , ailt 30 agus 31; Uimh. 14 de 1942 , alt 23; Uimh. 17 de 1951 , etc.), agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...

8,663,500

545,608

55

Chun Tuarastal agus Costas eile i ndáil le Forleathadh Neamhshreangach ( Uimh. 45 de 1926 ), lena n-áirítear Ceolchoirmeacha Poiblí     ...     ...     ...     ...

430,500

93,400

56

Chun Oglaigh na hÉireann (lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe) faoin Acht Cosanta, 1954 (Uimh. 18 de 1954) , agus chun Costas áirithe riaracháin ina dtaobh sin; chun Costas áirithe faoi na h Achta um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939 agus 1940 ( Uimh. 13 de 1939 agus Uimh. 2 de 1940 ) agus faoi na h Achta um Réamhchúram in aghaidh Aer-Ruathar, 1939 agus 1946 ( Uimh. 21 de 1939 agus Uimh. 28 de 1946 ); chun Costas i dtaobh Boinn a thabhairt amach, etc.; chun Costas an Bhúró Staire Míleata; agus chun Deontais-i-gCabhair do Chumann Croisc Deirge na hÉireann ( Uimh. 32 de 1938 )     ...     ...

6,171,220

226,196

57

Chun Pinsean Créachta agus Míchumais, Pinsean Breise agus Pinsean Fear Pósta, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 26 de 1923 , Uimh. 12 de 1927 , Uimh. 24 de 1932 , Uimh. 15 de 1937 , Uimh. 2 de 1941 , Uimh. 14 de 1943 , Uimh. 3 de 1946 , Uimh. 19 agus 28 de 1949, Uimh. 23 de 1953 , etc.); Pinsean, Liúntas agus Aiscí Seirbhíse Míleata ( Uimh. 48 de 1924 , Uimh. 26 de 1932 , Uimh. 43 de 1934 , Uimh. 33 de 1938 , Uimh. 5 de 1944 , Uimh. 11 agus 34 de 1945, Uimh. 7 agus 29 de 1949 agus Uimh. 5 de 1953 ); Pinsean, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 37 de 1936 , Uimh. 9 de 1948 , Uimh. 30 de 1950 , Uimh. 27 de 1952 , Uimh. 4 de 1953 , etc.); Iocaíochtaí i leith Cúitimh do Chomhaltaí den Fhórsa Cosanta Áitiúil ( Uimh. 19 de 1946 , agus Uimh. 15 de 1949 ); agus chun Ranníoc agus Costas iolartha ina dtaobh sin, etc.     ...     ...

1,657,130

--

58

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Ghnóthaí Eachtracha, agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin ( Uimh. 16 de 1924 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...

450,410

5,386

59

Chun ranníoc do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar Eacnamaíochta san Eoraip agus do na Náisiúin Aontaithe; agus chun costas eile ina dtaobh sin     ...     ...     ...     ...     ...

71,570

--

60

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh     ...     ...     ...

474,700

934,030

61

Chun íocaíochtaí leis an gCiste Arachais Shóisialaigh ( Uimh. 14 de 1950 agus Uimh. 11 de 1952 )     ...     ...     ...

3,655,000

--

62

Chun Pinsean Sean-Aoise agus Pinsean do Dhaill, Liúntas Leanaí, Cúnaimh Dhífhostaíochta, Plnsean Neamhranníocach Baintreach agus Dílleachtaí agus chun Ilseirbhísí Ilghnéitheacha Leasa Shóisialaigh, lena n-áirítear Deontais

18,539,000

310,250

63

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Shláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla agus Deontais Ilghnéitheacha     ...     ...

8,114,600

333,760

64

Chun Costas Cothabhála, etc., Othar i nGealtlann Dúndroma (8 & 9 Vict., c. 107; agus Uimh. 19 de 1945 )     ...

44,410

2,165

65

Chun Deontais do Bhord Fáilte Éireann ( Uimh. 5 de 1955 )     ...     ...     ...

400,000

--

£

106,722,620

6,972,921

Iomlán Sceidil B     ...     ...     ...£

110,212,729

6,612,331

* Easnamh.

* Easnamh.

* Easnamh.