21 1958


Uimhir 21 de 1958.


AN tACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT) (LEASÚ), 1958.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ NA nACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927 GO 1957. [23 Iúil, 1958.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

An Príomh-Acht, 1927, Uimh. 16 .

1. —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Maoine Tionscail agus Tráchtála (Cosaint), 1927.

Leasú ar alt 154 den Phríomh-Acht.

2. —(1) Déantar leis seo alt 154 den Phríomh-Acht arna leasú le halt 8 den Acht Maoine Tionscail agus Tráchtála (Cosaint) (Leasú), 1957 ( Uimh. 13 de 1957 ), a leasú tuilleadh—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad míre (a) d'fho-alt (2):

“(a) chun aon aistriú ar an obair a sholáthar, d'athsholáthar, a léiriú nó d'fhoilsiú;”;

agus

(ii) trí fho-alt (2A) agus fo-alt (2B) a scrios.

(2) I gcás inar tharla, roimh thosach feidhme an Achta seo, go dtáinig deireadh, de bhuaidh feidhme fo-ailt (2) d'alt 154 den Phríomh-Acht leis an aon-cheart chun aon aistriú Gaeilge ar obair áirithe a sholáthar, d'athsholáthar, a léiriú nó d'fhoilsiú, beidh, amhail ó thosach feidhme an Achta seo, an t-aon-cheart sin ann arís mar chuid den chóipcheart san obair sin ar feadh na coda eile de théarma an chóipchirt sin faoi Chuid VI den Phríomh-Acht arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin ar a n-áirítear an tAcht seo.

(3) (a) Faoi réir míre (b) den fho-alt seo, i gcás inar tharla de bhuaidh feidhme fo-ailt (2) d'alt 154 den Phríomh-Acht, go raibh deireadh tagtha, roimh thosach feidhme an Achta seo, leis an aoncheart chun aon aistriú Gaeilge ar obair áirithe a sholáthar, d'athsholáthar, a léiriú nó d'fhoilsiú agus go raibh an obair aistrithe go Gaeilge roimh thosach feidhme an Achta seo, ansin, pé acu a foilsíodh nó nár foilsíodh an t-aistriú roimh thosach feidhme an Achta seo, ní sárú ar chóipcheart san obair an t-aistriú sin d'fhoilsiú tar éis tosach feidhme an Achta seo.

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) den fho-alt seo i gcás ina ndéanfar an chéad fhoilsiú ar an aistriú tar éis trí bliana ó dháta thosach feidhme an Achta seo.

(c) Sa bhfo-alt seo tá le “foilsiú” an bhrí atá leis i gCuid VI den Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 155 den Phríomh-Acht.

3. —Leasaítear leis seo alt 155 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur le mír (i) d'fho-alt (1):

“ar choinníoll go ndéanfar, i gcás léirmheasa, nó achomaireachta i bpáipéar nuachta, má tógtar aon sleacht as an obair, foinse an tsleachta a admháil agus ainm údair na hoibre, má bhíonn sí ar an obair, a lua;”;

(b) tríd an méid seo a leanas a chur le mír (iv) d'fho-alt (1):

“agus déanfar ainm údair aon oibre as ar tógadh na hionaid sin a lua má bhíonn sí ar an obair sin;”.

Rialacha cúirte chun críocha an Phríomh-Achta.

4. —D'ainneoin an míniú ar “orduithe” in alt 3 den Phríomh-Acht—

(a) ciallaíonn “orduithe” i bhfo-alt (4) d'alt 85 (sa mhéid go mbaineann an focal sin le achomharc chun na cúirte), i bhfo-alt (6) agus i bhfo-alt (7) d'alt 91 agus in alt 129 den Acht sin forordaithe le rialacha cúirte, agus

(b) ní forléireofar alt 153 den Acht sin mar alt a chumasaíos don Aire rialacha a dhéanamh i dtaobh aon ábhair ar iomchuí foráil a dhéanamh ina leith le rialacha cúirte.

Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

5. —(1) Féadfar an tAcht Maoine Tionscail agus Tráchtála (Cosaint) (Leasú), 1958 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar na hAchta Maoine Tionscail agus Tráchtála (Cosaint), 1927 go 1957, agus an tAcht seo d'fhorléiriú le chéile mar aon ní amháin agus féadfar na hAchta Maoine Tionscail agus Tráchtála (Cosaint), 1927 go 1958, a ghairm díobh le chéile.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfas an tAire le hordú.