12 1967


Uimhir 12 de 1967


AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO BHUNÚ NÓS IMEACHTA NUA LE hAGHAIDH REAMHSCRÚDÚ CIONTA INDIOTÁILTE AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AN DLÍ CHOIRIÚIL AGUS RIARADH AN DLÍ CHOIRIÚIL. [13 Meitheamh, 1967]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

CUID I

Réamhráiteach

Gearrtheideal.

1. —Féadfar an tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 , a ghairm den Acht seo.

Tosach feidhme.

2. —Tiocfaidh alt 3 agus Cuid II agus III i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Dlí agus Cirt le hordú.

Aisghairm.

3. —Déantar leis seo gach achtachán dá luaitear sa Sceideal a aisghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún.

Ionchúisitheoir.

4. —San Acht seo ciallaíonn “an t-ionchúisitheoir”, maidir le cion, an duine atá ag ionchúiseamh an chiona, arb é an tArd-Aighne é, duine ag ionchúiseamh ar agra an Ard-Aighne nó duine atá údaraithe le dlí ionchúiseamh a dhéanamh.

CUID II

Réamhscrúdú Cionta Indíotáilte sa Chúirt Dúiche

Nós imeachta.

5. —(1) I gcás ina mbeidh duine cúisithe os comhair na Cúirte Dúiche agus é faoi chúiseamh i gcion indíotáilte, ansin, mura go hachomair a bheidh an cás á thriail, nó mura bpléadálfaidh an cúisí ciontach, déanfaidh an breitheamh réamhscrúdú ar an gcúiseamh de réir forálacha na Coda seo.

(2) Déanfar tagairtí in aon achtachán do réamhscrúdú ciona indíoltáilte a fhorléiriú mar thagairtí don nós imeachta atá leagtha amach sa Chuid seo.

Doiciméid a bheidh le seirbheáil ar an gcúisí.

6. —(1) Cuirfidh an t-ionchúisitheoir faoi deara go seirbheálfar na doiciméid seo a leanas ar an gcúisí—

(a) ráiteas ar na cúisimh ina choinne,

(b) cóip d'aon fhaisnéis mhionnaithe i scríbhinn ar ar tionscnaíodh na himeachtaí,

(c) liosta de na finnéithe a bheartaítear a ghlaoch ag an triail,

(d) ráiteas ar an bhfianaise a thabharfaidh gach finné díobh, agus

(e) liosta d'fhoilseáin (más ann).

(2) Tabharfar cóipeanna de na doiciméid don Chúirt freisin.

(3) Beidh de cheart ag an gcúisí gach foilseán a iniúchadh.

(4) Féadfaidh an t-ionchúisitheoir a chur faoi deara go seirbheálfar ar an gcúisí, agus go dtabharfar don Chúirt, ráiteas breise ar an bhfianaise a thabharfaidh finné ar soláthraíodh cheana féin ráiteas ar a fhianaise.

Réamhscrúdú.

7. —(1) Breithneoidh an breitheamh na doiciméid agus na foilseáin, aon teistíocht nó ráiteas a tógadh de réir an ailt seo agus aon aighneachtaí a dhéanfaidh an t-ionchúisitheoir nó an cúisí nó a dhéanfar thar ceann an ionchúisitheora nó an chúisí.

(2) Beidh an t-ionchúisitheoir agus an cúisí araon i dteideal fianaise a thabhairt trí theistíocht faoi mhionn agus fós a éileamh go ndéanfaidh aon duine, cibé acu a bheidh nó nach mbeidh sé ar an liosta finnéithe a soláthraíodh, freastal os comhair an bhreithimh, agus an duine sin a scrúdú i modh teistíochta faoi mhionn.

(3) Féadfar finné faoi fho-alt (2) a chroscheistiú agus a athcheistiú ar a fhianaise. Scríobhfar síos a theistíocht, léifear amach dó í agus síneoidh sé féin agus an breitheamh í.

(4) (a) Fiafróidh an breitheamh den chúisí an bhfuil aon ní le rá aige mar fhreagra ar an gcúiseamh. Tabharfaidh an breitheamh rabhadh don chúisí nach gá dó aon ní a rá mura mian leis é agus aon ní a déarfaidh sé go scríobhfar síos é agus, má chuirtear ar aghaidh é chun trialach, go bhféadfar é a thabhairt i bhfianaise ag a thriail.

(b) Aon ní a déarfaidh an cúisí mar fhreagra ar cheist agus rabhadh an bhreithimh, scríobhfar síos é agus léifear amach dó é agus síneoidh an breitheamh é.

(c) Féadfar ráiteas an chúisí, agus é sínithe amhlaidh de dhealramh, a thabhairt i bhfianaise ag a thriail gan tuilleadh cruthúnais mura rud é go gcruthófar nár síníodh é ag an mbreitheamh a n-airbheartóidh sé a bheith sínithe aige.

(d) Ní choiscfidh aon ní san fho-alt seo ar an ionchúisitheoir aon admháil, nó aon ráiteas eile a rinne an cúisí aon tráth, má tá sin inghlactha de réir dlí mar fhianaise in aghaidh an chúisí, a thabhairt i bhfianaise.

Cinneadh ar réamhscrúdú.

1951, Uimh. 2 .

8. —(1) Más é tuairim an bhreithimh go bhfuil leorchás ann chun an cúisí a chur ar a thriail mar gheall ar an gcion inar cúisíodh é, cuirfidh sé ar aghaidh é chun trialach.

(2) Más é tuairim an bhreithimh go bhfuil leorchás ann chun an cúisí a chur ar a thriail mar gheall ar chion indíotáilte éigin seachas an cion inar cúisíodh é, cuirfidh sé faoi deara é a chúiseamh sa chion sin, rachaidh sé ar aghaidh de réir alt 7 (4), a mbeidh éifeacht aige leis na focail “má chuirtear ar aghaidh é chun trialach” fágtha ar lár as mír (a), agus, mura rud é go bhfuil feidhm ag alt 13, cuirfidh sé ar aghaidh é chun trialach.

(3) Tá fo-ailt (1) agus (2) faoi réir forálacha alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1951 , a bhaineann le mionchionta.

(4) Más é tuairim an bhreithimh nár nochtadh ach cion achomair, agus go dtoileoidh an tArd-Aighne leis sin, cuirfidh sé faoi deara an cúisí a chúiseamh sa chion acomhair agus déileálfaidh sé leis an gcás dá réir sin.

(5) Mura mbeidh feidhm ag aon cheann de na forálacha sin roimhe seo, ordóidh an breitheamh an cúisí a scaoileadh maidir leis an gcion a bheidh faoi scrúdú.

(6) Is i scríbhinn arna síniú ag an mbreitheamh a bheidh ordú ó bhreitheamh ag cur duine cúisithe ar aghaidh chun trialach.

Ordú finné.

9. —(1) Déanfaidh an breitheamh, má chinneann sé an cúisí a chur ar aghaidh chun trialach, ordú (dá ngairtear ordú finné san alt seo) i leith gach duine ar soláthraíodh ráiteas ar a fhianaise nó ar tógadh a theistíocht faoin gCuid seo á cheangal air freastal agus fianaise a thabhairt os comhair na cúirte a ag mbeidh an cúisí le triail agus aon doiciméad nó rud a shonrófar san ordú a thabhairt ar aird.

(2) Aon duine nach ndéanfaidh, gan leithscéal cóir, de réir ordú finné á cheangal air freastal os comhair aon chúirte, beidh sé ciontach i ndíspeagadh na cúirte sin.

(3) Más rud é, ar iarratas ón Ard-Aighne nó ó dhuine cúisithe, gur deimhin leis an mbreitheamh, ó fhianaise faoi mhionn, nach dócha do dhuine áirithe déanamh de réir ordú finné, féadfaidh an breitheamh ceangal cúirtbhanna a chur air láithriú ag an triail, agus má dhiúltaíonn sé dul faoin gceangal sin féadfaidh an breitheamh, le barántas, é a chimiú faoi choimeád go dtí an triail nó go dtí go rachaidh sé sa chúirtbhanna; agus beidh ag an mbreitheamh na cumhachtaí céanna chun iallach a chur ar an duine sin freastal os a chomhair chun críocha an fho-ailt seo atá ag an gCúirt Dúiche maidir le finnéithe in imeachtaí coiriúla.

Toghairm fhinné.

10. —(1) Féadfar toghairm (dá ngairtear toghairm fhinné san alt seo) a eisiúint, ar iarratas ón Ard-Aighne nó ó dhuine cúisithe, as an gcúirt a mbeidh an cúisí curtha ar aghaidh chuici chun trialach á cheangal ar an duine chun a ndíreofar í freastal os comhair chúirt na trialach agus fianaise a thabhairt ag an triail agus aon doiciméad nó rud a thabhairt ar aird a shonrófar sa toghairm, mura rud é gur deimhin leis an gcúirt nach féidir leis an duine sin aon fhianaise ábhartha a thabhairt nó, de réir mar a bheidh, aon doiciméad nó rud a thabhairt ar aird ar dócha dó a bheith ina fhianaise ábhartha.

(2) Aon duine nach ndéanfaidh, gan leithscéal cóir, de réir toghairm fhinné, beidh sé ciontach i ndíspeagadh na cúirte as ar eisíodh an toghairm.

(3) Ní rachaidh an t-alt seo ar dochar d'aon chumhachtaí eile chun iallach a chur ar fhinnéithe freastal ag an triail.

Doiciméid bhreise.

11. —(1) I gcás ina mbeidh an cúisí curtha ar aghaidh chun trialach, cuirfidh an tArd-Aighne faoi deara go seirbheálfar air liosta d'aon fhinnéithe breise a bheartaíonn sé a ghlaoch ag an triail, mar aon le ráiteas ar an bhfianaise a thabharfaidh gach duine díobh, liosta d'aon fhoilseáin bhreise, ráiteas ar aon fhianaise bhreise a thabharfaidh aon fhinné a bhfuil a ainm ar an liosta finnéithe a soláthraíodh cheana féin, agus cóipeanna d'aon ráiteas a taifeadadh faoi alt 7 agus d'aon teistíocht a tógadh faoin alt sin nó faoi alt 14.

(2) Tabharfar cóipeanna de na doiciméid do chúirt na trialach freisin.

Réamhscrúdú a tharscaoileadh ag an gcúisí.

12. —(1) Féadfaidh an cúisí an réamhscrúdú a tharscaoileadh agus glacadh de rogha é a chur ar aghaidh chun trialach le pléadáil neamhchiontach, mura rud é go n-éileoidh an t-ionchúisitheoir go ndéanfaidh finné freastal faoi alt 7 (2).

(2) I gcás tarscaoileadh a dhéanamh amhlaidh ag an gcúisí, cuirfidh an breitheamh ar aghaidh é chun trialach agus cuirfidh an tArd-Aighne faoi deara go seirbheálfar air aon doiciméid is gá a sholáthar don chúisí agus nár seirbheáladh iad cheana féin.

(3) Tabharfar cóipeanna de na doiciméid do chúirt na trialach freisin.

(4) Ní cheadófar do leanbh ná do dhuine óg (de réir bhrí Achta na Leanaí, 1908 go 1957) tarscaoileadh a dhéanamh faoin alt seo ach amháin le toiliú an tuismitheora nó an chaomhnóra ag a bhfuil seilbh agus urláimh iarbhír air.

An nós imeachta má phléadálann cúisí ciontach sa Chúirt Dúiche i gcion indíotáilte.

1939, Uimh. 10 .

1962, Uimh. 11 .

[1951, ailt 3, 4].

1926, Uimh. 45 .

1951, Uimh. 2 .

13. —(1) Baineann an t-alt seo le gach cion indíotáilte ach amháin iad seo a leanas—cion faoin Acht Tréasa, 1939 , dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú, píoráideacht nó sárú tromchúiseach den sórt dá dtagraítear in alt 3 (1) (i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 , lena n-áirítear cion ag cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh.

(2) Má chinntíonn an Chúirt Dúiche aon uair gur mian le duine atá faoi chúiseamh i gcion lena mbaineann an t-alt seo pléadáil ciontach agus más deimhin leis an gCúirt go dtuigeann sé brí an chiona agus na fíorais a líomhnaítear, féadfaidh an Chúirt—

(a) le toiliú an Ard-Aighne, an cion a thriail go hachomair, agus sa chás sin beidh an cúisí inchurtha faoi na pionóis dá bhforáiltear le fo-alt (3), nó

(b) má shíníonn an cúisí pléadáil ciontach, é a chur ar aghaidh i gcomhair pianbhreithe leis an bpléadáil sin chun cúirte a bhféadfaí go dleathach é a chur ar aghaidh chuici chun trialach, dá mba phléadáil neamhchiontach a bhí déanta aige.

(3) (a) Ar a chiontú ag an gCúirt Dúiche i gcion a triaileadh go hachomair faoi fho-alt (2) (a), dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur ar an gcúisí nó, de rogha na Cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná dhá mhí dhéag, nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile.

(b) I gcás cion faoi alt 11 den Acht Radio-Thelegrafaíochta, 1926 , áfach, ní ghearrfaidh an Chúirt fíneáil is mó ná £10 ná téarma príosúnachta is faide ná mí.

(4) (a) Má chuirtear duine ar aghaidh faoin alt seo i gcomhair pianbhreithe, féadfaidh sé a phléadáil i scríbhinn a tharraingt siar agus pléadáil neamhchiontach sa chúiseamh.

(b) Sa chás sin, taifeadfaidh an chúirt pléadáil neamhchiontach, arb ionann oibriú agus éifeacht di, go huile agus go hiomlán, agus d'ordú ó bhreitheamh den Chúirt Dúiche ag cur an chúisí ar aghaidh chun trialach chun na cúirte sin sa chúiseamh sin, agus cuirfidh an tArd-Aighne faoi deara go seirbheálfar air aon doiciméid is gá a sholáthar don chúisí agus nár seirbheáladh iad cheana féin.

(5) Ní dhéanfaidh an t-alt seo difear do dhlínse na Cúirte faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1951 .

Cumhacht bhreise chun teistíochtaí a thógáil.

14. —(1) Más rud é, ar iarratas ón ionchúisitheoir nó ó dhuine cúisithe, gurb é tuairim bhreitheamh den Chúirt Dúiche go mb'fhéidir go dtarlódh d'fhinné ionchais nach bhféadfaidh sé freastal nó go mbeidh cosc air freastal chun fianaise a thabhairt ag triail an chúisí agus gur gá, ar mhaithe leis an gceartas, a chuid fianaise a thógáil i modh teistíochta faoi mhionn, féadfaidh sé ordú a thabhairt dá réir sin.

(2) Tógfar an teistíocht i láthair breitheamh den Chúirt Dúiche agus an chúisí. Scríobhfar síos í, léifear amach don teisteoir í agus síneoidh sé féin agus an breitheamh í.

(3) Sula dtógfar an teistíocht, cuirfidh an breitheamh in iúl don chúisí na himthosca ina bhféadfar í a léamh mar fhianaise ag a thriail.

(4) Féadfar an teisteoir a chroscheistiú agus a athcheistiú ar a fhianaise.

(5) Beidh ag an mbreitheamh na cumhachtaí céanna chun iallach a chur ar fhinné ionchais déanamh de réir an ailt seo, agus chun a áirithiú go bhfreastalóidh an cúisí, atá ag an gCúirt Dúiche maidir le finnéithe in imeachtaí coiriúla.

(6) I gcás ina mbeidh an cúisí curtha ar aghaidh chun trialach is ag an Ard-Aighne amháin is infheidhmithe an ceart iarratais a thugtar don ionchúisitheoir le fo-alt (1).

Teistíocht mar fhianaise.

[1951, a. 9].

15. —(1) Féadfar, faoi réir fho-alt (2), teistíocht a tógadh faoi alt 7 nó 14 a léamh mar fhianaise ag triail an chúisí, má chruthaítear—

(a) go bhfuil an teisteoir marbh nó nach bhféadfaidh sé freastal nó go bhfuil cosc air freastal chun fianaise a thabhairt ag an triail, agus

(b) gur tógadh an teistíocht i láthair an chúisí, agus

(c) gur tugadh caoi chun an teisteoir a chroscheistiú agus a athcheistiú.

(2) Ach amháin i gcás bás an teisteora—

(a) ní léifear teistíocht a tógadh faoi alt 7 ar iarratas ón ionchúisitheoir mura dtoileoidh an cúisí leis sin;

(b) ní léifear teistíocht a tógadh faoi alt 14 má mheasann breitheamh na trialach nach mbeadh sé ar mhaithe leis an gceartas é a léamh.

Cumhacht chun an pobal a eisiamh.

[1951, a. 20 (1) (a)].

1951, Uimh. 2 .

16. —(1) Faoi réir forálacha an ailt seo agus aon achtacháin eile, is i gcúirt oscailte a dhéanfar réamhscrúdú.

(2) I gcás inar deimhin leis an gCúirt, mar gheall ar nádúr nó imthosca an cháis, nó ar dhóigh eile ar mhaithe leis an gceartas, gurb inmhianaithe é, féadfaidh an chúirt an pobal nó aon chuid áirithe den phobal nó aon duine nó daoine áirithe ach amháin ionadaithe bona fide an Phreas a eisiamh as an gcúirt le linn na héisteachta.

(3) Ní rachaidh fo-alt (2) chun dochair do cheart tuismitheora, gaoil nó carad de chuid an chúisí nó de chuid páirtí dhíobháilte fanacht sa chúirt in aon chás lena mbaineann alt 20 (4) den Acht um Cheartas Coiriúil, 1951 .

Toirmeasc le himeachtaí a fhoilsiú.

[cf. 1951, a. 20].

17. —(1) Ní fhoilseoidh aon duine, ná ní chuirfidh faoi deara go bhfoilseofar, aon eolas maidir le haon réamhscrúdú áirithe seachas ráiteas á rá go ndearnadh an scrúdú sin maidir le duine ainmnithe ar chúiseamh sonraithe agus ag insint cad é an cinneadh a tugadh ina leith.

(2) Arna léiriú do bhreitheamh den Chúirt Dúiche, ar iarratas ón Ard-Aighne, go ndearna duine ar bith sárú ar fho-alt (1), féadfaidh sé é sin a dheimhniú faoina láimh don Ard-Chúirt, agus féadfaidh an Chúirt, air sin, fiosrú a dhéanamh faoin gcion a líomnaíodh agus, tar éis aon fhinnéithe a éisteacht a thabharfar ar aird in aghaidh nó ar thaobh an duine sin, agus tar éis aon ráiteas a éisteacht a thairgfear mar chosaint, an duine sin a phionósú nó bearta a dhéanamh lena phionósú ionann is dá mbeadh sé ciontach i ndíspeagadh na Cúirte.

(3) Ní bhainfidh fo-alt (1) le foilsiú cibé eolas a gceadóidh an breitheamh a rinne an réamhscrúdú é a fhoilsiú ar iarratas ón gcúisí.

Scóir eile a chur i ndíotáil.

18. —I gcás ina mbeifear tar éis duine a chur ar aghaidh chun trialach faoin gCuid seo, féadfar, in ionad nó i dteannta na scór ar ar cúisíodh an cion ar ina leith a cuireadh ar aghaidh é, aon scóir a chur sa díotáil ina choinne ar scóir iad a bheidh bunaithe ar aon cheann de na doiciméid (lena n-áirítear aon teistíochtaí agus aon ráiteas a tógadh faoi alt 7) agus de na foilseáin a bhreithnigh an breitheamh ag an réamhscrúdú, más scóir iad is féidir a uamadh go dleathach sa díotáil chéanna.

Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil, 1951 , agus ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil), 1962 .

1951, Uimh. 2 .

1962, Uimh. 12 .

19. —(1) Déantar leis seo alt 2 (2) den Acht um Cheartas Coiriúil, 1951 , a leasú tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) Ní thriailfear duine go hachomair i gcion a shonraítear sa Chéad Sceideal ag uimhreacha tagartha 1, 2, 3 nó 9 ná i gcion a shonraítear ann ag uimhir thagartha 8 nó 15 i leith maoin ar mó ná dhá chéad punt a luach i dtuairim na Cúirte, ná in iarracht ar aon cheann de na cionta réamhráite a dhéanamh mura mbeidh an tArd-Aighne tar éis toiliú lena thriail amhlaidh.”

(2) Déantar leis seo an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Cheartas Coiriúil, 1951 (a shonraíonn na cionta indíotáilte a fhéadfar a thriail go hachomair le toiliú an chúisí) a leasú—

(a) tríd an ábhar atá leagtha amach ag uimhreacha tagartha 8, 14 agus 15 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur isteach—

“8. Cion faoin Larceny Act, 1861.

14. Cion faoi alt 25, 26, 27 nó 28 den Larceny Act, 1916.

15. Cion faoi aon fhoráil (seachas ailt 25, 26, 27 agus 28) den Larceny Act, 1916.”,

(b) tríd an ábhar atá leagtha amach ag uimhir thagartha 18 a scriosadh;

(c) trí na tagairtí breise seo a leanas a chur isteach:

“22. Cion faoi alt 13 den Debtors (Ireland) Act, 1872.

23. Cion faoi ailt 20, 21, 22, 23 nó 51 den Malicious Damage Act, 1861.”

(3) Ní bheidh feidhm ag alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil), 1962 , maidir le himeachtaí faoin gCuid seo mura rud é gur i ndúnmharú a cúisíodh an cúisí.

Toiliú an Ard-Aighne.

20. —Féadfar toiliú an Ard-Aighne faoi aon fhoráil den Chuid seo a chur in iúl i scríbhinn faoi láimh an Ard-Aighne nó de bhriathra béil ag aon duine a bheidh ag ionchúiseamh thar ceann an Ard-Aighne nó ag láithriú thar a cheann.

CUID III

Athchur Cúisí

Cumhacht chun cúisí a athchur.

21. —I gcás ina mbeidh duine cúisithe os comhair na Cúirte Dúiche i ndáil le cion, féadfaidh an Chúirt, faoi réir forálacha na Coda seo, an cúisí a athchur ó am go ham de réir mar is gá.

Athchur faoi choimeád nó faoi bhannaí ag an gCúirt Dúiche.

22. —(1) I gcás ina ndéanfaidh an Chúirt Dúiche duine a athchur nó é a chur ar aghaidh chun trialach nó i gcomhair pianbhreithe, féadfaidh an Chúirt—

(a) é a chimiú chun priosúin nó faoi choimeád dleathach eile, nó

(b) é a scaoileadh go coinníollach ar é a dhul i gcúirtbhanna, le hurraí nó gan urraí.

Na tagairtí atá sa Chuid seo do “coimeád”, is tagairtí iad do chimiú faoi mhír (a), agus na tagairtí atá inti do “bannaí”, is tagairtí iad do scaoileadh coinníollach faoi mhír (b).

(2) Féadfaidh an Chúirt, in ionad cúirtbhanna a ghlacadh ó dhuine de réir fho-alt (1), a shocrú cad é méid an chúirtbhanna a mbeidh sé féin agus a urraí, más ann, le bheith faoi cheangal ann d'fhonn go nglacfar iad dá éis sin de réir fho-alt (3) agus idir an dá linn é a chimiú faoi choimeád de réir fho-alt (1) (a).

(3) I gcás ina socróidh an Chúirt méid aon chúirtbhanna faoi fho-alt (2), féadfaidh breitheamh den Chúirt nó feidhmeannach síochána an cúirtbhanna a ghlacadh dá éis sin.

(4) I gcás ina dtabharfar duine os comhair na Cúirte tar éis é a athchur faoi fho-alt (1), féadfaidh an Chúirt é a athchur tuilleadh.

Foirm an chúirtbhanna.

23. —(1) I gcás ina n-athchuirfear duine faoi bhannaí faoi alt 22, beidh sé ina choinníoll sa chúirtbhanna go láithreoidh sé os comhair na Cúirte i ndeireadh na tréimhse athchuir agus gach áit agus am chun a ndéanfar, i gcúrsa na n-imeachtaí, an éisteacht a chur ar atráth.

(2) Measfar gurb athchur é an t-am don chéad láithriú eile a shocrú tráth ar bith.

(3) Ní bhainfidh aon ní i bhfo-alt (1) nó (2) den Chúirt an chumhacht é a athchur as an nua ag aon éisteacht dá éis sin.

Tréimhse athchuir.

24. —(1) Ní dhéanfaidh an Chúirt duine a athchur go ceann tréimhse is faide ná ocht lá, ach amháin i gcás ina bhforálann an t-alt seo a mhalairt.

(2) I gcás ina ndéanfaidh an Chúirt duine a athchur faoi bhannaí, féadfaidh sí é a athchur go ceann tréimhse is faide ná ocht lá má thoilíonn sé féin agus an t-ionchúisitheoir leis sin.

(3) I gcás ina ndéanfaidh an Chúirt duine a athchur faoi choimeád (seachas ar an gcéad ócáid aige ag láithriú os comhair na Cúirte), féadfaidh sí é a athchur go ceann tréimhse is faide ná ocht lá ach nach faide ná tríocha lá, má thoilíonn sé féin agus an t-ionchúisitheoir leis sin.

(4) Más deimhin leis an gCúirt i gcás aon duine atá arna athchur nach féidir leis de dheasca tinnis nó tionóisce láithriú os comhair na Cúirte nó nach féidir dá dheasca sin é a thabhairt os a comhair i ndeireadh na tréimhse athchuir, féadfaidh an Chúirt, gan é a bheith i láthair, é a athchur go ceann cibé tréimhse breise, is féidir a bheith níos faide ná ocht lá, a mheasfaidh an Chúirt a bheith réasúnach.

(5) Mura suífidh an Chúirt an lá a mbeidh duine athchurtha chuige, beidh sé arna athchur go dtí an chéad suí eile den Chúirt a bheidh ar bun sa dúiche chúirte dúiche chéanna.

Athchur faoi choimeád an Gharda Síochána.

25. —(1) Féadfaidh an Chúirt, i gcás ina n-athchuirfidh sí duine faoi choimeád go ceann tréimhse nach faide ná ceithre lá, é a chimiú faoi choimeád comhalta den Gharda Síochána.

(2) Lasmuigh de Cheantar Póilíneachta Cathrach Bhaile Átha Cliath, deimhneoidh an Chúirt di féin, sula n-athchuirfidh sí é amhlaidh, go bhfuil saoráidí oiriúnacha ar fáil chun an duine sin a choimeád ar feadh na tréimhse athchuir.

Taisce a ghlacadh in ionad urraí.

26. —I gcás ina gcinnfidh breitheamh den Chúirt Dúiche nó feidhmeannach síochána duine a cúisíodh i gcion a ligean faoi bhannaí, féadfaidh sé a ordú go nglacfar le suim airgid, cóimhéid le suim an bhanna, in ionad urra nó urraí.

Bannaithe leormhaithe.

27. —Deimhneoidh an breitheamh nó an feidhmeannach síochána dó féin i ngach cás gur daoine leormhaithe na daoine a mholtar a ghlacadh mar bhannaithe.

Forálacha maidir le ligean faoi bhannaí.

28. —(1) Ligfidh breitheamh den Chúirt Dúiche nó feidhmeannach síochána faoi bhannaí duine a cúisíodh os a chomhair i gcion, seachas cion lena mbaineann alt 29, más léir dó gur cás é inar cheart bannaí a cheadú.

(2) Má dhiúltaítear duine a ligean faoi bhannaí ag láithriú áirithe os comhair na Cúirte Dúiche, ní chuirfidh sin cosc le hathnuachan an iarratais chun é a ligean faoi bhannaí ag láithriú ina dhiaidh sin nó le linn don chúisí bheith faoi choimeád ag fanacht lena thriail.

(3) Má dhiúltaítear d'iarratas ar dhuine a ligean faoi bhannaí, nó má bhíonn an t-iarratasóir míshásta leis na bannaí, féadfaidh sé achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte.

(4) Nuair a ligfidh breitheamh nó feidhmeannach síochána faoi bhannaí duine cúisithe atá faoi choimeád, scaoilfear an duine sin ar an gcúirtbhanna a bheith comhlánaithe, mura bhfuil de chúis lena bheith i gcoimeád ach an cion ar ina leith a ligfear faoi bhannaí é.

Bannaí i gcás tréasa, dúnmharú agus cionta áirithe eile.

1939, Uimh. 10 .

1939, Uimh. 13 .

1962, Uimh. 11 .

1963, Uimh. 1 .

29. —Baineann an t-alt seo le gach cion acu seo a leanas—

(a) tréas,

(b) cion faoi alt 2 nó 3 den Acht Tréasa, 1939 ,

(c) cion faoi alt 6, 7 nó 8 den Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit, 1939 ,

(d) sárú tromchúiseach den saghas dá dtagraítear in alt 3 (1) (i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 ,

(e) cion faoi alt 9 den Acht um Rúin Oifigiúla, 1963 , nó cion faoi Chuid II den Acht sin a rinneadh ar dhóigh ba dhochar do shlándáil nó caomhnú an Stáit,

(f) dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú nó píoráideacht, lena n-áirítear cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh.

(2) Ní dhéanfar aon duine a bheidh cúisithe i gcion lena mbaineann an t-alt seo a ligean faoi bhannaí ach amháin le hordú ón Ard-Chúirt.

(3) Más rud é i gcúrsa imeachtaí, lena n-áirítear imeachtaí ar achomharc, maidir le duine a cúisíodh i gcion faoi mhír (a), (b), (c) nó (e) d'fho-alt (1) a ligean faoi bhannaí, go ndéanfaidh an t-ionchúisitheoir, ar an bhforas go rachadh sé chun dochair do shlándáil nó caomhnú an Stáit aon fhianaise nó ráiteas a fhoilsiú a thabharfar nó a dhéanfar le linn aon chuid den éisteacht, iarratas chun an chuid sin de na himeachtaí a bheith in camera, déanfaidh an Chúirt ordú chuige sin, ach fógrófar breith na Cúirte go poiblí.

Formhuiniú ar bharántais maidir le scaoileadh faoi bhannaí.

30. —(1) Nuair a eiseoidh breitheamh den Chúirt Dúiche nó feidhmeannach síochána barántas chun aon duine a ghabháil, féadfaidh sé, más oiriúnach leis é, trífhormhuiniú ar an mbarántas, a ordú go ndéanfar, ar é a ghabháil, an duine a bheidh ainmnithe sa bharántas a scaoileadh ar é a dhul i gcúirtbhanna, le hurraí nó gan urraí, go láithreoidh sé mar a shonrófar san fhormhuiniú, agus socróidh an formhuiniú na suimeanna a mbeidh an duine sin agus a urraí (más ann) le cur faoi cheangal iontu.

(2) I gcás ina ndéanfar formhuiniú den sórt sin, déanfaidh an sáirsint nó an comhalta eile den Gharda Síochána a bheidh i gceannas aon stáisiúin chun a dtabharfar, ar é a ghabháil, an duine a bheidh ainmnithe sa bharántas, an duine sin a scaoileadh, ar é a dhul i gcúirtbhanna, le hurraí nó gan urraí a cheadóidh an comhalta sin, de réir an fhormhuinithe.

Scaoileadh faoi bhannaí i gcásanna áirithe ag comhaltaí den Gharda Síochána.

[1951, s. 14].

1954, Uimh. 18 .

31. —(1) Aon uair a dhéanfaidh comhalta den Gharda Síochána duine a thabhairt faoi choimeád go dtí stáisiún Garda Síochána, féadfaidh an sáirsint nó an comhalta eile i gceannas an stáisiúin, má mheasann sé gur den chríonnacht é agus mura mbeidh aon bharántas i bhfeidhm á ordú an duine sin a choinneáil, é a scaoileadh faoi bhannaí agus chuige sin glacfaidh sé uaidh cúirtbhanna, le hurraí nó gan urraí, go láithreoidh sé go cuí os comhair na Cúirte Dúiche san am agus san áit iomchuí.

(2) Féadfar an cúirtbhanna a eistréatadh mar a dhéanfaí eistréatadh ar chúirtbhanna ina ndeachthas os comhair breitheamh den Chúirt Dúiche.

(3) Féadfar glacadh le suim airgid, cóimhéid leis an mbanna, in ionad urra nó urraí. Déanfaidh an comhalta den Gharda Síochána a ghlacfaidh é an t-airgead a thaisceadh leis an gcléireach cúirte dúiche don cheantar cúirte dúiche ina bhfuil an stáisiún Garda Síochána.

(4) Ní bhaineann an t-alt seo le duine a ghabhfar faoi alt 251 den Acht Cosanta, 1954 , ar amhras gur tréigtheoir nó neamhláithrí gan chead ó Óglaigh na hÉireann é.

Imeachtaí chun cúirtbhanna a eistréatadh.

32. —I gcás inar loic duine láithriú os comhair cúirte de réir a chúirtbhanna, is sa chúirt sin a sheolfar aon imeachtaí chun an cúirtbhanna a eistréatadh.

Cúisí atá ar tí éalú a ghabháil.

33. —(1) I gcás inar ligeadh faoi bhannaí duine a cúisíodh i gcion, féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche nó feidhmeannach síochána, más oiriúnach leis é, ar iarratas a fháil ó urra, nó ó aon duine d'urraí, an chúisí nó ó chomhalta den Gharda Síochána agus ar fhaisnéis a dhéanamh i scríbhinn agus faoi mhionn don urra nó don chomhalta sin nó thar a cheann go bhfuil an cúisí ar tí éalú chun dul ón dlí, barántas a eisiúint chun an cúisí a ghabháil.

(2) Nuair a ghabhfar é, tabharfar os comhair breitheamh den Chúirt Dúiche é.

(3) Má thugtar an cúisí os comhair breithimh ar dhóigh seachas ag suí den Chúirt don dúiche ina ndearnadh an t-ordú á chur ar aghaidh chun trialach nó, i gcás é a bheith arna athchur, den Chúirt a raibh ceangal air faoina chúirtbhanna láithriú os a comhair, athchuirfidh an breitheamh é chun láithriú os comhair suí den sórt réamhráite, agus chun na críche sin beidh ag an mbreitheamh na cumhachtaí athchuir a thugtar don Chúirt leis an gCuid seo.

(4) Féadfaidh an Chúirt ina suí di mar atá ráite an cúisí a chimiú chun príosúin chun feitheamh lena thriail nó go dtí go rachaidh sé i gcúirtbhanna as an nua nó, i gcás é a bheith arna athchur, é a athchur tuilleadh.

CUID IV

Ilghnéitheach

Ceist dlí a tharchur chun na Cúirte Uachtaraí.

34. —(1) I gcás ina mbeifear, ar cheist dlí, tar éis fíorasc i bhfabhar duine chúisithe a thabhairt faoi threorú ó bhreitheamh na trialach, féadfaidh an tArd-Aighne, gan dochar don fhíorasc i bhfabhar an chúisí, an cheist dlí a tharchur chun na Cúirte Uachtaraí lena cinneadh.

(2) Déanfar sonrú na ceiste a bheidh le tarchur chun na Cúirte Uachtaraí a shocrú ag an Ard-Aighne tar éis dó dul i gcomhairle leis an mbreitheamh a thug an treorú agus cuirfear sa sonrú aon nótaí is mian leis an mbreitheamh a chur leis.

(3) Sannfaidh an Chúirt Uachtarach abhcóide chun argóinteacht a dhéanamh i dtaca leis an gcinneadh.

Leasú ar alt 52 den Acht um Eiseachadadh, 1965 .

1965, Uimh. 17 .

35. —Leasaítear leis seo alt 52 den Acht um Eiseachadadh, 1965 , tríd an méid seo a leanas a chur isteach ann:

“(2A) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána cúirtbhanna a ghlacadh faoin alt seo ó dhuine a bheidh curtha faoina choimeád.”

Míniú ar “príosúnacht” i gCuid III den Acht um Eiseachadadh, 1965 .

1965, Uimh. 17 .

36. —D'fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo go bhfolaíonn tagairtí do phríosúnacht i gCuid III den Acht um Eiseachadadh, 1965 , cibé acu maidir leis an Stát nó aon áit eile é, tagairtí do choimeád dleathach de chineál ar bith ar an duine lena mbaineann.

Cionta faoi dhlí na hAlban.

1965, Uimh. 17 .

37. —(1) Chun críocha Chuid III den Acht um Eiseachadadh, 1965

(a) aon chion is inphionósaithe faoi dhlí na hAlban le bás nó le príosúnacht ar feadh tréimhse uasta sé mhí ar a laghad, déileálfar leis mar chion indíotáilte nach cion achomhair freisin má dheimhníonn Prócadóir Fioscach gur cion indíotáilte é is inphionósaithe amhlaidh agus nach n-ionchúiseofar go hachomhair é, agus

(b) aon chion is inphionósaithe faoin dlí sin leis an bpríosúnacht sin, déiléalfar leis mar chion achomair má dheimhnítear, mar atá ráite, gur go hachomair a ionchúiseofar é agus go bhfuil sé inphionósaithe amhlaidh.

(2) Aon deimhniú a dhealraíonn a bheith tugtha ag Prócadóir Fioscach, féadfar, gan tuilleadh fianaise—

(a) é a ghlacadh ag Coimisinéir an Gharda Síochána,

(b) glacadh leis in aon imeachtaí, mura léir don chúirt cúis mhaith lena mhalairt,

mar fhianaise ar na hábhair a bheidh deimhnithe amhlaidh.

(3) San alt seo folaíonn “Prócadóir Fioscach” Depute.

(4) Forléireofar mar aon ní amháin an t-alt seo agus Cuid III den Acht um Eiseachadadh, 1965 .

Cionta faoi dhlíthe Oileáin Mhuir nIocht.

1965, Uimh. 17 .

38. —(1) Baineann an alt seo le hOileáin Mhuir nIocht, is é sin, Geirsí agus Báillcheantar Ghearnsaí.

(2) Chun críocha Chuid III den Acht um Eiseachadadh, 1965 , aon chion is inphionósaithe faoi dhlí Gheirsí nó aon chuid de Bháillcheantar Ghearnsaí le bás nó príosúnacht ar feadh tréimhse uasta sé mhí ar a laghad, déileálfar leis mar chion indíotáilte nach cion achomair freisin má dheimhníonn an tArd-Aighne do Gheirsí nó do Ghearnsaí, de réir mar a bheidh, gur cion indíotáilte é agus go bhfuil sé inphionósaithe le bás nó le príosúnacht den sórt sin.

(3) Aon deimhniú a dhealróidh a bheith arna thabhairt ag an Ard-Aighne iomchuí, féadfar, gan tuilleadh fianaise—

(a) é a ghlacadh ag Coimisinéir an Gharda Síochána,

(b) glacadh leis in aon imeachtaí, mura léir don chúirt cúis mhaith lena mhalairt,

mar fhianaise ar na hábhair a bheidh deimhnithe amhlaidh.

(4) San alt seo folaíonn “Ard-Aighne” duine a bheidh de thuras na huaire ag oibriú feidhmeanna na hoifige sin.

(5) Forléireofar mar aon ní amháin an t-alt seo agus Cuid III den Acht um Eiseachadadh, 1965 .

AN SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear

Alt 3

Seisiún agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na haisghairme

12 & 13 Vict. c. 69.

Indictable Offences (Ireland), Act, 1849.

In alt 16, na focail “within the Jurisdiction of such Justice”, agus “for the Prosecution”.

Ailt 17 go 25 agus 27.

14 & 15 Vict. c. 93.

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851.

Alt 9 (2).

In alt 13 na focail “within the Jurisdiction of such Justice” agus “for the Prosecution”.

Ailt 13.6, 14 go 17 agus 19.

4 & 5 Geo. 5 c. 58.

Criminal Justice Administration Act, 1914.

Ailt 19, 20, 21 agus 43 (1) (d).

Uimh. 48 de 1936 .

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1936 .

In alt 62, na focail “d'fhaisnéisí do ghlacadh maidir leis an gcúis sin no”.

Uimh. 2 de 1951 .

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1951 .

Alt 3.

In alt 4, na focail “nó i gcion indíotáltha lena ndeighleálfar faoi alt 3 den Acht seo”.

Ailt 9 agus 14.

Alt 20 (1), (2).