17 1967


Uimhir 17 de 1967


AN tACHT AIRGEADAIS, 1967

(An tiontú oifigiúil.)


ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHTANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [12 Iúil, 1967.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

CUID I

Cáin Ioncaim

Cáin ioncaim agus forcháin don bhliain 1967-68.

1. —(1) Déanfar cáin ioncaim don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1967, a mhuirearú de réir seacht scilling sa phunt.

(2) Déanfar forcháin don bhliain dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1967, a mhuirearú i leith ioncam aon phearsan aonair ar mó ná dhá mhíle cúig chéad punt iomlán a ioncaim ó gach bunadh agus muirearófar amhlaidh í de réir na rátaí seo a leanas, is é sin le rá:

I leith an chéad dhá mhíle cúig chéad punt den ioncam     ..     ..     ..     ..     ..

Nil

I leith na breise thar dhá mhíle cúig chéad punt,

ar gach punt den chéad dhá mhíle punt eile den bhreis     ..     ..     ..     ..

trí scilling

ar gach punt den chéad trí mhíle eile den bhreis     ..     ..     ..     ..     ..     .

sé scilling

ar gach punt den chuid eile den bhreis

naoi scilling.

Leasú ar alt 139 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

1967, Uimh. 6 .

2. —Leasaítear leis seo alt 139 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:

“(5) Bainfidh an t-alt seo freisin le héilitheoir is bean phósta nach gcónaíonn lena fearchéile agus atá, in imeacht na bliana measúnachta, ar fostú go lánaimseartha le ceird nó gairm éigin nó ag gabháil go lánaimseartha do cheird nó gairm éigin mar a bhaineann sé le héilitheoir is baintreach fir, ach amháin go gcuirfear ‘a fearchéile’ in ionad ‘an bhanchéile éagtha’.”

Leasú ar alt 141 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

3. —Leasaítear leis seo alt 141 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “£135” a chur in ionad “£120”.

Leasú ar alt 142 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

4. —Leasaítear leis seo alt 142 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “£200” a chur in ionad “£180” sa dá áit ina bhfuil an tsuim “£180” agus trí “£120”.

Leasú ar alt 251 (4) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

5. —Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad alt 251 (4) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 :

“(4) D'ainneoin aon ní sna forálacha sin roimhe seo den alt seo, beidh éifeacht ag an gCaibidil seo maidir leis an gcaiteachas caipitiúil go léir a tabhaíodh an 14ú lá de Nollaig, 1961, nó dá éis agus roimh an lú lá d'Aibreán, 1967, ionann is dá gcuirfí ‘dhá chúigiú’ in ionad an ‘an cúigiú’ i bhfo-alt (1) agus maidir le caiteachas caipitiúil a tabhaíodh an lú lá d'Aibreán, 1967, nó dá éis agus roimh an lú lá d'Aibreán, 1971, dá gcuirfí ‘leath an chaiteachais’ in ionad ‘an cúigiú cuid den chaiteachas’ i bhfo-alt (1).”

Leasú ar ailt 254 (1) agus 262 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

6. —(1) Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad alt 254 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 :

“(1)  (a) Faoi réir forálacha an Achta seo, i gcás ina dtabhóidh duine caiteachas caipitiúil ag déanamh foirgnimh nó déanmhais ar foirgneamh nó déanmhas tionscail a bheidh ann a áiteofar chun críocha trádála a bheidh á seoladh aige féin nó ag léasaí den sórt a luaitear i mír (b), tabharfar don duine a thabhaigh an caiteachas, don bhliain mheasúnachta iomchuí, liúntas (dá ngairtear liúntas foirgníochta tionscail sa Chaibidil seo) ar cóimhéid le deichiú cuid an chéanna:

Ar choinníoll nach mbainfidh an mhír seo le haon chaiteachas a tabhaíodh roimh an 30ú lá de Mheán Fómhair, 1956.

(b) An léasaí dá dtagraítear i mír (a) is léasaí é a áitíonn an foirgneamh nó an déanmhas ar á dhéanamh a tabhaíodh an caiteachas faoi léas ar leas frithdhílse ina leith an leas iomchuí.

(c) San fho-alt seo—

ciallaíonn ‘bliain mheasúnachta iomchuí’, maidir le haon duine a thabhaigh caiteachas ag déanamh foirgnimh nó déanmhais, an bhliain mheasúnachta sa bhonn-tréimhse a tabhaíodh an caiteachas ina leith nó, i gcás an chéad úsáid a bhaintear as an bhfoirgneamh nó an déanmhas úsáid ag duine a áitíonn é de bhua tionóntachta ar leas frithdhílse ina leith an leas agus go dtosaíonn an tionóntacht tar éis dul faoin gcaiteachas a thabhú, an bhliain mheasúnachta a thosaíonn an tionóntacht;

tá na bríonna céanna le ‘léas’ agus ‘léasaí’ atá leo i gCuid XVI;

tá an bhrí chéanna le ‘an leas iomchuí’ atá leis i gCaibidil I de Chuid XVI.

(d)  (i) Ach amháin sa chás a luaitear i bhfomhír (ii), aon liúntas foirgníochta tionscail a thabharfar do dhuine tabharfar dó é nuair a bheifear ag muirearú brabús nó gnóchain a thrádála.

(ii) Tabharfar liúntas foirgníochta tionscail do dhuine trí cháin a urscaoileadh nó a aisíoc má bhíonn a leas san fhoirgneamh nó sa déanmhas faoi réir aon léasa nuair a thabhófar an caiteachas nó má thagann an leas sin faoi réir aon léasa sula n-úsáidfear an foirgneamh nó an déanmhas ar dtús chun aon chríche agus, i gcás ina dtabharfar amhlaidh é, ní bheidh feidhm ag fo-alt (5).

(e) Beidh éifeacht ag alt 267 (5) agus ag alt 296 maidir le liúntas foirgníochta tionscail atá le tabhairt trí cháin a urscaoileadh nó a aisíoc mar atá éifeacht acu maidir le liúntas faoi Chaibidil I de Chuid XVI atá le tabhairt amhlaidh.”

(2) Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur le halt 262 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 :

“(4) Níl feidhm ag aon ní i bhfo-alt (2) ná (3) maidir le liúntas faoi Chaibidil II atá le tabhairt do dhuine trí cháin a urscaoileadh nó a aisíoc agus, maidir leis an liúntas sin, is í a bhonn-tréimhse d'aon bhliain mheasúnachta an bhliain mheasúnachta sin í féin.”

Leasú ar alt 335 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

7. —Leasaítear leis seo alt 335 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “£1,000” a chur in ionad “£300”.

Leasú ar alt 344 (1) (2) (4) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

8. —(1) Leasaítear leis seo fo-ailt (1) agus (2) d'alt 344 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “£70” a chur in ionad “£50” sa dá fho-alt sin.

(2) Leasaítear leis seo fo-alt (4) d'alt 344 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “Guinness & Mahon Limited” a chur in ionad “Guinness & Mahon” sa mhíniú ar “na bainc thráchtála”.

Leasú ar Chaibidil II de Chuid XXV den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

9. —(1) In alt 383 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , déantar leis seo “tríocha bliain” a chur in ionad “fiche bliain” agus in alt 386 (2) den Acht sin déantar leis seo “naoi mbliana déag” agus “fichiú bliain” a chur in ionad “trí bliana” agus “ceathrú bliain” faoi seach.

(2) Dá réir sin—

(a) in alt 386 den Acht sin, déantar leis seo na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fo-ailt (3) go (7):

“(3) (a) Ní bheidh an méid sin den ghlan-cháin ioncaim don bhliain mheasúnachta (dá ngairtear an t-aonú bliain is fiche feasta sa Chaibidil seo) díreach i ndiaidh an fichiú bliain, is comhionann leis an tsuim iomchuí iníoctha.

(b) I mír (a) den fho-alt seo ciallaíonn ‘an tsuim iomchuí’ an tsuim a bhfuil idir í agus an ghlan-cháin ioncaim don aonú bliain is fiche an chomhréir chéanna atá idir an méid laethanta sa tréimhse dar tosach an 6ú lá d'Aibreán sa chéad bhliain agus dar críoch an lá díreach roimh an lá tosaithe agus an méid iomlán laethanta sa chéad bhliain.

(4) (a) Beidh an coinníoll seo a leanas ag gabháil le fo-alt (3), eadhon, i gcás an chuideachta do scor go buan san aonú bliain is fiche de bheith ag gabháil d'oibriú an mhianaigh mar thrádáil—

(i) más ar nó roimh an lá deiridh den tréimhse dhá chéad agus daichead mí dar tosach an lá tosaithe a tharlóidh an scor, ní iníoctha an ghlan-cháin ioncaim don aonú bliain is fiche, agus

(ii) más tar éis deireadh na tréimhse sin a tharlóidh an scor, ní bheidh an méid sin den ghlan-cháin ioncaim is comhionann leis an tsuim iomchuí iníoctha don aonú bliain is fiche.

(b) I mír (a) (ii) den fho-alt seo ciallaíonn ‘an tsuim iomchuí’ an tsuim a bhfuil idir í agus an ghlan-cháin ioncaim don aonú bliain is fiche an chomhréir chéanna atá idir an méid laethanta, sa tréimhse dar tosach an 6ú lá d'Aibreán san aonú bliain is fiche agus dar críoch an lá deiridh den tréimhse dhá chéad agus daichead mí dar tosach an lá tosaithe, agus an méid laethanta sa tréimhse dar tosach an 6ú lá d'Aibreán san aonú bliain is fiche agus dar críoch dáta an scoir.”;

(b) in alt 387 den Acht sin—

(i) scriostar leis seo fo-ailt (1) (b) (iii) agus (iv) agus (3) (c),

(ii) i bhfo-alt (2) (a), déantar leis seo “tréimhse díolúine” agus “dhá chéad agus daichead mí” a chur in ionad “chéad téarma” agus “ocht mí is daichead” faoi seach,

(iii) i bhfo-alt (2) (b) déantar leis seo “ach i gcás nach bhfuil an tréimhse díbhinne go hiomlán laistigh den tréimhse díolúine, ní bheidh an chuideachta i dteideal cáin ioncaim a bhaint as aon chuid den íocaíocht iomchuí is inchurtha i leith aon choda den tréimhse díbhinne laistigh den tréimhse díolúine” a chur in ionad na bhfocal go léir ó “ar choinníoll” go dtí deireadh na míre,

(iv) i bhfo-alt (3) (a) agus i bhfo-alt (3) (b) déantar leis seo “tréimhse díolúine” a chur in ionad “chéad téarma”;

(c) in alt 389 den Acht sin, déantar leis seo “an aonú bliain is fiche” a chur in ionad “an naoú bliain” sa dá áit ina bhfuil na focail sin is déanaí a luaitear agus déantar leis seo “tréimhse díolúine” a chur in ionad “an chéad téarma nó den dara téarma”.

Leasú ar alt 523 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

10. —Déantar leis seo an t-alt seo a leanas a chur in ionad alt 523 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 :

“523.—(1) Chun forcháin a mhuirearú d'aon bhliain mheasúnachta, bainfear as ioncam iomlán aon phearsan aonair—

(a) méid is comhionann le comhshuim na n-asbhaintí a bheidh sé, le linn méid an ioncaim a muirearófar cáin ioncaim air ina leith don bhliain mheasúnachta sin, i dteideal go lamhálfar dó iad faoi ailt 138 (1) (2), 139, 140, 141 agus 142, agus

(b) i gcás pearsa aonair a bheidh don bhliain mheasúnachta sin i dteideal, faoi alt 134, go lamhálfar asbhaint dó as méid a ioncaim thuillte d'fhonn méid a ioncaim inmheasúnaithe chun críocha cánach ioncaim a dhéanamh amach—

(i) an méid arb é, arna chinneadh chun críocha an ailt sin 134, méid a ioncaim thuillte é i gcás nach mó ná £1,250 an méid sin, agus

(ii) £1,250 in aon chás eile.

(2) I gcás—

(a) ina bhfuil pearsa aonair nach gcónaíonn sa Stát i dteideal asbhainte faoin alt seo d'aon bhliain mheasúnachta, agus

(b) go bhfuil aon fhaoiseamh a mbeadh, ar neamhaird le halt 153, teideal aige chuige don bhliain sin faoi na forálacha a shonraítear i bhfo-alt (1) le tabhairt dó de bhua an ailt sin 153 faoi réir laghdú de réir forálacha an ailt sin,

laghdófar an asbhaint ar comhréir leis an laghdú ar an bhfaoiseamh.

(3) I gcás fearchéile agus banchéile a dhéanfar, de bhua iarratas faoi alt 197 nó 198, a mheasúnú ar leithligh i leith cánach d'aon bhliain mheasúnachta, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le haon asbhaintí a bheidh le déanamh faoi mhír (a) nó (b) d'fho-alt (1) don bhliain sin:

(a) cibé acu a mheasúnófar nó nach measúnófar ar leithligh iad i leith forchánach, is í an asbhaint chéanna a bheidh le baint as a n-ioncam iomlán agus a bheadh dá mbeifí gan aon mheasúnacht ar leithligh a dhéanamh;

(b) má mheasúnaítear iad ar leithligh i leith forchánach, roinnfear eatarthu an faoiseamh ó fhorcháin a bheidh de thoradh ann—

(i) trí aon mhéid a áireofar in asbhaint faoi mhír (a) d'fho-alt (1) i leith faoiseamh faoi alt 141 (2) nó 142 a ghlacadh mar laghdú ar ioncam an fhearchéile nó an bhanchéile de réir cibé acu eisean nó ise a chothabhálann an leanbh, an gaol, an mac nó an iníon, a dtugtar an faoiseamh ina leith,

(ii) trí iarmhar asbhainte faoin mír sin (a) a chionroinnt idir an fearchéile agus an banchéile i gcomhréir le méideanna a n-ioncam faoi seach (agus áireofar na hioncaim sin a bheith, mar is iomchuí sin, laghdaithe de réir fhomhír (iii) agus an méid a chionroinnfear amhlaidh ar cheachtar céile a ghlacadh mar laghdú ar ioncam an chéile sin,

(iii) trí asbhaint faoi mhír (b) d'fho-alt (c) a chionroinnt idir an fearchéile agus an banchéile i gcomhréir le méideanna a n-ioncam tuillte faoi seach agus an méid a chionroinnfear amhlaidh ar cheachtar céile a ghlacadh mar laghdú ar ioncam an chéile sin,

ach sin i slí go nglacfar, má bhíonn breis ag an méid a bheidh ioncam ceachtar acu le laghdú faoi fhomhíreanna (i), (ii) agus (iii) ar mhéid an ioncaim sin, ioncam an duine eile a bheith laghdaithe méid na breise.”

Liúntais chaithimh agus chuimilte d'innealra agus fearas áirithe i limistéir neamhfhorbartha.

1952, Uimh. 1 .

11. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “innealra nó fearas cáilitheach” innealra nó fearas (seachas feithiclí atá oiriúnach chun daoine nó earraí a iompar de bhóthar nó chun feithiclí eile a tharraingt de bhóthar) a sholáthrófar, an 1ú lá d'Aibreán, 1967, nó dá éis, le húsáid in aon limistéar neamhfhorbartha chun críocha ceirde ná gairme agus nach innealra ná fearas úsáidte nó réchaite é an tráth a sholáthrófar amhlaidh é;

tá le “limistéar neamhfhorbartha” an bhrí chéanna atá leis san Acht um Limistéirí Neamhfhorbartha, 1952 .

(2) Faoi réir forálacha an ailt seo, i gcás ina mbeidh asbhaint le lamháil d'aon bhliain mheasúnachta faoi alt 241 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , i leith caitheamh agus cuimilt aon innealra nó fearais cháilithigh, déanfar, faoi réir fho-alt (6) den alt sin, an asbhaint a mhéadú cibé méid a shonróidh an duine dá mbeidh an asbhaint le lamháil le linn a éileamh ar an asbhaint a dhéanamh; agus, maidir le cás ina raibh éifeacht ag an bhfo-alt seo, déanfar aon tagairt sna hAchtanna Cánach Ioncaim d'asbhaint a lamháladh faoin alt sin 241 a fhorléiriú mar thagairt don asbhaint arna mhéadú faoin bhfo-alt seo.

(3) Ní bhainfidh fo-alt (2) le hinnealra nó fearas cáilitheach a bheidh ligthe chun duine ar na téarmaí a luaitear in alt 241 (2) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , mura bhforálann an conradh ligin go dtiocfaidh an duine chun bheith nó go bhféadfaidh sé teacht chun bheith ina úinéir ar an innealra nó an fearas ar an gconradh a chomhlíonadh; agus i gcás ina bhforálann an conradh amhlaidh ach gan é teacht chun bheith ina úinéir ar an innealra nó an fearas go scoirfidh sé de bheith i dteideal (ar shlí seachas ar é d'fháil bháis) sochair an chonartha a mhéid a bhaineann sé le hinnealra nó fearas, measfar nach raibh feidhm ag fo-alt (2) maidir leis an innealra nó an fearas agus déanfar dá réir sin cibé measúnachtaí agus coigeartuithe breise ar mheasúnachtaí is iomchuí.

(4) I gcás ina méadófar faoin alt seo d'aon bhliain mheasúnachta an asbhaint faoi alt 241 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , i leith caitheamh agus cuimilt aon innealra nó fearais, ní thabharfar aon liúntas faoi Chaibidil I de Chuid XV an Acht sin maidir leis an innealra nó an fearas don bhliain mheasúnachta sin ná d'aon bhliain mheasúnachta ina dhiaidh sin.

Faoiseamh i leith costais sláinte.

1947, Uimh. 28 .

1953, Uimh. 26 .

1927, Uimh. 25 .

1955, Uimh. 1 .

1928, Uimh. 25 .

12. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “cleithiúnach”, maidir le pearsa aonair,—

(a) más fear pósta an pearsa aonair a lamháiltear dó don bhliain mheasúnachta an asbhaint níos airde faoi alt 138 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , banchéile na pearsan aonair, agus

(b) aon duine a lamháiltear asbhaint faoi alt 139, 140, 141 nó 142 den Acht sin don phearsa aonair ina leith;

ciallaíonn “aireachas sláinte” easláinte, díobháil, éagruas, ainimh nó míchumas a chosc, a fháithmheas, a mhaolú nó a chóireáil, agus folaíonn sé aireachas a fhaigheann bean i leith toirchis seachas gnáthaireachas máithreachais, ach ní fholaíonn sé gnáthchóireáil oftailmeach ná gnáth-dhéadchóireáil;

ciallaíonn “costais sláinte” costais i leith aireachas sláinte a sholáthar, is caiteachais arb éard iad costais—

(a) seirbhísí liachleachtóra,

(b) bearta fáithmheasa ar chomhairle liachleachtóra,

(c) cothabháil nó cóireáil in ospidéal,

(d) drugaí nó cógais a soláthraíodh ar oideas ó liachleachtóir,

(e) aon ghaireas liachta, máinliachta, déadliachta nó altranais a sholáthar, a chothabháil nó a dheisiú,

(f) fisiteiripe nó cóireáil dá samhail ar ordú liachleachtóra,

(g) cóireáil ortaptach nó cóireáil dá samhail ar ordú liachleachtóra, nó

(h) iompar in otharcharr;

ciallaíonn “ospidéal”—

(a) aon fhoras sláinte de réir bhrí an Achta Sláinte, 1947 ,

(b) aon fhoras a bhfuil feidhm maidir leis ag comhshocraíocht a rinneadh nó a mheastar a rinneadh faoi alt 10 den Acht Sláinte, 1953 ,

(c) aon ospidéal, teaghlach altranais nó teaghlach máithreachais arna cheadú ag an Aire Sláinte chun críocha alt 25 den Acht Sláinte, 1953 ,

(d) aon ospidéal, teaghlach altranais nó teaghlach máithreachais eile arna cheadú chun críocha an ailt seo ag an Aire Airgeadais tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte;

ciallaíonn “liachleachtóir” aon duine atá cláraithe sa chlár a bunaíodh faoi alt 21 d'Acht na nDochtúirí Leighis, 1927 , nó atá cláraithe go sealadach faoi alt 3 d'Acht na Lia-Chleachtóirí, 1955 , nó atá cláraithe sa chlár a bunaíodh faoi alt 23 d'Acht na bhFiaclóirí, 1928 , nó, maidir le haireachas sláinte a sholathraítear lasmuigh den Stát, aon duine atá i dteideal, faoi dhlíthe na tíre ina soláthraítear an t-aireachas, míochaine nó déadliacht a chleachtadh inti;

ciallaíonn “duine cáilithe”, maidir le pearsa aonair, an phearsa aonair féin nó aon chleithiúnach dá chuid;

ciallaíonn “gnáth-dhéadchóireáil” stoitheadh, díscreamhú agus líonadh fiacla agus fiacla bréige nó déadchíora bréige a sholáthar agus a dheisiú;

ciallaíonn “gnáthaireachas máithreachais” aireachas—

(a) a fhaigheann bean i leith toirchis seachas mar othar a chothabháiltear in ospidéal, nó

(b) a fhaigheann bean i leith toirchis mar othar a chothabháiltear in ospidéal i gcás nach faide ná ceithre lá dhéag fad iomlán na tréimhse nó na dtréimhsí a chothabháiltear amhlaidh í nó i gcaitheamh na ceithre lá dhéag tosaigh den chothabháil sin i gcás inar faide ná ceithre lá dhéag fad na tréimhse nó na dtréimhsí sin;

ciallaíonn “gnáthchóireáil oftailmeach” radharc-thástáil agus comhairle faoi úsáid spéaclaí nó tadhall-lionsaí agus spéaclaí nó tadhall-lionsaí a sholáthar agus a dheisiú.

(2) (a) Faoi réir forálacha an ailt seo, i gcás ina ndéanfaidh pearsa aonair a mbeidh éileamh déanta aige chuige agus a mbeidh tuairisceán san fhoirm fhorordaithe tugtha aige ar a ioncam iomlán a chruthú gur íoc sé sa bhliain mheasúnachta costais sláinte a tabhaíodh chun aireachas sláinte a sholáthar d'aon duine cáilithe amháin agus is mó ná £50 sa chomhiomlán, beidh sé i dteideal, d'fhonn méid an ioncaim a muireareofar cáin ioncaim air ina leith a dhéanamh amach, go mbainfear an méid iomchuí as a ioncam inmheasúnaithe.

(b) Sa mhír sin roimhe seo ciallaíonn “an méid iomchuí”—

(i) más 1ú ná £300 comhiomlán na gcostas sláinte—breis an chomhiomláin sin ar £50, agus

(ii) más £300 nó níos mó an comhiomlán—£250.

(3) Chun críocha an ailt seo—

(a) aon chostais a d'íoc bean phósta bliain mheasúnachta measfar gurb é a fearchéile a d'íoc iad má bhíonn sé, don bhliain mheasúnachta, le meas, faoi na hAchtanna Cánach Ioncaim, í a bheith ina cónaí lena fearchéile,

(b) aon chostais a rinne seiceadóir nó riarthóir duine éagtha a íoc as a eastát measfar gur íoc an duine éagtha é díreach roimh a bhás,

(c) measfar nár íocadh costais a mhéid atá aon suim i leith nó faoi threoir an aireachais sláinte lena mbaineann na costais faighte nó le fáil, go díreach nó go neamhdhíreach, ag an bpearsa aonair nó ag eastát na pearsan aonair nó ag aon chleithiúnach de chuid na pearsan aonair nó ag eastát an chleithiúnaigh sin ó aon údarás poiblí nó áitiúil nó faoi aon chonradh árachais nó ar mhodh cúitimh nó ar shlí eile.

(4) Nuair a bheidh éileamh ar asbhaint faoin alt seo á dhéanamh aige, féadfaidh pearsa aonair a rinne nó a mheasfar a rinne, tar éis deireadh na bliana measúnachta arb ina haghaidh a bheidh an t-éileamh á dhéanamh, aon chostais a íoc a bhain le haireachas sláinte a soláthraíodh an bhliain sin, a roghnú go ndéanfar na hasbhaintí go léir a lamhálfar dó faoin alt sin don bhliain mheasúnachta sin agus do bhlianta measúnachta dá éis sin a chinneadh ionann is dá mba gur íocadh na costais sin an tráth a soláthraíodh an t-aireachas sláinte lena mbaineann siad.

(5)   (a) Aon éileamh ar asbhaint faoin alt seo—

(i) is i cibé foirm a fhorordóidh na Coimisinéirí Ioncaim ó am go ham a dhéanfar é,

(ii) beidh ina theannta cibé ráitis i scríbhinn maidir le haon chineál costais ar faoina threoir a éilítear an asbhaint, lena n-áirítear ráitis ó dhaoine ar tugadh íocaíochtaí dóibh, a ndéarfaidh an fhoirm fhorordaithe gur gá iad maidir le costais den chineál sin.

(b) An faoiseamh a thabharfar ó cháin de dhroim asbhaint a lamháil faoin alt seo, is air mhodh aisíoca a thabharfar é i ngach cás.

(c) Faoi réir na míreanna sin roimhe seo den fho-alt seo, beidh feidhm maidir le hasbhaintí faoin alt seo ag na forálacha sin go léir de na hAchtanna Cánach Ioncaim ag a bhfuil feidhm maidir le gach asbhaint a shonraítear in ailt 138 go 143 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(6) Leasaítear leis seo alt 153 (1) (d) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , trí “agus le halt 12 den Acht Airgeadais, 1967 ” a chur isteach i ndiaidh “le hailt 138 go 143”.

(7) Leasaítear leis seo alt 193 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ,—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (2) i ndiaidh mhír (a):

“(aa) a mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi alt 12 den Acht Airgeadais, 1967 , i gcomhréir mar d'íoc siad an caiteachas ar dá bharr an faoiseamh,”; agus

(b) trí “nó faoi alt 12 den Acht Airgeadais, 1967 ” a chur isteach ag deireadh fho-alt (6).

CUID II

Custaim agus Mál

Beoir.

1966, Uimh. 17 .

1933, Uimh. 15

13. —(1) In ionad an dleacht máil a fhorchuirtear le halt 8 (1) den Acht Airgeadais, 1966 , muirearófar, toibheofar agus íocfar ar an mbeoir go léir a ghrúdófar sa Stát an 12ú lá d'Aibreán, 1967, nó dá éis sin, dleacht máil de réir naoi bpunt déag, deich scilling agus ocht bpingin ar gach sé ghalún is tríocha foirte de shaindlús míle agus cúig ghrád is caoga.

(2) In ionad an dleacht custam a fhorchuirtear le halt 8 (2) den Acht Airgeadias, 1966, déanfar, amhail ar an agus ón 12ú lá d'Aibreán, 1967, dleacht custam a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar an mbeoir go léir d'aon sórt a allmhaireofar isteach sa Stát de réir naoi bpunt déag, aon scilling déag agus dhá phingin ar gach sé ghalún is tríocha beorach a raibh saindlús míle, caoga is cúig ghrád ina foirt roimh ghiosáil.

(3) Lamhálfar agus íocfar, i gcás ina n-onnmhaireofar mar mharsantas nó ina loingseofar chun a húsáidte mar stóras beoir a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim gur íocadh uirthi an dleacht a fhorchuirtear le fo-alt (1) nó fo-alt (2) den alt seo, aistarraingt, arna ríomh de réir saindlúis bhunaidh na beorach sin, de réir naoi bpunt déag deich scilling agus aon phingin déag ar gach sé ghalún is tríocha beorach ar mhíle caoga is cúig ghrád a saindlús bunaidh.

(4) Más rud é, i gcás beoir ar arb inmhuirir an dleacht a fhorchuirtear le fo-alt (1) nó fo-alt (2) den alt seo nó i gcás beoir ar arb iníoctha aistarraingt faoi fho-alt (3) den alt seo, nach míle, caoga is cúig ghrád saindlús na beorach sin, athrófar an dleacht sin nó an aistarraingt sin go comhréireach.

(5) Ní bheidh feidhm ná éifeacht ag alt 24 den Acht Airgid, 1933 , maidir leis an dleacht custam a fhorchuirtear leis an alt seo.

Tobac.

1932, Uimh. 20 .

L.R. Uimh. 132 de 1966.

1919, c. 32.

1940, Uimh. 14 .

1934, Uimh. 31 .

14. —(1) Faoi réir an chéad fho-ailt eile den alt seo, déanfar an dleacht custam ar thobac a fhorchuirtear le halt 20 den Acht Airgid, 1932 , a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 12ú lá d'Aibreán, 1967, de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid II agus i gCuid III den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais 1966.

(2)  (a) Baineann an fo-alt seo le tobac monaraithe a monaraíodh sa Ríocht Aontaithe, agus a coinsíníodh as agus a monaraíodh ann as ábhair seachas ábhair a thagann faoin gCeannteideal sa Cháinliosta darb uimhir 24.02 sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 159) (Dleachtanna Custam agus Foirm an Cháinliosta Custam), 1966.

(b) Déanfar an dleacht custam ar thobac a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 12ú lá d'Aibreán, 1967, agus roimh an 1ú lá d'Iúil, 1967, ar thobac monaraithe lena mbaineann an fo-alt seo de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid I de agus déanfar, amhail ar an agus ón 1ú lá d'Iúil, 1967, í a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar thobac monaraithe lena mbaineann an fo-alt seo de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid III den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid I agus i gCuid II de.

(c) Bainfidh forálacha alt 8 den Finance Act, 1919, leis na dleachtanna a fhorchuirtear leis an bhfo-alt seo—

(i) ach “the area of application of the Acts of the Oireachtas” a chur in ionad “Great Britain and Ireland” agus ionann is nár fholaigh an abairt “manufactured tobacco” sa chéad cholún den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin tobac monaraithe lena mbaineann an fo-alt seo,

(ii) ionann is dá mbeadh tobac monaraithe lena mbaineann an fo-alt seo, mar aon le tuairiscí an tobac mhonaraithe sin i gCuid II nó i gCuid III (de réir mar is iomchuí) den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo luaite ar leithligh sa chéad cholún sin agus dá mbeadh na rátaí tosaíochta iomchuí a shonraítear sa Chuid sin luaite sa dara colún den Dara Sceideal sin os coinne lua na n-earraí sin sa chéad cholún de, agus

(iii) faoi réir neamhshuim a dhéanamh den mhír dheiridh (dar tosach “Goods shall not be deemed”) d'fho-alt (1) den alt sin 8.

(d) San fho-alt seo ciallaíonn “Ríocht Aontaithe” an Bhreatain Mhór, Tuaisceart Éireann, Oileán Mhanann agus Oileáin Mhuir nIocht.

(e) Tá leis an abairt “tobac cruafháiscthe” a luaitear i gCuid II agus i gCuid III den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus sa chéad mhír eile den fho-alt seo an bhrí chéanna atá leis in alt 17 den Acht Airgeadais, 1940 .

(f) Ciallaíonn an abairt “tobac píopa eile” a luaitear i gCuid II agus i gCuid III den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo tobac monaraithe de na cineálacha is gnách a bheith beartaithe a úsáid i bpíopaí agus nach tobac cruafháiscthe.

(3) Déanfar an dleacht máil ar thobac a fhorchuirtear le halt 19 den Acht Airgid, 1934 , a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 12ú lá de d'Aibreán, 1967, de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid IV den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid V den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1966 .

Tobac (dleacht máil ar stoic áirithe).

15. —(1) Faoi réir forálacha fho-alt (2) den alt seo, déanfar dleacht máil a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar na stoic tobac go léir de gach tuairisc a bheidh, ar a cúig a chlog, san iarnóin, an 11ú lá d'Aibreán, 1967, ar úinéireacht nó ina sheilbh ag monaróir ceadúnaithe tobac agus in aon áit sa Stát seachas bannastóras, agus beidh an dleacht máil sin iníoctha ag an monaróir, de réir an ráta seo a leanas, is é sin le rá:

(a) a mhéid gur tobac neamhmhonaraithe na stoic, trí scilling agus cúig phingin ar gach punt meáchain de na stoic, agus

(b) a mhéid gur tobac (lena n-áirítear snaois) seachas tobac neamhmhonaraithe na stoic, trí scilling agus cúig phingin ar gach punt meáchain de thobac neamhmhonaraithe ónar tháinig na stoic i dtuairim na gCoimisinéirí Ioncaim.

(2) Ní bheidh an dleacht a fhorchuirtear le fo-alt (1) den alt seo inmhuirir ar aon tobac monaraithe (lena n-áirítear toitiní, todóga agus snaois seachas dríodsnaois) a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim ina thaobh go raibh sé, ar a cúig a chlog san iarnóin, an 11ú lá d'Aibreán, 1967, lán-ullmhaithe lena dhíol ar mionreic agus—

(i) nár tháirge aon oibríochta é de chuid aon mhonaróra a raibh sé ar úinéireacht nó ina sheilbh aige an tráth sin; nó

(ii) go raibh sé an tráth sin ar coimeád mar stoc mionreaca in áitreabh a úsáidtear chun tobac a dhíol ar mionreic; nó

(iii) go raibh sé an tráth sin ar bealach ó dhíoltóir go ceannaitheoir faoi chonradh díolacháin:

Ar choinníoll nach measfar chun críocha an fho-ailt seo aon tobac a bheith lán-ullmhaithe lena dhíol ar mionreic má bhí sé, de réir gnáth-chúrsa gnó an duine a raibh sé ar úinéireacht nó ina sheilbh aige nó an duine a raibh sé ar bealach chuige, le cur faoi phróiseas éigin eile (seachas pacáil) sula ndíolfadh sé é.

(3) Cuirfidh gach monaróir ceadúnaithe tobac, lá nach déanaí ná an 18ú lá d'Aibreán, 1967, tuairisceán chuig na Coimisinéirí Ioncaim i bhfoirm a bheidh ceadaithe acu agus ina dtabharfaidh sé cibé eolas a iarrfaidh siad leis an bhfoirm agus, go háirithe, ina n-inseoidh sé na meáchain tobac de gach tuairisc a bhí ar úinéireacht nó ina sheilbh aige, ar a cúig a chlog, san iarnóin, an 11ú lá d'Aibreán, 1967, in aon áit sa Stát seachas bannastóras.

(4) Déanfaidh gach monaróir ceadúnaithe tobac mar a leanas—

(a) tabharfaidh sé ar aird, má cheanglaítear sin air, d'aon oifigeach Custam agus Máil na leabhair thrádála agus gach uile chuntas agus doiciméad de chuid an mhonaróra sin nó a bheidh i seilbh an mhonaróra sin agus is gá chun an tuairisceán a thabharfar de bhun fho-alt (3) den alt seo a fhíorú, agus

(b) tabharfaidh sé gach cúnamh réasúnach don oifigeach sin ag tógáil cuntais dó ar an tobac a bhí ar úinéireacht nó ina sheilbh ag an monaróir sin ar a cúig a chlog san iarnóin an 11ú lá d'Aibreán, 1967.

(5) Díreach tar éis an tuairisceán a thabhairt a cheanglaítear le fo-alt (3) den alt seo nó an 18ú lá d'Aibreán, 1967, cibé acu is luaithe, íocfaidh gach monaróir ceadúnaithe tobac leis na Coimisinéirí Ioncaim méid iomlán na dleachta a mhuirearaítear le fo-alt (1) den alt seo ar aon tobac a bhí ar úinéireacht nó ina sheilbh aige ar a cúig a chlog san iarnóin an 11ú lá d'Aibreán, 1967, agus ar arb inmhuirir an dleacht sin agus féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, más oiriúnach leo, íoc na dleachta a chur siar go dtí dáta nach déanaí ná an 1ú lá de Shamhain, 1967, ar an monaróir do thabhairt urrúis trí bhanna nó ar shlí eile chun a sástacht go n-íocfar an dleacht sin.

(6) Gach monaróir a gceanglaíonn fo-alt (3) den alt seo air tuairisceán den sórt a luaitear san fho-alt sin a thabhairt agus a mhainneoidh an tuairisceán sin a thabhairt nó a thabharfaidh tuairisceán a bheidh neamhiomlán, bréagach nó míthreorach in aon phonc ábhartha nó a mhainneoidh nó a dhiúltóidh aon ní a dhéanamh a cheanglaíonn fo-alt (4) den alt seo air a dhéanamh beidh sé ciontach i gcion faoi na reachtanna a bhaineann le dleachtanna máil agus tabhóidh sé pionós máil caoga punt in aghaidh gach ciona den sórt sin agus forghéillfear an tobac go léir ar maidir leis an rinneadh an cion sin.

(7) I gcás aistarraingt a bheith iníoctha maidir le tobac ar ar íocadh an dleacht máil a fhorchuirtear le fo-alt (1) den alt seo, is aistarraingt máil a bheidh inti go feadh na dleachta a íocadh de bhun an fho-ailt sin (1) arna cinneadh ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Iostaí faoi bhealach.

16. —(1) D'ainneoin aon ní in aon achtachán eile, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir cibé coinníollacha agus sriantachtaí is oiriúnach leo a fhorchur in aon chás speisialta—

(a) áiteanna, ar a dtabharfar iostaí faoi bhealach, a cheadú chun earraí allmhairithe nach bhfuil imréitithe fós ó mhuirear custam a thaisceadh iontu go sealadach, agus

(b) cead a thabhairt earraí allmhairithe nach bhfuil imréitithe fós ó mhuirear custam, lena n-áirítear earraí nach bhfuil fós féin tuairiscithe agus taifeadta faoi na hAchtanna Custam, a dhíloingsiú nó a dhíluchtú agus a aistriú go dtí iosta faoi bhealach ceadaithe.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon tráth téarmaí aon cheadú a tugadh faoi fho-alt (1) (a) den alt seo a chúlghairm nó a athrú.

(3) Aon dhuine a sháróidh aon choinníoll nó sriantacht a fhorchuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim faoi fho-alt (1) den alt seo nó a mhainneoidh déanamh de réir an chéanna dlífear pionós céad punt a chur air agus dlífear aon earraí arb ina leith a rinneadh an cion a fhorghéilleadh.

Leasú ar achtacháin áirithe.

17. —Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a leasú mar a shonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin.

Leasú ar alt 17 (6) den Acht Airgeadais, 1966 .

18. —(1) Leasaítear leis seo alt 17 (6) den Acht Airgeadais, 1966 , trí “fiche faoin gcéad” a chur in ionad “deich faoin gcéad”.

(2) Má ritear an tAcht seo an 1ú lá d'Iúil, 1967, nó roimhe sin, tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an lá sin, agus measfar gur tháinig an fo-alt sin i ngníomh an lá sin más tar éis an lae sin a rithfear é.

(3) Déanfar na haisíocaí iomchuí ag féachaint d'fhorálacha fho-ailt (1) agus (2) den alt seo agus déanfar na haisíocaí de réir cibé treoracha a thabharfaidh an tAire Rialtais Áitiúil.

Orduithe a dhaingniú.

I.R. Uimh. 101 de 1966.

I.R. Uimh. 132 de 1966.

19. —Daingnítear leis seo an tOrdú d'Forchur Dleachtanna (Uimh. 158) (Lasáin), 1966, agus an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 159) (Dleachtanna Custam agus Foirm an Cháinliosta Custam), 1966.

CUID III

Dleachtanna Stampa

Díolúine ó dhleacht stampa.

1965, Uimh. 2 .

20. —(1) San alt seo tá an bhrí chéanna le “duine cáilithe” atá leis in alt 5 den Acht Talún, 1965 , agus ciallaíonn “airleacan” airleacan faoin alt sin.

(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirir agus measfar nach raibh dleacht stampa inmhuirir ariamh ar ionstraim do thabairt éifeachta do cheannach talún ag duine cáilithe, is ionstraim—

(a) ina bhfuil muirear ar an talamh i bhfabhar Choimisiún Talún na hÉireann chun airleacan an aisíoc, nó

(b) a bhfuil ordú formhuinithe air a rinne Coimisiún Talún na hÉireann ag muirearú airleacain ar an talamh.

CUID IV

Cáin Bhrabús Corparáide

Faoiseamh i gcás earráide nó dearmaid.

21. —(1) Má líomhnaíonn aon chuideachta a d'íoc cáin a muirearaíodh faoi mheasúnacht i leith cháin bhrabús corparáide d'aon tréimhse chuntasaíochta go raibh an mheasúnacht iomarcach mar gheall ar earráid nó dearmad éigin i dtuairisceán nó i ráiteas a thug sí chun críocha na measúnachta, féadfaidh sí, tráth nach déanaí ná sé bliana tar éis an mheasúnacht a dhéanamh, iarratas ar fhaoiseamh a dhéanamh i scríbhinn chuig na Coimisinéirí Ioncaim.

(2) Nuair a gheobhaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon iarratas den sórt sin déanfaidh siad fiosrú faoin ábhar agus, faoi réir forálacha an ailt seo, déanfaidh siad, ar mhodh aisíoca, cibé faoiseamh a bheidh réasúnach agus cóir a thabhairt i leith na hearráide nó an dearmaid:

Ar choinníoll nach dtabharfar aon fhaoiseamh faoin alt seo i leith earráide ná dearmaid maidir leis an bhforas ar an cheart dliteanas na cuideachta is iarratasóir a ríomh i gcás inar tugadh an tuairisceán nó an ráiteas iarbhír ar an bhforas nó de réir an chleachtais a bhí i réim i gcoitinne nuair a tugadh an tuairiscéan nó an ráiteas.

(3) Nuair a bheidh aon iarratas faoin alt seo á chinneadh ag na Coimisinéirí Ioncaim beidh aird acu ar iomthosca iomchuí an cháis, agus breithneoidh siad go háirithe an dtiocfadh den fhaoiseamh a thabhairt aon chuid de bhrabúis na cuideachta is iarratasóir a dhúnadh amach ó mhuirearú i leith cháin bhrabús corparáide, agus chun na críche sin féadfaidh na Coimisinéirí dliteanas na cuideachta is iarratasóir agus measúnachtaí a rinneadh uirthi in aghaidh tréimhsí cuntasaíochta eile a chur san áireamh.

(4) Aon chuideachta arb éagóir léi cinneadh na gCoimisinéirí Ioncaim ar iarratas a rinne sí faoin alt seo féadfaidh sí, ar fhógra scríofa a thabhairt do na Coimisinéirí sin laistigh de lá is fiche tar éis dóibh a gcinneadh a chur in iúl di, achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Speisialta.

(5) Éistfidh agus cinnfidh na Coimisinéirí Speisialta an t-achomharc de réir na bprionsabal a leanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim agus iad ag cinneadh na n-iarratas faoin alt seo, agus faoina réir sin, mar a dhéanfadh siad i gcás achomhairc chucu i gcoinne measúnachta i leith cháin bhrabús corparáide, agus beidh feidhm dá réir sin, le haon mhodhnuithe is gá, ag na forálacha a bhaineann le hachomharc den sórt sin (lena n-áirítear na forálacha a bhaineann le hachomharc a athéisteacht agus le cás a ríomh chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar phonc dlí):

Ar choinníoll nach mbeidh an t-achomharcóir ná na Coimisinéirí Ioncaim i dteideal a cheangal cás a ríomh chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil seachas ar phonc dlí a bhaineann le ríomh brabús.

Leasú ar an Acht Airgeadais (Brabúis Mhianach Áirithe) (Faoiseamh Sealadach ó Chánachas), 1956 .

1956, Uimh. 8 .

22. —(1) In alt 2 den Acht Airgeadais (Brabúis Mhianach Áirithe) (Faoiseamh Sealadach ó Chánachas), 1956 , déantar leis seo “tríocha bliain” a chur in ionad “fiche bliain” agus in alt 6 (1) den Acht sin déantar leis seo “dhá chéad is daichead mí” a chur in ionad “d'ocht mí ceathrachad”.

(2) Dá réir sin—

(a) in alt 6 den Acht seo—

(i) déantar leis seo “an tréimhse díolúine” a chur in ionad “an chéad teárma” i bhfo-alt (1);

(ii) déantar leis seo na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fo-ailt (2) go (6):

“(2) Ní iníoctha an méid is inchurtha i leith na mbrabús den cháin bhrabús corparáide is inmhuirir ar an gcuideachta do thréimhse chuntasaíochta a thosóidh roimh an lá tosaithe agus a chríochnóidh sa tréimhse díolúine.

(3) Ní iníoctha an méid is inchurtha i leith na mbrabús, agus a bhainfidh leis an gcuid den tréimhse chuntasaíochta a bheidh sa tréimhse díolúine, den cháin bhrabús corparáide is inmhuirir ar an gcuideachta do thréimhse chuntasaíochta a thosóidh roimh dheireadh na tréimhse díolúine agus a chríochnóidh i ndiaidh na tréimhse díolúine.

(4) Chun éifeacht a thabhairt d'fho-alt (3) den alt seo, déanfar amach, trí chionroinnt, an cháin bhrabús corparáide a bhainfidh, de bhua an fho-ailt sin, leis na codanna faoi seach de thréimhse chuntasaíochta a thosóidh sa tréimhse díolúine agus a chríochnóidh i ndiaidh na tréimhse díolúine, agus déanfar gach cionroinnt den sórt sin de réir faid na gcodanna sin faoi seach:

Ar choinníoll, áfach, má scoireann an chuideachta go buan, in aon tréimhse chuntasaíochta den sórt sin, de bheith ag gabháil d'oibriú an mhianaigh mar thrádáil, ansin, chun go ndéanfar amach na méideanna den cháin bhrabús corparáide a bhainfidh leis na codanna faoi seach de thréimhse chuntasaíochta a thosóidh sa tréimhse díolúine agus a chríochnóidh i ndiaidh na tréimhse diolúine, áireofar mar thréimhse chuntasaíochta ar leith an chuid den tréimhse chuntasaíochta ó thosach na tréimhse sin go dtí an dáta a scoireadh d'oibriú an mhianaigh mar thrádáil.”;

(b) in alt 9 (2) den Acht sin, déantar leis seo “na tréimhse díolúine” a chur in ionad “an dara téarma”.

Leasú ar alt 69 den Acht Airgeadais, 1959 .

1959, Uimh. 18 .

1967, Uimh. 6 .

23. —(1) Aon tagairt in alt 69 den Acht Airgeadais, 1959 , do liúntas faoi alt 241 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , déanfar, i gcás ina raibh éifeacht ag alt 11 (2) den Acht seo, í a fhorléiriú mar thagairt don liúntas arna mhéadú faoin bhfo-alt sin.

(2) I gcás ina measfar nach raibh feidhm ag an alt sin 11 (2) maidir le haon innealra ná fearas d'aon bhliain mheasúnachta, déanfar cibé measúnachtaí agus coigeartuithe breise is iomchuí chun críocha cháin bhrabús corparáide.

CUID V

Ilghnéitheach

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

1950, Uimh. 18 .

1966, Uimh. 17 .

24. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais, 1950 ;

ciallaíonn “alt leasaitheach 1966” alt 27 den Acht Airgeadais, 1966 ;

ciallaíonn “an seachtú blianacht bhreise déag” an tsuim a mhuirearófar ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (4) den alt seo;

tá le “an tAire”, “an Cuntas” agus “seirbhísí caipitiúla” na bríonna céanna faoi seach atá leo sa phríomh-alt.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (4) d'alt leasaitheach 1966 maidir leis na naoi mbliana airgeadais is fiche comhleanúnacha dar tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1967, ach “£1,788,105” a chur in ionad “£1,819,988”.

(3) Beidh éifeacht ag fo-alt (6) d'alt leasaitheach 1966 ach “£1,137,890” a chur in ionad “£1,177,295”.

(4) Déanfar suim £1,880,083, chun iasachtaí, mar aon le hús ar an gcéanna, i leith seirbhísí caipitiúla a fhuascailt, a mhuirearú go bliantúil ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis sna tríocha bliain airgeadais comhleanúnacha a thosóidh leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1968.

(5) Déanfar an seachtú blianacht bhreise déag a íoc isteach sa Chuntas ar cibé modh agus cibé tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí a chinnfidh an tAire.

(6) Féadfar aon mhéid den seachtú blianacht bhreise déag, nach mó ná £1,216,320 aon bhliain airgeadais áirithe, a úsáid chun an t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.

(7) Déanfar iarmhéid an seachtú blianacht bhreise déag a úsáid i gceann nó níos mó de na slite a shonraítear i bhfo-alt (6) den phríomh-alt.

Aisghairm.

25. —(1) Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid 1 den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(2)  (a) Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid II den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Tiocfaidh mír (a) den fho-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Iúil, 1967, má ritear an tAcht seo an lá sin nó roimhe agus measfar gur tháinig sé i ngníomh an lá sin más tar éis an lae sin a rithfear é.

Cúram agus bainistí cánacha agus dleachtanna.

26. —Déantar leis seo na cánacha agus na dleachtanna uile a fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

1891, c. 39.

1920, c. 18.

27. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1967 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Cuid I den Acht seo a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim.

(3) Déanfar Cuid II den Acht seo, a mhéid a bhaineann sí le custaim, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Custam agus, a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna máil, a fhorléiriú i dteannta na Reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin.

(4) Déanfar Cuid III den Acht seo a fhorléiriú i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.

(5) Déanfar Cuid IV den Acht seo a fhorléiriú i dteannta Chuid V den Finance Act, 1920, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú na Coda sin.

(6) Measfar Cuid I den Acht seo a theacht i bhfeidhm, agus beidh éifeacht aici, amhail ar an agus ón 6ú lá d'Aibreán, 1967.

(7) Aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán eile déanfar, ach amháin a mhéid a éilíonn an comhthéacs a mhalairt, í a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile nó faoi aon achtachán eile, lena n-áirtear an tAcht seo.

AN CHEAD SCEIDEAL

Dleachtanna ar Thobac

Alt 14.

Cuid I

Custaim

£

s.

d.

Tobac Neamhmhonaraithe:—

Má bhíonn sé scúite nó díloirgnithe:—

agus 10 faoin gcéad nó níos mó de fhliuchra ann de réir meáchain     ....     ....     ....     ....     ....

an lb.

3

16

3

agus níos lú na 10 faoin gcéad de fhliuchra ann de réir meáchain     ....     ....     ....     ....     ....

,,

4

4

8·5

Mura mbíonn sé scúite nó díloirgnithe:—

agus 10 faoin gcéad nó níos mó de fhliuchra ann de réir meáchain     ....     ....     ....     ....     ....

,,

3

16

2·5

agus níos lú ná 10 faoin gcéad de fhliuchra ann de réir meáchain     ....     ....     ....     ....     ....

,,

4

4

8

Lán-rátaí

Rátaí Fabhair

£

s.

d.

£

s.

d.

Tobac Monaraithe:—

todóga     ....     ....     ....     ....

an Ib.

4

15

0·6

3

19

2·5

toitíní     ....     ....     ....     ....     ....

,,

4

12

9

3

17

3·5

Cavendish nó Negrohead     ....     ....

,,

4

14

5·4

3

18

8·5

Cavendish nó Negrohead a monaraíodh faoi bhanna     ....     ....

,,

4

13

10·2

3

18

2·5

tobac monaraithe eile     ....     ....

,,

4

12

5·4

3

17

0·5

snaois a bhfuil níos mó ná 13 faoin gcéad de fhliuchra ann de réir meáchain     ....     ....     ....     ....

,,

4

12

0·6

3

16

8·5

snaois nach bhfuil níos mó ná 13 faoin gcéad de fhliuchra ann de réir meáchain     ....     ....     ....     ....

,,

4

14

5·4

3

18

8·5

Cuid II

Custaim

Lán-rátaí

Rátaí Fabhair

Tobac Monaraithe:—

£

s.

d.

£

s.

d.

todóga     ....     ....     ....     ....

an lb.

4

11

7·9

3

19

2·5

toitíní     ....     ....     ....     ....     ....

,,

4

9

4·4

3

17

3·5

Cavendish nó Negrohead     ....     ....

,,

4

11

1

3

18

8·5

Cavendish nó Negrohead a monaraíodh faoi bhanna     ....     ....

,,

4

10

6·1

3

18

2·5

tobac monaraithe eile:—

tobac cruafháiscthe     ....     ....

,,

4

6

8·9

3

14

8

tobac píopa eile     ....     ....     ....

,,

4

8

8

3

16

7·1

tobac monaraithe eile     ....     ....

,,

4

9

1·4

3

17

0·5

snaois a bhfuil níos mó ná 13 faoin gcéad de fhliuchra ann de réir meáchain     ....     ....     ....     ....

,,

4

8

8·5

3

16

8·5

snaois nach bhfuil níos mó ná 13 faoin gcéad de fhliuchra ann de réir meáchain     ....     ....     ....     ....

,,

4

11

1

3

18

8·5

Cuid III

Custaim

Lán-rátaí

Rátaí Fabhair

Tobac Monaraithe:—

£

s.

d.

£

s.

d.

todóga     ....     ....     ....     ....

an lb.

4

10

3·3

3

19

2·5

toitíní     ....     ....     ....     ....     ....

,,

4

8

0·3

3

17

3·5

Cavendish nó Negrohead     ....     ....

,,

4

9

8·5

3

18

8·5

Cavendish nó Negrohead a monaraíodh faoi bhanna     ....     ....

,,

4

9

1·7

3

18

2·5

tobac monaraithe eile:—

tobac cruafháiscthe     ....     ....

,,

4

3

0.3

3

12

3·5

tobac píopa eile     ....     ....     ....

,,

4

6

10·5

3

16

1·7

tobac monaraithe eile     ....     ....

,,

4

7

9·3

3

17

0·5

snaois a bhfuil níos mó ná 13 faoin gcéad de fhliuchra ann de réir meáchain     ....     ....     ....     ....

,,

4

7

4·5

3

16

8·5

snaois nach bhfuil níos mó ná 13 faoin gcéad de fhliuchra ann de réir meáchain     ....     ....     ....     ....

,,

4

9

8·5

3

18

8·5

Cuid IV

Mál

£

s.

d.

Tobac Neamhmhonaraithe:—

agus 10 faoin gcéad nó níos mó de fhliuchra ann de réir meáchain     ....     ....     ....     ....     ....     ....

an lb.

3

15

1·5

agus níos lú ná 10 faoin gcéad de fhliuchra ann de réir meáchain     ....     ....     ....     ....     ....     ....

,,

4

3

6

Tobac monaraithe:—

3

17

1·5

Cavendish nó Negrohead a monaraíodh faoi bhanna

,,

AN DARA SCEIDEAL

Leasú ar Achtacháin

Alt 17.

Seisiún agus Caibidil

Gearrtheideal

Leasú

(1)

(2)

(3)

39 & 40 Vict,. c. 36.

Customs Consolidation Act, 1876.

In alt 50, cuirtear “The master or person authorised by him shall deliver to the officer of Customs who first boards such ship an account of the stores carried, to be known as the ship's stores declaration, in such form and manner as the Revenue Commissioners may direct” isteach ag deireadh an ailt.

In alt 53, cuirtear “when the report is made attend, if required, before the collector or other proper officer and” in ionad “at the time of making report”.

In alt 101, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na bhfocal go léir ó thosach an ailt go dtí “Provided also,”: “(a) The master of every ship departing from a port in the State to a place abroad shall deliver to the collector or other proper officer a general declaration outwards in such form and manner as the Revenue Commissioners may direct and, if such ship shall have commenced her lading at some other port, shall deliver also the clearance of such goods from such other port. (b) The documents required by the foregoing paragraph to be delivered by the master may be delivered by the ship's agent or by a person authorised by the master and if so delivered the provisions of the Customs Acts shall apply as if they had been delivered by the master. (c) If any goods are taken on board any ship before the inward cargo has been fully discharged, unless authorised by the collector or other proper officer, the master shall be liable to a penalty of one hundred pounds: provided”.

In alt 102, cuirtear “delivery of the general declaration outwards” in ionad ”due entry outwards“.

In alt 128, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na bhfocal ó “the United Kingdom” go dtí deireadh an ailt: “any port in the State the master or a person authorised by him shall, if required, attend before the collector or other proper officer and answer all such questions relating to the ship, the cargo, and the voyage as shall be put to him by such collector or officer; and the clearance outwards and authority for the departure of the ship shall be in such form and manner as the Revenue Commissioners may direct”.

In alt 129, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na bhfocal go léir ó “the master shall” go dtí deireadh an ailt: “the clearance documents granted at the second or any subsequent ports of call shall be attached to the clearance documents granted at the first port”.

In alt 130, cuirtear “in respect of which the general declaration outwards has been delivered to the collector or other proper officer” in ionad “entered outwards”.

41 & 42. Vict., c. 15.

Customs and Inland Revenue Act, 1878.

In alt 6, cuirtear “the ship's agent or a person authorised by the master,” isteach i ndiaidh “on the application of the master,” agus cuirtear “shall, if required, attend before the collector or other proper officer and” isteach i ndiaidh “the master of such ship”.

47 & 48 Vict., c. 62.

Revenue Act, 1884

In alt 3 (2), cuirtear “or, alternatively, if there shall be delivered to the proper officer of Customs a copy or copies of the bill or bills of lading relating to the shipped goods together with a declaration subscribed by the master, the ship's agent, or a person authorised by the master, that there is contained in such copy or copies of the bill or bills of lading a true account of all the shipped goods for which no bond is required,” isteach i ndiaidh “for which no bond is required,”.

61 & 62 Vict, c. 46.

Revenue Act, 1898.

In alt 2 (1), cuirtear “may be made by the ship's agent or by a person authorised by the master” in ionad “may, subject to and in accordance with regulations by the Commissioners of Customs, be made by such one of the responsible officers of the ship as the master appoints in writing”.

AN TRIU SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear

Alt 25.

Cuid I

Seisiún agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

39 & 40 Vict., c. 36.

Customs Consolidation Act, 1876.

In alt 126, na focail ó “, and shall be signed” go dtí “such victualling bill”; alt 127.

41 & 42 Vict., c. 15.

Customs and Inland Revenue Act, 1878.

In alt 6, na focail “borne upon the victualling bill”.

47 & 48 Vict, c. 62.

Revenue Act, 1884.

Alt 3 (3); in alt 3 (4); na focail “or certificate” sa dá áit ina bhfuil siad.

Uimh. 23 de 1963 .

An tAcht Airgeadais, 1963 .

Alt 100; An Cúigiú Sceideal.

Uimh. 6 de 1967 .

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 .

Alt 490; Sceideal 14.

Cuid II

Seisiún agus Caibidil

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

6 Geo. 4, c. 81.

Excise Licences Act, 1825.

An mhír a bhaineann le gach déantóir fíneagair nó aigéid aiceatúil in alt 2; na focail “Every maker of vinegar or acetous acid, for sale;” in alt 26; na focail “vinegar, or” in alt 27.

7 & 8 Vict., c. 25.

Vinegar Act, 1844.

Ailt 2, 3 agus 4.

9 & 10 Vict., c. 90.

Still Licences Act, 1846.

Na focail “or vinegar maker,” in ailt 1 agus 4.

24 & 25 Vict., c. 91.

Revenue (No. 2) Act, 1861.

Na focail “or vinegar maker,” in alt 23.

43 & 44 Vict., c. 24.

Spirits Act, 1880.

Na focail “, or to make vinegar,” agus “or making of vinegar” in alt 12.

52 & 53 Vict., c. 7.

Customs and Inland Revenue Act, 1889.

Alt 4.